دانلود پایان نامه

اثرگذاری مثبت هری از اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و صنعت بانکداری بوده است
2
بررسی سه مولفه سرمایه فکری یعنی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و روابط داخلی آن ها در دو بخش صنعت بانکداری ( دولتی و خصوصی) ایران پرداختند
فطرس وبیگی،
1389
نتایج پژوهش مزبور بر این دلالت دارد که در بانکداری خصوصی، بالاترین میزان اثر گذاری به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است. با این تفاوت که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری در بخش خصوصی و سرمایه ساختاری در بخش دولتی در مقایسه با بخش دیگر اثرگذاری بیشتری بر عملکرد دارند
3
دنبال شناسایی نقش مولفه های سرمایه فکری ( سرمایه ارتباطی، انسانی و ساختاری) بر بهره وری صنعت بانکداری در استان گیلان برآمدند
محمدی پیراسته، 1390
1390
براساس یافته های این تحقیق، بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان صنعت بانکداری رابطه قوی و معناداری وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنی داری بر بهره وری تاثیر دارند و از میان عناصر سرمایه فکری، سرمایه مشتری بیشترین تاثیر را بر بهره وری دارد
4
تاثیر سرمایه های فکری و اجزای آن بر ارزیابی عملیات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره ای زمانی سال های 1381 تا 1386
نمازی و ابراهیمی،
1390
آزمون فرض آماری نشان داد که میان کارایی سرمایه ی به کار گرفته شده و کارایی سرمایه انسانی با سود هر سهم نیز رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد، اما رابطه ی میان کارایی سرمایه ی ساختاری با سود هر سهم مثبت و بی معنی است
تحقیقات خارجی
ردیف
موضوع
نام محقق
سال
نتیجه گیری
5
چارچوبی جامع به اضافه یک بررسی مقدماتی که از هر دو جنبه علمی و تجربی، اجزاری سرمایه فکری و اثرات آن بر عملکرد سازمان را به آسانی قابل فهم می کرد
بونتیس
1998
در این پیشنهاد و مطالعات بعدی، ساختاری سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری ( معرف سرمایه سازمانی مطالعه ادوینسون و مالون در 1997) و سرمایه ارتباطی (معرف سرمایه مشتری مطالعه بونتیس) تقسیم می شد
6
بررسی نتایج مقدماتی بونتیس
هونگ و چانگ
2005
. این مدل مکررا برای نمونه داده های جدید به کاربرده شد به همین علت شرط علمی تکرار پذیری را تقویست می کند. همچنین ویژگی وابسته بقراین بودن ( به خصوص در صنعت) و رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی را مستحکم تر می کند
7
تحقیق روی اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری در دو بخش فعالیت های خدماتی و غیر خدماتی

 
 
بونتیس
2000
آشکار ساخت که سرمایه ساختاری تاثیر زیادی بر عملکرد کاری هر دو بخش دارد. اگرچه سرمایه انسانی نیز در هر دو بخش مهم بود ولی ایرن سرمایه اثر بیشتری بر ساختاری شرکت های غیر خدماتی دارد تا شرکت های خدماتی
8
اندازه گیری سرمایه فکری
پولیک
2000 و 2001
. مطالعه پولیک نشان داد که در بسیاری از بنگاه های خدماتی هنزو سرمایه فکری هم تراز با سرمایه های فیزیکی و مالی تلقی نیم شود. به همین دلیل ناسازگاری شدیدی در مدل های اندازه گیری جدید و سیستم حسابداری حال حاضر دیده می شود
9
بررسی عملکرد بانک های ژاپنی
مَوریدیس
2004
اختلاف معنی داری در بین گروه های مختلف بانکی رسید
10
مطالعه ای در سال 1998 توسط آژانس دانمارکی صنعت بازرگانی بر روی ده موسسه
بونتیس
2001
پیاده سازی و عملیاتی کردن سرمایه فکری سهم عمده ای در موفقیت بلند مدت سازمان ها دارد
11
مطالعه ای روی شرکت های استرالیایی
فری یر و مک کینزی
1999
نتایج آنها مزایای دانش از قبیل: بهبود اطلاعات سهام داران و تقویت سرمایه گذاری، افزایش اطلاعات به منظرو هدایت بهتر تصمیم گیریها، کمک به مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباط با مشتری را تایید کرد
12
تحقیق بر روی رابطه عملکرد سرمایه فکری و شیوه های فاش سازی آن
ویلیامز
2001
هیچ گونه رابطه سینماتیک قابل توجهی بین این دو نیافت. اگرچه به نظر می رسید که در سطوح بسیار بالای عملکردی سرمایه فکری از بی پرده بودن آن کاسته می شود
13
رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی و ارزش بازاری بنگاه
چن و همکاران
2005
مطالعه آنها درک وسیعی از نقش سرمایه فکری در خلق ارزش و اساس مزایای پایداری را فراهم ساخت
14
بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد شغلی
ونگ و همکاران
2005
به تجسمی از روابط علی بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد دست یافتند
2-11 خلاصه فصل
در فصل دوم با بحث درباره مدیریت دانش و عوامل موثر برآن شروع شد و ادامه به معرفی سرمایه فکری و ارتباط آن با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی پرداخته شد. این فصل در نهایت با بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق به پایان رسید.
فصل سوم:
ارائه مدل و روش تحقیق
فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق
فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق

3-1 مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کردند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی دشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدف آن حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضع مورد تحقیق و امکانات اجرار بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی و دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است ( ایران نژاد پاریزی، 1378).
3-2 روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق را م یتوان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: اول، هدف تحقیق و دوم، نحوه گردآوری داده ها. برای ان اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیق – توصیفی از نوع همبستگی است. هدف از تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.
تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرا تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن بر فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی را می توان به تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی ، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق پس – رویداد تقسیم کرد ( بازرگان، سرمد، حجازی، 1380)

تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف و یا تعیین شود هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است ( دلاور، 1380).
تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته مطالعه همبستگی دو متغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس تقسیم می شوند. در مالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دوی متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل است. در بعضی از بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است ( بازرگان، سرمد، حجازی، 1380).
بنابراین تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین روابط تجربی در زمینه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری و اثرات آنها به روی عملکرد سازمانی صنعت بانکداری استان کردستان است از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیف از نوع همبستگی می باشد.
3-3- متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال های تحقیق و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف) متغیر مستقل (علت): یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگری مشاهده شود.
ب) متغیر وابسته (معلول): متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد ( بازرگان، سرمد، حجازی، 1380).
د رمدل تحلیلی تحقیق متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
3-4 تهیه شاخص برای مفاهیم متغیرها
مفاهیم متغیرها برای آنکه قابل استفاده باشند باید دارای معرف ها یا شاخص های تجربی باشند. نحوه تبدیل مفاهیم به شاخص ها در سه مرحله انجام می شد:
1- تعریف مفاهیم
2- نهیه شاخص های اولیه
3- ارزیابی شاخص ( دی. ای. دواس، 1381).
3-4-1 تعریف مفاهیم
مفاهیم صرفاً ابزارهایی هستند که کارکرد مختصر و سودمندی دارند، آنها تلخیص انتزاعی مجموعه کاملی از رفتارها، نگرش ها و خصیصه هایی هستند که از نظر ما وجه اشتراکی دارند. کار ما در وهله اول تعریف معنایی است که برای آن مفهوم در نظر گرفته ایم و سپس پیدا مردن معرفی است برای آن مفهوم طبق معنای تعریف شده. این نظر که مفاهیم معنای واقعی یا ثابت ندارد به هرج و مرجی مفهومی می کشد و این مسئله ای است که هیچ راه حل رضایت بخشی ندارد. عملی ترین کار این است که کاملاً روشن سازیم چه تعریفی از یک مفهوم داریم و هنگام نتیجه گیری و مقایسه یافته هایمایما با یافته های سایر محققان دقیقاً همین معنی را در نظر داشته باشیم. گو اینکه م یتوان هر واژه ای را به طور دلخواه تعریف کرد، تعریف کاملاً منحصر به فرد ارزش چندانی ندارد. از آنجا که مفاهیم برای ارتباطات به کار می روند عاقلانه ترین کار این است که واژه ها را در رایج ترین معنای آن به کار بریم ( دی. ای. دواس، 1381).
مفاههیم به کاررفته شده درتحقیق حاضر عبارتند از: سرمایه انسانی، ذخیره دانش بانک است که توسط کارکنان نمایش داده می شود. سرمایه ساختاری، شامل تمامی ذخایر غیرانسانی دانش در بانک است. سرمایه مشتری، در دانش مستر در کانال های بازاریابی و روابط مشتری قرار می گیرد. در این تحقیق منظور از عملکرد سازمانی شعب بانک نیز کارآرایی است و در واقع اندازه گیری عملکرد در سطح عملیاتی شعب بانک همان کارایی است.
3-4-2 تهیه شاخص ها
فرآیند رسیدن از مفاهیم انتزاعی به نقطه ای را که بتوان گویه ها ( پرسش ها) ی پرسشنامه را به گونه ای تدوین کرد که ترجمان و برگردان مفاهیم باشند « پایین آمن از نردبان انتزاع» می خوانند. این مرحله از نظریه آزمایی دربرگیرنده مجموعه ای از کارهاست که عملیاتی کردن خوانده می شود، یعنی فرآیند تصمیم گیری درباره نحوه تبدیل مفاهیم انتزاعی به چیزی مشخص تر و مستقیماً قابل مشاهده ( دی. ای. دواس، 1381).
شکل (3-1) نردبان انتزاع سرمایه فکری
سه رویکرد مهم در تیهه شاخصهای اولیه تحقیق پرسشنامه ای وجود دارد:
1- نخست استفاده از سنجه هایی است که در تحقیقات پیشین ساخته شده است. استفاده از شاخص های جا افتاده از مزیت بزرگ امکان مقایسه نتایج با یافته های محققان دیگر برخوردار است.
2- دوم این که در مورد پاره ای از موضوعات تحقیقی به ویژه آنجا که گروه خاصی مورد پیمایش است ابتدا استفاده از دویکردی کمتر ساختمند مانند مشاهده و مصاحبه غیر ساختمند در گرد آوری اطلاعات بسیار سودمند است. این شیوه به درک امور از دید آن گروه خاص و شیوه تفکر آنها کمک کرده و در تدوین پرسش های مناسب و جمله بندی مقتضی سوال ها سودمند است.
3- رویکرد سوم استفاده از افرادی مطلع از بین گروه مورد پیمایش است. چنین افرادی می توانند سرنخ های سودمندی درباره پرسش های معنی دار در اختیار ما قرار دهند ( دی. ای. دوا، 1381).
3-4-3-
گردآوری داده ها
در تحقیق حاضر نسخه اصلی پرسشنامه بونتیس که در کانادا و مالزی اجرا شده، مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور استفاده از این پرسشنامه ابتدا گویه های آن به فارسی ترجمه شده و جهت انطباق با صنعت بانکداری ایران در موارد معدودی سعی شد با کمک گرفتن از چندین مدیر بانک گویه های مربوط به عملکرد نیز به زبان اصول حسابداری سیستم بانکی بیان شوند.
پرسشنامه اصلاح شده در 6 صفحه و دارای 63 گویه است که سه سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری و عملکرد بانکی را در بر می گیرد. در ابتدای پرسشنامه هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخگو در عرضه داده های مورد نیاز بیان شد. برا یان منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تاکید گردید تا پاسخگو در پاسخگویی به سوالات ترغیب شود. برای تدوین پاسخ ها از طیف لیکرت پنج درجه ای ( دامنه مقیاس 1 برای کاملاً مخالف و 5 برای کاملاً موافق) که یکی از رایج ترین مقایس های اندازه گیری پاسخ های بسته به شمار می رود، استفاده شده است. در این شیوه پاسخگو باید هر پرسش را بخواند و سپس میزان موافقت خود را با محتوای آن بر روی طیف مشخص کند. باید خاطرنشان کرد که برخی از پرسش های منفی با نشانه R به دلیل ماهیت و محتوای آنها به صورت وارونه ( دامنه مقیاس 5 برای کاملاً مخالف و 1 برای کاملاً موافق) نمره گذاری می شوند. برای آشنایی بیشتر با ساختار پرسشنامه و کدگذاری آن، مختصری از پرسشنامه در جدول (3-1) آورده شده است.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول (3-1) مختصری از پرسشنامه بونتیس
3-4-4 ارزیابی شاخص ها
بعد از تهیه شاخص ها باید اطمینان حاصل کنیم آنها همان مفهومی را می سنجد که ما می خواهیم اندازه گییر کنیم ( اعتبار یا روایی) و نیز باید مطمئن گردیم می توانیم به پاسخ هایی که به پرسش های ما داده اند اعتماد کنیم. پرسشی که امروز به گونه ای و فردا به گونه ای دیگر به آن پاسخ دهند پرسش بی فایده ای است ( این همان مسئله پایایی یا قابلیت اعتماد است) (دی.ای.دواس، 1381).
3-4-4-1 اعتبار
سنجه معتبر سنجه ای که همان چیز را بسنجد که مورد نظر ماست. فی الواقع اعتبار یا فقدان اعتبار به خود سنجه مروبط نمی گردد بلکه به کاربرد آن برای سنجش موضوع مورد بررسی بر می گردد. اعتبار سنجه به نحوه تعریف مفهوم مورد بررسی بستگی دارد. برای ارزیابی اعتبار سه شیوه اصلی وجود دارد.
اول اعتبار معیار، در این شیوه نحوه پاسخگویی افراد به پرسش های جدید برای سنجش یک مفهوم با نحوه پاسخگویی آنها به سنجه های موجود و جاافتاده آن مفهوم مقایسه می شود. چون در رابطه با مفاهیم سرمایه فکری در ایران سنجه های معتبر و جاافتاده ای وجود ندارد که بتوانیم سنجه جدید خود را با آن مقایسه کنیم از این شیوه استفاده نشد هاست.
دوم اعتبار سازه، در این شیوه ارزیابی سنجه بر حسب مطابقت آن با


دیدگاهتان را بنویسید