ش. مهر ۵ام, ۱۳۹۹

ویژگی ها و تفاوت های آن با مواعد پرداخته شود و به انواع مهلت در دادرسی ها نیز اشاره شده است.

الف – تعریف مهلت Mohlat
زمان دادن 2- آهستگی 3- فرصت و درنگ¹

ب – تفاوت موعد با علت عادله

موعد در قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود ولی از لحاظ مفهوم هم مهلت و هم موعد یک معنا دارند و تفاوت خاصی ندارند.

ج – انواع مهلت ها در قانون آئین دادرسی مدنی

در این جا به انواع مهلت ها در قانون آیین دادرسی مدنی شرح می پردازیم؛

مواردی که اصلا نیازی به تعیین مهلت نیست و باید فورا رسیدگی شود به ترتیب زیر است.

1- ثبت فوری دادخواست به وسیله مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست

1-2-مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن رافورا در اختیار دادگاه قرار دهد.

1-3-هر گاه طرفین دعوی محلی را که برای ابلاغ اوراق قضایی انتخاب کرده تغییر دهند باید فوری محل جدید را به دفتر دادگاه اطلاع دهند.

1-4-زمانی که در خواست تامین شده مدیر دفتر مکلف است پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی می کنند.

1-5-قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

1-6-اگر مورد تامین محصولات باشند که در معرض تضییع هستند فورا باید ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظرات دادگاه فروخته شود.

1-7-مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای رای رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و به آنان جهت ابلاغ به مامور ابلاغ تسلیم نماید.

1-8-در صورتی که در ملک مورد تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فورا محصول را برداشته و اجرت المثل را تادیه نماید.

2- مهــــلت های دو روزه ؛

2-1-اعلام نقایص دادخواست بدوی توسط مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز به خواهان ابلاغ می شود.

2-2-صدور قرار رد داد خواست توسط مدیر دفتر به علت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او در ظرف دو روز از رسید دادخواست صورت می پذیرد.

2-3-تسلیم اوراق قضائی توسط مأمور ابلاغ دادگاه ظرف دو روز به خوانده ابلاغ می شود .

2-4- عودت اوراق قضائی توسط مأمور ابلاغ به علت معلوم نبودن نشانی خوانده ظرف مدت 2 روز انجام می شود .

2-5- رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین دادگاه صادرکننده ظرف مدت 2 روز انجام شود .

2-6- ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر توسط مدیردفتر دادگاه بدون ظرف 2 روز پس از تقدیم دادخواست انجام می گیرد .

2-7- اعلام نقایص دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط مدیردفتردادگاه از تاریخ وصول درخواست به مدت 2 روز می باشد .

2-8- ارسال دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن به طرف دعوا از تاریخ وصول دادخواست ظرف 2 روز خواهد بود .

2-9- اعلام نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده توسط مدیردفتر از تاریخ رسید دادخواست ظرف مدت 2 روز خواهد بود .

2-10- ارسال پرونده به دادگاه از تاریخ وصول دادخواست اعسار ظرف مدت 2 روز خواهد بود .

3- مهـــلت های سه روزه و پنج روزه :

1-3- دادخواست جلب ثالث(هریک از اصحاب دعوا که جلب ثالث را لازم بداند باید ظرف 3 روز پس از جلسه دادخواست را تقدیم کند)

2-3-پاک نویس و امضای رای دادگاه (ظرف 5 روز از تاریخ صدور توسط دادرس)

3-3-فاصله زمانی بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه دادرسی کمتر از 5 روز نباشد.¹

به موجب حکم شماره 1946-12/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور . اگر در دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده بود مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد.

4- مهـــلت های یک هفته ای

1-4-احضاریه گواه یا گواهان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به آنان ابلاغ شود.
2-4-هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دستمزد کارشناس ایداع نشود کارشناسی از عداد دلایل خارج می شود.
3-4-در صورت اعتراض طرفین به نظر کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اعتراض خود را ارائه می دهند.

4-4-انشا و اعلام رای حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی

5-مهــــلت های ده روزه

1-5-رفع نقص دادخواست مرحله بدون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

2-5-اعتراض به قرار عدم تادیه انتشار آگهی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

3-5-اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

4-5-اعاده اوراق قضایی (برای ابلاغ در محل کار به کارمند دولت توسط کارگزینی یا رئیس که ظرف مدت ده روز باید اوراق را اعاده کند. )

5-5-تقدیم دادخواست نسبت به اصل خواسته تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین

6-5-اعتراض نسبت به صدور قرار تامین ظرف ده روز از ابلاغ
7-5-ارائه دفاعیات بابت خسارتی که از قرار تامین به خوانده وارد شده ظرف ده روز از تاریخ مفاد تقاضا

8-5-سرایدار،خادم،کارگرو هر امین دیگری ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه مبنی بر مطالبه مال امانی باید از آن رفع تصرف نماید.

9-5-تسلیم اصل سند موضوع ادعای جعل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعلیت و دلایل آن.

10-5-اعتراض به قرار رد درخواست تجدید نظرخواه ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه.

11-5-رفع نقص دادخواست تجدیدنظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

12-5-مبادله لوایح در مرحله تجدید نظرخواهی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادخواست و ضمایم آن

13-5-رفع نقص دادخواست در مرحله تجدید نظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

14-5-رفع نقص از دادخواستی که برابر مواد 381¹ و 382² نبوده و یا هزینه دادرسی پرداخت نگردیده باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

15-5-رفع نقص از دادخواست فرجامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق رای شماره 1977 م 30/11/1327 شعبه سوم دیوان عالی کشور:

“در اخطاری که برای رفع نقص دادخواست فرجامی به فرجام خواه می شود بایستی هدف قانونی ذکر شود.بنابراین رد دادخواست فرجامی از جهت عدم رفع نقص(بدون ذکر مهلت) صحیح نخواهد بود”

16-5-معرفی یا تعیین داور ظرف ده روز از تاریخ اظهار نامه

17-5-اعلام نظر در مورد داور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه توسط هر یک از طرفین

18-5-رد داور در صورت غیبت هر یک از طرفین تا تاریخ ابلاغ

به گفته دکتر شمس”در تمام مواردی که علت رد بعدا حادث می شود،ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع معترض از اوضاع و احوالی است که داور را ممنوع از رسیدگی می نماید.”¹

و همینطور می فرمایند:”اگر طرف های دعوا در جلسه حاضر باشند،لازم نیست که بی درنگ پس از اعلام داور را رد کنند،بلکه تا ده روز پس از اعلام فرصت دارند.”²

به نظر نگارنده مهلت ده روز برای رد داور فقط باید در صورت غیبت طرفین امکان پذیر باشد . زیرا وقتی طرفین در جلسه دادگاه حضور دارند با معرفی کامل داور می توانند در همان جلسه داور را رد یا قبول کنندمگر اینکه موجبات رد متعاقبا ایجاد شود،مهلت ده روز برای رد داور موجب اطاله دادرسی و تضییع وقت اصحاب دعوی می شود.

مهـــلت های بیست روزه ؛

1-6-اعتراض خوانده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم فطعی بابت خساراتی که از قرار تامین به او وارد شده است.

2-6-مهلت واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ

3-6-تقدیم دادخواست پس از صدور دستور موقت جزو حقوق خوانده است و دادگاه راسا نمی تواند حتی پس از گذشتن مهلت یاد شده از دستور موقت رفع اثر کند.

6-مهلت های بیــست روزه؛

4-6-مهلت درخواست تجدیدنظر برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی .

5-6-اعتراض به قرار رد درخواست در مرحله تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ.

6-6-اعتراض به رای تجدیدنظر به توسط تجدید نظرخواه به علت محکومیت و عدم حضور او در جلسات دادرسی و عدم ارائه لایحه در مراحل دادرسی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
7-6-اعتراض به قرار رد دادخواست فرجامی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ

8-6-پاسخ به دادخواست فرجامی ظرف بیست روز از ابلاغ اخطاریه.

9-6-مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ

10-6-در خواست فرجام تبعی که باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ توسط فرجام خواه پاسخ داده شود.
11-6-مهلت تقدیم دادخواست ثالث به دادگاه صالح هنگامیکه اعتراض طاری توسط شخص ثالث به دادگاه دیگری داده شده باشد.

12-6-مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ.

13-6-تصحیح رای داور یا داوران ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای.

14-6-اجرای رای داور یا داوران ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای.

15-6-در خواست ابطال رای داور ظرف بیست روز از ابلاغ رای.

7-مهـــلت های یک ماهه؛

1-7-اقامه دعوا در دادگاه صالحه ظرف مدت یک ماه هنگامی که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است.

2-7-در صورت استعفای وکیل ،رسیدگی و دادرسی به مدت یک ماه از تاریخ اخطاریه دادگاه متوقف می شود.

3-7-رد داد خواست مواقعی که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه تادیه شود.
4-7- انتشار آگهی جهت ابلاغ که نباید تاریخ انتشار آگهی تا جلسه دادرسی کمتر از یک ماه باشد.

5-7- مهلت تقدیم دادخواست از تاریخ اجرای حکم مورد تصرف عدوانی یک ماه می باشد.

6-7- رفع توقیف توسط دادگاه از مال مورد تامین چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود.
7-7- مهلت تقدیم دادخواست فرجامی درموارد رد دادخواست فرجامی وخلاف شرع و قانونی بودن رای ظرف یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی و یا…. می باشد.

8- مهـــلت های دومــاهه :

1-8- فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه برای افراد مقیم خارج از کشور کمتر از 2 ماه نخواهد بود .
طبق نظر دکتر مهاجری : « فاصله ابلاغ وقت به اصحاب دعوی که اگر نشانی طرف های دعوی یا یکی از آنان درخارج از کشور باشد ، به طور یکسان مدت دو ماه در نظر گرفته شده است» ¹

ولی به نظر می رسد که درموردی که یکی از طرف های دعوا مقیم خارج باشد ، رعایت مهلت دو ماه فقط برای او الزامی است به نظر نگارنده رعایت مهلت دو ماه برای هر دو طرف دعوی الزامی است زیرا بادرنظرگرفتن مهلت یکسان و متناسب نظم و عدالت در اجرای حق رعایت خواهد شد .

2-8- مواردیکه عدم تشکیل دادگاه به طرفین منتسب نباشد وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .

3-8- مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .

4-8- مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ است .

5-8- مهلت درخواست فرجام خواهی برای افراد مقیم خارج از کشور ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ است .

1-مهاجری ،علی-شرح قانون آئین دادرسی مدنی –ج1- انتشارات فکرسازان- ص 125
6-8- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقمی خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضاء مهلت واخواهی یا تجدیدنظر است .

7-8- کلیه مواعدی که در ارین قانون آمده برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است

By

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *