مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان J Nurs Edu-v6n1p56-fa-1

سایت منبع فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06018-DOI: 10.21859/jne تاثیرآموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده زنان مبتلا به پرفشاری خون احمد اداوی 1، رضا فتحی مرغملکی 2،*، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v6n1p41-fa-1

سایت منبع فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06016-DOI: 10.21859/jne طراحی و روانسنجی پرسشنامه انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی شهناز پولادی 1، فرزانه نوروزی 2،* 4 استادیار، دانشکده پرستاری Read more…

By 92, ago