راهبردهای فراشناختی:پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی

راهبردهای فراشناختی
راهبردهای فراشناختی عمده در سه دسته برنامه ریزی[1] ، کنترل و نظارت و نظم دهی است.
1) برنامه ریزی
الف- تعیین هدف مطالعه
ب- پیش بینی زمان لازم برای مطالعه و یادگیری
ج- تعیین سرعت مطالعه
د- تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری
ه- انتخاب راهبردهای یادگیری(راهبردهای شناختی)
2 ) کنترل و نظارت
الف- ارزشیابی[2] از پیشرفت
ب- نظارت بر توجه
ج- طرح سئوال در ضمن مطالعه و یادگیری
د- کنترل زمان و سرعت مطالعه
3 ) نظم دهی
الف- تعدیل سرعت مطالعه
ب- اصلاح یا تغییر راهبرد شناختی
 
مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی
ابتدا هدف، راهبردها، عناصر مهم و نحوۀ آموزش رسمي راهبردهاي فراشناختي توسط معلمان ونيز ميزان تاثير اين آموزش ها بر دانش آموزان داراي مشكل يادگيري مورد مطالعه قرارمي گيرد.سپس اهداف ، مفاهيم اساسي و مراحل اجراي روش تدريس مبتني بر نظريه ی فراشناخت بطور مفصل بيان مي شوند. سپس راهبردهاي غيررسمي آموزش و پرورش مهارتهاي  فرا شناختي، راهبردهاي براون از دانشگاه كاليفرنيا در باره كمك به فراشناخت دانش آموزان در چهار عنوان و راهبردهاي آرتور كوستا براي پرورش فراشناخت دانش آموزان در  دوازده عنوان بررسي مي شوند.
 
آموزش و پرورش رسمی فراشناخت
راهبردها كدامند؟
عناصر مهم اين راهبردها كدامند؟
چگونه اين راهبرد را اجرا كنيم؟
نحوةْ اثرگذاري مثبت اين روش آموزشي بر روي دانش‌آموزاني كه در يادگيري دچار مشكل هستند، چگونه است؟
 

هدف

هدف از آموزش راهبردهاي فراشناختي اين است كه آموزشهاي رسمي واضحي را در مورد يك راهبرد فراشناختي مشخص، در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيم.
 

راهبردها كدامند؟

اولا، يك راهبرد فراشناختي رسمي، يك«دستورالعمل» فراموش نشدني است كه شيوة آساني براي حل يك مسئله مشخص  در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد.
دوما،راهبردهاي فراشناختي رسمي با استفاده از متدهاي آموزشي واضح و ساده‌اي تدريس مي‌شوند.
راهبردهاي فراشناختي همانطور كه شامل تفكر دانش‌آموز مي‌شود، فعاليتهاي بدني او را هم دربرمي‌گيرد.
بعضي از معمول‌ترين راهبردهاي فراشناختي، به شكل ياديار هستند، روشهايي كه به صورت لغات معنادار بوده و حروف  هر يك از اين لغات، نشان دهندة مرحله‌اي در فرايند حل مسئله، يا نمايانگر اطلاعات مهم در مورد موضوع مشخصي در زمينة علائق دانش‌آموزان مي‌باشد. راهبردهاي فراشناختي، روشهاي فراموش ناشدني هستند و بايد به درستي نشان دهندة فعاليت يادگيري باشند.
 

عناصر مهم اين راهبردها كدامند؟

فهرست زير شامل عناصر مهم در آموزش رسمي راهبردهاي فراشناختي مي‌باشد:

  • اين راهبردها با استفاده از روشهاي آموزشي واضحي تدريس مي‌شوند.
  • راهبردهاي فراشناختي شيوه‌هاي صحيح و مناسبي براي موقعيتهاي خاص حل مسائل هستند.
  • اين راهبردها فراموش نمي‌شوند.
  • در اين راهبردها هم تفكر و هم فعاليت بدني دانش‌آموز به كار گرفته ميشوند.
  • دانش‌آموزان براي تسلط بر كاربرد يك راهبرد فراشناختي به فرصتهاي بيشماري براي تمرين و آمادگي نياز دارند.
  • به خاطرسپاري يك دانش‌آموز در مورد يك راهبرد فراشناختي، وقتي افزايش مي‌يابد كه برگه‌هاي يادآور در مورد يك راهبرد در اختيار دانش‌آموزان قرار گيرد و يا وقتي كه راهبرد فراشناختي در كلاس به اطلاع آنها رسانده مي‌شود.
  • بر استفاده دانش آموزاز اين راهبردها نظارت داشته باشيد و استفاده صحيح آنها از اين راهبرد را افزايش دهيد.

 
[1] planning
[2] evaluation

Author: 92