اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی

رابطه ی نوگرایی اسلامی/ محافظه کاری اسلامی در نظر گرفت (دکمجیان،52:1377). هانتینگتون در نظریه ی خود به سیاست های غرب گرایی نظام لائیک در ترکیه و اینکه فشار دولت لائیک باعث شکل گیری نظرات انتقادی اسلام گرایان در مبارزه علیه نظام ارزشی غرب شد اشاره می کند (هانتینگتون،1999: 27). حمید احمدی در بحث متغیر های کنترل کننده که در تبدیل اقدام جمعی به روش مسالمت آمیز مؤثر هستند، مشارکت سیاسی، اصلاحات و توسعه ی اقتصادی را مهم می داند. که این موارد مسیر شکوفایی اسلام گرایان ترکیه را به صورت مسالمت آمیز در این کشور فراهم کرده است (احمدی،52:1377)
بولاچ، تکثرگرا بودن اسلام گرایان ترکیه و حمایت آن ها از حقوق اساسی و حقوق شهروندی را عامل موفقیت اسلام گرایان این کشور تلقی می کند. سیاری نیز، گسترش فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در دهه ی 80 را عامل اصلی در شکل گیری رشد جریان های اسلام گرایی در این کشور می داند (هرمان،40:1379). افضلی نیز علاوه بر عامل اقتصادی، کثرت گرایی و گذار جامعه ی ترکیه از استبداد تک حزبی به دمکراسی چند حزبی را مهم می داند. که این عامل زمینه را برای شرکت احزاب اسلام گرای در انتخابات پارلمانی و پیروزی های بعدی این احزاب مهیا کرد (افضلی،1379: 14فروردین).
1-2- استخراج مولفه های مدل بر اساس روش استقرایی
در اینجا تلاش می شود بر اساس شواهد تاریخی از شرایط اجتماعی کشور ترکیه، مولفه های مدل نظری استخراج گردد. در کشور ترکیه، حاکمیت ارتش و نظام لائیک در این کشور، سال های متمادی مانع از ظهور و شکوفایی احزاب اسلام گرا شد. با مهیا شدن عوامل داخلی مانند، تبدیل نظام تک حزبی به نظام چند حزبی و افزایش شمار شهر نشینان و رشد مدرنیته ، بعلاوه عوامل خارجی مانند، رشد حرکت های اسلامی در خاورمیانه مخصوصاً انقلاب اسلامی ایران، شرایط برای بیداری اسلام گرایان این کشور فراهم شد.
با مشارکت غیر نظامیان در فعالیت های سیاسی و رشد و پویایی جنبش های انتقادی از طرف شخصیت های اسلام گرا، به تدریج شرایط بهتری برای فعالیت این افراد در قالب شرکت در احزاب سیاسی و تأسیس حزب اسلام گرا فراهم شد. این افراد، شروع فعالیت های خود را در شهرداری ها آغاز کردند. به تدریج و با گسترش سیاست های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، زمینه برای خود نمایی اسلام گرایان و تجار مسلمان در اقتصاد این کشور فراهم شد. با قدرت یافتن اسلام گرایان از نظر اقتصادی، زمینه ی شکوفایی آن ها در نظام سیاسی لائیک ترکیه نیز مهیا تر شد. فعالیت شخصیت های اسلام گرا در شهرداری ها بر پایه ی احیای شعائر اسلامی و زنده کردن نشانه ها و مظاهر دینی در جامعه ترکیه است. اسلام گرایان ترکیه به تدریج در قالب احزاب اسلام گرا با شرکت در انتخابات، مسیر خود را در رسیدن به حاکمیت این کشوربا پیروزی های خود در انتخابات پارلمان هموار کردند.
با پیروزی احزاب اسلام گرا در انتخابات و رسیدن شخصیت های برتر احزاب اسلام گرا به بالا ترین جایگاه سیاسی در این کشور، مسیر طولانی به قدرت رسیدن اسلام گرایان این کشور به دوره ی شکوفایی خود رسیده است، اسلام گرایان حاکم، به دنبال اصلاحات اقتصادی و رضایت و رفاه عمومی هستند. آن ها به مانند گذشته، احیای شعائر دینی در جامعه را مد نظر دارند و بازسازی هویت ملی و اسلامی را عامل مهمی در جهت حفظ ثبات و امنیت جامعه می دانند. تقویت نهاد های آموزشی را به عنوان برنامه ای برای رشد نسل آینده ی این کشور می دانند و همواره تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی را به منظور حفظ اخلاق اسلامی و ثبات در جامعه مد نظر داشته اند. اسلام گرایان ترکیه اصلاحات قانون اساسی و افزایش مشارکت سیاسی را به عنوان عوامل مهمی برای رشد دموکراسی و چگونگی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب مانند کمالیست ها و نظامیان این کشور می دانند. در واقع رشد دموکراسی در این کشور شرایط را برای آمادگی پذیرش این کشور در اتحادیه ی اروپا فراهم خواهد کرد.
تعامل با اقلیت های مذهبی و قومی
تقویت نهاد های آموزشی

حاکمیت ارتش و نظام لائیک

بازسازی هویت ملی و اسلامی

احیای شعائر اسلامی
فعالیت در شهرداری ها
فشار عوامل داخلی و خارجی

به دست گرفتن حاکمیت توسط اسلام گراایان
شرکت در انتخابات پارلمانی

اصلاحات اقتصادی
پیروزی اسلام گرایان در انتخابات
مشارکت بیشتر غیر نظامیان

گسترش فعالیت های حزبی

مشارکت سیاسی فعال اسلام گرایان
شکل گیری نظرات انتقادی اسلام گرایان سیاسی

اصلاح قانون اساسی
گسترش فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد

عضویت در اتحادیه اروپا
رشد مردم سالاری

تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب

نمودار 2-1 مدل نظری تحقیق (روند اسلام گرایی در ترکیه)
2-مدل نظری مالزی
2-1- استخراج مولفه های مدل بر اساس روش قیاسی
در این قسمت تلاش می شود با استفاده از نظرات اندیشمندان مختلف، مولفه های مدل مالزی استخراج شود.
برای ترسیم مدل نظری مالزی از نظر اندیشمندانی همچون دکمجیان، رجایی، کیپل، احمدی، هالیدی و العطاس استفاده شده است. دکمجیان در نظریه ی ادواری خود به بحران تضاد طبقاتی اشاره می کند. ایجاد فشار های طبقاتی بین گروه ها و قومیت های مختلف جامعه، و بحث ناسیونالیسم قومی، زمینه را برای بیداری اسلامی در کشور های مختلف اسلامی فراهم کرده است. در مالزی نیز
بحران قومیت در دهه ی 60، زمینه ساز آگاهی مذهبی مسلمانان این کشور شد. همچنین می توان جایگاه اسلام گرایان مالزی را در رابطه ی دیالکتیکی مورد نظر وی، رابطه ی ناسیونالیسم قومی/ وحدت اسلامی و یا سکولاریسم/ حکومت الهی در نظر گرفت (دکمجیان،1377: 53).
رجایی در نظریه ی خود، نسل سوم جنبش های اسلامی را بعد از دهه ی 60 متأثر از حوادث جهان اسلام می داند و شکل گیری نظریه ی حکومت اسلامی را در این دوران مهم می داند. در مالزی نیز با تأثیر پذیری از حوادث جهان اسلام و احیا گری دینی در این دوران توسط احزاب اسلام گرای این کشور بحث شکل گیری حکومت اسلامی مطرح می شود (رجایی،1381: 219).
کیپل اسلام گرایی در سال های اخیر را محصول بسیج هم زمان دانشمندان و روشنفکران مسلمان، طبقات متوسط مؤمن و جوانان فقیر شهر نشین می داند. در مالزی نیز، در دوره ی احیاگری های قومی و مذهبی، بسیج هم زمان روشنفکران و طبقات متوسط و جوانان شهر نشین مذهبی منجر به مشارکت سیاسی فعال مسلمانان شد. در واقع می توان گفت، مهم‌ترین ویژگی احیای اسلام در مالزی این مساله است که تحت تأثیر سنت‌گراها نبوده و در عمل تحت کنترل نسل جوان، طبقه ی متوسط و مسلمانان تحصیل‌کرده در غرب و رده ‌های دانشگاهی بوده است (kepel,2002:107).

احمدی در بحث متغیر های کنترل کننده که در تبدیل اقدام جمعی به روش مسالمت آمیز مؤثر هستند مشارکت سیاسی، اصلاحات و توسعه ی اقتصادی را مهم می داند. این موارد مسیر شکوفایی اسلام گرایان مالزی را به مانند مورد ترکیه، به صورت مسالمت آمیز در این کشور فراهم کرده است (احمدی،1377:.55).
هالیدی سه نوع بافت سیاسی را در بحث ویژگی های جنبش های اسلامی مهم می داند و آخرین نوع اسلام سیاسی را در بافت های متشنج نژادی یا فرقه ای می داند. یعنی در جامعه ای مانند مالزی که اقوام و نژاد های مسلمان و غیر مسلمان وجو دارد، مسلمانان با تقویت مصالح قومی و نژادی خود و تأکید بر هویت اسلامی و ملی بر اسلام گرا بودن قوم مالایی تأکید می کنند (هالیدی،1382: 52).
و در تحلیل العطاس از نوع اسلام سیاسی در منطقه ی جنوب شرق آسیا، وی به مدرنیست های اصلاح گرا و همچنین سنت گرایان اصلاح گرا، اشاره می کند. که ضمن تأکید بر سنت ها، به پذیرش تهاد های غربی و اصول دموکراسی و مردم سالاری نیز پایبند می باشند. موردی که در نحوه ی تعامل اسلام گرایان و برداشت آنان از اسلام سیاسی در کشور مالزی دیده می شود(العطاس، 1387).
به مانند مورد ترکیه، با توجه به مؤلفه های مطرح شده در دیدگاه های فوق و پس از مطالعه ی تاریخی و جامعه شناختی چگونگی شکل گیری جریان اسلام گرایی در کشور مالزی می توان به مدل نظری زیر، دست یافت.
2-2- استخراج مولفه های مدل بر اساس روش استقرایی
در اینجا تلاش می شود بر اساس شواهد تاریخی از شرایط اجتماعی کشور مالزی، مولفه های مدل نظری استخراج گردد. در کشور مالزی، شورش های قومی سال 1969 (دوره ی اضطرار) به عنوان نقطه ی عطف جریان احیا گری اسلامی در این کشور مطرح می شود. با شکل گیری درگیری میان اقوام مالایی و چینی به خاطر عقب ماندن قوم مالایی از پیشرفت های اقتصادی و موقعیت اجتماعی اقوام چینی و هندی در این کشور و بحث برابری قومیتی، شرایط کافی برای بیداری اسلامی قوم مالایا فراهم شد. در این دوره به نوعی ناسیونالیسم مالایی در حال شکل گیری است و احیا گری قومی- مذهبی شرایط را برای پیوند دین، اقتصاد، زبان و فرهنگ این کشور مهیا می کند. در این دوره، حوادث جهان اسلام و جنگ اعراب و اسرائیل و حمایت سازمان های اسلامی از فلسطین و کشور های دیگر اسلامی در برابر اسرائیل و آمریکا بر جوشش حرکت های اسلام گرایانه در این کشور تأثیر گذار است. همچنین تأسیس حکومت مذهبی در ایران تأثیر زیادی بر احیای اسلام در کشور مالزی داشته است. مسلمانانی که نسبت به غرب (کاپیتالیسم،کمونیسم، لیبرالیسم و دموکراسی کنترل نشده و در عمل بی‌بند و باری و …) شکاک شده‌ بودند، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، الگوی جدید و قابل تأملی برای اداره ی کشور به دست آوردند. پیام‌ها و اعمال امام خمینی (ره)، تأثیر عمیقی در نگرش مردم مالزی ایجاد کرد. به عنوان مثال طرفداران ایجاد حکومت اسلامی در کشور مالزی به شدت تحت تأثیر سیاست عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفین در مقابل طبقات ممتاز قرار گرفتند.
افزایش مشارکت سیاسی مسلمانان در قالب جنبش های دانشجویی و حرکت های اصلاح طلبانه و تلاش برای بر پایی حکومت اسلامی توسط اسلام گرایان نمود پیدا می کند. در این دوره، با گسترش فعالیت های حزبی، زمینه ی لازم برای مشارکت سیاسی احزاب مالایی فراهم می شود.
در ابتدا احزاب مالایی از اسلام و آموزه های آن در عملکرد ها و خط مشی سیاسی خود بهره ای نمی برند اما با ایده و برنامه ی توسعه ی اقتصادی و گسترش فعالیت های اقتصادی مبتنی بر آموزه های اسلامی و ترویج اقتصاد اسلامی، شرایط شکوفایی احزاب اسلام گرای را بیش از پیش مهیا می کند. حزب حاکم به خاطر تأمین امنیت و ثبات جامعه ی متکثر مالزی، تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی و نژادی را به عنوان برنامه ی اصلی خود می داند. نظام حاکم، تقویت نهاد آموزشی را بسیار مؤثر دانسته و رمز موفقیت مسلمانان مالزی را همراه بودن با پیشرفت و توسعه ی جهانی می داند. می توان گفت زیر بنای اقتصادی این کشور بر پایه ی مبانی اسلامی و تأکید بر بازسازی هویت ملی و اسلامی بنا شده است. احیای شعائر دینی و تأکید بر نشانه های اسلامی در این کشور نمودی برای تأکید بر مفهوم امت اسلامی در سطح بین المللی می باشد. اسلام گرایان این کشور تعامل با سازمان های اسلامی و کشور های منطقه را به عنوان شاخص مهمی برای حفظ موقعیت جهانی خود به عنوان کشوری اسلامی با سطحی از توسعه یافتگی می دانند.
شورش های قومی

این مطلب را هم بخوانید:   منابع و ماخذ مقالهیادگیری مشارکتی

تقویت مسایل قومی و نژادی
شکل گیری جنبش های اسلام گرا
شکل گیری ناسیونالیسم مالایی

تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی و نژادی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گسترش فعالیت های حزبی
مشارکت سیاسی مسلمانان
احیا گری قومی – مذهبی

تقویت نهاد های آموزشی

حوادث جهان اسلام

گسترش فعالیت های اقتصادی مبتنی بر آموزه های اسلامی

مشارکت سیاسی فعال

باز سازی هویت ملی و اسلامی
رشد مردم سالاری

تعامل با کشور های منطقه و سازمان های اسلامی
احیای شعائر اسلامی

نمودار 2-2 مدل نظری تحقیق (روند اسلام گرایی در مالزی
جمع بندی
در این فصل ابتدا به روش قیاسی مولفه های اصلی مطرح شده در دیدگاه های مختلف نظری بررسی شده و سپس تلاش شده است بر اساس مطالعات تاریخی از بسترهای اجتماعی دو کشور ترکیه و مالزی، مولفه های مدل نظری تکمیل شود.
در مدل ارائه شده برای تحلیل روند اسلام گرایی در ترکیه، مولفه هایی چون حاکمیت ارتش و نظام لائیک، فشار عوامل داخلی و خارجی، مشارکت بیشتر غیر نظامیان و شکل گیری نظرات انتقادی اسلام گرایان، فعالیت در شهرداری ها، شرکت در انتخابات پارلمانی و گسترش فعالیت های حزبی و گسترش فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، پیروزی اسلام گرایان در انتخابات، بدست گرفتن حاکمیت توسط اسلام گرایان، بازسازی هویت ملی مذهبی، تقویت نهاد های آموزشی، تعامل با اقلیت های مذهبی و قومی، مشارکت سیاسی، اصلاح قانون اساسی، رشد مردم سالاری و عضویت در اتحادیه اروپا و اصلاحات اقتصادی
استخراج شده است. تمام این مولفه ها که هم به صورت قیاسی و هم به صورت استقرایی استنتاج شده اند، در فصل سوم توضیح داده شده اند.
در مدل ارائه شده برای تحلیل روند اسلام گرایی در مالزی، مولفه های شورش های قومی، شکل گیری ناسیونالیسم مالایی، احیاگری قومی- مذهبی و حوادث جهان اسلام، تقویت مسائل قومی و نژادی، شکل گیری جنبش های اسلام گرا، مشارکت سیاسی مسلمانان، گسترش فعالیت های حزبی، تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی و نژادی، مشارکت سیاسی فعال، رشد مردم سالاری،گسترش فعالیت های اقتصادی مبتنی بر آموزه های اسلامی، بازسازی هویت ملی و اسلامی، تقویت نهاد های آموزشی، تعامل با کشور های منطقه و سازمان های اسلامی و احیای شعائر اسلامی استخراج شده است. این مولفه ها نیز در فصل چهارم توضیح داده شده اند.

فصل سوم
روند اسلام گرایی در ترکیه
مقدمه
این فصل به بررسی روند اسلام گرایی در ترکیه خواهد پرداخت. در ابتدا، تاریخچه ی جریان اسلام گرایی و روند اسلام گرایی در دوره ی امپراطوری عثمانی و ظهور و تداوم جریان اسلام گرایی و دوران فروپاشی امپراطوری عثمانی بررسی خواهد شد. همچنین در دوره ی جمهوری به نحوه ی فعالیت های اسلام گرایی در دوره های حکومت تک حزبی و حکومت چند حزبی اشاره خواهد شد. در ادامه به شخصیت ها و رهبران اسلام گرا و فعالیت های آنان اشاره خواهد شد. و احزاب اسلام گرا از زمان ظهور آنان پس از شکل گیری حکومت چند حزبی تا دوران شکوفایی و حاکمیت حزب اسلام گرای «توسعه و عدالت» مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان ها ی اسلام گرا و طریقت های مختلف و گروه های اسلامی فعال در این کشور بررسی می شود. تبیین عملکرد و سیاست های اسلام گرایان در عرصه ی داخلی، با توجه به عملکرد احزاب اسلام گرا در عرصه ی سیاسی و تأکید بر مؤلفه هایی چون، مشارکت سیاسی، رشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *