خودکارآمدی تحصیلی.پایان نامه خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی
خودكارآمدى جزيى از خودپنداره فرد مى باشد كه به باورهاى فرد در رابطه با توانايى هايش جهت انجام تكاليفى كه در آينده با آنها روبه رو مى شود، مربوط است (بندورا، 1997). يكى از جنبه هاى خودكارآمدى، خودكارآمدى تحصيلى است. خودكارآمدى تحصيلى شامل باورداشتن به توانايى ها براى رسيدن به اهداف در يك زمينه تحصيلى مشخص مي باشد(دورمان[1]، 2001). پژوهش ها نشان مي دهد كه خودكارآمدى تحصيلى با انگيزش تحصيلى(ساراکاروگلووداینسر[2]،2009)، و عملكرد تحصيلي(آمون[3]،2008)، رابطه معنى دار دارد.
به طور کلی، سازه خودکارآمدی در محیط های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا طبق نظر بندورا، این گونه محیط ها برای رشد و شکل گيري خودکارآمد ي مناسب هستند (بندورا،1994)، در محیط های آموزشي و نیز در علوم سلامت، خودکارآمد ي ر ا اغلب براي تعيين موفقيت برنامه هاي آموزشي و ميزان دستيابي دانش آموزان به برآيندهاي آموزشي بررسي كرده اند (بابنکو، مولد، آندروسیزین و گلدنبرگ[4]،2004؛ لنت و اسمید[5]،2006). در محيط هاي آموزشی، خودكارآمدي به باورهاي دا نش آموز در ارتباط با توانايي انجام وظايف درسي تعيين شده اشاره دارد . دانش آموزاني كه معتقدند در تحصیل مي توانند موفق باشند، تمايل، تلاش و استقامت بيشتري در انجام وظايف درسي نشان مي دهند و به توانايي خوداطمينان بيشتري دارند ( بندورا،1997؛ بونگ[6]،2001). یافته های حاصل از مطالعات، حاكي از آنند که خودکارآمد ي بر کسب دانش (پاجاریس،1996)، رشد و بهبود مهارت ها (فردی و مویرکوچران[7]، 2006)، تأثيردارد. همچنین، خودکارآمدي زياد دانش آموزان، سبب موفقيت تحصيلي آنان مي گردد(زیمرمان[8]،2000؛گور[9]،2006).
بنابراین، سازه مهم نظريه بندورا (1982)، خودكارآمدي است .خودكارآمدي ادراك شده عبارت است از باورهاي مربوط به صلاحيت هاي شخصي براي سازماندهي و اجراي اعمال ضروري به منظور فراگرفتن يا انجام رفتارها در سطوح معين .تحقيقات در مورد جنبه تعامل خودكارآمدي ” شخص – رفتار ” نشان مي دهند كه باورهاي خودكارآمدي بر رفتارهاي پيشرفت تحصيلي ، مانند انتخاب تكاليف ، استمرار يادگيري ، مقدار تلاش و اكتساب مهارت اثر مي گذارند(شانک[10]،1991). همچنين نشان داده شده است كه انواع تجارب خاص (به عنوان مثال ، عملكرد قبلي ، تجارب جانشيني، متقاعدسازي كلامي و برانگيختگي هيجاني -فيزيولوژيكي) بر باورهاي شخصي انسان ها اثر مي گذارند. به عنوان مثال ، دانش آموزاني كه موفقيت هايي در مدرسه كسب نموده اند، سطوح بالاتري از كارآمدي مرتبط با عملكرد تحصيلي را نشان مي دهند تا دانش آموزاني كه تجارب موفقيت آميزي در مدرسه نداشته اند .
بندورا(1977)، دريافت دانش آموزاني  ه خودكارآمدي بالادارند نسبت به دانش آموزاني كه به توانايي هاي خود ترديد دارند در انجام تكاليف آموزشي بيشتر شركت مي كنند، سخت تر كار مي كنند و وقتي با مشكلات روبرو مي شوند زمان بيشتري مقاومت مي كنند. شواهدي وجود دارد دال براين كه خودكارآمدي با دو شاخص انگيزشي يعني ، درجه بندي عملكرد و مصرف انرژي رابطه دارد (رجبی، شهنی ییلاق، شکرکن و حقیقی، 1384).
به طور کلی باورهای خودکارآمدی قوی در دانش آموزان به عنوان داوری و قضاوت آنان در مورد توانایی های خود جهت انجام تکالیف و یادگیری مواد آموزشی مورد نیاز جهت اکتساب نمرات خوب، ارجاع داده می شود. این افراد ممکن است در موضوع خاصی باورهای قوی نسبت به خود داشته باشند و در مورد موضوع دیگر نداشته باشند. کلیه باورهای خودکارآمدی می توانند در موقعیت های مختلف متنوع باشند. دانش آموزان با خودکارآمدی قوی در جهت تکالیف مدرسه سعی بیشتری نموده و مدت زمان طولانی تری را صرف آنان می نمایند تا بتوانند نمرات خوبی را کسب نمایند(کیامرثی و همکاران، 1390). در واقع باورهای خودکارآمدی می توانند تأثیرات مثبت و منفی بر روی عمکرد تحصیلی دانش آموزان داشته باشند.
در واقع موفقیت و پیشرفت تحصیلی به جلوه ای از وضعیت تحصیلی دانش آموز اشاره دارد که این جلوه ممکن است نشان دهنده ی نمره یک دوره، میانگین نمرات برای مجموعه ای از دوره ها در یک درس یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشد(اعرابیان و همکاران، 1389). باورهای خودکارآمدی قوی در دانش آموزان به عنوان داوری و قضاوت آنان در مورد توانایی های خود جهت انجام تکالیف و یادگیری مواد آموزشی مورد نیاز جهت اکتساب نمرات خوب، ارجاع داده می شود. افراد دارای باورهای خودکارآمدی قوی در جهت انجام تکالیف سعی بیشتری نموده و زمان بیشتری را صرف کار خود کرده تا بتوانند نمرات بهتری را کسب نمایند(شارف[11]، 1997).
[1] – Dorman
[2] – Saracaloglu & Dinçer
[3] – Amoon
[4] – Babenko-Mould Y, Andrusyszyn M, Goldenberg
[5] – Lent WR, Schmidt J,
[6] – Bong M.
[7] – Fereday J, Muir-Cochrane
[8] – Zimmerman JB.
[9] – Gore PA.
[10] – Schunk DH
[11]Scharff, L. Y

Author: 92