Browsing Category: پایان نامه ها و مقالات

 • پایان نامه رشته حقوق : تجارت الکترونیک

  سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق و مورد آخر ماده 18 این قانون میباشد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : کتاب الکترونیک

  طرف دولت صادر میشود دسترسی به محتویات غیرقانونی را ازبین ببرند یا از اینکه چنین محتویاتی را منتشر میکنند اطلاع واقعی نداشته باشند. واسطهها باید هنگامی که شروط قانون را به صورت قواعدی که توسط دولت اعلام میشود، ایفا مینمایند، توجه مقتضی مبذول دارند.این رژیم مبتنی بر مسامحه که در سال 2009 اجرا شد، ناشی …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : مجازات اسلامی

  بیش از جاهای دیگر است. بنابراین سرمایهداران، مدیران، کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره [و نیز آمران] که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران، افزارمندان، گماشتگان [مأموران] خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعّالیّت های تجاری خود توسط کارگران …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : محتوای دیجیتال

  تعیین میزان مسؤولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود؛ لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار میگیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز میباشد؛ که به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : رسانه دیجیتال

  بیان خواهد شد.الف: دیجیتال یا الکترونیکدر مصوّبهی هیأت وزیران پیرامون ساماندهی رسانههای دیجیتال، از لفظ « دیجیتال » استفاده شده است؛ این در حالی است که قانون مطبوعات و آییننامه آن اصلاح نشریات الکترونیک را به کار بردهاست. این اصطلاحات در حالی مطرح میشود؛ که طرح جامع رسانههای همگانی نیز اصطلاح رسانه الکترونیکی را معرفی …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : نشریات الکترونیکی

  ………………………هجری قمریب: به انگلیسی p……………………………………..PageP.P ………………………………PagesEd………………………………… EditionVol……………………….VolumeOP.Cit……………….. Opera CitatoIbid………………….. in the same place مقدمهمبادله اطلاعات و اندیشهها بین افراد انسانی از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است. برقراری ارتباط بین افراد و گروهها، مستلزم وسایل خاصی است؛ که به کمک آنها انسانها بتوانند پیامها و خواستهای خویش را به یکدیگر منتقل کنند، با محیط زندگی بهتر …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • مقاله حقوق رایگان با موضوع شرکت های سهامی

  است؛ بدین معنا که شرکت مطابق ماده 8 قانون تجارت انگلستان، میتواند نسبت به مبلغ یا قسط پرداخت نشده سهام، چنین سهامی را حبس نماید و حق حبس را تا پرداخت کامل آن جاری نماید. اساسنامه شرکت های سهامی خاص میتواند افزون بر مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام، حق حبس و حق تقدم ناشی از …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • مقاله حقوق رایگان با موضوع نظام های حقوقی

  شدیم، برای جمع این دو هدف سپردن و تسلیم کردن اسناد مالکیت یا اسناد طرح های اختراعی ضرورت می یابد. بنابراین قبض اصل مال در عقد رهن که دشواری های حقوقی، عملی و اقتصادی فراوانی را درپی داشت، در وثایق تجاری مرتفع می شود و تنها قبض و اقباض اسناد مالکیت ضرورت می یابد. لازم …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • مقاله حقوق رایگان با موضوع شرکت های سهامی

  درخواست اجرای تعهد بویژه تعهد پرداخت پول یا انجام یک تعهد مالی دست یابد. معمولاً چنین مقرره ای -که غالباً در قراردادهای بیع مورد استعمال قرار می گیرد- اگرچه از متعهد سلب مالکیت می کند امکان تصرف و قبض مال تحفیظیرا به وی می دهد. بنابراین در حقوق انگلیس در معاملات اعتباری به جای این …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • مقاله حقوق رایگان با موضوع ساختار اقتصادی

  قراردادهای وام و اعطای اعتبار که مرسوم می باشد، تنظیم گردند. تقسیم بندی 4 گانه فوق به جهت تفاوت های ساختاری، نظیر نوع مال یا اموالی است که بعنوان مورد وثیقه، طلب بستانکار توثیق می شود و بر حسب مورد، لزوم یا عدم لزوم قبض و تصرف فیزیکی مال مورد وثیقه، استنتاج می شود. در …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷