سيستم هاي حمايت اجتماعي؛پایان نامه درباره مواد مخدر

سيستم هاي حمايت اجتماعي :
سيستمهاي حمايت اجتماعي مطابق با نظر کاپلان( 1996 )،عبارت است از واگذار کردن بخشي از ضروريات بين فردي به گروهي از افراد که قادرند در مواقع اضطراري حفاظتهاي عاطفي و منابع حمايتي را براي افراد نيازمند مهيا کنند. بعلاوه مردم با فراهم کردن کمک ها ، منابع اطلاعات و آگاهيهاي شناختي براي افراد نيازمند موجب افزايش توانايي آنان در مقابله با بحرانهاي روحي مي شوند. مطابق نظر کاپلان يک فرد به گروههاي حمايتي متعددي در خانه ، محل کار و تفريحگاههاي عمومي نيازمند ا ست. در سال (1996) به وسيله کاپلان نظريه مفيدي درباره ي اينکه چگونه خانواده به عنوان سيستم حمايتي عمل مي کند ارائه شد. کاپلان مي گويد : که خانواده به چند راه مختلف به عضو خود خدمت مي کند، منبع ايدئولوژي و راهنما و واسطه اي در حل مشکلات ، خدمت عملي و راهنمايي صحيح پناهگاهي براي استراحت و رفع خستگي و به عنوان يک گروه کنترل و مرجع خانواده تاريخچه اي از چگونگي زندگي اعضا و ارتباط متقابل و طريقه متقابل با مشکلات زندگي رابراي اعضاي خود تمهيد مي کند . به عنوان يک حلال مشکل براي تصميم گيري در شرايط بحراني کمک مي کند و مي تواند به عنوان نيروي قدرتمندي براي حمايت در برابر دگرگوني ها عمل نمايد سيستم هاي حمايت اجتماعي در خانه و محل کار، افراد را در مقابله با استرس هاي محيطي ياري مي رسانند و به عنوان سپر عمل مي کنند.
محققان گاهي اين سوال را مطرح مي کنند که چرا سيستم هاي حمايت اجتماعي چنين اثرات مشخصي دارند و تحليل کنوني پيشنهاد مي کند که يکي از دلايل اين است که اشخاص حمايت کننده اطمينان مجدد و پذيرش را به شخص عرضه مي کنند ( شريفي درآمدي ، 1380 ) .
_افزايش حرمت نفس :
کار کردهاي حمايتي و هويتي خود به صورتي کلي به آنچه که فرد پيرامون خود آموخته است اشاره دارد. فرد قادر است خود را موجودي ارزشمند و با کفايت قلمداد کند منابع مربوط به کارکرد حرمت نفس عبارتند از :
1- دريافت اطمينان و تصديق
2- ارزشمندي تاييد و تحسين
3- ابراز احترام به فرد دريافت کننده حمايت
ساراسون[1] (1987) ، ابعاد حمايت اجتماعي را به پنج دسته تقسم کرده است :

  • حمايت هيجاني
  • حمایت شبکه اجتماعی
  • حمایت عزت نفس
  • حمایت وسیله
  • حمایت اطلاعاتی

حمايت هيجاني : عبارتست از مهارت درکسب کمک از ديگران به هنگاميکه فشار رواني افزايش مي يابد.
حمايت شبکه اجتماعي : موجب کاهش فشار رواني از طريق دسترسي به عضويت در شبکه به فراموش کردن مشکلات مي گردد.
حمايت عزت نفس : بدين مفهوم است که ديگران به فرد بقبولانند قابليتهاي ويژه اي دارد .
حمايت وسيله اي : عبارتست از دسترسي به منابع مالي و خدماتي ، زماني که فرد براي سازگاري با رويدادهاي فشار زاي رواني بدانها نياز دارد .
حمايت اطلاعاتي: ارائه اطلاعات براي درک رويدادهاي فشار زاي رواني(سارا سو[2]ن، 1987).
فلتون و بري (1992 ) مي خواستند بدانند که آيا تغيير در منشاء حمايت فرزندان باعث تغيير در دسترسي به حمايت اجتماعي و رضايت مندي از آن مي شود.
نتايج نشان مي دهد که گر چه عموماً دسترسي به حمايت اجتماعي با ارزش است ليکن برخورداري از حمايت عزت نفس به مراتب سودمند تر است به ويژه اگر منشأ آن خارج از خانواده باشد.(کشاورز هدایتی. 1388)
کاپلان ( 19981 ) معتقد است که به هنگام افزايش فشار رواني ، اشخاصي که از حمايت اجتماعي بالايي برخوردارند علائم افسردگي در آنان ديده نمي شود و بنابراين حمايت اجتماعي با افزايش درک صريح از رويدادهاي رواني فشار زا باعث کاهش تأثیر فشار رواني مي شود.(کاپلان ، 1996،ترجمه پور افکاري ، 1380 ).
 
_عوامل فردي و اجتماعي حمایت اجتماعی:
اکنون تقريباً مسلم شده است که حمايت اجتماعي يکي از عوامل بسيار مهم در سلامت رواني نيز هست . در طي بيست سال گذشته مجموعه اي از اطلاعات و داده ها پيوند حمايت اجتماعي نسبت به سلامتي را جمع آوري کرده اند . تحقيقات نشان مي دهد که ارتباط قابل توجهي بين سطوح پايين حمايت اجتماعي و ميزان بروز بيماريها و مرگ و مير وجود دارد. پيوند مکانيزم هاي مطرح شده نسبت به سلامتي بر پايه روانشناختي است. يعني اينکه حمايت اجتماعي ممکن است با بيشتر وضعيتهاي عاطفي مثبت احساس تعلق صميميت ، خود ارزشي ، و افزايش حس کنترل در ارتباط باشد. وضعيتهاي روانشناختي مثبت مشتق شده از حمايت اجتماعي ممکن است رفتار هاي سلامت را افزايش دهديا ممکن است مانع واکنشهاي فيزيولوژيکي آسيب زاي مرتبط با وضعيتهاي رواني منفي شوند . تحقيقات نشان داده اند زناني که از حمايت اجتماعي کمتري برخوردار بوده اند نسبت به مرداني که از حمايت بيشتري برخوردار بودها ند طول عمر کمتري داشته و آمادگي بيشتري براي ابتلا به بيماري از خود نشان داده اند . البته حمايت اجتماعي نيز براي ادراک فرد از محبت و حمايت خانواده ، دوستان و اطرافيان در مقابل استرس و مشکلات زندگي اطلاق مي شود . افرادي که حمايت اجتماعي بيشتري دريافت مي کنند درد کمتري را متحمل شده و کمتر به بيماري مبتلا  مي شوند .
1–Sarason

 

Author: 92