انتقال دانش، شرکت حمل و نقل، بهداشت و سلامت، توسعه دانش

ت دانش در دانشگاه سيتي هنگ كنگ انجام دادند كه سؤال اصلي اين پژوهش عبارت بود از چه عواملي در موفقيت پياده سازي برنامه هاي مديريت دانش موثرند؟ فرضيات اين پژوهش عبارت بود از:
* عوامل سازماني بر موفقيت مديريت دانش تأثير مستقيم و معني دار دارد.
* تكنولوژي اطلاعات بر موفقيت مديريت دانش تأثير دارد.
نتيجه تحقيق بيانگر اين مطلب است كه عوامل سازماني همانند فرهنگ سازماني، استراتژي مديريت دانش و تكنولوژي اطلاعات بر پياده سازي مديريت دانش تأثير دارند.

– تحقيقي با عنوان زيرساخت هاي اجراي مديريت دانش توسط شارما و همکاران62 در سازمان هاي بهداشت و سلامت آمريكا انجام شد. يافته هاي اين مطالعه نشان داد براي پايه گذاري مديريت دانش زيرساخت هاي مورد نياز عبارتند از: زيرساخت همكاري، كه سازمان مي تواند با طراحي چارچوب فرهنگ همكاري زمينه پيشرفت دانش را تعيين نمايد. زيرساخت دارايي انسان، اين زيرساخت مشاركت و تمايل افراد را مورد توجه قرار مي دهد سازمان ها بايد براي افراد انگيزه ايجاد نمايند، پاداش دهند و به آموزش و بهبود كاركنان بپردازند. زيرساخت دارايي انسان كمك مي كند تا مهارتهاي خاص افراد شناسايي و به كار گرفته شود. اين افراد هستند كه مي توانند با داشتن انگيزه و به كارگيري مهارتهايشان و استفاده از تجربيات و دانش شان ارزش افزوده ايجاد كنند. زيرساخت حافظه سازماني؛ اين زيرساخت اطمينان ايجاد مي كند كه براي هر كسي در هر زماني اطلاعات و دانش در دسترس باشد. زيرساخت شبكه انتقال دانش، اين عامل با توزيع اطلاعات و دانش مرتبط است. زيرساخت هوش سازماني، كه شامل سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه براي جمع آوري و تحليل داده ها مي باشد.

– در مطالعه اي که در شرکت هيولت ياکارد صورت گرفته است، اين شرکت را يکي از سازمانهاي موفق در زمينه خلق دانش معرفي کرده است، در اين مطالعه مشخص گرديد که اين شرکت براي ايجاد و توسعه دانش دست به تغيير در ساختار سازماني و رويه هاي موجود زده است، از جمله واحد بازاريابي سيستم کامپيوتري که حجم وسيعي از دانش بازاريابي را در سيستم وب قرار داد تا در سراسر جهان قابل دسترسي باشد، همچنين در سطوح بالاي سازمان اهداف و ارزشهاي سازماني متناسب با دانش تغيير پيدا کرد و چشم انداز اين سازمان مشخص گرديد . و فرهنگ سازماني دانش محور ايجاد گرديد.
– “نوناکا و تاکه اوچي” مطالعه اي را در15 سازمان تحت عنوان “مديريت دانش : چگونگي گسترش دانش سازمان در شرکتهاي ژاپني براي يک مزيت رقابتي انجام دادند” . آنها در کار خود بيشتر بر روي چگونگي خلق دانش و اهميت فرهنگ سازماني در خلق دانش تمرکز کردند.
نتايج مطالع? آنها نشان داد که :
* رهبري سازمان نقش مهمي در تشويق افراد به ابراز ايدهها و عقايدشان در مورد نقششان دارد.
* دانش در اثر ارتباط و تقابل افراد انتقال مي يابد، پس سيستمهاي ارتباطي سازمان مي توانند نقش مهمي را در ايجاد و انتقال دانش در سازمان بازي کنند.
* هر اندازه ساختار سازمان منعطف تر و تغييرپذير باشد، سازمان در کسب و خلق و انتقال ايده هاي جديد موفقتر عمل مي کند.
* شناخت و بررسي فاکتورهاي فرهنگي و نُرمها و ارزشهايي که انتقال و گسترش دانش را در
سازمان احاطه مي کنند، براي ايجاد يک سيستم مديريت دانش ضروري به نظر ميرسيد.
* تشکيل گروههاي کاري و هماهنگي و همکاري ميان بخش هاي مختلف سازمان نقش مهمي در انتقال و تسهيم دانستههاي افراد سازمان بازي ميکند.

2-3 مدل مفهومي بکار رفته در تحقيق حاضر
در تحقيق حاضر مدل مفهومي به گونه اي طراحي شده که راهنماي محقق در جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها باشد، اين مدل در شکل زير نمايش داده شده است.

شکل 2-8 مدل مفهومي تحقيق

در اين تحقيق براي انتخاب ابعاد مربوط به فرايندهاي مديريت دانش با مطالعه ي مدلهاي مختلفي که توسط محققان اين حوزه معرفي شده و بسياري از آنها داراي عناصر مشترک هستند تلاش بر اين بوده از مدلي براي اين تحقيق استفاده شود که جامع بوده و در آن تمامي مراحل مربوط به فرايندهاي مديريت دانش که براي استقرار آن ضروري اند در نظر گرفته شود. اين مراحل عبارتند از: توليد دانش، کسب دانش، ذخيره سازي دانش، تسهيم و توزيع دانش، و به کارگيري دانش در سازمان.

اين مدل توسط علوي (1997) ارائه شده است (عدلي، 1384، ص 167) و توسط محققان مختلفي از جمله در هالس و زعيم و تاتگلو (2007) مورد استفاده قرار گرفته است . در اين تحقيق پس از مطالعه مقالات و تحقيقات انجام شده در خصوص زيرساخت هاي مديريت دانش بر اساس مدل لي و چويي (2003) ساختار، فرهنگ و منابع انساني به عنوان جنبه ي اجتماعي و فناوري اطلاعات به عنوان جنبه ي تکنيکي زير ساخت مديريت دانش انتخاب شده اند.
همچنين براي انتخاب مؤلفه هاي مربوط به فرايندهاي مديريت دانش با مطالعه ي مدلهاي مختلفي که توسط محققان اين حوزه معرفي شده و بسياري از آنها داراي عناصر مشترک هستند، تلاش بر اين بوده تا از مدل علوي (1997) براي اين تحقيق استفاده شود. اين مدل جامع بوده و تمامي مراحل مربوط به فرايندهاي ضروري براي استقرار مديريت دانش را در نظر گرفته است. اين مراحل عبارتند از: توليد دانش، کسب دانش، ذخيره سازي دانش، تسهيم و انتقال دانش، و بکارگيري دانش در سازمان.

فصل سوم


< br />

3-1- مقدمه
در روش تحقيق منظور از روش، مجموعه فعاليت‌هايي است که براي رسيدن به هدف خاصي صورت مي‌گيرد و پژوهش‌ها در واقع ابزارهايي براي رسيدن به واقعيت به شمار مي‌روند. در هر پژوهشي محقق تلاش مي‌کند تا مناسب‌ترين روش را انتخاب نمايد.
استفاده از روش تحقيق و دقت در پيگيري مراحل تحقيق علمي موجبات بهره برداري درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستيابي به نتيجه مطلوب را عملي مي سازد.
انتخاب روش تحقيق بستگي به هدف‌ها و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي‌توان در مورد روش بررسي و انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع پژوهش، هدف‌ها و نيز وسعت دامنه آنها مشخص باشد.
در اين فصل روش شناسي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور ابتدا به شرح دقيق روش تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل آن پرداخته مي‌شود. سپس جامعه آماري ،تعداد نمونه بر اساس روش هاي استاندارد ، اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه ،ابزارهاي مختلف جمع آوري داده ها ، روش تجزيه و تحليل داده ها وهمچنين روش جمع آوري داده ها پرداخته خواهد شد.

3-2- روش تحقيق
روش تحقيق به دنبال شناخت محيط تصميم گيري و تسريع گامهاي بعدي فرآيند خواهد بود. اگر بخواهيم بخش‌هاي پژوهش حاضر را در قالب تقسيمات روش تحقيق قرار دهيم مي توان جدول ذيل را در نظر گرفت.
جدول (3-1): تقسيمات روش تحقيق در پژوهش
نوع
تعريف
ويژگي تحقيق حاضر
معيار
نام

زمان
مطالعات مقطعي
شامل پژوهشهاي کلي است که صرفاً در يک زمان(T) صورت مي گيرد.
استفاده از اطلاعات سال1392شرکت بين المللي خليج فارس
کاربرد
مطالعات کاربردي
تحقيقات کاربردي به منظور رفع مشکلي صورت مي گيرد.
نتايج آن براي کمک به حل مشکلات يک بنگاه اقتصادي ميتوان استفاده کرد.

اجرا
پيمايشي
روشي است که در آن اعضاي جامعه آماري به پرسش هايي در مورد موضوع مورد مطالعه تحقيق، پاسخ مي دهند.
امکان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردي شرکت بين المللي خليج فارس)
منبع: يافته‌هاي تحقيق

3-3- متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي موجود در تحقيق به دو نوع وابسته و مستقل تقسيم ميشوند. متغير مستقل يك ويژگي از محيط فيزيكي يا اجتماعي است كه بعد از انتخاب ، دخالت يا دستكاري شدن توسط محقق مقاديري را ميپذيرد تا تاثيرش بر روي متغير ديگر(متغير وابسته) مشاهده شود در اينجا متغيرهاي تحقيق عبارتند منابع انساني، فناوري اطلاعات، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، توليد دانش، کسب دانش، تسهيم و توزيع دانش، بکارگيري دانش و ذخيرهسازي دانش و در نهايت مديريت دانش. با اين توضيح تمامي متغيرهاي منابع انساني، فناوري اطلاعات، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، توليد دانش، کسب دانش، تسهيم و توزيع دانش، بکارگيري دانش و دخيرهسازي دانش متغيرهاي مستقل و مديريت دانش متغير وابسته ميباشد.

3-4- جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخص باشند. صفت مشخصه صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد(سرمد و ديگران 1386). جامعه آماري اين تحقيق, کليه کارکنان شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس مي باشند .

جدول (3-2): تعداد جامعه آماري
گروه
تعداد جامعه (نفر)

ديپلم
47

فوق ديپلم
39

کارشناس
23

کارشناس ارشد
12

دکتري
2

جمع
123
منبع: يافته‌هاي تحقيق

3-5- نمونه آماري
نمونه، مجموعه فرعي از جامعه آماري است که با مطالعه آن محقق قادر است نتيجه را به کل جامعه آماري تعميم دهد. يا به عبارت ديگر، تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد را نمونه گويند(آذر، مؤمني،1381، ج6:1).
نمونه گيري ابزاري تحقيقي است و آن را مي‌توان جزئي از روش تحقيق تلقي کرد که کار را تسهيل مي‌کند از آنجايي که جامعه آماري در اين تحقيق محدود است به منظور تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده کرديم. از انجا که تعداد حجم جامعه 190 نفر بود با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه 123 نفر مشخص شد.

3-6- ابزارهاي جمع آوري داده ها
بطور معمول 4 ابزار عمده براي جمع آوري داده ها وجود دارند. هريک از اين ابزارها خود انواعي دارند که کاربردهاي ويژه اي براي تحقيقات خاص دارند. اين ابزارها عبارتند از:
1- بررسي اسناد و مدارک
داده هايي که در تحقيق بکار برده مي شوند ممکن است اوليه يا ثانويه باشند. داده هاي اوليه را پژوهشگر به صورت دست اول(از طريق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست مي آورد) داده هاي ثانويه از منابع ديگر و بصورت گوناگون بدست مي آيند. اين داده ها پيش از آنکه پژوهشگر تحقيق را آغاز کند توليد شده و وجود دارند.
منابع اين داده ها را مي توان به چند دسته زير تقسيم کرد:
الف) داده هاي موجود در اسناد تحقيقات گذشته
ب) مدارک و اسناد موجود در سوابق پرونده هاي صدور و خسارت
ج) آمارهاي رسمي: آن دسته داده هايي که توسط مراکز آمار دولتي تهيه و منتشر مي شود مانند سالنامه آماري استانداري، فصلنامه هاي شرکت بيمه
د) آمارهاي غيررسمي: برخي اعتقاد دارند بعضي از آمارها به دليل جهت گيري هاي خاصي که وجود دارد به آماره
اي غيررسمي نيز بايد توجه نمود.
2- مشاهده
عبارت است از شناسايي، نامگذاري، مقايسه، توصيف و ثبت آنچه روي مي دهد.
3- مصاحبه
شيوه اي که در آن فرد پژوهشگر با آزمودني تماس مستقيم برقرار مي کند و از اين طريق به ارزيابي عميق ادراک ها، نگرش ها و علايق او مي پردازد.

4- پرسشنامه
پرسشنامه مجموعه اي از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته مي‌شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نمايد .
در اين تحقيق به منظور بررسي و تجزيه تحليل متغيرهاي مربوط به تحقيق که در ادبيات مورد بحث قرار گرفت، پرسشنامه اي محقق ساخته که حاوي فعاليت هاي مورد نظر تحقيق بوده تهيه و در بين افراد نمونه توزيع مي شود.
و نظرشان نسبت به متغيرها سنجيده مي‌شود. . براي تهيه پرسشنامه، ابتدا متغيرهاي درون تحقيق را عملياتي کرده و پس از مشخص کردن سازه هاي هر متغير، سؤالاتي در ارتباط با هر سازه تهيه و در طيف ليکرت گردآوري شد و بعد از تأييد اساتيد مربوطه، به تعداد نمونه مشخص شده تهيه و توزيع گرديد. پرسشنامه مذکور از دو بخش تشکيل شده است که بخش اول آن مشخصات دموگرافيک از جمله جنسيت و سطح تحصيلات افراد نمونه را در بر ميگيرد و بخش دوم تعدادي سؤال در ارتباط با متغيرهاي درون تحقيق است در اين پژوهش نيز ،ابزار اندازه گيري پرسشنامه بسته است که در آن 40سوال طرح گرديده است و سوالات بر اساس طيف 5درجه اي ليکرت63 طرح ريزي گرديده است.اين پرسشنامه در پيوست آورده شده است .
. باتوجه به اينکه تعداد نمونه 123 نفر بود به تعداد123 پرسشنامه توزيع گرديد که پس از جمعآوري براي تحليل آماري از دادههاي آن استفاده خواهد شد.

جدول(3-3)صفات کيفي وارزشهاي عددي گزينه هاي پرسشنامه
طيف کلي
کاملا مخالفم
مخالفم
نظري ندارم
موافقم
کاملا موافقم
ارزش عددي
1
2
3
4
5

3-7- روايي
مقصود اين است که آيا ابزار اندازه گيري موردنظر مي تواند ويژگي و خصوصيتي که ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه گيري کند يا خير؟ به عبارت ديگر مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه موردنظر را مي سنجد. بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت (ثرندايک64 1982 ؛ ترجمه هومن، 1376).
در حقيقت پرسشنامه اي که همه وجوه مورد تحقيق را دربرنگيرد داراي روايي مطلوبي نيست. نظر کارشناسان مي تواند کمک خوبي براي بهبود روايي ابزار اندازه گيري باشد، به همين منظور براي اينکه پرسشنامه اين پژوهش روايي لازم را داشته باشد، سوال هايي که در اين پرسشنامه طرح مي گردد در اختيار متخصصين شرکت قرار گرفته تا در مورد مناسب يا نامناسب بودن سوالات در ارتباط با اهداف و سوالات تحقيق نظر دهند و پس از اعمال نظرات کارشناسان و اصلاحات لازم، پرسشنامه نهايي طراحي گرديده است.
شايان ذکر است با توجه به بررسي تحقيقات و سوابق پيرامون موضوع تحقيق و باتوجه به اينکه شاخصهاي اين پژوهش داراي پشتوانه علمي لازم ميباشد، لذا ميتوان گفت پرسشنامه طراحي شده روايي لازم را دارا ميباشد.

3-8- پايايي
براي اندازه گيري ميزان پايايي پرسشنامه ، از آلفاي کرونباخ بعنوان ملاکي براي تعيين ميزان پايايي استفاده گرديد.
قابليت اعتماد يا پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده به اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد. دامنة ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيري ويژگي‌هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي وي را

Author: mitra1--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *