دانلود پایان نامه

خلق کنند . دانش پیشین بر دانش دردسترس واحدهای فردی موجود در چارچوب سازمان دلالت دارد . این نوع دانش توانایی سازمان را در جهت شناسایی و درک ، درونی سازی و کاربرد دانش جدید افزایش می دهد (کیم ، 1998 ) .
بر طبق گفته کوهن و لونیتال (1990) توانایی برای استفاده از دانش خارجی یک بخش از قابلیت های نوآورانه می باشد ، آنان معتقدند توانایی برای ارزیابی و کاربرد دانش خارجی به مقدار زیادی تابع سطحی از دانش پیشین می باشد . بنابراین دانش پیشین توانایی سازمان را به منظور شناسایی ارزش اطلاعات خارجی ، درونی سازی آن و استفاده از در محصولات و فرآیندهای نهایی خود افزایش می دهد . دانش پیشین (مبنا) سازمان ها دامنه گسترده ای از دانش را در بر می گیرد . این نوع از دانش بر مهارت های اساسی یا حتی یک زبان مشترک در سطح اساسی دلالت دارد . این دانش شامل پیشرفت های علمی یا تکنولوژیکی در یک زمینه معین می باشد . دانش پیشین باید ویژگی های مشابهی با دانش مبنا داشته باشد چرا که دانش پیشین سازمان را قادر می سازد تا دانش جدید را شناسایی و درونی سازی کرده و از آن به منظور کسب مزیت رقابتی ، بهره کافی را ببرد (کوهن و لونیتال ،1990).
شدت تلاش مؤلفه مهم دیگری برای قابلیت جذب دانش به حساب می آید . کیم (1998) معتقد است که به منظور کسب دانش خارجی تنها شناسایی و ارائه این دانش توسط سازمان کافی نیست بلکه مؤلفه دیگری به نام شدت تلاش نیاز است که با کیفیت فرآیند اکتساب دانش خارجی بسیار مرتبط می باشد . بنابراین سازمان ها نیاز دارند تا منابع و انرژی قابل ملاحظه ای به منظور یادگیری مهارت های جدید قبل از اینکه مشکلات پیجیده شوند بتوانند در نظر بگیرند . زهرا و جرج (2002) هم چنین بر نقش تلاش انجام شده در طول فرآیند کسب دانش (فرآیند کسب دانش خارجی به داخل مرزهای سازمان) تأکید کرده اند . سازمان ها می توانند قابلیت های مورد نیاز به منظور کسب دارایی جدید یا یادگیری مهارت های جدید را از طریق ایجاد تلاش محقق کنند(کیم ، 1998) .
شدت تلاش دلالت دارد بر منابع و انرژی که سازمان ها به منظور کسب دارایی های خارجی اختصاص می دهند . براساس مرور ادبیات ، مؤلفه شدت تلاش به دو عامل یعنی نگرش در جهت تغییر و واکنش انگیزها وابسته است . ماروویک و پرودان (2009) معتقدند که نگرش سازمان ها در جهت تغییر بر قابلیت جذب سازمان ها تأثیر می گذارد . نگرش در جهت تغییر بر ادراکات افراد در مورد دارایی خارجی و به دنبال آن بر تمایل آنان به منظور کسب دارایی خارجی تأثیر می گذارد . سازمان ها قادرند تا نسبت به دارایی های خارجی آگاهی داشته باشند ولی ممکن است نسبت به کسب آن تلاشی ننمایند زیرا نگرش آنها در جهت تغییر منفی است .
کوهن و لونیتال (1990) نیز در مطالعه خود ارتباط بین نگرش در جهت تغییر را با قابلیت جذب نشان داده اند . واکنش انگیزها عامل دیگری است که می تواند تلاش سازمان را در جهت جست و جوی دارایی های خارجی تشدید کند . واکنش انگیزها دلالت دارد بر فعالیت ها یا رویدادهای خاصی که سازمان را برمی انگیزاند تا در جهت ایجاد قابلیت جذب دانش سرمایه گذاری کند . واکنش انگیزها خود به دو دسته واکنش انگیزهای داخلی و واکنش انگیزهای خارجی تقسیم می شوند . نوآوری های بنیادی ، تغییرات تکنولوژیکی ، ظهور هدف های برتر و تغییر در سیاست ها متعلق به واکنش انگیزهای خارجی هستند . در حالی که بحران های سازمانی مانند کاستی در انجام وظایف و رویدادهای مهمی که استراتژی سازمان را مجبور به تعریف مجدد می کند متعلق به واکنش انگیزهای خارجی هستند(زهرا و جرج ، 2002) .
روسنکوف و نرکار (2001) اظهار کرده اند تغییرات تکنولوژیکی و بنیادی سازمان را بر می انگیزاند تا در جهت کسب اطلاعات مرتبط با تکنولوژی جدید سرمایه گذاری کند . همین طور بحران ها بقای سازمان را تهدید می کنند بنابراین این امر سازمان را بر می انگیزاند تا به منظور بقای خود دانش خارجی را شناسایی ، کسب و درونی سازد و در جهت آن تلاش نماید . برهمین اساس کیم (1998) در مطالعه خود دریافت که شرکت موتورهای هیوندا با یک بحران سازمانی مواجه شده که این عامل شدت تلاش شرکت را در جهت افزایش قابلیت جذب دانش برانگیخته است .
منبیوا و همکاران (2003) در مطالعه خود به بررسی این دو مؤلفه به عنوان مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش پرداخته اند . آنان مؤلفه دانش پیشین (مبنا) را معادل با توانایی کارکنان و مؤلفه شدت تلاش را معادل با مؤلفه انگیزش کارکنان دانسته اند و معتقدند که این دو بعد مهم انتقال دانش داخلی در سازمان را تسهیل کرده و از طریق شناسایی ، کسب ، درونی سازی و کاربرد دانش خارجی آن را توسعه می دهند .
2-13 اهمیت قابلیت جذب دانش در نوآوری سازمان
امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمان ها به شمار می رود . سازمان های جدید مبتنی بر دانش هستند و این بدان معنی است که آنها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته ، آن را احصاء و ذخیره کرده و در موقع لزوم از آن بهره برداری نمایند و هم چنین نیازهای دانشی خود را شناخته و از اطلاعات و دانش جدید به نحو احسن استفاده نمایند (باقری و اخوان ، 1389 ) .
سازمان ها نوآوری های گوناگونی را دنبال می کنند . نوآوری در خدمات و کالاها ، نوآوری در استراتژی و ساختار و نوآوری در فناوری از آن جمله هستند . منابع دانش خارج از سازمان اغلب برای فرآیند نوآوری در سازمان حیاتی هستند . تحقیقات انجام شده در شناخت ریشه های نوآوری ، نقش برجسته استفاده از دانش محیطی را در فرآیند نوآوری نشان داده اند (حسینی و حاجی پور ، 1387) .
مطالعات و بررسی ها نشان داده که سازمان ها تنها با تکیه بر دانش داخلی خود نمی توانند عملکرد مناسبی در محیط رقابتی داشته باشند و از طریق آن به نوآوری دست یابند . بنابراین برای اینکه سازمان ها در محیط رقابتی بتوانند به مزیت رقابتی دست یابند نیاز است تا علاوه بر دانش داخلی خود ، به شناسایی ، جذب و کاربرد دانش خارجی و جدید پرداخته از منابع دانش خارج از سازمان بپردازند . از این رو توانایی سازمان به منظور شناسایی ، کسب و به کارگیری دانش خارجی ، قابلیت جذب دانش نام دارد که مهم ترین جزء از قابلیت های مربوط به نوآوری در سازمان به شمار می رود . قابلیت جذب عاملی در جهت افزایش سرعت ، فراوانی و میزان نوآوری می باشد و در بعضی از مواقع ، نوآوری به تولید دانش می انجامد که در این صورت خود بخشی از قابلیت جذب سازمانی به حساب می آید (لین و همکاران ، 2002) .
نوآوری به عنوان یک فرآیند سازمانی شامل چهار مرحله شکل گیری فکر نو ، حمایت ، بهبود و استقرار آن است . سازمانی که از قابلیت جذب دانش بالایی برخوردار است ، اتصالاتی با منابع دانش خارجی ایجاد می کند که به مثابه کانال هایی برای انتقال افکار نو به درون سازمان عمل می کنند . بنابراین قابلیت جذب دانش از طریق شناسایی دانش خارج از سازمان می تواند نقش مؤثری در مرحله نخست نوآوری داشته باشد . اجزای دیگر قابلیت جذب دانش از قبیل جو ارتباطات و دانش مرتبط قبلی مراحل بعدی فرآیند نوآوری یعنی حمایت ، بهبود و استقرار را تقویت و تسهیل می کند (حسینی و حاجی پور ، 1387 ) .
در این راستا بعضی از تحقیقات بر نقش قابلیت جذب در رسیدن سازمان به نوآوری تأکید کرده اند برای مثال فسفری و تریبو (2008) بیان کرده اند سازمان ها از طریق قابلیت های کسب دانش و درونی سازی دانش که قابلیت جذب بالقوه را تشکیل می دهند می توانند به نتایج نوآورانه دست یابند . چن و همکاران (2009) نشان داده اند که قابلیت جذب ارتباط مثبت با عملکرد نوآورانه سازمان ها دارد . بنابراین سازمان ها می توانند با قابلیت جذب دانش به موفقیت های بیشتری در زمینه نوآوری دست یابند . زیرا آنها می توانند از طریق این فرآیند فناوری های خارجی را شناسایی و کسب کرده و حتی این فناوری ها و دانش جدید را به شکل مؤثری ارتقاء دهند .
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که صرف اتکا به دانش و تکنولوژی داخلی برای رسیدن به نوآوری برای سازمان کافی نیست ، بنابراین نیاز است که سازمان ها علاوه بر دانش داخلی از طریق قابلیت جذب دانش به منابع دانش و تکنولوژی خارج از سازمان هم دسترسی داشته باشند . در واقع می توان گفت که نوآوری از طریق تلفیق دانش و تکنولوژی درونی سازمان و دانش و تکنولوژی خارج از سازمان محقق می شود که در این زمینه نقش قابلیت جذب دانش بسیار ارزشمند می باشد .
2-14 قابلیت جذب دانش و آموزش عالی
امروزه دانشگاه ها و دیگر عرضه کنندگان آموزش عالی نقش مهمی در توسعه جامعه دانایی محور جوامع ایفا می کنند . آنها دانش را تولید ، آموزش و انتقال می دهند و عمده ترین بخش از تحقیقات بنیادی جوامع توسعه یافته را انجام داده و بیش از یک سوم از محققان چنین جوامعی را در خود جای داده اند . نقش دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی در نوآوری های علمی و فناوری رو به تزاید بوده است و بنابراین در توسعه منطقه ای یک مؤلفه کلیدی محسوب می شوند . نظام آموزش عالی مسئولیت کارکردهای مهمی را در جوامع بشری به عهده داشته و دارد . در این راستا ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها یکی از مهم ترین ارکان فرآیند نوسازی آموزش عالی هستند. آنان بیش از پیش نیازمند درک عمیق تری از تحولات اجتماعی ، رشد روزافزون تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی ، تغییر کیفیت آن و تصویری نوین از فعالیت های علمی ، آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی خود در دانشگاه هستند(یمنی ، 1388 ) .
امروزه ، مؤسسات آموزش عالی دریافته اند که از طریق تدوین راهبردهای دانش آفرینی در محیط های آموزشی ، فعالیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه سازمانی گسترش می یابد و امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری راهبردی و حرکت سازمان به سمت سازمان یادگیرنده فراهم می شود (سلیمی و همکاران ، 1389).
با توجه به حجم مقالات و پژوهش های زیاد در زمینه های علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می توان گفت که دانش به سرعت در حال پیشرفت و به روز شدن می باشد . بنابراین دانشگاه ها نیاز دارند تا برای محقق شدن این امر یعنی تولید دانش جدید ، شرایطی را برای اعضای هیئت علمی و هم چنین دانشجویان فراهم کرده تا از طریق قابلیت جذب دانش ، دانش ارزشمندی که در بیرون از مرزهای دانشگاه قرار گرفته را شناسایی و جذب نموده و آن را برای دانشگاه قابل استفاده نمایند .
یکی از عوامل مهم در کاربست قابلیت جذب دانش در سازمان ها ، پیوند میان سازمان های جویای دانش و سازمان های دارنده دانش می باشد که از این طریق سازمان های جویای دانش ، دانش با ارزش و جدید سازمان های دارنده دانش را ارزش گذاری ، جذب و قابل استفاده می سازند . در عرصه آموزش عالی نیز پیوند میان دانشگاه های جویای دانش و دانشگاه های دارنده دانش عاملی در جهت کاربست قابلیت جذب دانش در آموزش عالی می باشد . که از این طریق پژوهشگران دانشگاهی می توانند یافته های علمی جدید را از دانشگاه های دیگر جذب کرده و آنها را ارتقاء داده و از این طریق بر گستره علمی و بستر علمی دانشگاه افزوده خواهد گشت . ایجاد محافل و سلسله نشست های علمی ، برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها و کنگره های علمی زمینه ای را فراهم می کند که دانشگاه های جویای دانش و سازمان های دارنده دانش به منظور کاربست قابلیت جذب دانش با هم پیوند برقرار می کنند .
از طرف دیگر دانشگاه ها بازتاب پیشرفت دانش محور کشور و توانمندی آن در مدیریت سرمایه های انسانی و رشد تعالی آنها هستند . دانشگاه نهادی است که با تمام حوزه و سطوح جامعه ارتباطات و سیعی دارد و حلقه اتصال بیشتر سازمان ها و نهادهای اجتماعی به شمار می رود ( سهرابی و همکاران ، 1389) . بنابراین در محیط رقابتی سازمان ها می کوشند تا با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که منابع ارزشمند و جدیدی از دانش را در خود ذخیره کرده اند ارتباط وسیعی داشته باشند . یکی از عناصر کلیدی برای موفقیت پیوند بین دانشگاه و سازمان های صنعتی ، قابلیت جذب دانش توسط سازمان هایی است که دریافت کننده دانش ارزشمند تولید شده توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هستند .
کوهن و لونیتال (1990) مفهوم قابلیت جذب دانش را برای اولین بار طراحی کردند که عبارت است از توانایی سازمان برای شناسایی ، کسب و کاربرد اطلاعات جدید و با ارزش خارجی به منظور تحقق نوآوری و توسعه محصولات جدید . مطالعات در زمینه پیوند میان صنعت و دانشگاه ، بیش از پیش بر اهمیت ویژه قابلیت جذب دانش با شایسته دانستن دانش ضمنی تأکید کرده اند . در واقع قابلیت جذب دانش سازمان ها باعث ایجاد پیوند بسیار اثربخشی میان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و صنعت می گردد (کداما ، 2008 ) .
بیشاپ و همکاران (2011) اظهار کرده اندکه تعامل سازمان ها با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، به آنها کمک خواهد کرد تا از طریق قابلیت های یادگیری اکتشافی و یادگیری انتفاعی به قابلیت جذب دانش بپردازند . آنان معتقدند که تعامل با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای سازمان ها سه منفعت خواهد داشت:
1- پژوهش های دانشگاهی می تواند به بهبود درک سازمان ها از بنیاد پدیده های خاص و ارتقاء آگاهی از پژوهش های جدید و فرصت های تکنولوژیکی منجر شود که درنتیجه آن قابلیت های یادگیری اکتشافی توسعه خواهد یافت .
2- تعامل با دانشگاه ها می تواند به ارتقاء قابلیت سازمان ها در به کارگیری دانش جدید کمک کند که به دنبال آن محصولات و فرآیندهای جدیدی با هزینه اندک ایجاد می گردد .
3- تعامل با دانشگاه ها قابلیت های حل مسئله در سازمان ها را ارتقاء داده ، و به دنبال آن با استخدام نیروهای تحصیل کرده ماهر و آموزش دیده دانشگاهی ، قابلیت سازمان ها برای تفسیر و انتقال دانش کسب شده در سراسر سازمان را افزایش خواهد یافت .
جدول(2-2) فرآیندهای یادگیری و فواید حاصل از تعامل سازمان ها با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را نشان می دهد .

جدول 2- 2 : فرآیندهای یادگیری و فواید حاصل از تعامل سازمان ها با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

منافع حاصل از تعامل با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی فرآیند های یادگیری
آگاهی و کسب دانش :
– شناسایی منابع برای ایده های جدید
– فراهم کردن یک درک بنیادی از طریق دستیابی به منابع دانش
یادگیری اکتشافی قابلیت جذب دانش

تفسیر و انتقال دانش کسب شده :
– مساعدت و مشورت مستقیم
– استخدام و آموزش
یادگیری اکتشافی و انتفاعی
کاربرد دانش خارجی به منظور انجام فعالیت ها :
– معرفی محصولات جدید به بازار
-کاهش هزینه ها

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یادگیری انتفاعی
منبع :


دیدگاهتان را بنویسید