دانلود پایان نامه با موضوع پرسش نامه، دوره متوسطه، دانش آموزان دختر

خانواده دانش آموزان بالاتر و از انسجام بيشتري برخوردار باشد افت تحصيلي در دانش آموز کمتر مشاهده مي شود .بين خانواده و ميزان امکانات آموزشي و افت تحصيلي رابطه وجود ندارد،مديران مدارس اعتقاد داشتند که فقر فرهنگي خانواده ،اختلافات فقر اقتصادي ،بالا بودن تعداد افراد خانواده ،کمبود امکانات آموزشي ،مشکلات اقتصادي معلمان و مشکلات روحي و عاطفي دانش آموزان در دوران بلوغ از علل عمده افت تحصيلي است.
2)تحقيق ديگري با عنوان “بررسي علل افت تحصيلي در دوره متوسطه عمومي شهرستان خرم آباد توسط آقاي حسين مهرداد در تاريخ 1370 در مقطع کارشناسي ارشد انجام پذيرفته است.محقق پس از تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از تحقيق خويش نتايج زير را بيان مي دارد.
1- عوامل ناشي از نظام آموزشي 54/30 درصد تاثير
1- عوامل خانوادگي 8/27 درصد تاثير
2- عوامل مربوط به محيط آموزشي با 46/15 درصد تاثير
3- عوامل فردي با 83/11 درصد تاثير
4- عوامل ناشي از خصوصيات معلم با 74/7 درصد تاثير
5- عوامل محيطي و اجتماعي با 63/6 درصد تاثير
3)پژوهشگر بعدي با عنوان” بررسي علل و عوامل موثر بر افت تحصيلي در مدرسه راهنمايي 17 شهريور کلور از توابع شهرستان خلخال در سالتحصيلي 72-71 توسط آقاي سيد علي اسحاقي انجام گرفته است.که محقق پس از بررسي اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها نتايج زير را از تحقيقات خويش به دست مي آورد.
عواملي که بر افت تحصيلي تاثير دارند عبارتند از : تحصيلات والدين ،درآمد والدين ،بعد خانوار،ميزان مراجعه والدين به مدرسه،ميزان علاقه به تحصيل دانش آموزان ،ميزان معاشرت با دوستان ناباب و ميزان مطالعه درس دانش آموزان.
4)تحقيق ديگري با عنوان ((بررسي ارتباط ويژگيهاي خانوادگي با افت تحصيلي دانش آموزان پسر در دوره متوسطه اردبيل)) توسط آقاي عظيم عليپور در سال 1374مقطع کارشناسي ارشد, دانشکده علوم اجتماعي تهران انجام گرفته است که در اين پژوهش محقق به اين نتايج دست يافته که بين افت تحصيلي و نوع شغل پدران و ميزان درآمد خانواده و وضعيت مسکن و شغل مادران و سواد والدين و حضور و عدم حضور والدين يا يکي از آنها ارتباط وجود دارد.
5)تحقيق ديگري با عنوان بررسي علل افت تحصيلي در آموزش و پرورش شهرستان نمين و ارائه راه هاي مقابله با آن توسط آقاي سيد ناصر آميغي اردبيل در سال 1379 در مقطع کارشناسي ارشد انجام گرفته است که در اين پژوهش محقق به اين نتيجه دست يافته که بين افت تحصيلي , ميزان تحصيلات خانواده , ميزان در آمد والدين , امکانات فضاي آموزشي و شيوه مديريت آموزشگاه و ويژگي هاي معلمان ارتباط معنا داري که موثر بر معدل درس باشد وجود ندارد اما شيوه ي مديريت آموزشگاه و ويژگي هاي معلمان و ميزان در آمد خانواده بر تکرار پايه آنها موثر مي باشد.
فصل سوم
روشها و تکنيک ها
– مقدمه
– تعريف جامعه و نمونه
– تعريف جامعه آماري و نمونه آماري
– ابزار اندازه گيري
– روش جمع آوري داده ها
– روش تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه:
يکي از محاسن اين فصل که در آن مرحله به مرحله روش انجام تحقيق توصيف مي گردد همان ايجاد امکان به منظور تکرار يا ادامه تحقيق در همان زمينه يا زمينه ديگر براي محقق ديگر است تا بتواند با رعايت مفاد مندرج در اين فصل از تحقيق تحقيقي مشابه انجام دهدو از مقايسه و بررسي يافته ها در تحقيق اطلاعات مفيدي کسب کند.
در اين فصل با توجه به موارد مطروحه روش انجام تحقيق به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و درباره روش تحقيق – جامعه آماري – نمونه روش نمونه گيري – روش جمع آوري اطلاعات بحث خواهد شد و هر کدام از موارد مذکور تحت عنوان خاصي مطرح شده و بحث و توضيح هر کدام خواهيم پرداخت.
تعريف جامعه:
جامعه عبارت است از گروهي از افراد ،اشيا با حوادث که حداقل يک صفت يا ويژگي مشترک داشته باشند يا بعبارتي ديگر جامعه عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي که علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم(دلاور ، علي، 1370).
تعريف جامعه آماري :
جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق شامل معلمان مونث در مدارس دخترانه متوسطه ناحيه 2 شهرستان اردبيل در سال تحصيلي 90-89 که تعداد آنها 100 نفر مي باشد.
تعريف نمونه :
نمونه به زير جامعه اي گفته مي شود که از کل جامعه انتخاب مي شود و معرف آن است.
يا بعبارت ديگر نمونه گيري يعني انتخاب تعدادي از افراد ،حوادث و اشيا از يک جامعه تعريف شده بعنوان نماينده آن جامعه (دلاور، علي، 1370)
تعريف نمونه آماري :
با توجه به اهميت نمونه به ويژه در تحقيقات علوم انساني نمونه اي که براي اين پژوهش در نظر گرفته شده است در مورد جامع معلمان با استفاده از فرمول گوکران 40 معلم بعنوان نمونه انتخاب شدند.
فرمول کوکران : با توجه به اينکه مقادير p و q قبل از برآورد حجم نمونه مجهول بود بنابراين p=50% و q=50 % در نظر گرفته شد مقادير متغير هاي ديگر فرمول حجم نمونه کوکران عبارتند از :
توزيع نرمال يا احتمال خطا= درصد خطاپذيري نتايج =
عدم وجود صفت در نمونه q= احتمال وجود صفت در نمونه p=
حجم نمونه آماري N=
N=
ابزار اندازه گيري :
در اين تحقيق جهت بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه ناحيه 2 اردبيل از پرسش نامه اي که توسط پژوهشگر آقاي سيد ناصر آميغي اردبيل در سال 1379 در مقطع كارشناسي ارشد براي بررسي علل افت تحصيلي در شهرستان نمين تنظيم شده بود استفاده شد و اين پرسش نامه در ميان معلمان اجرا شد.
روش تحقيق:
تحقيق حاضر با توجه به موضوع و اهداف به روش علي و همبستگي انجام گرفت در ارتباط با مزايايي اين روش دلاور بيان ميدارد مزيت عمده آن اين است كه به محقق اجازه مي دهد تغيير هاي زيادي را اندازه گيري كند و همزمان همبستگي دروني آنها را محاسبه نمايد . روش همبستگي به محقق اجازه مي دهد كه احتمال ارتباط چند متغير را با يك الگوي رفتاري مشخص مورد پژوهش قرار دهد . امتياز ديگر روش همبستگي در اين است كه مي تواند درباره درجه همبستگي بين متغير هاي مطالعه اطلاعات لازم را فراهم سازد… روش همبستگي براي دو هدف عمده به كار مي رود: 1-كشف همبستگي بين متغير ها. 2- پيش بيني يك متغير از روي يك يا چند متغير ديگر
تحقيق حاضر نيز با توجه به اين كه درصدد دستيابي متغير ها و عواملي مي باشد كه در افت تحصيلي موثرند و باعث بروز افت تحصيل مي شوند از روش علّي و همچنين چگونگي ارتباط اين عوامل با افت تحصيلي را در نظر دارد بسنجد بدان جهت روش بكار رفته در اين پژوهش از نوع علّي و روش همبستگي مي باشد.
روش جمع آوري داده ها :
از مراحل با اهميت هر پژوهش شيوه جمع آوري اطلاعات است که به آن قدرت مي بخشد براي اجراي هر نوع مطالعه تحقيقي نوع خاصي از ابزار و وسايل جمع آوري اطلاعات مورد نياز مي باشد.
در تحقيق حاضر ابزاري که براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است پرسش نامه اي مي باشد که توسط پژوهشگر سيد ناصر آميغي اردبيل طراحي شده است و در زمستان سال 1379 در شهرستان نمين که داراي قبولي از 5./0مي باشد در ميان معلمان به اجرا درآمده است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
– مقدمه
– گزارش توصيفي
– نتايج استنباطي
– يافته هاي جانبي
مقدمه
اين فصل از تحقيق حاضر شامل دو بخش مي باشد:
بخش اول: تحت عنوان تجزيه و تحليل توصيفي داده ها
بخش دوم: تحت عنوان تجزيه و تحليل استنباطي و آزمون فرضيات
بخش سوم : تحت عنوان يافته هاي جانبي
بخش اول اين فصل شامل جداول توصيفي مربوط به پرسشنامه مي باشند كه در اين بخش سوال هاي مربوط به به پرسش نامه ها از نظر تعداد و درصد پاسخ هاي ارائه شده به گزينه ها مورد جمع بندي قرار گرفته و در جدولي استخراج گرديده است كه در زير هر يك از جداول نيز با توجه به داده هاي جدول به توصيف مطالب پرداخته شده است.
بخش دوم اين فصل به تجزيه و تحليل فرضيات پرداخته و هريك از فرضيه هاي تحقيق با توجه به سوال هاي مربوط به آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند .
بخش سوم اين فصل به يافته هاي جانبي بخش اول يعني آمار توصيفي پرداخته است.
آمار توصيفي نتايج آماري
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال يک (ميزان در آمد والدين و افت تحصيلي ) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه زياد با فراواني 18 و 45 درصد و کمترين آن به گزينه کم با فراواني 2 و 5 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-1 توزيع ميزان درآمد خانواده و افت تحصيلي
فراواني
درصد
کم
2
5.0
متوسط
11
27.5
زياد
18
45.0
خيلي زياد
9
22.5
جمع
40
100.0
نمودار 4-1 – توزيع ميزان درآمد خانواده و افت تحصيلي
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال دو (انتصاب مديران مدارس از روي صلاحيت ) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه متوسط با فراواني 15 و 5/37 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي زياد با فراواني 3 و 5/7 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-2 انتصاب مديران مدارس از روي صلاحيت
فراواني
درصد
کم
9
22.5
خيلي کم
5
12.5
متوسط
15
37.5
زياد
8
20.0
خيلي زياد
3
7.5
جمع
40
100.0
نمودار 4-2- انتصاب مديران مدارس از روي صلاحيت
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال سه (ميزان راضي بودن معلمان از شغل خود )از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه زياد با فراواني 18 و 45 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي زياد با فراواني 1 و 5/2 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-3 ميزان راضي بودن معلمان از شخصيت خود
فراواني
درصد
کم
8
20.0
خيلي کم
3
7.5
متوسط
10
25.0
زياد
18
45.0
خيلي زياد
1
2.5
جمع
40
100.0
نمودار 4-3 -راضي بودن معلمان از شخصيت خود
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال چهار(شيوه تريس معلمان ) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه سخنراني با فراواني 19 و 5/47 درصد و کمترين آن به گزينه حل مسأله با فراواني 3 و 5/7 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-4 – شيوه تدريس معلمان
فراواني
درصد
سخنراني
19
47.5
حل مسأله
3
7.5
نمايش
4
10.0
بحث گروهي
14
35.0
جمع
40
100.0
نمودار 4-4 – شيوه تدريس معلمان
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال پنج (تدريس معلمان متناسب با رشد تحصيلي خود ) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه زياد با فراواني 17 و 5/42 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي کم با فراواني 3 و 5/7 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-5 تدريس معلمان متناسب با رشد تحصيلي خود
فراواني
درصد
کم
9
22.5
خيلي کم
3
7.5
متوسط
7
17.5
زياد
17
42.5
خيلي زياد
4
10.0
جمع
40
100.0
نمودار 4-5 تدريس معلمان متناسب با رشد تحصيلي خود
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال شش (ميزان در آمد ماهيانه والدين) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه بالاتر از 600 هزار تومان

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *