اطلاعات حسابداری

و تجزیه و تحلیل آثار ونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،به هنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تأثیر مثبت دارد و سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیمگیری مدیران تأثیر دارد و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجود نداشت.

شوکت (1387) در پژوهشی با عنوان ارزیابی اثربخشی سامانه های اطلاعاتی حسابداری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بر تصمیمات مدیران به بررسی اثربخشی سامانه های اطلاعاتی حسابداری شرکت نیشکر و صنایع جانبی بر تصمیمات مدیران شرکت بوده که نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد، مدیران ارشد شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در تصمیمات خود، از اطلاعات سامانه های حسابداری استفاده نمینمایند.
زرینچغایی (1389) در پژوهشی با عنوان بررسی و ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری بانک اقتصاد نوین، به بررسی و ارزیابی نقش گزارهای سیستم اطلاعاتی حسابداری بانک اقتصاد نوین در تصمیم گیری مدیران آن پرداخت. محقق عنوان میکندکه گزارشهای حاصل از سیستم اطلاعاتی در بانک اقتصاد نوین در تصمیم گیری مدیران بانک نقش داشته و نتیجه گرفت که سیستم موجود، قابل قبول میباشد.
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و افزایش ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.
2-21 خلاصه فصل
در این فصل ابتدا بیان شده است که تصمیمگیری جوهر شغل مدیریت است. وظایف اصلی مدیرانبرنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، رهبری و نظارت است که انجام هر کدام مستلزم تصمیمگیریهایی است که مثلاً چه برنامهای اجرا شود و چه هدفهایی در نظر گرفته شود. در هیچ جایی به اندازه مرحلۀ
برنامهریزی، احتیاج به تصمیمگیری مؤثر احساس نمیشود و همانطور که ملاحظه میشود، تصمیمگیری، عملاً فعالیتی است که در تمام وظایف پنجگانۀ مدیران به کار میرود و شامل مواردی از جمله تشخیص مشکل اصلی، تهیه راهحلهای مختلف، فنون تجزیه تحلیل راهحلها و اتخاذ تصمیم است. یک مدیر در طول روز اطلاعات زیادی به او میرسد. بصورت کلی میتوان گفت که مدیر پس از اخذ این اطلاعات سه نوع تصمیمگیری شامل تصمیمات استراتژیک، تصمیمات کنترلی مدیریت و تصمیمات عملیاتی میگیرد. درجه سختی و کار تصمیمگیری به چهار عامل اطلاعات، نامعلومی، منابع کمیاب و عوامل روانی بستگی دارد. انواع تصمیم گیری براساس اطلاعات موجود تصمیم گیری در شرایط اطمینان، تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینانف تصمیم گیری در شرایط تعارض است. زمان در تصمیمگیری میتواند به چهار صورت مطرح شود: اول، بعد زمانی تصمیم که به نوعی به مدت تصمیم و چگونگی استفاده از زمان باز میگردد. دوم، زمان به عنوان یک واسطه در میان اجزای مختلف تصمیم که در زمانهای مختلف اتخاذ میشود. سوم، زمان به عنوان یک منبع و عامل محتوایی که کوتاهی و یا محدود بودن آن میتواند تأثیرات جدی بر تصمیم داشته باشد و چهارم، زمان به عنوان یک کالا که در تصمیم میتواند خود یک موضوع باشد، بخصوص در عصر حاضر که هرگونه تأخیر کوتاه میتواند پیامدهای جدی برای سازمان داشته باشد.
مدیران در فرایند تصمیمگیری نیازمند منابع و امکاناتی هستند که آنان را قادر سازد تا بازده تصمیم را در تحقق اهداف فردی، گروهی، سازمانی و جامعه بطور کلی بهینه نمایند. از جمله منابع مورد نیاز
میتوان به امور مالی و بودجه، زمان، امکانات و فرصتها، نیروی انسانی کارآمد و اطلاعات اشاره نمود. با توجه به اینکه تصمیمها بیشتر متوجه زمان آینده است، مدیران نیازمند جمعآوری اطلاعات بیشتر برای کاهش عدم قطعیت هستند تا با اطمینان بیشتر درصد خطرپذیری و مخاطره تصمیم را کاهش دهند. اصل مدیریت، تصمیمگیری است زیرا مدیر، تمامی وظایف خود را با تصمیمگیری به انجام میرساند و اگر هدفگذاری، سیاستگذاری، تعیین استراتژی، تعیین قوانین، مقررات و راه و روش کار، انتخاب و استخدام نیروی انسانی، تعیین وظایف و مسئولیتهای مرئوسین و همچنین سرپرستی، کنترل و ارزیابی عملکرد آنها را از جمله وظایف مدیر به شمار آوریم، لازمۀ همه این موارد، تصمیمگیری است.
سیستم اطلاعرسانی در هر سازمانی اهمیت وافری در فرایند تصمیمگیری دارد. برای پردازش این اطلاعات از رایانهها و فنآوری پیشرفته استفاده میکنند و از راه این اطلاعات وضعیت و نحوه عملکرد سازمان را به صورتی تجزیه و تحلیل، طبقهبندی و تنظیم میکنند که بتواند بر تصمیمگیری در سازمان به شیوه مؤثر کمک کند. اصولاً سیستم حسابداری به عنوان یکی از اجزای کلیدی و مهم سیستم کلی یک سازمان طراحی میشود. به عبارت بهتر سیستم مالی یکی از اجزای سیستم اطلاعاتی مدیریت است که خود این سیستم هم به عنوان یکی از سیستمهای مورد نیاز سازمان به عنوان یک واحد اقتصادی مطرح است. حال برای اینکه بتوان از سیستم مالی استفاده مؤثر کرد باید توقعات خود را از سیستم مشخص کرد و این توقعات از سیستم باید در راستای اهداف بلند مدت واحد اقتصادی استفاده شود تا بتواند بنگاه اقتصادی را در هر چه بهتر استفاده کردن از منابع محدود به منظور رسیدن به اهداف کمک کند. عوامل بسیار زیادی بر عملکرد سیستم اطلاعاتی مالی تأثیر می گذارند ، معمولاً در تحقیقات انجام شده به یک یا حداکثر دو عامل توجه شده است به همین دلی
ل، نتایج آنان معمولاً متضاد بوده است. عواملی که بیشتر مورد بررسی قرار گرفتهاند عبارتند از: نقش مدیران ارشد، ایجاد کمیتهی راهبری، طرح اولیه، طراحی و توسعهی برنامهی اولیه، منابع مالی، مشارکت کاربران در طراحی سیستم، نگرش مثبت کاربران به سیستم اطلاعاتی و عامل فنی. مدیران برای اداره فعالیت روزمره، تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطلاعات مالی نیاز دارند. بیشتر تصمیماتی که در واحد تجاری- تولیدی اتخاذ میشود، به نحوی بر اطلاعات مالی مبتنی است. اهمیت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، بازاریابی، حقوق و دستمزد و قیمت تمام شده سبب شده است که مدیران به اطلاعات مالی قابل فهم، مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و به موقع نیاز داشته باشند. بخش عمده اطلاعاتی که در سازمانها جهت تصمیمگیری مدیران مورد نیاز است، اطلاعات مالی است. بیشتر تصمیمهای مدیران را تصمیمگیریهای اقتصادی وانتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود،حداقل کردن هزینه و قیمت تمام شده منجر میشود، تشکیل میدهد.از آنجا که حسابداری در پی اندازهگیری و ارائه اطلاعات اقتصادی به استفادهکنندگان جهت قضاوت و تصمیمگیریهای آگاهانه است، آن را به عنوان یک سیستم اطلاعات میشناسیم، بنابراین برای موفقیت سازمانها با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری گزارشهای قابل استخراج و ارائه سیستم اطلاعاتی مالی، مدیران در تصمیمگیریها به بهرهبرداری صحیح از اطلاعات با کیفیت این سیستم نیازمند میباشند. بنابراین حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران بایدجهت تصمیمگیری بهتر، اطلاعات مناسب و باکیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی بدست آورند.
در ادامه به چند مورد از پیشینههای خارجی و داخلی اشاره میشود.
2-22 مروری بر پژوهشهای پیشین
پژوهشهای خارجی و داخلی انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش به شرح زیر است:
1-23-1 پژوهشهای خارجی
پژوهشهای خارجی مرتبط با موضوع این تحقیق به شرح زیر است:
ردیف
نام پژوهشگران
سال
موضوع
نتیجه
1
دال
(1985)
روشی برای درگیر کردن مدیران ارشد در توسعۀ سیستم اطلاعاتی مدیریتی موفق
نتایج بررسی نشان میدهد مشارکت مدیران ارشد، کاربران، نگرش مثبت آنان به سیستم، منابع مالی تأثیر بسزایی درسودمندی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دارند.
2
اد
(2000)
بکارگیری سیستم اطلاعات حسابداری به وسیله مدیران عملیاتی در حسابداری مدیریت
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات اولیه تصمیمگیری را فراهم میکنند.
3
ماک
( 2006)
مفاهیم ارزش ساز اطلاعات حسابداری
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری نقش سازندهای درکنترل، برنامه ریزی وتصمیمگیریهای مدیریت ایفا میکند.
4
دیوید و همکاران
(2005)
یک چارچوب برای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
نتایج این پژوهش حاکی ازآن است که سیستم اطلاعات حسابداری بایدبتواند اطلاعاتی فراهم کند که قابلیت فهم و مقایسهای بودن داشته باشد و استفاده کنندگان بتوانند باآن داده ها کارکنند و قادرباشند آنها را به مفاهیم اقتصادی مورد نیازتبدیل کنند
5
تایسن و بیکر
(2003)
حسابداری برای کنترل مدیریت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در میان عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، اطلاعات حسابداری تأثیر به سزایی دارد.
ردیف
نام پژوهشگران
سال
موضوع
نتیجه
6
سو چیونگ
2014)
خلاصه ای از امور مالی و حسابداری
نتایج حاصل ازاین پژوهش می تواند پیامدهای عملی مفید از سهامداران و دیدگاه های سازمانی در صنعت فراهم می کند. تحقیقات در رشته های امور مالی ، روابط بازاریابی ، مدیریت منابع انسانی،حسابداری وغیره پیشنهادمی شود.
7
سامبادینا جینا
2014
بهبود عملکرد مدیریتی
هدف از این مطالعه تعیین عوامل مدیریتی برای عملکرد برتر با تاکید ویژه بر رهبری و شایستگی کارافرینی مورد نیاز در واحد های تولید ، که در مجموع 15 متغیر مستقل در نظر شد تنها سه عامل استخراج یعنی دانش کسب و کار،روح رقابت وابعاد رهبری یافت شد.
8
وود داک ، جریمی جامی
2013
ارزش افزوده اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی یک رویکرد مفهومی
اطلاعات، با توجه به ماهیت آن، دارای قابلیت های متعدد است. از طریق استفاده از این قابلیت ها، سیستم های اطلاعاتی می تواند به ارزش اطلاعات اضافه کنید. هدف از این مقاله این است که در آن به توضیح و چگونه ارزش افزوده ظهور از فرآیندهای کار در کتابداری و اطلاع رسانی حرفه ای می پردازد.
9
ویا وود
2014
تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات مالی
در تمام سطوح مدیریت ،تصمیم گیری ، برنامه ریزی و کنترل ضروری است.
2-24-2 پژوهشهای داخلی
پژوهشهای داخلی مرتبط با موضوع این تحقیق به شرح زیر است:
ردیف
نام پژوهشگران
سال
موضوع
نتیجه
1
دستگیر و جمشیدیان
(1382)
بررسی تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیمگیری مدیران: مورد گروه بهمن
نتایج این پژوهش بیانگر آن است که سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیمگیری مدیریت تأثیر دارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن نشان داد این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیمگیری فراهم نساخته است. به طورکلی نتایج نشان میدهد بین وضعیت موجودو مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن تفاوت وجود دارد.
2
سرفرازی و همکاران
(1389)
تأثیر خلاقیت بر بهبود تصمیم گیری مدیران (مطالعه موردی)
از یافتههای این تحقیق میتوان نتیجه گرفت با آشنایی مدیران با خطرات مختلف، میتوان
ریسکپذیری آنها را افزایش داد تا از این طریق بتوان مدیران را در اتخاذ تصمیمات حیاتیتر یاری نمود. مدیران باید با تحقیق و بررسی خلاقیت و ابداع را افزایش دهند و از این طریق تصمیمات بهتری اتخاذ کنند، آنها میدانندکه هر چه مدیران خلاقتر و ریسک پذیرتر باشند تصمیمات بهتر و پویاتری اتخاذ
میکنند و هر چه خلاقتر باشند تصمیمگیری آنها سریعتر خواهد بود.
ردیف
نام پژوهشگران
سال
موضوع
نتیجه
3
لگزیان و همکاران
(1390)
ارزیابی سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلین
یافتههای پژوهش بیانگر آن است که کیفیت سیستم اطلاعات مالی دانشگاه پیشگوی مناسبی برای استفاده کاربران و رضایت آنها از این سیستم است. همچنین، کیفیت سیستم اطلاعاتی با تأثیرات فردی رابطه مثبتی دارد و کیفیت اطلاعات سیستم اشاره شده نیز با رضایت کاربران این سیستم رابطه مستقیم دارد، ولی رابطهای بین کیغیت اطلاعات و استفاده کاربران مشاهده نگردید.
4
دستگیر و غالبی
(1389)
ارزیابی ویژگیهای کیفی سیستم اطلاعاتی مالی(مطالعه موردی:شرکت پتروشیمی بندر امام)
نتیجه حاصل از پژوهش گویای آن بود که سیستم حسابداری پتروشیمی بندر امام ویژگیهای کیفی سیستم اطلاعاتی رادربر دارد.
5
نیکومرام و محمودی
(1390)
سنجش تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در تصمیم گیری مدیران واحدهای اقتصادی
اکثرمؤلفه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیمگیری و هوش تجاری در قالب سیستمهای مبتنی بر ارتباطات و استنتاج، سیستمهای هشدار دهنده و گزارش دهنده، ابزارهای تحلیل و تصمیمگیری اثربخش با متغیرهای تصمیم گیری ارتباط معنی داری نداشته لیکن برخی ازمؤلفه ها مانند استفاده از فرایند استدلال دانش پیش رو پس رو و بهینه سازی با فرایند تصمیم گیری مبتنی بر کسب بازده مطلوب، استفاده از تصمیمگیری گروهی و خلاصه سازی با فرایند تصمیم گیری ریسک پذیر و استفاده از عامل هوشمند، گزارشهای گرافیکی،تصمیم گیری گروهی و خلاصه سازی با فرایند تصمیم گیری براساس شرایط محیطی ارتباط معنی داری دارند.
ردیف
نام پژوهشگران
سال
موضوع
نتیجه
6
جیفرودی
(1389)
بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیمگیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تأثیر مثبت دارد و سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیمگیری مدیران تأثیر دارد و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجود نداشت.
7
شوکت
(1387)
ارزیابی اثربخشی سامانه های اطلاعاتی حسابداری شرکت توسعه نیشکروصنایع
جانبی برتصمیمات مدیران
مدیران ارشد شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی درتصمیمات خود، ازاطلاعات سامانه های حسابداری استفاده نمینمایند.
8
زرینچغایی

(1389)
بررسی وارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری بانک اقتصاد نوین
محقق عنوان میکندکه گزارشهای حاصل از سیستم اطلاعاتی در بانک اقتصاد نوین در تصمیم گیری مدیران بانک نقش داشته و نتیجه گرفت که سیستم موجود، قابل قبول میباشد.
9
پارسامنش
(1389)
بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در شرکتهای پتروشیمی
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و افزایش ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.
پژوهش مفهومی :
نتایج بررسی نشان می دهدکه سیستم های اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات اولیه تصمیم گیری را فراهم میکند. به کارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش سازنده ای درکنترل، برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریت ایفا می کند واین سیستم بایدبتواند اطلاعاتی فراهم کندکه قابلیت فهم ومقایسه ای بودن داشته باشد و استفاده کنندگان بتوانند با آن ها کار کنند و قادر باشند آن ها را به مفاهیم اقتصادی مورد نیاز تبدیل کنند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که سیستم اطلاعات بر بهبود تصمیم گیری مدیریت تاثیر دارد.
فصل سوم
متدلوژی تحقیق
3-1 مقدمه
در این فصل جامعه و نمونه اماری ، اهداف تحقیق و فرضیه‌های تحقیق تشریح می‌گردد و سپس روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازه‌گیری و محدودیت‌های تحقیق بیان می‌شود و در پایان روش آزمون فرضیات تحقیق ارائه می‌گردد.
3-2 روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی هست. زیرا در این پژوهش به بررسی و توصیف تأثیر ویژگی سیستم اطلاعاتی مالی در بهبود تصمیم‌گیری مدیران شهرداری تهران می‌پردازد. برای تائید یا رد فرضیات ،اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و سپس با تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به دست آمده ، صحت‌وسقم فرضیات تحقیق آزمون می‌گردد.
3-3 اهداف تحقیق
هدف‌هایی که از انجام این تحقیق دنبال می‌شود، ابتدا مشخص نمودن

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *