Blog

۲۰-۱-۲) مدلهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانیموضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گستردهای است که دامنه وسیعی از رشتهها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بودهاند و گزارشها و مقالات جدیدی درباره آن نوشته شده است. به علاوه بازار نرم افزارهای کاربردی در این زمینه نیز رشد بسیاری کرده است. اما با وجود مدلها و چارچوبهای فراوان در این زمینه برخی مدلهای مفهومی، محققان بیشترین اثر را بر روی شکلدهی این زمینه خاص داشتهاند که در این مقاله به معرفی برخی از این چارچوبها و نقاط قوت و ضعف هر یک خواهیم پرداخت. اما به منظور بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد ارائه تعریفی از آن ضروری است.ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد(آذر، درویشی، ۱۳۸۶):اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست.اهداف ارتباطی: که شامل…

Read more

اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی است که بدلیل جلودار بودن در امر اندازه گیری دانش خود به خوبی برجسته شده است. اسکاندیا برای اولین بار بصورت داخلی گزارش سرمایه فکری خود را توسعه داد و در سال ۱۹۹۴ بعنوان اولین شرکت بزرگ، گزارش سرمایه فکری خود را به پیوست صورتهای مالی سنتی به سهامداران عرضه کرد. اسکاندیا بطور وسیعی ابزارها و روشهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری را تجربه کرد و سرانجام ابزار اندازه گیری خاص خود را تحت عنوان جهتیابی اسکاندیا به همراه مدل ایجاد ارزش مربوط توسعه داد. ادوینسون بعنوان معمار مباحث ابتکاری فوق در شرکت اسکاندیا، یک مدل جامع و پویای گزارشدهی سرمایه فکری که جهت یابی اسکاندیا نام داشت را با پنج حوزه مالی، مشتری، فرآیندی، توسعه و نوسازی و انسانی مطرح نمود(ادوینسون، ۱۹۹۷).۷-۶-۱-۲) حسابداری و هزینهیابی منابع انسانی[۲۴]این روش که توسط جوهانسون توسعه داده شد، هزینه های مرتبط با اثرات مخفی منابع انسانی که…

Read more

رقابتی در بازار را از آنِ شرکت میکند.ادوینسون و سالیوان سرمایه فکری را دانشی میدانند که میتواند به ارزش تبدیل شود(زاهدی و همکاران، ۱۳۸۶).مار و اسکیوما سرمایه فکری را بصورت یک گروهی از داراییهای دانشی که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذینفعان کلیدی، بطور چشمگیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت می کنند، تعریف کردهاند.به اعتقاد لیو سرمایه فکری عبارتست از، منابع سودهای آینده(ارزش)، که توسط نوآوری، طراحی های منحصربفرد سازمان یا تجربیات نیروی انسانی تولید میشود(جعفری و همکاران، ۱۳۸۵).۴-۱-۲) مدیریت موفق سرمایه فکریبرای تاثیرگذاری مثبت بر ارزش آینده بنگاه، لازم است درک بهتری از سرمایه فکری و آخرین ابزار موجود برای شناسایی، اندازهگیری و مدیریت این عامل مهم ایجاد ارزش را داشته باشیم. رهنمود حسابداری مدیریت منتشر شده بوسیله انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)، پنج گام اساسی را برای مدیریت موفق سرمایه فکری تعیین میکند:شناسایی سرمایه فکری بنگاهترسیم عوامل کلیدی…

Read more

۳- سرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی چه تاثیری دارد؟فرضیهها: ۱-۶۱-۶-۱) فرضیههای اصلی:اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.۲-۶-۱) فرضیههای فرعی:۱- سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.۲- سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.۳- سرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.۷-۱) قلمرو تحقیق۱-۷-۱) قلمرو موضوعی:در این تحقیق برآنیم تا تاثیر سرمایه فکری را که مؤلفههای آن بر اساس مدل بونتیس شامل سرمایه انسانی، ساختاری و رابطهای میباشد با عملکرد سازمانی شرکت تراکتورسازی مورد بررسی قرار دهیم. در مدل تحقیق تاثیر اشاره شده در چارچوب نظری که بین متغیرهای تحقیق برقرار شده ارائه میگردد.متغیر وابسته:– عملکرد سازمانیمتغیر مستقل:– سرمایه انسانی– سرمایه ساختاری– سرمایه ارتباطیسرمایه انسانیسرمایه ارتباطیعملکرد سازمانی(متغیر وابسته)سرمایه ساختاری(متغیرهای مستقل)سرمایه فکرینمودار(۱-۱): مدل مفهومی تحقیقجهت اندازه‌گیری متغیر‌ه مستقل سرمایه انسانی از معیارهای: کار گروهی کارکنان، استفاده از حداکثر کارکنان، آموختن از یک دیگر و … ، سرمایه ساختاری از معیارهای: سیستمهای…

Read more

بالاخره اینکه ممکن است شخصی خود وظیفه مراقبت از دیگری را بر عهده گیرد و با این کار در او انتظار کمک به وی را در حالت نیاز ایجاد کند.عدم پاسخ گویی به این انتظار به حق،برای شخص مسئولیت زا خواهد بود.بدین ترتیب،در پرونده اینستان‏ در سال ۱۸۹۳،برادر زاده‏ای به‏ دلیل عدم مراقبت از عمه اش،که خود مراقبت از وی را بر عهده گرفته‏ بود،مسئول صدمه وارده به عمه دانسته شد. موضع حقوق آلمان نیز در مورد قتل و ایراد صدمات جسمانی در نتیجه‏ ترک فعل تقریبا با حقوق انگلستان مشابه می‏باشد و شبیه همان تقسیم‏ بندی فوق الذکر توسط نویسندگان کتب حقوق جزای آلمان ذکر شده‏ است.لیکن در حقوق اسکاتلند،قتل ناشی از ترک فعل را جزء فقرات قتل‏ سرزنش آمیز ارادی دانسته‏اند که خفیف تر از قتل عمد محسوب‏ می شود.بدین ترتیب،در پرونده‏ای که قربانی شدیدا کتک خورده و سپس‏ توسط ضارب رها شده و به همین دلیل مرده…

Read more

اما جرم قتل در آمریکا دارای درجاتی مختلفی است که به شرح ذیل قابل بررسی می باشد.درجات قتل در قانون جزای نمونهدر آمریکا علاوه بر قانون جزای نمونه و قانون جزای فدرال ، هر یک از ایالات متحده آمریکا نیز دارای مجموعه قوانین مستقلی می باشند. ، قانون جزای نمونه آمریکا از مهمترین قوانین این کشور است که رعایت آن برای ایالتها الزامی است.،مطابق ماده ۱-۲۱۰ قانون جزای نمونه ، قتل در آمریکا از عنصر روانی ،به سه نوع زیر تقسیم می شود:قتل عمدی توام با سبق تصمیم:در بند ۲ بخش ۲۱۰ قانون جزای نمونه آمده است که یکی از موارد زیذل قتل عمدی با سبق تصمیم خواهد بود.این قتل ها در زمره قتل های درجه ۱ محسوب می شوند:۱-هرگاه قتل از روی عمد و آگاهی واقع شود.۲-هرگاه قتل از روی نهایت بی احتیاطی و در شرایطی که نماینگر نهایت بی تفاوتی نسبت به ارزش حیات و جان بشری واقع…

Read more

در مورد اینکه قانونگذار در مادۀ ٢٠۶ قانون مجازات اسلامی فقط به “کار”اشاره کرده و اینکه کار چیزی غیر از ترک فعل است، باید گفت: اشکال این نظر در آن است که واژههای فعل و کار را یکی پنداشته در حالی که این گونه نیست. واژۀ کار دربندهای سه گانه ماده ٢٠۶ ق.م.ا به معنایی غیر از فعل و یا حتی غیر از ترک فعل است.حتی در عرف ما کار به معنای فعل صرف نیست، مثلاً شخصی که به احترام یک شخصیت بزرگ از جای خویش بلند نمیشود، عرف کارش را زشت میداند و نه ترکبررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران فعلش را. بنابراین از نظر عرف، کار، معنایی وسیعتر از فعل و ترک فعل دارد. اگر واژۀ کار و فعل یکی باشند عمل قانونگذار محل ایراد است، چون مجاز نیست از کلمات مترادف استفاده کند. به عبارت دیگر واژۀ کار در…

Read more

اما اگر جلوی ورود هر عنصر اخلاقی را در قانون بگیریم ، ممکن است جامعه بوسیله ی بی اعتناییِ اخلاقی، به یک انحطاط اخلاقی دچار شود. بنابراین در عمل می بینیم در نظام های حقوقی غربی ، برای جلوگیری از انحطاط اخلاقی جامعه در مواردی ، فعلِ ترکِ منجر به قتل، به عنوان مثال، جرم محسوب شده و تارک فعل قاتل به حساب آمده است. به دلیل نبود مبنای فقهی مستحکم، متفکران و حقوقدانان غربی برای حل این تعارض ، روی به سوی مکاتب سودگرایی ، قراردادگرایی و وظیفه گرایی آورده اند[۶۴] و مسئولیت ترک فعل را با قرارداد و وظیفه ی ناشی از تعهد، تبیین کرده اند که در واقع، همه ی آنها مبتنی بر فردگرایی و پذیرش اختیاری مسئولیت هستند. اما در عمل هر آنچه که با این فرد گرایی و پذیرش اختیاری تعارض پیدا کند نفی می شود. بنابراین در نهایت هیچ اصل عینی مستقل از افراد وجود…

Read more

الف. تارک در صورتی مسئول قتل ناشی از ترک فعل است که قبلاً در مرحله واقع، میان امتناع او و قتل ناشی از آن، رابطه سببیت و استناد وجود داشته باشد، وگرنه مسئول دانستن و مجازات تارک برخلاف عدالت و انصاف است. قانون و التزام شخصی و وجود رابطه خاص، نظیر ارتباط فرزندی، نمی‏تواند چنین رابطه واقعی را ایجاد کند. رابطه سببی یک رابطه واقعی و حقیقی است، نه مخلوق قانون و التزام شخصی.ب. مواردی که امتناع، مغایر با واجب قانونی یا التزام شخصی می‏باشد، بر دو نوع است: گاهی سبب نتیجه مجرمانه است؛ همانند امتناع عمدی مادر از شیردادن به نوزادش و خودداری عمدی زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان. در این‏گونه موارد، ممتنع بلاشک در صورت وقوع جرم در قبال تحقق نتیجه مجرمانه مسئولیت کیفری دارد. گاهی سبب نتیجه مجرمانه نیست؛ مانند امتناع پلیس از مساعدت به مقتول که سارق در جلو چشمش او را به…

Read more

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه ۱۳۵۴) که آیین‏نامه اجرایی آن در دی ماه ۱۳۶۴ به تصویب هیأت وزیران رسید در خصوص خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی چنین مقرر می‏دارد:هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‏دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‏توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال با جزای نقدی از…

Read more

10/840