تحقیق رایگان درمورد تغییرات تکنولوژی

میشود. مطالعات تجربی از جمله کائورانا و همکاران (1998) از ارزیابی عملکرد سازمان توسط مدیران استفاده میشود.

8-1- روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، مدیران دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده‌شده است.
1-8- 1- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده و پرسشنامهها از طریق فاکس و ایمیل به مدیران ارشد در دانشگاه‌های دولتی که لیست اسامی آن‌ها و اطلاعات تماس با مدیران آن‌ها درسایت این وزارت موجود هست. ارسال شد. پرسشنامه طراحی‌شده توسط محقق از طریق این اطلاعات برای تمامی دانشگاه‌های مذکور ارسال گردید.
2-8-1- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پایان‌نامه شامل دانشگاه‌های دولتی ایران شامل 119 دانشگاه و موسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. که مدیران دانشگاه و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و بر اساس فرمول کو کران حجم نمونه محاسبه و تعیین شده است.
برای تعیین تعداد نمونه با بهره‌گیری از رابطه کو کران تعداد 213 نمونه به دست آمد که در نهایت با استفاده از مراجعه حضوری، پست الکترونیکی و دورنگار تعداد 199 پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-8-1- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-تحلیل نمونه‌های مفهومی از طریق فنون آمار توصیفی و استفاده از جداول توزیع فراوانی و توافقی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها
2-پردازش دادها در سه سطح { الف-تحلیل یک متغیره –ب- تجزیه و تحلیل دومتغیره-ج- تجزیه و تحلیل چند متغیره}
3-استفاده ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل برمتغیرهای وابسته
4-تجزیه و تحلیل داده با و تعیین همبستگی بین متغیرها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9-1- جمع‌بندی و ساختار تحقیق
این تحقیق در پنج فصل ارائه شد: فصل اول، شامل کلیات تحقیق، فصل دوم، پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، فصل سوم، روش‌شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌های جمع‌آوری شده و در نهایت، فصل پنجم، در برگیرنده نتیجه‌گیری، ارائه یافته‌ها و بحث در یافته‌ها می‌باشد
شکل 1-2 ساختار این پژوهش را در قالب یک چارت نشان می‌دهد. ارتباط میان بخش‌های مختلف تحقیق توسط فلش‌ها و خط چین‌ها نمایش داده‌شده است.
شکل1-2. ساختار تحقیق
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

منبع : پژوهشگر
فصل دوم
2-ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه
پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها است.. این فصل به منظور بررسی خاستگاه موضوع و آشنایی با نظرات بزرگان علم مدیریت , و بازار یابی و صاحب‌نظران این حوزه در مورد این موضوع و نیز معرفی تحقیقات تجربی انجام‌شده در این مورد و همچنین حمایت از مدل و فرضیات تحقیق به دو بخش تقسیم شده است . بخش اول شامل مبانی نظری است که به بررسی خاستگاه موضوع و نظرات بزرگان در مورد این موضوع میپردازد. بخش دوم به بررسی مطالعات تجربی انجام‌شده در مورد موضوع میپردازد که در دو قسمت به مطالعات تجربی خارجی و مطالعات تجربی انجام‌شده در داخل کشور اشاره می‌شود.
2-2- مبانی نظری تحقیق
طی دهه‌های اخیر اغلب نویسندگان بر اهمیت نظری و عملی مفهوم بازاریابی به عنوان یک راه مؤثر برای دستیابی سازم آن‌ها به اهدافشان، تاکید نمودهاند. لاچ و لازنیاک(1987) بیان می‌کنند که “مفهوم بازاریابی مدت‌ها یک اصل مرکزی در مباحث بازاریابی بوده است”. بازار گرایی در حقیقت به مفهوم فرهنگ‌سازمانی است که به طور مؤثر و کارا رفتارهای لازم برای ایجاد ارزش متعالی برای خریداران و عملکرد متعالی مداوم برای تجارت را ایجاد میکند(نارور و اسلاتر، 1990). به طور کلی دو رویکرد عمده در ارتباط با تعیین اجزای بازار گرایی در سازمان وجود دارد.
کهلی و جاوورسکی(1990) فرایندهای مورد نیاز برای ایجاد یک بازار گرایی را به عنوان “شکل متمایزی از مزیت رقابتی پایدار” تعریف می‌کنند. آن‌ها بیان می‌کنند که بازار گرایی شامل “جمعآوری، توزیع، و پاسخگویی به اطلاعات بازار” است (شاخصMARKOR). در مقابل نارور و اسلاتر(1990) با طرح سه عنصر رفتاری “درک فعالیت‌های اکتساب و انتشار اطلاعات بازاریابی و ایجاد ارزش برای مشتری ” برای بازار گرایی، موافقت خود را با کهلی و جاوورسکی اعلام کردند. نارور و اسلاتر(1990) بازار گرایی را به عنوان ترکیبی از گرایش مشتری، گرایش رقبا و هماهنگی بین وظایف (شاخص MKTOR) تعریف می‌کنند.
علاوه بر دو رویکرد فوق کاتلر (2006) شش جزء را برای بازار گرایی قائل شده است:
1- مشتری‌گرایی: شناسایی و درک نیازها، ویژگی‌های مشتریان هدف و همچنین عواملی که تصمیم و رفتار آن‌ها در قبال سازمان را متأثر مینمایند.
2- اطلاعات بازار در دسترس: تصمیمات بازاریابی مناسب نیازمند دسترسی به مقدار و کیفیت اطلاعات در دسترس هست.
3- ایجاد و تبادل اطلاعات بازار در دسترس: این جزء به کسب، انتشار و پاسخ به اطلاعات بازار اشاره دارد.
4-کارایی عملیات بازاریابی: اثربخشی برنامهها و تصمیمات بازاریابی به کارایی در به‌کارگیری آن‌ها وابسته است.
5-رقابت گرایی: به مفهوم شناسایی نقاط ضعف و قوت راهبُرد بازاریابی سازمان.
6- انطباق محیطی: توانایی پاسخ به الزامات محیطی که فعالیت‌های سازمان در آن انجام میگیرد یا تصمیم دارد در آینده انجام گیرد.
1-2-2- بازار گرایی
بر خلاف بازاریابی که بسیار تحت تأثیر مسائل فرهنگی است و تعاریف زیادی در این زمینه وجود دارد، اما در زمینه بازار گرایی شاهد چنین گستردگی تعریفی نیستیم و کمتر تحت تأثیر مسائل فرهنگی قرارگرفته است. کوشش‌های ابتدایی افرادی مانند کهلی و جاورسکی (1990) و بعد از آن‌ها کاتلر (1994) تأثیر زیادی بر گسترش مفهوم بازار گرایی داشته است.
اصولاً چهار تعریف اصلی تا کنون برای بازار گرایی ارائه‌شده است:
1- بازار گرایی عبارت است از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درباره نیازهای جاری و آینده مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان. (کهلی وجاورسکی،1990)
2- بازار گرایی از سه جزء رفتاری تشکیل شده است : مشتری مداری، رقیب گرایی و هماهنگی و تبادل اطلاعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیم‌گیری، تمرکز بر بلندمدت و سودآوری. (نارور و اسلاتر، 1990)
3- بازار گرایی شامل مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می‌دهد تا سودآوری بلندمدت شرکت را فراهم سازد. البته این به معنی توجه نداشتن به سایر ذی‌نفعان مانند مالکان، مدیران و کارکنان نیست. (دشپند، فارلی و وبستر، 1993)
4- بازار گرایی شامل مهارت‌های عالی و برجسته در درک و ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان است. (دی،1994)
در همه تعاریف بالا، نکات زیر به چشم می‌خورد:
الف) همه تعاریف بر روی مشتری به عنوان هسته مرکزی تمرکز دارند.
ب) همه تعاریف توجه خاص به بیرون از مرزهای سازمان دارند.
ج) همه تعاریف چه به صورت مستقیم و چه ضمنی، به پاسخگویی به مشتری توجه ویژه‌ای دارند. یعنی اینکه تنها توجه به مشتریان کافی نیست، بلکه باید برای آنان خلق ارزش کرد.
د) تمام محققان اعتقاددارند که بازار گرایی شامل تمرکز بر چیزی فراتر از مشتریان است. نارور و اسلاتر به طور واضح علاوه بر مشتری بر رقیبان نیز تمرکز می‌کنند. «دی» هم آشکارا به رقبا توجه کرده است.کهلی و جاورسکی بر روی عواملی که انتظارات و نیازهای مشتریان را شکل می‌دهد (مانند تکنولوژی و قوانین) تاکید دارند. همچنین اگرچه دشپند، فارلی و وبستر مشتریان را در اولویت قرار می‌دهند، اما به سایر ذی‌نفعان نیز توجه دارند و آن‌ها را نیز مهم می‌دانند.
1-2-2-2. عو
امل بازار گرایی
بر اساس مطالعات کهلی وجاورسکی و همچنین نارور و اسلاتر ، در بازار گرایی به سه عامل خلق و تبادل اطلاعات، مشتری مداری و رقیب گرایی توجه می‌شود.
1) خلق و تبادل اطلاعات:
الف – خلق اطلاعات: نقطه شروع بازار گرایی جمع‌آوری اطلاعات بازار است. اگرچه اطلاعات بازار مربوط به ترجیحات و نیازهای مشتریان است، اما بررسی تأثیر عوامل بیرونی مانند قوانین دولتی و… بر روی این نیازها را نیز شامل می‌شود. فعالیت‌های مربوط به تجسس‌های محیطی نیز بخشی از اطلاعات بازار است، نکته مهمی که باید در جمع‌آوری اطلاعات به آن توجه داشت، این است که در هنگام جمع‌آوری اطلاعات علاوه بر نیازهای فعلی باید به نیازهای آتی مشتریان نیز توجه کرد. پیش‌بینی نیازهای مشتریان امری حیاتی است. زیرا پیشنهاد یک محصول جدید اغلب به سال‌ها زمان نیاز دارد.
اطلاعات بازار ممکن است از راه‌های رسمی و یا غیررسمی (مانند بحث‌های غیررسمی باشرکای تجاری) حاصل شود. اطلاعات اساسی دسته اول و منابع مشاوره‌ای دست دوم به ترتیب راه‌های رسمی و غیررسمی هستند. این مکانیزم‌ها شامل جلسات گفتگو با مشتریان و شرکای تجاری (مانند توزیع‌کنندگان)، آنالیز گزارش‌های فروش، تجزیه و تحلیل اطلاعات پایگاه‌های جهانی در مورد مشتریان، تحقیقات بازار شامل بررسی نگرش‌های مشتریان و نتایج فروش در بازار است.
ب – توزیع و تبادل اطلاعات: پاسخگویی موثر به نیازهای مشتریان نیازمند مشارکت واقعی همه واحدهای موجود در سازمان است. بسیاری از مدیران معتقدند که برای تطبیق با نیازهای بازار. اطلاعات بازار باید در سازمان توزیع شود. این امر وظیفه اصلی واحد بازاریابی است که اطلاعات حاصل از بازار را بین واحدهای مختلف توزیع کند. انتشار موثر اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا یک پایه مشترک برای اقدام هماهنگ کلیه واحدها فراهم می‌سازد.
2) مشتری مداری: برای رسیدن به عملکرد بهینه، یک تجارت باید به توسعه و نگهداری مزیت‌های رقابتی خود بپردازد. امروزه تاکید تجارت بین‌الملل بر آن است که به طور متداوم به ایجاد ارزش برای مشتریان بپردازد. یک کسب‌وکار، زمانی بازار گرا است که فرهنگش به طور نظام‌مند به خلق ارزش مورد انتظار مشتریانش بپردازد. کلیه تحقیقاتی که در زمینه بازار گرایی صورت گرفته، رابطه قوی بین بازار گرایی، سودآوری، حفظ مشتری، و افزایش فروش و موفقیت محصولات جدید را نشان داده است. در یک کسب‌وکار بازار محور کارکنان زمان قابل‌ملاحظه‌ای را با مشتریان سپری می‌کنند و به دنبال راه‌های جدید برای ارضای نیازهای آنان هستند.
3) رقیب گرایی: علاوه بر توجه به مشتری باید از خود سؤال کنیم که رقیبان کلیدی ما که مشتریان ما می‌توانند به آن‌ها مراجعه کنند کدامند. یک تولیدکننده باید به رقبای فعلی و آتی خود نگرشی حساس داشته باشد و بمانند بازی شطرنج خود را با فعالیت‌های آنان منطبق سازد. این اطلاعات در توسعه استراتژی‌های رقابتی شرکت بسیار موثر است.
در یک تجارت بازار محور، کلیه کارکنان در تمام سطوح اطلاعات مربوط به رقبا را با یکدیگر تقسیم و در اختیار هم قرار می‌دهند. به عنوان مثال برای واحدی همچون تحقیق و توسعه، دریافت و جمع‌آوری اطلاعات از نیروهای فروش در مورد تغییرات تکنولوژیک رقبا بسیار ضروری و حیاتی است.
2-2-2-2. مدل کاکس
جورج کاکس(2000) معتقد است که ما باید بیشتر به سمت مشتری‌گرایی حرکت کنیم، نه به این دلیل که واژه زیبایی است، بلکه به این دلیل که مشتری‌گرایی امروزه به عنوان یک ضرورت و اجبار برای سازم آن‌ها در آمده است.
جرج کاکس برای پی‌ریزی خصیصه رقابتی بودن سازمان در شرایط رقابتی کنونی، چهار جز کلیدی را مورد توجه قرار می‌دهد: فرهنگ (نگرش‌ها و رفتارهای موجود در سازمان)، فرایندها، سیستم‌ها (با تاکید ویژه بر ارتباطات) و خلاقیت و نوآوری در سازمان. برای مشتری‌گرا شدن باید فرهنگ سازمان تغییر یابد و تعهد به مشتری‌گرایی ابتدا باید در سطح عالی و بالای سازمان ایجاد شود. فرایندها و سیستم های سازمانی نیز باید تغییر کنند.
شکل 1-2. ابعاد بازار گرایی
منبع: کاکس، 2000
3-2-2-2. مدل و انگ و ساندرز
و انگ و ساندرز (1996) 6 مرحله را برای تجزیه و تحلیل رقبا در نظر می‌گیرند. بر طبق این مدل سازمان باید بتواند ابتدا رقبای کلیدی خود را شناسایی کرده، اهداف و استراتژی های آن‌ها را مشخص کند، به نقاط ضعف و قوت آن‌ها پی برد و بتواند الگوهای واکنشی رقبا را پیش‌بینی کند و در نهایت به انتخاب رقبا برای حمله و یا دوری از آن‌ها بپردازد.
شکل 2-2. فرایند تجزیه و تحلیل رقبا،
منبع: و انگ و ساندرز، 1996
4-2-2-2. مدل کهلی و جاورسکی
کهلی و جاورسکی (1990) بازار گرایی را شامل سه بخش دانسته‌اند:
الف. ایجاد هوشمندی بازار
هوشمندی بازار مفهوم وسیع تر از نیازها و ترجیحات شناسایی‌شده مشتریان است و عوامل خارجی مؤثر بر آن‌ها را مانند مقررات دولت، فناوری، رقبا و سایر عوامل محیطی را در برمی‌گیرد. هوشمندی مؤثر بازار فقط محدود به نیازهای فعلی نبوده و نیازهای آتی را هم در نظر می‌گیرد. هوشمندی ممکن است از طریق روش‌های رسمی و غیررسمی مختلفی ایجاد شود و شامل گردآوری داده‌های اولیه و ثانویه باشد
ب. نشر هوشمندی بازار
پاسخ مؤثر به نیاز بازار م
ستلزم مشارکت تمامی بخش‌های سازمان است. به منظور انطباق با نیازهای بازار، هوشمندی بازار باید به همه بخش‌ها و افراد سازمان منتقل شود. این کار فقط بر عهده بخش بازاریابی نیست و همه واحدها در آن نقش دارند. با وجود اینکه رویه رسمی پخش هوشمندی مهم است ولی روش‌های غیررسمی نیز از نقش حیاتی برخوردارند و تأکید بر نشر هوشمندی مانند ارتباطات افقی در سازمان‌های خدماتی است
ج. پاسخگویی به هوشمندی بازار
به معنی پاسخ به هوشمندی بازار ایجادشده و نشر یافته است. که از دو جنبه طراحی پاسخ (به معنی استفاده از هوشمندی بازار جهت توسعه برنامه‌ها) و ارائۀ پاسخ (به معنی اجرای این برنامه) مورد توجه قرار می‌گیرد . پاسخگویی به هوشمندی بازار به شکل انتخاب بازار هدف، طراحی و ارائۀ محصولات/ خدمات منطبق با نیازهای فعلی و آتی مشتریان، تولید، توزیع و ارتقای محصولات به گونه‌ای است که مد نظر مصرف‌کنندگان نهایی باشد. در این زمینه هم کلیه واحدها ایفای نقش می‌کنند.
همان طور که در شکل 3-2 نشان داده‌شده است، به زعم آن‌ها بازار گرایی تحت تأثیر سه عامل مدیریت ارشد سازمان (تعهد و تاکید و ریسک‌پذیری)، پویایی درون سازمانی (تعارض و ارتباط) و سیستم‌های سازمانی (رسمیت، تمرکزگرایی و تفویض اختیار به واحدهای مختلف) قرار دارد.
همچنین همان طور که در شکل نشان داده‌شده است بازار گرایی بر سه عامل کارکنان، محیط و عملکرد تجاری تاثیرمی‌گذارد. همچنین رابطه بین بازار گرایی و عملکرد تجاری به وسیله عوامل محیطی شامل (تلاطم تجاری، شدت رقابت و تغییرات تکنولوژیکی) تعدیل می‌شود.

شکل3-2. عوامل موثر بر بازار گرایی
منبع: نارور و اسلاتر ، 1990
سازمان‌هایی که می‌توانند بهتر نیازهای مشتریان را پاسخ داده و آن‌ها را بیشتر از رقبا ارضاء کنند، مطمئناً از سطح عملکرد بالاتری برخوردار هستند. تحقیقاتی که توسط نارور واسلاتر (1990) صورت گرفته، نشان‌دهنده رابطه مثبت بین گرایش به بازار و عملکرد شرکت است.از سازمان‌هایی که در محیط رقابتی فعالیت می‌کنند، انتظار می‌رود که بیشتر بازار گرا باشند.
کهلی و جاورسکی به بررسی و تأثیر سه ویژگی محیطی بر روی بازار گرایی پرداخته‌اند:
اولین عامل پیچیدگی و تلاطم بازار است که به عنوان نرخ و میزان تغییرات در ترکیب نیازها و خواسته‌ها و ترجیحات مشتریان تعریف می‌شود

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *