خرید پایان نامه روانشناسی : کشورهای پیشرفته

جامع علمی کشور را روشن سازد(ناظمی اردکانی، 1390، ص. 17-20).
جوانان امروز ما، دانشجوی امروز ما که شما هستید، نسخهی گذشته را جلوی چشم ندارید تا مقایسه کنید که امروز چه هست و آن روز چه بود. شما امروز کشورتان را با یک کشور پیشرفتهای که مثلا دویست سال سابقهی تحرک علمی و پیشرفت علمی و تحقیق دارد نگاه میکنید، میبینید کمبود دارد، میگویید کمبود است. درست هم هست، بله؛ اما این مقایسه، مقایسه علمیای نیست. کشور را باید با آنچه که بود، مقایسه کرد؛ کشور را باید با کشورهای مشابه و همجوار مقایسه کرد(خامنهای، 1390، ص. 269).
بنابراین با توجه به فرمایشات حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مد ظلّه العالی) در طی این پژوهش، وضعیت کمّی بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای رقیب در چشمانداز 1404 که 25 کشور از جمله ترکیه، رژیم اشغالگر قدس، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، سوریه، قزاقستان، ارمنستان، ازبکستان، اردن، عراق، کویت، جمهوری گرجستان، امارات متحده، لبنان، آذربایجان، قطر، عمان، یمن، بحرین، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان و فلسطین میباشند، در هر سه حوزه اولویتدار مورد بررسی، در دوره زمانی 2002 تا 2011 مورد مقایسه قرار میگیرند.
2-8-5. چشمانداز کشور ترکیه
کشور ترکیه از نخستین کشورهای در حال توسعه است که دارای برنامهریزی میباشند. این کشور که اولین تجربه برنامهریزی گسترده خود را در سال 1934 آغاز نمود، در طول سالهای متمادی با بحرانهای اقتصادی و سیاسی متعددی روبرو بوده است. این کشور با طراحی یک برنامه استراتژیک بلند مدت توسعه در قالب چشمانداز 2023 در راستای حل مشکلات خود گامی بزرگ برداشته است.(کمیته برنامه و بودجه، 1387، ص. 44)
ترکیه به منظور توسعه فناوری، اولویتهای خود را در هشت گروه زیر تعریف کرده است:
1. فناوری بیوتکنولوژی و ژنتیک
2. فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. فناوری نانو
4. مکاترونیک
5. فناوری طراحی
6. فناوریهای کشاورزی و فرایند تولید و ماشین آلات
7. فناوری مواد
8. فناوریهای انرژی و محیط زیست (اوزون، 2006).
2-9.اولویتهای علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور
2-9-1. اهمیت فناوریهای نوین در جهان
فناوریهای نوین و نوظهور، فرصتهای بیبدیل رقابتی را با خود به همراه میآورند. روند کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و نظایر اینها، نقش فناوریهای نوین را در چرخه تولید در مقایسه با نقش سرمایههای فیزیکی، برجسته ساخته و به این ترتیب به محور رقابت در فضای کسب و کار جهانی تبدیل شدهاند. استفاده از فناوریهای نوین به طور مؤثر و چشمگیری، کیفیت محصولات تولیدی را متناسب با نیاز بازار ارتقاء میبخشد. برخی از ویژگیهایی که برای فناوریهای نوین ذکر شده است عبارتنداز:
سرعت رشد بالا
فاصله کم تحقیقات تا بازار

دانش محور بودن و نیاز به نیروهای متخصص
بین رشتهای بودن فناوریهای جدید و نیاز به فعالیتهای تیمی
نیاز به سرمایهگذاریهای مخاطره آمیز
نیاز به مراکز تجاریسازی و بازاریابی
ارزش افزوده بالا و حجم کم(شورای عالی انقلاب فرهنگی،1386، ص. 116).
کشور ایران در سالهای اخیر از پیشرفتهای فوقالعادهای در کسب فناوریهای نوین برخوردار بوده است. در این پژوهش از بین مجموعه فناوریهای نوین؛ فناوریهای نانو، زیست و انرژی هستهای که نقش کلیدی در توسعه پایدار کشور دارند مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
2-9-1-1. فناوری نانو(تعریف، تاریخچه، اهمیت)
فناوری نانو ، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آنهاست که در آن سطوح ظاهر میشود. فناوری نانو یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشتههاست(محمودی و رضوانی، 1386، ص.7).
نانو از لغت یونانی Nanos به معنی کوچک مشتق شده است. نانو به معنی یک میلیاردم هر چیز است. همه جانداران از سلولهای ریزی تشکیل شدهاند که خودشان از واحدهایی در حد چند نانومتر مثل پروتئینها، لیپیدها، اسید نوکلئیکها، چربیها و غیره تشکیل شدهاند. بشر از همان ابتدای تاریخ به مقیاسهای خیلی بزرگ و خیلی کوچک در طبیعت توجه داشته است که این توجه بیشتر در محدوده نیازهای روزمرهاش بوده است. با رشد دانش بشری توجه به مقیاسهای بسیار کوچک افزایش یافته است. فناوری نانو، ساختار یک اتم را نشان میدهد که ابعادی در حدود یک نانومتر دارد. فناوری نانو و ساختارهای تولید شده از آن، سالها است که در طبیعت وجود داشته است و در حال حاضر نیز ساختارهایی در مقیاس نانو در طبیعت شکل گرفته و میگیرد. فناوری نانو به فناوری اطلاق میشود که امکان ساخت و تولید مواد و ترکیبات مصنوعی در آزمایشگاه را برای انسان مقدور میسازد. با توجه به اینکه در مقیاس نانو خواص مواد تغییر میکند و باعث تولید مواد جدیدی با عملکرد بالاتر و خواص جدیدتر میگردد، لذا این فناوری توانسته است توجه کشورهای بزرگ و قدرتهای اقتصادی را به خود جلب کند. اولین نظریهای که در زمینه فناوری نانو ارائه شده است متعلق به ریچارد فایمن فیزیکدان آمریکایی میباشد. نظریه پرهیاهوی وی در سال 1959 میلادی مربوط به کوچک نمودن بیست و نه جلد کتاب دایرهالمعارف بریتانیا و جا دادن آن در فضایی به اندازه نوک سوزن بود. او فضای نوک سوزن را بهتر از هر کسی میشناخت؛ چون فیزیکدان ذرات بنیادی بود. نظریه دیگر وی درباره رباتهای شناور بود که قادر به حرکت در رگ و خون انسان و انجام عملهای جراحی و درمان بیماریها بودند. او توانست با نوشتن کتابهای زیادی، نظریههای خود را به خوبی منتقل کند و با ارائه نظریههای خود مبنی بر استوار بودن بازار محصولات سال 2000 بر پایه اتم، جایزه نوبل فیزیک در سال 1960 را دریافت نماید. نظریههای فایمن زمینه فعالیت را برای دانشمندان دیگر مثل اریک کسلر فراهم کرد(احمدی، 1386، ص. 18-21).
پس از انقلابهای کشاورزی و صنعتی، امروزه انقلاب نانو فناوری در حال وقوع است که در صورت استفاده به موقع از فرصتها، ظرفیت بسیار بالایی برای پیشرفت جامعه دارد. به عقیده صاحبنظران، مرزبندی آینده میان کشورها بر مبنای میزان توانمندی آنها در عرصه نانو فناوری و سهم آنها از تولیدات نانوفناوری جهان خواهد بود. نانوفناوری ذهن دانشمندان، مهندسان، اقتصاددانان و حتی سیاستمداران را به خود مشغول ساخته است. کشورهای پیشرو در علم و فناوری در برخورد با این فضای جدید، عمدتاً به فکر استفاده از این فرصت با هدف پیشتازی جهانی و خیز برداشتن برای کسب مناقع اقتصادی بزرگ در آینده بودهاند. از طرف دیگر کاربردهایی که نانوفناوری در صنایع دفاعی در آینده خواهد داشت باعث شده است کسانی که به آینده امنیت و قدرت دفاعی کشور خود میاندیشند در صدد بهرهگیری هر چه بیشتر از این پدیده برآیند. سند راهبرد آینده، چارچوب فعالیتهای کشور در حوزه علم و فناوری در سالهای 84 تا 93 را در سه افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تبیین میکند. در این سند، دستیابی به جایگاه مناسب در بین پانزده کشور برتر نانو فناوری و تلاش برای ارتقای مداوم این جایگاه به منظور توسعه افتصادی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شده است. اهداف کلان، راهبردها و ساختار مدیریت کلان توسعه نانوفناوری در افق بلند مدت برنامه در این سند تبیین شده است و 53 برنامه اجرایی در افق کوتاه مدت تشریح شده است که در هر برنامه، دستگاههای اجرایی مشارکت کننده، بودجه و شاخصهای ارزیابی اثرات برنامهها آمده است.(شورای عالی انقلاب فرهنگی،1386، ص. 121-122)
بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، برنامههایی را برای پشتیبانی از فعالیتهای تحقیقاتی و صنعتی نانوتکنولوژی به عنوان انقلابی در شرف وقوع، آینده اقتصادی کشورها و جایگاه آنها در جهان را تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد و این مسأله در این کشورها توسط صاحبنظران و محققان تبیین شده و برای مدیران اجرایی به صورت یک امر شفاف و قطعی درآمده است. در بخشی از این کشورها، در یکی دو سال اخیر تحرکات شدیدی از طرف دولتها برای سرعت بخشیدن به توسعه نانوتکنولوژی صورت گرفته و فعالیتهایی که تا قبل از این به صورت خودجوش توسط محققان انجام میگرفته، با تشویق و حمایتهای مستقیم دولت ادامه یافتهاند. اما یک سؤال مهم برای کشور ما و بسیاری از کشورها که هنوز به نانوتکنولوژی به عنوان تمدن آینده علمی توجه کافی نکردهاند، این
است که آیا باید با این روند همراه شد یا نه. توجه به فضای بسیار بزرگ نانوتکنولوژی و حجم وسیع فعالیتهای مربوط به آن در دنیا، این باور را به انسان القا میکند که دیر یا زود باید آینده را دید و برای ورود به آن اقدام نمود. در این زمینه میتوان نکات و دلایل زیر را مورد اشاره قرار داد.
تأثیر نانوتکنولوژی بر اغلب فناوریها و محصولات
شکلگیری بازارهای بسیار بزرگ
دستاوردهای نانوتکنولوژی نزدیک است.
در بخشی از این کشورها، در یکی دو سال اخیر تحرکات شدیدی از طرف دولتها برای سرعت بخشیدن به توسعه نانوتکنولوژی صورت گرفته و فعالیتهایی که تا قبل از این به صورت خودجوش توسط محققان انجام میگرفته، با تشویق و حمایتهای مستقیم دولت ادامه یافتهاند(قاضینوری، 1381، ص. 125).
2-9-1-2. زیستفناوری(تعریف، تاریخچه، اهمیت)
زیستفناوری مجموعهای از روشهایی است که میتواند به بهبود، اصلاح و تغییر ویژگیها، فرایندها، فراوردهها و منابع منجر شود. در یک تعریف ساده بیوتکنولوژی عبارت است از دانشی که کاربرد یکپارچه زیست‌شیمی، میکروب‌شناسی و فناوری‌های تولید را در سامانه‌های زیستی به دلیل استفاده‌ای که در سرشت بین رشته‌ای علوم دارند مطالعه می‌کنند. زیستفناوری جدید از سال 1970 آغاز شده و با سرعتی زیاد در حال پیشروی است. حجم تجارت جهانی در حوزه زیستفناوری ارقام بالایی را نشان میدهد. بازار جهانی محصولات گوناگون حاصل از زیستفناوری در سال 2005 به حدود 400 میلیارد دلار رسیده است و پیشبینی میشود با چنین روندی بازار محصولات آن در سال 2010 از سقف 800 میلیارد دلار هم فراتر رود. بسیاری، علم قرن بیست و یکم را علم زیستشناسی و مولود آن را زیستفناوری میدانند. قرن زیستفناوری نوید دهنده دستاوردهای عظیم است. سیر کردن جمعیت گرسنه کره زمین، منابع جدید انرژی، داروهای معجزهآسا و شیوههای درمانی با هدف تولد کودکانی سالم، محو درد و رنج و افزایش طول عمر بشر از دستاوردهای قابل پیشبینی این علم است. زیستفناوری را میتوان به درختی تشبیه کرد که ریشههای آن را علومی با عمر طولانی مانندزیستشناسی به ویژه زیستشناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی، ایمونولوژی، شیمی، مهندسی شیمی، گیاهشناسی، جانورشناسی، داروسازی، رایانه و … تشکیل میدهند. اما شاخههای این درخت، که به تازگی روییدهاند و با رشد خود شاخههای بیشتری را به وجود میآورند، بسیار متعدد و متنوع بوده که فهرست کردن آن کار دشواری است.(شورای عالی انقلاب فرهنگی،1386، ص. 127)
علل روی آوردن ایران و کشورهای مختلف به استفاده از روشهای بیوتکنولوژیک را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
بیوتکنولوژی به عنوان یک منبع جایگزین کننده مواد خام و تهیه سایر مواد مورد نیاز در صنعت و تولید مواد معدنی، نظیر مس و حتی نفت خام، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در کشور ما که تأمین مواد خام اولیه برای این نوع فعالیتها فراهم است، میتوان از بیوتکنولوژی در این زمینه استفاده کرد.
در مسائل زیست محیطی نیز میتوان از روشهای بیوتکنولوژیک برای مبارزه با آلودگی صنعتی، پالایش آب ها و نواحی آلوده سود جست.
به کمک روشهای جدید میتوان ژن های مفید را به گیاهان و دام ها انتقال داد و ارقام و نژادهای جدیدی از آنها تهیه نمود که دارای قابلیتهای خاص، از قبیل مقاومت به آفات و بیماریها و تنشهای محیطی غیر زنده بوده و نیز دارای محصول و کیفیت مناسب برای مصرف انسان باشند. با استفاده از این روش ها، کیفیت و میزان محصول افزایش مییابد.

در پزشکی، به کمک روشهای بیوتکنولوژیک و ژن درمانی، می توان به درمان بیماری های خطرناکی چون دیابت، سرطان، تالاسمی و مانند اینها پرداخت.
با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت، کاربرد بیوتکنولوژی، برای تهیه مواد بیولوژیک، آنزیم ها، داروها و محصولات جدید با ارزش افزوده بالا، ممکن است جایگزین مناسبی برای صادرات نفت و تأمین قسمتی از ارز مورد نیاز کشور ما و کشورهای مشابه ما باشد.
اهمیت و نقش بیوتکنولوژی در روند توسعه کشور، به منزلهی یکی از فنآوریهای مهم در سده بیست و یکم، ضرورت بهرهبرداری کامل از امکانات کشور در این زمینه، پراکندگی فعالیتها و درخواستهای فراوان دستگاهها برای دریافت منابع مالی برای آغاز فعالیتهای بیوتکنولوژیک یا توسعه این فعالیتها، ایجاب میکند که در وضعیت بیوتکنولوژی کشور، هر چند به اجمال، بررسیهایی به عمل آید تا بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، درباره آینده آن تصمیمگیری شود. بیوتکنولوژی(فنآوری زیستی) که گسترهای وسیع از علوم، از جمله پزشکی، کشاورزی، مهندسی، زیستشناسی و محیط زیست را در بر می گیرد، از دهه 1980، در بسیاری از کشورها به عنوان علم جدیدی شناخته شد که ظرفیت سودآوری آن مناسب و شایان توجه است. در کشورهای پیشرفتهای نظیر آمریکا، ژاپن و آلمان، حتی پیش از آن نیز به این علم توجه داشته اند. در ایران از حدود 70 سال پیش، در مؤسسه رازی و انستیتو پاستور، فعالیتهایی در زمینه تولید واکسن از طریق بیوتکنولوژی سنتی انجام گرفته است. در سال 1354، انستیتو تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک در دانشگاه تهران تأسیس شد. هدف اولیه این انستیتو، انجام پژوهش در زمینههای بیوتکنولوژیک نبود، ولی پس از انقلاب اسلامی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژیک نیز پژوهشهای آن ادامه یافته است. پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، فعالیت در زمینه بیوتکنولوژی سنتی را از سال 1364 آغاز کرد و به تدریج، پژوهشهای آن در جهت بیوتکنولوژی نوین هدایت گردید. در ایران، از سال 1366، با تأسیس مرکز ملّی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، توجه به بیوتکنولوژی نوین آغاز گردید. رفته رفته، مؤسسههای پژوهشی، از قبیل مؤسسه رازی، انیستیتو پاستور، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و دانشگاههای صنعتی و دانشکدههای علوم، کشاورزی، پزشکی، بخشهای بیوتکنولوژی تأسیس کردند یا پژوهشهایی در زمینه بیوتکنولوژی در سازمانها و دانشگاههای مختلف پدید آمده است و پژوهش های پراکندهای هم در این مورد انجام گرفته یا در حال انجام است. به موازات ایجاد مراکز پژوهش در بیوتکنولوژی نوین در کشور، مراکز آموزشی، با عنوان مهندسی شیمی- گرایش بیوتکنولوژی، در مقطع کارشناسی ارشد، در سال 1369، و سپس در مقطع دکتری، در دانشگاه تربیت مدرس ایجاد شد. به دنبال آن، در مؤسسه پاستور با همکاری مرکز ملّی مهندسی

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *