چ. مهر ۲ام, ۱۳۹۹

و ایجاد انگیزه در آنان برای مواجهه با مسائل اطراف و حل آنها نقش مهمی دارد. نکته ی آخر این که در ارائه ی مسائل به دانش آموزان، باید به سن و سطح توانایی های جسم و ذهنی آنها توجه داشت.
2-5-2-9 – مهارت های ذهنی برنامه قصد شده
1- با دقت در محیط اطراف خود، بتواند مسئله های راکه حل آنها نیازمند به کارگیری علم است، تشخیص دهد و شناسایی کند.
2- هنگام مواجه شدن با یک مسئله، فکر کند و راه حل ارائه دهد.
3- موضوعی را از نظر علمی تجزیه و تحلیل کند.
4- به کمک شواهد علمی، نتایج بعضی از پدیده ها را پیش بینی کند.
5- مقصود خود را به خوبی بیان کند.
6-با آمار و ارقام و نمودارها و چگونگی تفسیر آنها آشنا باشد.
7- از طریق به کارگیری مهارت های یادگیری پاره ایی از مفاهیم علمی را کشف کند یا در فرآیند تولید وشکل دهی این مفاهیم مشارکت فعال داشته باشد.
8- ضمن بکارگیری مهارت های تفکرمنطقی، علمی ونقاد، به ویژه با چگونگی کنترل متغیرها،هنگام انجام دادن آزمایش های علمی و نتیجه گیری های مربوط به آن ها آشنا باشد.
2-5-3 – هدفهای دانشی برنامه قصد شده
1- قوانین اصلی و ضروری علوم در زمینه های چهارگانه ی علوم تجربی را بداند.
2- با بعضی از کاربردهای مهم علم در زندگی آشنا شود.
3- چشم اندازی از آینده و گذشته علم داشته باشد.
4- از مفاهیم اصلی علوم هم چون ماده، انرژی، موجودات زنده، زمین و پدید های طبیعی و0000 درک صحیحی داشته باشد.

2-5-4 نگرش های ضروری در برنامه قصد شده
ارزش ها در آموزش و پرورش اهمیت بسیار زیادی دارند. در واقع آموزش را باید وسیله ایی برای نیل به ارزشها دانست. اگر ما بتوانیم تمامی سواد علمی مورد نیاز هر فرد را در اختیار او بگذاریم اما شخصیت و نگرش هایش را در مسیر درست قرار ندهیم، هیچ مشکلی از مشکلات جهان امروز حل نخواهد شد. بنا براین باید در کنار دانش پایه و مهارتها، به هدف های نگرشی نیز توجه کامل داشته باشیم. البته بیشتر هدفهای نگرشی جنبه عمومی دارند و خاص درس علوم تجربی نیستند.
بسیاری ازهدفهای نگرشی در زمره هدفهای مشترک آموزش علوم تجربی در همه کشورها قرار می گیرند. شاید بتوان گفت (( شعار جهانی فکر کنید و منطقه ایی عمل کنید)) حتی در عرصه تدوین هدفهای آموزشی نیز معنا یافته است. به هر حال، هدف هایی هم چون توجه به قانونمندی و نظم موجود در پدیده های طبیعت و پی بردن به وجود خالق آن ها، قدردانی از مواهب طبیعی به عنوان نعمت های الهی، تمایل به همکاری گروهی، صبر و حوصله، مسئولیت پذیری، درستکاری و راستگویی، تصمیم گیری مسئولانه و احترام گذاشتن به عقاید دیگران، اعتماد به نفس، انعطاف پذیری در اندیشیدن، دوری از تعصب نابجا، تمایل به یادگیری، کنجکاوی، علاقه مندی به کار و تلاش، حساسیت به حفظ بهداشت جسم وحفظ محیط زیست،میل به صرفه جویی در مصرف ماده و انرژی و دارا بودن تفکر نقادانه و خلاق، هدف های مهم نگرشی هستند.
2-5-4-1 هدف های نگرشی در برنامه قصد شده
1- در مورد پدیده هایی که در محیط اطراف او وجود دارد و علت بروز آنها، از خود کنجکاوی نشان دهد و با جستجو و تفکر، زمینه های کسب اطلاعات علمی را فراهم آورد.
2- از مشاهده ی نظام مندی موجود در پدید های طبیعت به وجود ناظم آن پی ببرد.
3- سعی کند برای آنچه خوانده است، کاربردهای علمی بیابد.
4-به مطالعه نشریه علمی واستفاده از رسانه های گوناگون درزمینه های علمی علاقه نشان بدهد.
5- به مسائلی از قبیل صرفه جویی، استفاده بهینه از ماده و انرژی و وقت توجه داشته باشد.
6- به ضرورت تلاش برای کسب علم و فناوری به منظور فراهم آوری زمینه های زندگی بهتر برای خود و جامعه ایی که در آن زندگی می کند اعتقاد داشته باشد.
7-به انجام دادن بعضی فعالیتهای ذوقی، هنری و مهارتی، مانند ساخت ابزار و وسایل مورد نیاز برای زندگی یاآزمایش های علمی وپرورش گل وسبزی (درباغچه یاگلدان) و… علاقه نشان دهد.
8- به بهداشت فردی وعمومی ومسائل زیست محیطی توجه داشته باشدودرحفظ محیط زیست بکوشد.

2-6 – اهداف کلی و اهداف جزیی به تفکیک دروس
امانی و همکاران(1386) درکتاب راهنمای معلم، سال سوم راهنمایی اهداف هردرس را چنین تنظیم می کنند.
درون اتم
هدف کلی- آشنایی با ساختار اتم
جدول 2-1 اهداف جزئی فصل اول کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه ونوع اهداف
الف ) دانستنی ها و مهارت ها 1- با ساختار درونی اتم و ذره های تشکیل دهنده ی آن آشنا شود. شناختی- دانش

2- عدد اتمی و عدد جرمی را به عنوان دو ویژگی اتم بشناسد و شیوه ی به کارگیری آن ها در نمایش عنصرها را فرا بگیرد. دانش – کاربرد
3- مفهوم نماد شیمیایی را درک کند و با نماد شیمیایی برخی عنصرها آشنا شود. درک – دانش
4- با جدول تناوبی عنصرها به عنوان شیوه ای برای دسته بندی عنصرها آشنا شود واین که در آن جدول، عنصرها به ترتیب افزایش عدد اتمی چیده شده اند. درک – دانش
5- مفهوم ایزوتوپ یا هم مکان را درک کند. با تفاوت در ویژگی ها و اجزای ایزوتوپ های یک عنصر آشنا شود. درک – دانش
6- با ایزوتوپ های پرتوزا و کاربردهای آن ها در زندگی آشنا شود. درک – دانش
7- مهارت حل مسأله( از تعریف مسأله تا ارائه ی نتایج ) را در خود تقویت کند. درک–دانش– کاربست و تحلیل – ترکیب
8- مهارت مدل سازی ( تبدیل مفاهیم ذهنی به عینی ) و به کارگیری آن در معرفی و درک مفاهیم را ارتقاء بخشد. درک و فهم، کاربرد
9- روحیه همکاری خود را درفعالیت های گروهی تقویت کند. عاطفی:پاسخ دادن، سازمان دهی ارزش ها
10- مهارتهایی هم چون مشاهده کردن، طراحی تحقیق، تعمیم مفاهیم و مهارت برقراری ارتباط را در خود تقویت کند . شناختی:دانش–درک (تفسیر- برون یابی)
نگرش ها 1- به تلاش پیشینیان در گسترش مفاهیم علمی و کاربرد آنها در زندگی ارج نهد. عاطفی :ارزش گذاری
2- به استفاده ی صلح جویانه از دانش و نیز تلاش های انجام شده برای حفظ محیط زیست و گسترش آن ارج نهد. عاطفی: ارزش گذاری
3- اصل تکامل پذیری و نسبی بودن مفاهیم علمی را به عنوان یکی ازمهم ترین و یژگی های دانش بشری بپذیرد. شناختی: دانش و عاطفی : ارزش گذاری
4- روحیه نقد کنندگی و انتقادپذیری را در خود تقویت کند. عاطفی: ارزش گذاری

اتم ها و ترکیب های شیمیایی
هدف کلی-آشنایی با ترکیب های شیمیایی
جدول 2-2 اهداف جزئی فصل دوم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی
لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه ونوع اهداف
الف ) دانستنی ها و مهارت ها 1- با مفهوم پیوند شیمیایی و نقش آن در تشکیل ترکیب های شیمیایی آشنا شود. دانش
2- با فرمول شیمیایی و نقش آن در تشکیل ترکیب های آشنا شود. دانش – کاربرد
3- با انواع پیوند های شیمیایی ( کووالانسی و یونی) آشنا شود وبرخی ازویژگی های آنها را بررسی کند. دانش – کاربرد
4- با چند ترکیب مولی ساده و ویژگی ها و برخی کاربردهای آنها آشنا شود. دانش
5- ترکیب های یونی را بشناسد و دست کم یک مثال بزند. دانش
6- یون را تعریف کند و تفاوت های آن با اتم را بیان کند. دانش
7- رسانایی را به عنوان یک ویژگی مهم محلول ترکیب های یونی درآب مثال بزند و با مفهوم الکترولیت وغیر الکترولیت آشنا شود. دانش – درک وفهم
8- اسیدها ، بازها و نمک ها را به عنوان نمونه هایی از ترکیب های شیمیایی پر کاربرد بشناسد و با برخی ویژگی ها و کاربردهای آنها آشنا شود. دانش
9- باواکنش اسیدهاوبازها(واکنش خنثی شدن )‌آشنا شود ودست کم یک مثال بیاورد. دانش
10- مهارت های مدل سازی و شناخت و بکارگیری ابزار خود را ارتقاء بخشد. کاربرد
11- روحیه ی همکاری در اجرای فعالیت های گروهی خود را تقویت کند. سازمان دهی ارزشها
12-مهارت هایی همچون مشاهده کردن، مقایسه کردن، تعمیم مفاهیم وطراحی تحقیق رادرخود تقویت کند. دانش، درک – کاربرد
13- هنگام کار با مواد شیمیایی به نکات ایمنی توجه کرده ، آنها را رعایت کند. کاربرد
نگرش ها 1- به کارهای انجام شده توسط پیشینیان به ویژه دانشمندان ارج نهد. عاطفی: ارزش گذاری
2-شیمی را دانشی کاربردی دانسته ویادگیری آنرادرزندگی خودضروری بداند. دانش و عاطفی : ارزش گذاری

زمین ساخت ورقه ای
هدف کلی – آشنایی با نظریه ی زمین ساخت ورقه ای و اثر آن بر پدیده های زمین شناختی
جدول 2-3 اهداف جزئی فصل سوم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی
لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و نوع اهداف
الف ) دانستنی ها و مهارت ها 1- برخی از دلایلی را که وگنر برای جابه جایی قاره ها ذکر کرده است، نام ببرد. دانش
2- شکل و ویژگی های سنگ کره زمین را بر اساس نظریه ی زمین ساخت ورقه ای توضیح دهد. دانش
3- انواع حرکت های سنگ کره را شرح دهد. دانش
4- علت حرکت ورقه های سنگ کره ا به کمک یک آزمایش شرح دهد. درک و فهم
5- پدیده های حاصل از حرکات ورقه های سنگ کره را به طور کامل شرح دهد. درک و فهم
6- در مورد مناطق زلزله خیز کشور ما تفسیری ارائه دهد. درک وفهم (تفسیر)
7- مناطق فعال زمین را در در ارتباط با یکدیگر تفسیر کند. درک(تفسیر)
نگرش 8- به اهمیت نظریه ی زمین ساخت ورقه ای به عنوان زیربنای تفکرعلمی پی ببرد. ارزش گذاری

……………………………………………………………………………………………………………………………

فراتر از زمین
هدف کلی-آشنایی دانش آموزان با اجزای تشکیل دهنده ی منظومه ی شمسی و اجرام آسمانی و
ویژگی های هر یک از اجزا
جدول 2-4 اهداف جزئی فصل چهارم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی
لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و نوع اهداف
الف ) دانستنی ها و مهارت ها 1- سیاره های منظومه ی شمسی رانام ببرد و آنها را با توجه به ترکیبشان به دو گروه تقسیم کند. دانش
2- اجزای کوچک تر منظومه ی شمسی ( دنباله دارها و شهاب سنگ ها ) را معرفی کند. روانی-حرکتی: تقلید و پاسخ دادن
3- ویژگی های خورشید را بداند. دانش-درک وفهم
4- ویژگی های ستارگان را توضیح دهد. دانش-روانی حرکتی
5- بعضی از صورت ها
ی فلکی را شناسایی کند. دانش
6-درموردمنظومه شمسی واجزای آن اطلاعات جمع آوری کند. دانش و روانی حرکتی ( مشاهده و تقلید )
7- برخی وسایل نجومی مانند تلسکوپ و زاویه یاب را بسازد. دانش و روانی حرکتی ( مشاهده و تقلید )
8- در یک فعالیت گروهی ، فاصله ی جسم دوردستی را اندازه گیری کند. کاربرد و تجزیه و ترکیب
نگرش 1- به دانش اختر شناسی علاقه نشان دهد و در این زمینه مطالعات بیشتری داشته باشد. (ارزش گذاری)

کار ، انرژی و توان
هدف کلی- آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم کار، انرژی و توان است. آنها هم چنین با مفهوم ماشین، انواع ماشین ها و کاربرد آنها در زندگی آشنا خواهند شد .
جدول 2-5 اهداف جزئی فصل پنجم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی
لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و نوع اهداف
الف)دانستنی ها و مهارت ها 1- با مطالعه کتاب و شرکت در بحث گروهی به تفاوت واژه ی کار در فیزیک و گفت و گو های روزانه پی ببرد. دانش
2- مفهوم کار و واحد آن را توضیح دهد و با انجام دادن فعالیت ها یی، مقدار کار را محاسبه کند. دانش- درک و کاربرد
3- با ذکر مثال هایی ارتباط انرژی . کار را توضیح دهد. دانش
4- با مطالعه ی متن کتاب با مفهوم توان آشنا شود و با انجام دادن چند فعالیت گروهی، مقدار توان را محاسبه کند. دانش- درک و کاربرد
5- درباره ی میزان مصرف انرژی در وسیله های برقی به جمع آوری اطلاعات بپردازد. دانش-روان حرکتی: مشاهده و تقلید
6- با انجام دادن فعالیت هایی، به نقش ماشین ها در آسان کردن کارها پی ببرد. درک
7- مزیت مکانیکی و بازده را در ماشین ها توضیح دهد و معادله ی آنها را در مثالهایی به کار ببرد. دانش، درک – کاربرد
8- با انجام دادن فعالیت هایی با انواع ماشین های ساده مثل اهرم ، قرقره، چرخ و محور و سطح شیب دار آشنا شود. دانش وعاطفی مشاهده و تقلید
ب) نگرش 1- به انجام دادن آزمایش ها و مشارکت در بحث های گروهی علاقه نشان دهد. عاطفی دریافت کردن- توجه – پاسخ دادن
2- به یافتن پرسش هایی که پاسخ دادن به آن ها به فکر کردن نیاز دارد، علاقه نشان دهد. عاطفی:دریافت کردن- توجه – پاسخ دادن
3- در تفهیم مطالب به دیگران تلاش کند. عاطفی:دریافت کردن- توجه – پاسخ دادن
ضوابط کار گروهی ( رعایت نوبت، اجازه ی صحبت دادن به دیگران، احساس مسئولیت در برابر اعضای گروه و …) را رعایت کند. عاطفی:دریافت کردن- توجه – پاسخ دادن

فشار
هدف کلی – آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم فشار، فشار اجسام جامد، فشار مایعات، فشار هواست .
جدول 2-6-اهداف جزئی فصل ششم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی
لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و نوع اهداف
الف )دانستنی ها و مهارت ها 1- با انجام دادن فعالیت هایی به مفهوم فشار پی ببرد. دانش و درک فهم -روان حرکتی: مشاهده و تقلید
2- با ذکر مثال هایی مفهوم فشار را توضیح دهید. عاطفی :دریافت کردن- توجه – پاسخ دادن
3- معادله ی فشار را در مثال هایی با به کاربردن واحدهای درست به کار برد. کاربرد
4- با انجام دادن آزمایش ، پی ببرد که فشار مایعات را تفسیر کند. درک(تفسیر).
5- با انجام دادن چند آزمایش ، پدیده های مربوط به فشار مایعات را تفسیر کند . درک(تفسیر)
6- با انجام دادن چند آزمایش پی ببرد که گازها فشار دارند. دانش و درک فهم -روان حرکتی: مشاهده و تقلید
7- بتواند پدیده های مربوط به فشار هوا را تفسیر کند. درک(تفسیر)
ب) نگرش ها 1- به انجام دادن آزمایش ها و مشارکت در بحث های گروهی علاقه نشان دهد. عاطفی:دریافت کردن- توجه – پاسخ دادن
2- ضوابط کار گروهی را رعایت کند . عاطفی :دریافت کردن- توجه – پاسخ دادن.

بار الکتریکی
هدف کلی- آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم بار الکتریکی، الکتریسیته ی مالشی، القای بارالکتریکی، اثر بارها بر یکدیگر و الکتروسکوپ است.
جدول 2-7- اهداف جزئی فصل هفتم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی
لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و نوع اهداف
الف دانستنی ها و مهارت ها 1- از طریق مشاهده پی ببرد که با مالش دادن اجسام، می توان در آنها بار الکتریکی ایجاد کرد. توجه – درک
2- با انجام دادن آزمایش پی ببرد که دو نوع بار الکتریکی وجود دارد و اجسام باردار بر یکدیگر نیرو وارد می کنند. توجه وپاسخ دادن ودرک
3-برق نما(الکتروسکوپ)بسازد؛آن رادرچندآزمایش ساده به کاربرد وازطریق آن به وجودبارالکتریکی ونوع آن پی ببرد. دانش،درک وفهم، کاربرد

By

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *