دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 1
1-1 شرح و بیان مسئله 2
1-2 اهمیت و ارزش پژوهش 7
1-3 اهداف پژوهش 8
1-4 فرضیه های پژوهش 9
1-5 متغیرهای پژوهش 10
1-6 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 10
1-6-1 تسهیم دانش 10
1-6-2 قابلیت جذب دانش 11
1-6-3 بهبود کیفیت علمی 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
مقدمه 14
قسمت اول : تسهیم دانش 15
2-1 دانش و انواع آن 15
2-2 مدیریت دانش 17
2-3 مفهوم تسهیم دانش 19
2-4 مدل های تسهیم دانش 21
2-4-1 مدل عمل منطقی 22
2-4-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده 23
2-4-3 مدل تسهیم دانش هندریکس 24
2-4-4 مدل تسهیم دانش یانگ و هولدن 24
2-4-5 مدل تسهیم دانش لی و الهوامد 26
2-4-6 مدل تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن 27
2-5 مؤلفه های کلیدی تسهیم دانش 28
2-6 موانع تسهیم دانش 29
عنوان صفحه

2-7 اهمیت تسهیم دانش 32
2-8 تسهیم دانش در آموزش عالی 33 قسمت دوم : قابلیت جذب دانش 35
2-9 مفهوم قابلیت جذب دانش 35
2-10 انواع قابلیت جذب دانش 36
2-10-1 قابلیت جذب بالقوه 36
2-10-2 قابلیت جذب بالفعل 37
2-10-3 قابلیت جذب مطلق 38
2-10-4 قابلیت جذب نسبی 39

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-11 مدل های قابلیت جذب دانش 41
2-11-1 مدل قابلیت جذب دانش کوهن و لونیتال 41
2-11-2 مدل قابلیت جذب دانش زهرا و جرج 42
2-11-3 مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران 43
2-11-4 مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران 44
2-11-5 مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین 45
2-12 مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش 47
2-13 اهمیت قابلیت جذب دانش در نوآوری سازمان 49
2-14 قابلیت جذب دانش و آموزش عالی 50
قسمت سوم : بهبود کیفیت علمی 53
2-15 مفهوم کیفیت 53
2-16 کیفیت در آموزش عالی 54
2-17 مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی 56
2-18 اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش عالی 57
2-19 مدل های جدید اعتباربخشی در آموزش عالی 58
2-19-1 برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP) 58
2-19-1-1 ارزشها و مؤلفه های برنامه بهبود کیفیت علمی 60
2-19-1-2 محاسن برنامه بهبود کیفیت علمی 64
عنوان صفحه

2-19-2 برنامه ارزیابی و ارتقاء کیفیت (PEAQ) 66
2-19-2 مدل مسیر 68
2-20 ارتباط بین مدل کیفیت بالدریج و برنامه بهبود کیفیت علمی 70
2-21 یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی 73
قسمت چهارم : ارتباط تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی 75
2-22 تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش 75 2-23 رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی 77
2-24 الگوی مفهومی پژوهش 77
قسمت پنجم : پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش 78
2-25 پژوهش های انجام شده در خارج 79
2-26 پژوهش های انجام شده در ایران 81
2-27 خلاصه فصل 83
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه 85 3-1 روش پژوهش 85
3-2 جامعه آماری 86
3-3 برآورد حجم نمونه 86
3-4 روش نمونه گیری 88
3-5 ابزار اندازه گیری 91
3-5-1 روایی پرسشنامه ها 92
3-5-2 پایایی پرسشنامه ها 93 3-6 شیوه جمع آوری اطلاعات 94
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 95
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 98 4-1 توصیف نمونه بر حسب ویژگی های جمعیت شاختی 99
4-1-1 جنسیت 99
عنوان صفحه

4-1-2 مرتبه علمی 99
4-1-3 رشته تحصیلی 100 4-1-4 دانشگاه محل خدمت 100
4-1-5 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی 101
4-1-6 سنوات خدمت 101
4-2 بررسی نتایج پرسشنامه ها 102
4-3 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت
علمی 111
4-3-1 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های تسهیم دانش برحسب نظرات اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها 111
4-3-2 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های قابلیت جذب دانش برحسب نظرات اعضای هیئت
علمی دانشگاه ها 113
4-3-2 بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مؤلفه های بهبود کیفیت علمی برحسب نظرات اعضای هیئت
علمی دانشگاه ها 114
4-4 تحلیل عاملی تأئیدی عامل ها در قالب مدل های اندازه گیری 117
4-4-1 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری اهدای دانش 117
4-4-2 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری گردآوری دانش 118
4-4-3 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری توانایی کارکنان 120
4-4-4 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری انگیزش کارکنان 121
4-4-5 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری درک نیازهای دانشجویان 122
4-4-6 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری کمک به یادگیری دانشجویان 124
4-4-7 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری رهبری و ارتباطات 125
4-4-8 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری ارزش قائل شدن برای افراد 127
4-4-9 تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری حمایت از فعالیت های سازمان 128
4-5 بررسی فرضیه های پژوهش 130
4-5-1 فرضیه اول 130
4-5-2 فرضیه دوم 133
4-5-3 فرضیه سوم 136
عنوان صفحه

4-5-4 فرضیه چهارم 139
4-5-4 فرضیه پنجم 142
4-5-5-1 جنسیت 142
4-5-5-2 مرتبه علمی 143
4-5-5-3 رشته تحصیلی 145
4-5-5-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی 147
4-5-5-5 سنوات خدمت 149
4-5-5-6 دانشگاه محل خدمت 151
4-5-6 فرضیه ششم 153
4-5-6-1 جنسیت 153
4-5-6-2 مرتبه علمی 153
4-5-6-3 رشته تحصیلی 154
4-5-6-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی 156
4-5-6-5 سنوات خدمت 157
4-5-6-6 دانشگاه محل خدمت 159
4-5-7 فرضیه هفتم 161
4-5-7-1 جنسیت 161
4-5-7-2 مرتبه علمی 162
4-5-7-3 رشته تحصیلی 163
4-5-7-4 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی 165
4-5-7-5 سنوات خدمت 166
4-5-7-6 دانشگاه محل خدمت 167
4-5-8 آزمون ضریب همبستگی 169
4-5-9 فرضیه کلی 171
فصل پنجم: خلاصه ، بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 175
5-1 خلاصه موضوع و روش پژوهش 176
عنوان صفحه

5-2 بحث و نتیجه گیری 177
5-2-1 نتایج فرضیه ها 177
5-3 نتیجه گیری کلی و الگوی مبتنی بر نتایج پژوهش 188
5-4 محدودیت های پژوهش 190
5-5 پیشنهادهای کاربردی 190
5-6 پیشنهادهای پژوهشی 192
پیوست : (پرسشنامه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی) 193
منابع و مآخذ 197

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل 2-1 : زنجیره دانش بلینگر و اسمیت 16
شکل 2-2 : تسهیم دانش بین افراد در سازمان 21
شکل 2-3 : مدل عمل منطقی 22
شکل 2-4 : مدل رفتار برنامه ریزی شده 23
شکل 2-5 : مدل تسهیم دانش هندریکس 24
شکل 2-6 : مدل تسهیم دانش یانگ و هولدن 25
شکل 2-7 : مدل تسهیم دانش لی و الهوامد 26
شکل 2-8 : مدل تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن 27
شکل 2-9 : مدل قابلیت جذب دانش کوهن و لونیتال 41
شکل 2-10 : مدل قابلیت جذب دانش زهرا و جرج 42
شکل 2-11 : مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران 44
شکل 2-12 : مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران 45
شکل 2-13 : مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین 46
شکل 2-14 : مؤلفه ها و معیارهای برنامه بهبود کیفیت علمی 62
شکل 2-15 : معیارهای مدل کیفیت بالدریج در چارچوب دیدگاه سیستمی 71
شکل 2-16 : الگوی مفهومی پژوهش 77
شکل 4-1 : توزیع نمرات مؤلفه اهدای دانش برحسب نظرات اعضای هیئت علمی 111
شکل 4-2 : توزیع نمرات مؤلفه گردآوری دانش برحسب نظرات اعضای هیئت 112
شکل 4-3 : توزیع نمرات مؤلفه توانایی کارکنان برحسب نظرات اعضای هیئت علمی 113
شکل 4-4 : توزیع نمرات مؤلفه انگیزش کارکنان برحسب نظرات اعضای هیئت علمی 113
شکل 4-5 : توزیع نمرات مؤلفه درک نیازهای دانشجویان برحسب نظرات اعضای هیئت علمی 114

شکل 4-6 : توزیع نمرات مؤلفه کمک به یادگیری دانشجویان برحسب نظرات اعضای هیئت علمی 115
شکل 4-7 : توزیع نمرات مؤلفه رهبری و ارتباطات برحسب نظرات اعضای هیئت علمی 115
شکل 4-8 : توزیع نمرات مؤلفه ارزش قائل شدن برای افراد برحسب نظرات اعضای هیئت علمی 116
شکل 4-9 : توزیع نمرات مؤلفه حمایت از فعالیت های سازمان برحسب نظرات اعضای هیئت علمی 116
شکل 4-10 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری اهدای دانش 118
عنوان صفحه

شکل 4-11 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری گردآوری دانش 119
شکل 4-12 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری توانایی کارکنان 120
شکل 4-13 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری انگیزش کارکنان 122
شکل 4-14 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری درک نیازهای دانشجویان 123
شکل 4-15 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری کمک به یادگیری دانشجویان 124
شکل 4-16 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری رهبری و ارتباطات 126
شکل 4-17 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری ارزش قائل شدن برای افراد 127
شکل 4-18 : تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری حمایت از فعالیت های سازمان 129
شکل 4-19 : مدل معادله ساختاری جهت بررسی تأثیر اهدای دانش بر بهبود کیفیت علمی 131
شکل 4-20 : مدل معادله ساختاری جهت بررسی تأثیر گردآوری دانش بر بهبود کیفیت علمی 134
شکل 4-21 : مدل معادله ساختاری جهت بررسی تأثیر توانایی کارکنان بر بهبود کیفیت علمی 137
شکل 4-22 : مدل معادله ساختاری جهت بررسی تأثیر انگیزش کارکنان بر بهبود کیفیت علمی 140
شکل 4-23 : توزیع میانگین‌تسهیم دانش بر حسب جنسیت 143
شکل 4-24 : توزیع میانگین‌تسهیم دانش بر حسب مرتبه علمی 145
شکل 4-25 : توزیع میانگین‌تسهیم دانش بر حسب رشته تحصیلی 147
شکل 4-26 : توزیع میانگین‌تسهیم دانش بر حسب دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی 140
شکل 4-27 : توزیع میانگین‌تسهیم دانش بر حسب سنوات خدمت 150
شکل 4-28 : توزیع میانگین‌تسهیم دانش بر حسب دانشگاه محل خدمت 152
شکل 4-29 : توزیع میانگین‌قابلیت جذب دانش بر حسب رشته تحصیلی 156
شکل 4-30 : توزیع میانگین‌قابلیت جذب دانش بر حسب رشته تحصیلی 159
شکل 4-31 : توزیع میانگین‌قابلیت جذب دانش بر حسب دانشگاه محل خدمت 161
شکل 4-32 : توزیع میانگین‌بهبود کیفیت علمی بر حسب رشته تحصیلی 165
شکل 4-33 : توزیع میانگین‌بهبود کیفیت علمی بر حسب دانشگاه محل خدمت 168
شکل 4-34 : روابط کواریانسی میان ابعاد متغیرهای پژوهش 169
شکل 4-35 : مدل معادله ساختاری جهت بررسی تأثیر تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش بر بهبود کیفیت
علمی 172
شکل 5-1 : مدل نهایی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری 192
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول 2-1 : تعدادی از مهمترین تعاریف ارائه شده در مورد مدیریت دانش 18
جدول 2-2 : فرآیندهای یادگیری و فواید حاصل از تعامل سازمان ها با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالی 53
جدول 2-3 : تفاوت های موجود بین برنامه ارزیابی و ارتقاء کیفیت و برنامه بهبود کیفیت علمی 68
جدول 2-4 : همسویی و ارتباط بین معیارهای مدل کیفیت بالدریج و برنامه بهبود کیفیت علمی 73
جدول 3-1 : تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 86
جدول 3-2 : تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک دانشگاه و نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با
حجم برای دانشگاه ها 89
جدول 3-3 : تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان به تفکیک دانشکده ها و نمونه انتخاب شده از
هر دانشکده 89
جدول 3-4 : تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تفکیک دانشکده ها و نمونه
انتخاب شده از هر دانشکده 90
جدول 3-5 : تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به تفکیک دانشکده ها
و نمونه انتخاب شده از هر دانشکده 90
جدول 3-6 : تناظر سؤالات پرسشنامه تسهیم دانش 92
جدول 3-7 : تناظر سؤالات پرسشنامه قابلیت جذب دانش 92
جدول 3-8 : تناظر سؤالات پرسشنامه بهبود کیفیت علمی 92
جدول 3-9 : ضریب پایایی کل پرسشنامه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت
علمی 93
جدول 3-10 : ضریب پایایی مؤلفه های تسهیم دانش 93
جدول 3-11 : ضریب پایایی مؤلفه های قابلیت جذب دانش 94
جدول 3-12 : ضریب پایایی مؤلفه های بهبود کیفیت علمی 94
جدول 3-13 : روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 97
جدول 4-1 : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت 99
جدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس مرتبه علمی 99
عنوان صفحه

جدول 4-3 : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس رشته تحصیلی 100
جدول 4-4 : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس دانشگاه محل خدمت 100
جدول 4-5 : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی 101
جدول 4-6 : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سنوات خدمت 101
جدول 4-7 : تحلیل توصیفی پرسشنامه تسهیم دانش در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان
و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه اهدای دانش ) 102
جدول 4-8 : تحلیل توصیفی پرسشنامه تسهیم دانش در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان
و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه گردآوری دانش) 103
جدول 4-9 : تحلیل توصیفی پرسشنامه قابلیت جذب دانش در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی
اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه توانایی کارکنان ) 104
جدول 4-10 : تحلیل توصیفی پرسشنامه قابلیت جذب دانش در دانشگاه های اصفهان ، علوم


دیدگاهتان را بنویسید