دانلود پایان نامه با موضوع پرسش نامه

ومان درآمد با فراواني 22 و 5/55 درصد و کمترين آن به گزينه بين 400 ـ 500 با فراواني 1 و 5/2 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-6 ميزان در آمد ماهيانه والدين
فراواني
درصد
بين 400 ـ 500
1
2.5
بين 500 ـ 600
17
42.5
بالاتر از 600
22
55.0
جمع
40
100.0
نمودار 4-6 ميزان در آمد ماهيانه والدين
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هفت (وضعيت ساختمان آموزشگاه ) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه متوسط با فراواني 16 و 40 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي زياد با فراواني 2 و 5 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول4-7 وضعيت ساختمان آموزشگاه
فراواني
درصد
کم
9
22.5
خيلي کم
6
15.0
متوسط
16
40.0
زياد
7
17.5
خيلي زياد
2
5.0
جمع
40
100.0
نمودار 4-7 وضعيت ساختمان آموزشگاه
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هشت(استفاده از وسايل و امکانات آموزشي)از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه خيلي زياد با فراواني 21 و 5/52 درصد و کمترين آن به گزينه متوسط با فراواني 8 و 20 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
نمودار4-8 استفاده از وسايل و امکانات آموزشي
فراواني
درصد
متوسط
8
20.0
زياد
11
27.5
خيلي زياد
21
52.5
جمع
40
100.0
نمو دار 4-8 استفاده از وسايل و امکانات آموزشي
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال نه ) تعداد دانش آموزان کلاس (از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه بين 25 تا 30 با فراواني 19 و 5/47 درصد و کمترين آن به گزينه کمتر از 20 با فراواني 1 و 5/2 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-9 تعداد دانش آموزان کلاس
فراواني
درصد
کمتر از 20
1
2.5
بين 20 تا 25
5
12.5
بين 25 تا 30
19
47.5
بيشتر از 30
15
37.5
جمع
40
100.0
نمودار 4-9 تعداد دانش آموزان کلاس
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال ده (ميزان تاثير مدرک تحصيلي معلمان بر پيشرفت تحصيلي )از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه زياد با فراواني 25 و 5/62 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي کم با فراواني 3 و 5/2 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول4-10 ميزان تاثير مدرک تحصيلي معلمان بر پيشرفت تحصيلي
فراواني
درصد
خيلي کم
1
2.5
متوسط
6
15.0
زياد
25
62.5
خيلي زياد
8
20.0
جمع
40
100.0
نمودار4-10 ميزان تاثير مدرک تحصيلي معلمان بر پيشرفت تحصيلي
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال يازده (تاثير طراحي سوالات امتحاني ) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه هر سه مورد با فراواني 25 و 5/62 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي زياد با فراواني 2 و 5 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-11 ميزان تاثير طراحي سوالات امتحاني
فراواني
درصد
متوسط
13
32.5
زرنگ
2
5.0
هر 3 مورد
25
62.5
جمع
40
100.0
نمودار 4-11 ميزان تاثير طراحي سوالات امتحاني
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال دوازده (تاثير علاقمندي دانش آموزان بر پيشرفت تحصيلي) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه زياد با فراواني 22 و 5/55 درصد و کمترين آن به گزينه متوسط با فراواني 1 و 5/2 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-12 تاثير علاقمندي دانش آموزان بر پيشرفت تحصيلي
فراواني
درصد
متوسط
1
2.5
زياد
22
55.0
خيلي زياد
17
42.5
جمع
40
100.0
نمودار 4-12 تاثير علاقمندي دانش آموزان بر پيشرفت تحصيلي
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال سيزده (تاثير استفاده از وسايل کمک آموزشي) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه متوسط با فراواني 13 و 5/32 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي زياد با فراواني 4 و 10 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-13 تاثير استفاده از وسايل کمک آموزشي
فراواني
درصد
کم
10
25.0
خيلي کم
7
17.5
متوسط
13
32.5
زياد
6
15.0
خيلي زياد
4
10.0
جمع
40
100.0
نمودار 4-13 تاثير استفاده از وسايل کمک آموزشي
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال چهارده (تاثير شيوه عمل مدير آموزشگاه برپيشرفت تحصيلي) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه زياد با فراواني 21 و 5/52 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي زياد با فراواني 8 و 20 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-14 تاثير شيوه عمل مدير آموزشگاه برپيشرفت تحصيلي
فراواني
درصد
متوسط
11
27.5
زياد
21
52.5
خيلي زياد
8
20.0
جمع
40
100.0
نمودار 4-14 تاثير شيوه عمل مدير آموزشگاه برپيشرفت تحصيلي
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال پانزده (تاثير ميزان تحصيلات پدر بر پيشرفت تحصيلي) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه متوسط با فراواني 23 و 5/57 درصد و کمترين آن به گزينه خيلي کم با فراواني 1 و 5/2 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول4-15 تاثير ميزان تحصيلات پدر بر پيشرفت تحصيلي
فراواني
درصد
خيلي کم
1
2.5
متوسط
23
57.5
زياد
9
22.5
خيلي زياد
7
17.5
جمع
40
100.0
نمودار4-15 تاثير ميزان تحصيلات پدر بر پيشرفت تحصيلي
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال شانزده (تاثير ميزان تحصيلات مادر برپيشرفت تحصيلي) از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه خيلي زياد با فراواني 21 و 5/37 درصد و کمترين آن به گزينه متوسط با فراواني 3 و 5/7 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول4-16 تاثير ميزان تحصيلات مادر برپيشرفت تحصيلي
فراواني
درصد
متوسط
3
7.5
زياد
16
40.0
خيلي زياد
21
52.5
جمع
40
100.0
نمودار4-16 تاثير ميزان تحصيلات مادر برپيشرفت تحصيلي
با توجه به نتايج آماري بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هفده (تاثير دوستي با افراد تحصيل کرده بر افت تحصيلي )از بين 40 نفر که بيشترين تعداد به گزينه زياد با فراواني 25 و 5/37 درصد و کمترين آن به گزينه کم با فراواني 1 و 5/2 درصد مي باشد و بقيه نيز به ترتيبي که در جدول و نمودار زير آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول4-17 تاثير دوستي با افراد تحصيل کرده بر افت تحصيلي
فراواني
درصد
کم
1
2.5
متوسط
7
17.5
زياد
25
62.5
خيلي زياد
7
17.5
جمع
40
100.0
نمودار4-17 تاثير دوستي با افراد تحصيل کرده بر افت تحصيلي
نتايج استنباطي
فرضيه يک:
بين ميزان درآمد خانواده و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
جهت مشخص نمودن بين فرضيه ها از روش خي 2 (Chi-Square) استفاده نموده ايم با توجه به p-value بدست آمده از نتايج آماري که برابر با 003/0 مي باشد و از عدد سطح معني دار يعني 05/0 کوچکتر مي باشد نتيجه مي گيريم که بين ميزان درآمد خانواده و افت تحصيلي رابطه معني داري وجود دارد و فرضيه صفر ما را رد مي کند.
فرضيه دو:
بين ميزان تحصيلات والدين و افت تحصيل دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
با توجه به نتايج بدست آمده بين رابطه ميزان تحصيلات والدين و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود ندارد و فرضيه صفر را تأييد مي کند چون p-valu بدست آمده برابر با 156/0 مي باشد که از عدد سطح معني دار 05/0 بزرگتر مي باشد.
فرضيه سه:
بين ويژگي هاي معلمان و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
با توجه به نتايج بدست آمده بين ويژگي معلمان و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود ندارد و فرضيه صفر را تأييد مي کند چون p-valu بدست آمده برابر با 611/0 مي باشد که از عدد سطح معني دار 05/0 بزرگتر مي باشد.
فرضيه چهار:
بين ميزان علاقه به تحصيل و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
با توجه به نتايج بدست آمده بين ميزان علاقه و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود ندارد و فرضيه صفر را تأييد مي کند چون p-valu بدست آمده برابر با 9/0 مي باشد که از عدد سطح معني دار 05/0 بزرگتر مي باشد.
فرضيه پنج:
بين چگونگي فضاي آموزشي و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
با توجه به نتايج بدست آمده بين چگونگي فضاي آموزشي و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود ندارد و فرضيه صفر را تأييد مي کند چون p-valu بدست آمده برابر با 192/0 مي باشد که از عدد سطح معني دار 05/0 بزرگتر مي باشد.
فرضيه شش:
بين شيوه مديريت آموزشگاه و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
با توجه به نتايج بدست آمده بين مديريت آموزشگاه و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود ندارد و فرضيه صفر را تأييد مي کند چون p-valu بدست آمده برابر با 587/0 مي باشد که از عدد سطح معني دار 05/0 بزرگتر مي باشد.
يافته هاي جانبي :
طبق پرسش نامه اي كه بين 40نفر معلم اجرا شد به اين نتايج دست يافته ايم كه :
1) ميزان در آمد والدين در حد زياد مي تواند در افت تحصيلي دانش آموزان موثرواقع شود و معلمان ميزان در آمد ماهيانه يك خانواده پنج نفري را بالاتر از 600 زار تومان بيان كرده اند.
2) در مورد انتصاب مديران مدارس كه آيا از روي صلاحيت انتخاب شده اند 15 نفر بيان كرده اند كه در حد متوسط از روي صلاحيت انتخاب شده اند. و در مورد تاثير شيوه عمل مدير آموزشگاه بر پيشرفت تحصيلي 21 نفر به گزينه زياد جواب داده اندپس نتيجه مي گيريم كه مديران آموزشگاه تاثير زيادي بر دانش آموزان دارند
3)در مورد ويژگي هاي معلمان 18 نفر بيان كرده اند كه از شغل خود در حد زياد راضي هستند 25 نفر عنوان كرده اند كه مدرك تحصيلي معلمان در حد زياد مي تواند بر پيشرفت تحصيلي موثر واقع شود و 17 نفر گفته اند كه متناسب با رشته تحصيلي خود تدريس مي كنند.
4)در مورد شيوه تدريس معلمان 19 نفر بيان كرده اند كه در تدريس از شيوه ي سخنراني استفاده مي كنندو 13 نفر از اين معلمان گفته اند كه در حد متوسط از وسايل كمك اموزشي استفاده مي كنند و 25 نفر عنوان كرده اند كه در طراحي سوالات امتحاني كليه دانش آموزان را يعني خيلي ضعيف ، ضعيف ، متوسط و زرنگ را در نظر مي گيرند .
5)در مورد تاثير تحصيلات والدين 23 نفر تاثير ميزان تحصيلات پدران در حد متوسط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بيان كرده اند و 21 نفر ميزان تحصيلات مادر را درحد خيلي زياد بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر مي دانند. و بيان مي دارند به علت اين كه پدر كمتر در خانه حضور مي يابد ولي مادر هميشه وقت زيادي در منزل با فرزندان خود به سر مي برد ميزان تحصيلات مادر بر پيشرفت تحصيل دانش آموز تاثير بسيار زيادي دارد.
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
– مقدمه
– بحث و نتيجه گيري
– محدوديت در تحقيق
– پيشنهادات
مقدمه
اين فصل از تحقيق مشتمل بر

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *