دانلود پایان نامه

صفری گرایلی، 1388)
مرادی( 1386 )، در پژوهشی به بررسی رابطه بین اهرم مالی، جریان نقدی آزاد و اندازه شرکت با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) پرداخت. نتایج این پژوهش بیانگر این است که بین اهرم مالی(بدهی) و هموارسازی سود رابطه معنی دار منفی وجود دارد و در شرکت هایی که جریان نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی دار منفی بیشتری وجود دارد. (مرادی، 1386)
ابرزی و همکاران (1386) در تحقیق خود، روش های مختلف تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بین نحوه ی تأمین مالی شرکتها و ویژگی های اندازه ی شرکت، دارایی های ثابت و سودآوری، را بررسی کردند. نمونه ی آماری این پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه ی مرحله ای و تصادفی ساده و از میان شش صنعت انتخاب گردیده است. برای چهار سوال اساسی این پژوهش، یازده فرضیه در نظر گرفته شده است. برای پردازش اطلاعات و داده ها از آزمون t و ضریب همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با وجود عدم تفاوت معنی دار بین استفاده از روش های مختلف تأمین مالی( سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکتهای مورد مطالعه، بین نحوه ی تأمین مالی شرکتها و اندازه ی آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد. با گسترش اندازه ی شرکتها استفاده از سود انباشته و سهام برای تامین مالی افزایش می یابد. همچنین، با وجود ارتباط بین نحوه ی تأمین مالی شرکتها و میزان دارایی های ثابت آنها، بین نحوه ی تأمین مالی شرکتها و ظرفیت سودآوری آنها ارتباط معنی داری مشاهده نشده است. (ابرزی و همکاران، 1386)
پهلوان (1386) به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین تغییرات حجم پول و تغییرات تولید ناخالص داخلی با تغییرات بازدهی بورس اوراق بهادار وجود ندارد . به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار تغییرات حجم پول و تغییرات تولید ناخالص داخلی نقشی در تعیین بازدهی ایفا نمی کنند ( پهلوان، 1386)
2-5-2. پیشینه خارجی :
براندر و بتیگنس با بررسی روش های تأمین مالی کارآفرینی در آمریکا به این نتیجه رسیدند که تأمین مالی کارآفرینی از طریق بانک (بدهی) کارآمدتر از تأمین مالی سرمایه پرمخاطره می باشد (Li et al , 2014)
کمپلو به بررسی تأمین مالی SME ها از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. او زیاده روی در تأمین مالی SME ها در آمریکا از طریق بدهی (استقراض) را خطرناک توصیف کرد و این افراط را سبب کاهش در فروش SME ها دانست. در حالی که میانه روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش (Andreasen et al, 2013).
دریفیلد با پژوهشی در چهار کشور جنوب شرقی آسیا، مالزی، اندونزی، کره و تایلند دریافت که میانگین بازده انواع گزینه های تأمین مالی خارجی متقارن است و بازده بدهی های بلندمدت بیشتر از وام های کوتاه مدت است (Driffield et al, 2013)
سان (2013) در پژوهشی با عنوان رابطه بین اخبار تورم و بازار سهام، به این نتیجه رسید که طی سالهای 2009 الی 2012 ، بازده سهام رابطه معنادار و منفی با شاخص قیمت تولید کننده داشت . او همچنین به این نتیجه رسید که بین بازده سهام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معناداری وجود ندارد. در حالت کلی، او پی برد قیمت سهام به طور پیوسته همراه با تورم افزایش نمییابد و زمانی طول میکشد تا افزایش قیمت سهام متناسب با تورم شود. (Sun, 2013)
پارک و همکاران (2012) طی پژوهشی به بررسی اثر پیش بینی پذیری سود بر قراردادهای بدهی بانکی پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از یک نمونه شامل 8022 قرارداد وام بانکی شرکت های امریکایی، به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با پیش بینی پذیری سود بیشتر، شرایط وام مطلوب ترمانند نرخ بهره پایین تر، سررسید طولانی تر، شروط محدودکننده و وثیقه کمتری دارند. نتایج همچنین بیانگر آن است که ارتباط بین پیش بینی پذیری سود و هزینه وام بانکی، به میزان دسترسی به اطلاعات خصوصی درباره قرض گیرنده، رقابت بین بانک ها و سرمایه گذاران اوراق قرضه و اندازه شرکت بستگی دارد. (Park et al, 2012)
مینیس (2011) طی پژوهشی به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه تایید پذیری صورت های مالی، نرخ بهره بدهی را تحت تاثیر قرار می دهد. وی شرکت های خصوصی امریکایی که حسابرسی صورت های مالی برای آن ها اجباری نبود را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که شرکت هایی که صورت های مالی آن ها حسابرسی شده است، به طور قابل توجهی هزینه بدهی کمتری دارند؛ چرا که اعتباردهندگان برای تعیین نرخ بهره، ارزش بیشتری برای صورت های مالی حسابرسی شده قائل هستند. (Minnis, 2011)
کاستلو و ویتنبرگ (2011) طی پژوهشی با عنوان ” اثر کیفیت گزارشگری مالی بر قراردادهای بدهی: شواهدی از گزارش های ضعف کنترل داخلی”، اثر کیفیت گزارشگری مالی بر انتخاب نوع شروط محدودکننده در قراردادهای بدهی توسط اعتبار دهندگان را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که وقتی کنترل های داخلی شرکتی ضعف عمده ای دارد، اعتباردهندگان استفاده از شروط مبتنی بر نسبت های مالی را کاهش می دهند و بیشتر از گزینه هایی مانند وثیقه، بهره و ارزیابی عملکرد مبتنی بر رتبه بندی اعتبار مشتریان، استفاده می نمایند. (Castello & Wittenberg, 2011)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گش و مون( 2010 )، در پژوهشی به بررسی نوع رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود پرداختند. آنها با بهره گرفتن از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی برای کیفیت سود، نشان دادند که رابطه بین بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون است به گونه ای که با افزایش بدهی کیفیت سود ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (Ghosh & Moon, 2010)
واسیلیو و داسکالاکیس (2009) به بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر ساختار سرمایه ی شرکتها در یونان پرداختند. آنها ابتدا ویژگیهای سازمانی شرکتها در یونان را تعریف کردند و سپس انواع ساختار سرمایه را معین نموده و نهایتاً نشان دادند که ویژگیهای سازمانی تأثیری بر طرز تفکر و نگرش مدیران مالی شرکتها در زمان تصمیم گیری در مورد شیوه ی تأمین مالی ندارد. (Vasiliou & Daskalakis, 2009)
باتاچاریا و گراهام (2009) رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در فنلاند را بررسی نمودند. آنها یک رویکرد سیستمی را برای بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت به کار بردند. نتایج آنها نشان داد که استفادهی بیشتر سهام داران نهادی از حق رأی خود در تصمیم های شرکت، منجر به تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت می گردد. هم چنین به این نتیجه رسیدند که سهام داران انفرادی بر عملکرد شرکت اثرگذار نمی باشند. (Bhattacharya & Graham, 2009)
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارتست از تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده و یا یک مسئله به منظور چاره جویی با بهره گرفتن از مراحل و روش علمی. در علوم اجتماعی روش های متفاوتی برای تحقیقات علمی وجود دارد (تحقیقات آزمایشی، تجربی، مشارکتی و …)، که هر محقق با توجه به موضوع مورد بررسی و شرایطی که در آن قرار دارد، یک یا چند شیوه را برای موضوع مورد مطالعه انتخاب می کند. در تحقیق حاضر که از نوع کاربردی می باشد، با توجه به شرایط و موضوع مورد بررسی از روش میدانی-توصیفی استفاده شده است.

3-2) روش تحقیق
هر پژوهش، فعّالیتی نظام مند است که طی آن، یا دانش گسترش می یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می کند، آن ها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند.(خاکی،1387). پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می کند. توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد .
در این تحقیق به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی(LEV) و افزایش کارایی شرکت
ها (uit ) در شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. مدل تحقیق بصورت زیر است:
معادله 1)
متغیر وابسته
LEV: بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل.
متغیر مستقل
Log uit: کارآفرینی که لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است که از معادله 2-1 تخمین زده می شود
: INVOPPit فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود
متغیرهای کنترل
TASSET it : دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود.

 
 
PROF it : رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود.
LIQD it : نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود.
SIZE it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود.
3-3 تعریف متغیرهای تحقیق
لگاریتم عدم کارایی مدیریتی(uit):
لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است. کارآفرینی در این تحقیق همان عدم کارایی مدیریتی است که نشان دهنده این موضوع است افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند(Chowdhury etal,2013).
محاسبه متغیر مستقل( Log uit: لگاریتم عدم کارایی مدیریتی)
در این تحقیق متغیر مستقل از طریق معادله 2-1) محاسبه می شود. معادله 2-1) از طریق تابع تاثیرات ثابت محاسبه می شود. مدل رگرسیونی آن بصورت زیر است:
معادله 2-1)
Yit : درآمد فروش محاسبه شده شرکت i در زمان t بوده است
wit : از مجموع متغیرهای ورودی( COGS و SGA ) شرکت i در زمان t بوده است.
COGS : عبارت است از هزینه های نیروی کار و مواد اولیه که برای تولید کالا یا خدمات صرف می شود.
SGA: هزینه های مربوط به تبلیغات و فروش و توزیع می باشد.
Qit : از مجموع متغیرهای کنترل( TA و FA ) شرکت i در زمان t بوده است.
TA : کل دارایی شرکت ها ست
FA : دارایی های ثابت شرکت ها ست
فرصت های سرمایه گذاری(INVOPPit) :
فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود.
سرمایه‌گذاری دامنه وسیعی از فعالیتها را در بر می‌گیرد و شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی قابل دادوستد و غیرقابل دادوستد است. در مطالب حاضر، منظور از “سرمایه‌گذاری” سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به خصوص اوراق بهادار قابل دادوستدی است که توسط دولتها یا شرکتها منتشر می‌شود. اوراق بهادار قابل دادوستد دارایی‌های مالی‌ای هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای مالی انسجام‌یافته قابل خرید و فروش هستند. سرمایه‌گذاری روشی برای حفظ ارزش پول و کسب عایدی می‌باشد. به هر حال، دو ویژگی اصلی سرمایه‌گذاری؛ زمان و ریسک است. از دست دادن منافع در حال حاضر قطعی و مبلغ آن معین است. اما، پاداش سرمایه‌گذاری مربوط به آینده است و مبلغ آن اغلب نامشخص است.
در واقع سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا‌ ‌‌‌اوراق بهاداری است که با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد شد. از این رو، هنگامی که فرد یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند، سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته ‌است، اما خرید یک خانه به قصد سکونت سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. چرا که خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، بازده معینی در طی زمان برای ما به وجود نمی‌آورد، اما خرید ورقه‌ بهادار به‌طور بالقوه دارای بازده است. هر فردی که در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند دارای هدف مشخصی است. او برای بدست‌آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست‌آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی چشم‌پوشی می کند. اگر عوامل ترغیب‌کننده برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، افراد به‌طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست‌آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب‌کننده وی خواهد بود.
تامین مالی از طریق بدهی(LEV):
بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل.
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تأمین مالی است . این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین، تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن است. در نتیجه، یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام است . معمولا روش های تأمین مالی در دو گروه تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مطالعه میشود. امروزه مسأله تأمین مالی ، یکی از مسائلی مهمی است که هر شرکتی به نحوی با آن روبه روست . تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند. در تصمیم های سرمایه گذاری، شرکت


دیدگاهتان را بنویسید