شرکت حمل و نقل

مي‌سنجد. روش آلفاي کرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي کند بکار مي رود. در اينگونه ابزار ، پاسخ هر سئوال مي تواند مقادير عددي مختلف اختيار کند .
براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس کل را محاسبه کرد . سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفاي را محاسبه کرد (سرمد و همکاران ،1384، ص 169).
فرمول (3-2)
تعداد زير مجموعه سئوال هاي پرسشنامه يا آزمون = j
واريانس زير آزمون jام= js2
واريانس کل آزمون = s2
در اين تحقيق به منظور محاسبه پايايي پرسشنامه پژوهش از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. نتايج آلفاي كرونباخ آن طبق جدول ذيل محاسبه گرديد است :

جدول(3-4) آلفاي کرونباخ متعييرها به درصد
آلفاي کرونباخ (درصد )
تعداد سولات
متغييرهاي مورد بررسي
رديف
0.958
5
منابع انساني
1
0.984
5
فناوري اطلاعات
2
0.962
5
فرهنگ سازماني
3
0.940
5
ساختار سازماني
4
0.988
5
توليد دانش
5
0.978
5
کسب دانش
6
0.983
4
تسهيم و توزيع دانش
7
0.965
3
بکارگيري دانش
8
0.962
3
ذخيرهسازي دانش
9
0.997
40
مقدار آلفاي کل
10
منبع: يافته‌هاي تحقيق

با توجه به مقدار آلفاي کرونباخ که که براي هر يک از عوامل بالاتر از 70/0 است مي توان گفت که ابزار پرسشنامه اين پژوهش، از پايايي مطلوبي برخوردار است.

3-9- روش تجزيه وتحليل داده ها
در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از آمار توصيفي و آماراستنباطي و
تحليل دادهها از نرم افزار spss22 و آزمون ناپارامتريک کاي دو استفاده شده است که در اين بخش به توضيح کمي درباره اين آزمون ميپردازيم.

3-10- آزمون کاي دو:
اين آزمون براي بررسي نوع توزيع داده ها در متغيرهاي کيفي يا کمي دسته بندي شده مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين آزمون فراواني هاي مشاهده شده با فراواني هاي مورد انتظار محاسبه شده و با هم مقايسه مي گردد و آماره آزمون کاي دو از طريق را بطه زير محاسبه مي شود:

که در آن:
O = فراوانيهاي مشاهده شده
E = فراوانيهاي مورد انتظار

اين آزمون جهت بررسي نيکويي برازش داده ها به کار رفته و فرضيه اصلي آن يکنواخت بودن توزيع داده در تمام رده است که اگر ميزان معناداري کمتر از 5% باشد فرضيه رد شده و توزيع يکنواخت نيست و با مشاهده ساير خروجي ها مي توان تمايل داده ها را به هر رده بررسي نمود تا فرضيه هاي حاضر بررسي و تجزيه و تحليل گردند.

3-11- نرم افزار spss:
اس پي اس اس به انگليسي (spss)،نام يک نرم افزار رايانه اي است که براي تحليلهاي آماري به کارميرود اس پي اس اس مخفف sciences statistical package for the socialبسته آماري براي علوم اجتماعي است پس از خريداري شدن شرکت سازنده اين نرم افزار توسط IBM در 28 جولاي 2009 اين نرم افزار بانام PASW که مخفف predictive Analytics siftware است منتشر شد .اما درنسخه 19 دوباره spssرا اختيار کرد.
نخستين نسخه اين نرم افزار درسال 1968 پس از تاسيس (ترمن تي ) منتشر شد، که سپس به يک کارشناس ارشد علوم سياسي در دانشگاه استانفورد ،و اکنون استاد محقق در دانشکده علوم سياسي دانشگاه استانفورد واستادبازنشسته علوم سياسي در دانشگاه شيکاگو بوده است .
اس پي اس اس از جمله نرم افزارهايي است که براي تحليل آماري در علوم اجتماعي به صورت بسيار گسترده ايي استفاده مي شود . اين نرم افزار توسط پژوهشگران بازار ودادستد ،پژوهشگران سلامتي ،شرکت هاي نقشه برداري ،دولتي، پژوهشگران آموزش ،سازمانهاي بازاريابي وغيره به کارمي رود.افزون بر تحليلهاي آماري ،مديريت دادها ومستند سازي دادها از وِيژگيهاي اين نرم افزار هستند.
فرايند پژوهش
در جريان پژوهش، ايجاد نقشه و طرحي براي انجام بهينه تحقيق، ضروري است تا با پيگيري مداوم و برنامه ريزي مناسب، از پراكنده كاري در جريان كار پژوهشي جلوگيري گردد. بنابراين در ادامه يك چهارچوب مفهومي از فرآيند كار ارائه شود:
فرايند تحقيق در شکل 3-1 نشان داده شده است .

شکل (3 -1) نقشه عملي تحقيق

فصل چهارم

4-1 مقدمه
دراين بخش تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهم ترين بخشهاي تحقيق محسوب مي شود. داده هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرندو پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند.
براي تحليل يافته هاي پژوهش از روشهاي خاص آماري استفاده شده است. در اين رابطه اطلاعات آماري جمع آوري شده و براي مقايسه و تجزيه و تحليل سئوالات پژوهش آماده گرديده اند. در تجزيه و تحليل اطلاعات پژوهشگر بدنبال به دست آوردن نتايج مطلوب درباره جامعه آماري مورد بررسي بوسيله مشاهداتي که از نمونه استخراج گرديده، مي باشد. بدين منظور با استفاده از روش هاي آماري ابتدا به توصيف داده ها پرداخته مي‌شود. يعني براي هر سئوال پرسشنامه آمار توصيفي گوياي نمونه آماري بيان شده و سپس محقق براي بهره گيري از اطلاعات مندرج ، اقدام به تحليل داده ها و پاسخ به سئوالات مطروحه اين تحقيق کرده است. لازم به توضيح است که استخراج نتايج مربو
ط
ه و همچنين ترسيم نمودارها با استفاده از نرم افزارهاي spss22 و Excel صورت پذيرفته است.

4-2- آمار توصيفي
در بخش حاضر به بررسي و توصيف آماري نمونهها پرداخته ميشود. اين توصيفات با توجه به ويژگيهاي جمعيت شناختي شامل: جنسيت، سطح تحصيلات، توصيف ميگردد.

4-2-1- ويژگي جامعه از لحاظ وضعيت جنسيتي
باتوجه به جدول فرواني (4-1) از تعداد 123 نفر نمونه 26 نفر را زن و 97 نفر را مرد تشکيل ميدادند يعني 21.1 درصد زن و 78.9درصد مرد بودند.

جدول (4-1) توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
زن
26
21.1
مرد
97
78.9
جمع کل
123
100
منبع: يافته‌هاي تحقيق

4-2-2- ويژگي جامعه از لحاظ وضعيت تحصيلي
باتوجه به جدول فراواني (4-2) ميتوان ديد که تعداد47نفر داراي مدرک ديپلم، تعداد 39 نفر فوق ديپلم، 23نفر ليسانس و 12 نفر داراي فوق ليسانس بودند و از ميان 2نفر مدرک دکترا داشتند. يعني 38.2 درصد ديپلم، 31.7 درصد فوق ديپلم، 18.7درصد ليسانس، 9.8 درصد فوق ليسانس داشتند و تعداد 1.6درصد دکتري داشتند.
جدول (4-2) توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس سطح تحصيلات

تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
ديپلم
47
38.2
فوق ديپلم
39
31.7
ليسانس
23
18.7
فوق ليسانس
12
9.8
دكتري
2
1.6
جمع کل
123
100
منبع: يافته‌هاي تحقيق
4-3- آمار استنباطي
براي تجزيه وتحليل دادههاي پاسخنامه،ازنرمافزار آماريSPSS 22 استفاده شد .درسطح آمار استنباطي براي تجزيه وتحليل دادهها از آزمون هاي کاي دو، تحليل واريانس چند متغيره(انوا)، استفاده شد. آزمون کاي دو براي بررسي نوع توزيع داده ها در متغيرهاي کيفي و يا کمي دسته بندي شده مورد استفاده قرار مي گيرد. ازاين آزمون براي تعيين امکان پيادهسازي مديريت دانش استفاده شد. دراين پژوهش نمره گذاري داده ها از 1 تا 5 بوده در نتيجه رده کيفي زير در مجموع براي متغيرها حاصل گرديده است:
نمره 1 تا 1.8: کاملاً مخالفم
نمره 1.81 تا 2.8: مخالفم
نمره 2.81 تا 3.8: تا حدودي موافقم
نمره 3.81 تا 4.8: موافقم
نمره 4.81 تا 5: کاملاً موافقم
در تحقيق تعداد چهار سوال وجود دارد اما با توجه به اينکه تعداد متغيرهاي تحقيق که در برقراري مديريت دانش در شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس نقش دارند بيش از متغيرهاي بيان شده در سؤالات تحقيق است تعداد متغيرها و سؤالات بررسي شده در اين بخش متغيرهاي فناوري اطلاعات، منابع انساني، فرهنگ سازمان، ساختار سازماني، توليد دانش، کسب دانش، تسهيم و توزيع دانش، بکارگيري دانش و ذخيرهسازي دانش مورد بررسي قرار گرفتند. پيش از ارائه يافتههاي حاصل از تجزيه تحليل دادهها يکبار ديگر مدل تحقيق را در اينجا يادآوري کرده و سپس به بررسي نتايج ميپردازيم:

Author: mitra1--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *