فایل پایان نامه می‌‌شود.

منصب یااستخدام در شرکت‌های دولتی طی دوره نمایندگی منع می‌کند.به علاوه قانون مربوط اخلاق خدمات عمومی، برای مدت دوسال پس از اتمام دوره نمایندگی نمایندگان رااز پذیرش هرگونه پست در شرکت‌های انتفاعی که ارتباط نزدیکی با خدمات پیشین آنان به عنوان نماینده مجمع ملی داشته باشد، منع می‌کند.
قانون مربوط به اخلاق مناصب حکومتی مجمع ملی مقررمی‌‌دارد که همه نمایندگان باید ظرف سی روزآغاز دوره نمایندگی، دارایی‌های خویش رااعلام کنندوپس ازآن هرساله هرگونه تغییردرآن رابه دبیرخانه مجمع ملی گزارش دهند.
دریافت هرگونه هدایا به ارزش بیش از83دلارآمریکاازدول خارجی، اتباع بیگانه یاسازمانهای خارجی باید حتماً اعلام شود.
سفرهایی که هزینه‌های آن بیش از حد متعارف باشد، ممنوع است. مرجع رسیدگی ومکانیسم مجازات –کمیته اخلاق مناسبات حکومتی مجمع ملی-اظهار نامه‌های اعلام وضعیت مالی رابررسی می‌کند؛این کمیته درمورد قواعد اخلاقی صلاحیت دارد.مطابق قانون اساسی کره جنوبی، مجمع ملی می‌‌تواند اقدامات تنبیهی علیه نماینده خاطی اتخاذ کند.اخراج نماینده مستلزم رأی موافق دستکم دوسوّم اعضای مجمع می‌‌باشد

بند سوم: فرانسه- مجمع ملی
نمایندگان نباید در طرح ولایحه‌ای که به آن رأی می‌‌دهند، نفع مالی داشته باشند.آنها باید در دوره نمایندگی از اعمال نفوذ نارواخودداری کنند.نمایندگان نمی‌‌توانند پس دوره تصدی، در شرکتهایی که از دولت یارانه دریافت می‌کنند، صاحب مقام و منصبی شوند همه نمایندگان سنا ومجمع ملی باید ظرف 60روز بعد از احراز کرسی خود، اظهار نامه‌های دارایی خویش رابه کمیته شفافیت مالی ارائه دهند.
همه فعالیت‌های عمومی وحرفه‌ای خارج از پارلمان باید اعلام شود، خواه درآمدی داشته یا نداشته باشد.مستغلات تحت مالکیت مشترک با همسر باید اعلام شود.
کمیته، ضامن محرمانه ماندن اظهار نامه‌ها است، به استثنای گزارش تخلفات، کمیته صرفاًاطلاعات منحصر به خود نماینده را ارائه میکند.
هیچ محدودیتی بر دریافت هدایا وجودندارد، امّا هرگونه هدیه‌ای بایداعلام شود.باوجود این ازدیربازنمایندگان همه هدایا، مگرهدایای اعضای خانواده را برای پرهیز ازجلوه ناپسند آن، همواره برمی‌‌گردانند.
هیچ محدودیتی در مسافرت نمایندگان وجود ندارد، امّا اگر هزینه آن راطرف دیگری پرداخته باشدباید اعلام شود.
کمیته شفافیت مالی متشکل از اعضای دائم واعضای به اعتبار سمت ومقام، رعایت مقررات را بررسی می‌کندوموارد نقض وتغییرات مهم در اعلامیه‌های دارایی را به مدعی العموم اطلاع می‌‌دهد.

بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان
قانون مسؤولیت مقام‌های عمومی مصوب سال 1983، حاوی مقررات کلی ناظر به حداقل رفتار قابل قبولی است که برای حفظ حرمت واحترام نهاد‌های عمومی وممانعت از بروز تعارض منافع شخصی وعمومی لازم است.
قانون مسؤولیت‌های مقامات عمومی، به مدت یکسال بعد ازاتمام دوره نمایندگی، نمایندگان رااز پذیرش یاتقاضای اشتغال دربخش خصوصی که باخدمت وفعالیت آنهاکه درحکومت ارتباط داشته باشد، منع می‌کند.
نمایندگان وبستگان درجه اوّل آنها، مجاز نیستند خود، یا به واسطه طرف ثالثی، هیچ سند قابل دادوستد، مستغلات یا حق تصرف یا انتقال حقوق قطع نظراز ارزش آن، به هرشخص ازهر شخص، شرکت یامؤسسه‌ای که منافع آن از مسئله تحت بررسی کنگره، تاثیر می‌‌پذیرد، یاممکن است نمایندهای را درحالت تعارض منافع قراردهد، به عنوان هدیه بپذیرند.هدایای دیگررا می‌‌توان پذیرفت، مشروط به آنکه از سقف معینی تجاوز نکند.
گزارش‌های اعلام وضعیت مالی برای رییس دیوان محاسبات ارسال می‌‌شود.مجلس نمایندگان برای شناسایی، بررسی وتشخیص دلایل قصورنمایندگان ازایفای وظایف خود، سازوکاری مخصوص به خوددارد.پنج نوع مجازات وجوددارد.

-هشدار(اخطار)خصوصی یاعلنی،
-توبیخ خصوصی یاعلنی،
-تعلیق،
-جریمه مالی،
-عزل.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان
قانون، نمایندگان راازسوءاستفاده از منصب خویش برای کسب اطلاعات شخصی یابرای شخص ثالث منع می‌کند.
نمایندگان نمی‌‌توانند همزمان مناصب زیر راعهده دارباشند:
ریاست جمهوری، قضاوت، وکالت، یاداوری درمعاملاتی که یکطرف آن دولت باشد.
کلیه نمایندگان باید گزارش سالیانه‌ای ازمنافع تحت نظارت وکنترل خویش درهمه فعالت‌های تجاری ونیز کلیه درآمدهای خارج ازپارلمان وهدایا ومنافع وارزش آنها رادرصورتی که بیش ازحقوق ماهیانه پارلمان(درسال1997معادل100دلار آمریکا)باشد، تهیه وارائه کنند، هرگونه تملک مستغلات بایداعلام شود.
شهروندان چک مطابق مقرراتی که مجلس وضع می‌کند، می‌‌توانندبه اظهار نامه‌های مالی نمایندگان، دسترسی پیداکنند.
نمایندگان حق دریافت هدایا رادارند، امّاباید ارزش آن رادر گزارش وضعیت مالی خویش اعلام کنند.رسیدگی به مسائل اخلاقی خاص نمایندگان درصلاحیت «کمیته مصونیت»است.
درخواست 10نماینده (5درصد محلی)، کمیته درباره نماینده‌ای که مظنون به نقض مقررات اخلاقی است، وارد عمل خواهد شد.دراین راستا، جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل میشودودرآن نماینده به دفاع ازخودمی‌‌پردازد.نظرکمیته ظرف30روز، درصورت رأی موافق دستکم 53 نفر ازنمایندگان، اعلام وسپس توسط رئیس مجلس درصحن علنی مجلس قرائت می‌‌شود.

بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی
نمایندگان باید ظرف30روزپس از انتخاب به عضویت پارلمان وپس از آن هرساله، تاپایان دوره نمایندگی اظهار نامهای حاوی وضعیت مالی خود ارائه دهند.نمایندگان باید سهام ودیگر منافع مالی، مدیریت وشراکت، کمک‌های مالی وهدایاوهزینه‌های مهمانی، مسافرت‌های خارجی، املاک وکلیه درآمدهای خارج ازپارلمان راگزارش کنند.
دارایی‌های همسر، فرزندان تحت تکفل وهمراهان همیشگی نیز باید اعلام شود.ثبت وگزارش وضعیت مالی نمایندگان به دوصورت است:محرمانه وغیر محرمانه بخش مالی فقط دراختیار کمیته منافع مالی ونمایندگان قرار می‌‌گیرد وشامل آن قسمت ازدارایی‌ها می‌‌شودکه به «دلایل محکم وموثق قانونی »کمیته آن‌هارا محرمانه می‌‌داند.
هدایای باارزش بیش از58دلارآمریکا در(سال1999)که طی یک سال ازیک منبع دریافت می‌‌شود، باید علناً اعلام شود.
مسافرت‌های خارجی باید علناًاعلام شود، مگرآنهایی که باهزینه شخصی صورت می‌‌گیردیابه دلایل شخصی انجام می‌‌شود.
مسؤول ثبت وضعیت مالی نمایندگان توسط کمیته مشترک منافع مالی نمایندگان منصوب می‌‌شود که اعضای آن برپایه ترکیب حزبی مجمع تعیین می‌‌شوند.
هرکس می‌‌تواند به این کمیته شکایت کند.کمیته به استماع غیر علنی شکایات می‌‌پردازد وطی آن به شاکی ونماینده فرصت سخن گفتن داده می‌‌شود.کمیته باید بعدازآن، گزارشی علنی ارائه کند.در صورت مشخص شدن نقض قوانین توسط نمایندگان، آنها مشمول اقدامات تنبیهی با صلاحدید کمیته واقع می‌‌شوند.

بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان
طبق قانون اخلاق مناصب عمومی مصوب1995، نمایندگانی که منافع مادی درموضوع مورد مذاکره دارند باید قبل ازبحث ورأی دادن، این موضوع رااعلام کنند.
هرگونه درآمد بیش از2000لیره (2700دلار آمریکا درسال1999)ونیز هرگونه منصب مدیریتی بادستمزدی که به عنوان مشاور یارایزن دریافت می‌‌شودبایداعلام شود.امّا اظهارنامه‌های وضعیت مالی دردسترس عموم قرارنمی‌‌گیرد..
همه هدایای دریافتی به ارزش بیش از500لیره(660دلار آمریکادرسال1999)بایداعلام شود، مگر هدایایی که ازطرف اعضای خانواده یادوستان و به دلایل شخصی داده می‌‌شود.
مسافرت‌هایی که هزینه آن‌هابالغ بر500لیره باشد ونیز مخارج سفر، غذاوتفریحات همگی باید اعلام شود.لزومی‌‌به اعلام مسافرت‌های شخصی که باهزینه‌های شخصی صورت می‌‌گیرد، نیست.کمیسیون مناصب عمومی‌‌بر ثبت درآمدها ومنافع نمایندگان نظارت می‌کند.این کمیسیون متشکل ازذیحساب، رییس دیوان محاسبات، مأموررسیدگی به شکایات وروءسای دومجلس است. وزیر دارایی بر کمیسیون نظارت داردوچنانچه عضوی ازکمیسیون درموضوع موردبررسی ذینفع باشد، شخص دیگری جانشین وی می‌‌شود.
شکایات به کمیسیون ارائه واگرشکایات ماهوی باشد جهت بررسی به کل کمیسیون ارجاع می‌‌شود.کمیسیون گزارش خودرابه کمیته منافع نمایندگان می‌‌دهد؛کمیته پس ازبررسی موضوع، پیشنهاد‌های خودرابه مجلس ارائه می‌کند.
مجازات نماینده خاطی بامجلس است که تعلیق خدمت نماینده را درپی داشته باشد، امّامدت تعلیق نباید از30روزتجاوزکند.نمایندگان درصورت نقض قوانین واثبات مجرمیت، طبق قوانین عمومی‌‌تحت پیگرد قوانین قرارخواهند گرفت.

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان
در این کشور نمایندگان تا یک سال پس از دوره نمایندگی، نمی‌‌توانند به انجام کارهایی که با پست سابق نمایندگی شان ارتباط دارد، مبادرت ورزند
طبق قانون، همه نمایندگان باید تا 90 روز بعد از پیروزی در انتخابات و پس از آن هر ساله وضعیت مالی خود را به رئیس مجلس اعلام کنند. همه کمک‌های مالی و خدمات ارائه شده به نمایندگان که ارزش آنها متجاوز از 10 میلیون لیره (5500 دلار آمریکا در سال 1999) باشد؛ باید به همراه نام کمک کننده و هرگونه دارایی، مایملک و تغییر در وضعیت آنها و مناصب مدیریتی، باید اعلام شود.
مقررات افشای وضعیت مالی شامل همسر و فرزندان تحت تکفل نیز می‌‌شود.
تمامی‌‌گزارشهای وضعیت مالی منتشر می‌‌شود. تشخ
یص تخلف نمایندگان با مجلس است.

بند نهم: اوگاندا
به موجب قانون، نمایندگان سوگند یاد می‌کنند که به طور کلی از منافع ملت و به طور اخص از حوزه انتخابی حمایت کنند. اعضای پارلمان در رفتار شخصی خود موظف به رعایت اصول کلی زیر هستند:
بی طرفی
مسؤولیت پذیری
شفافیت و عدم مخفی کاری
صداقت
نمونه بودن و کمک به حکمرانی خوب
براساس این، آنچه به طور مشخص از نمایندگان خواسته می‌‌شود عبارتند از:
ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی
جلب اعتماد عمومی
نپذیرفتن رشوه
شفافیت در تعاملات با هر نهاد و سازمانی که نماینده با آن ارتباط مالی دارد و از دید عموم پنهان است. اطلاعاتی که نمایندگان دریافت می‌کنند، تنها باید در جهت وظایف نمایندگی به کار گرفته شود و نه منافع شخصی درخصوص هر موضوعی که فاقد مقررات صریح قانونی است، نمایندگان می‌‌توانند با سخنگوی (رئیس) مجلس یا کمیته قواعد، مزایا و ضوابط مشورت کنند.

بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام
قواعد رفتاری اعضای پارلمان در مجموعه مقررات رفتاری مصوب 24 ژوئیه 1996 آمده است. اعضای پارلمان در رفتار شخصی خود موظف به رعایت اصول کلی همچون بی طرفی، مسؤولیت پذیری، عدم مخفی کاری، صداقت و کمک به حکمرانی خوب هستند.
موازین مقرر به چهار بخش تقسیم می‌‌شود:
الف) ثبت منافع
ب) اعلام منافع
ج) قواعد حمایت
د) ساز و کار شکایت

الف) ثبت منافع: منافعی که باید به ثبت برسد: مدیریت (غیر افتخاری) در شرکت‌های عمومی و خصوصی پست و منصب رسمی یا حرفه‌ای که در ازای آنها پول پرداخت می‌‌شود یا نماینده در آن منافع مالی دارد.
خدمات مرتبط با هر روند پارلمانی یا خدمات دیگر مرتبط با عضویت در پارلمان به ارباب رجوع به علاوه حرفه و کار ارباب رجوع مربوطه.
حمایت‌های مالی پیش از انتخاب شدن که با آگاهی نماینده صورت گرفته و هرگونه حمایت مالی که بیش از 25 درصد هزینه انتخاباتی بوده است و هر شکل دیگر حمایت.
هدایای با ارزش بیش از 125 پوند یا هر چیز با ارزش بیش از 5/0 درصد حقوق ماهیانه از اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی.
سفرهای خارجی نماینده یا همسر او در ارتباط با مسائل نمایندگی که با هزینه شخصی یا دولتی صورت نگرفته باشد.
زمین و مستغلات، غیر از خانه شخصی که برای اقامت شخصی نماینده یا همسر وی مورد استفاده بوده یا درآمد قابل توجهی از آن حاصل

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *