مقالات و پایان نامه ها

فرايند رويارويي با تعارض

دی ۲۱, ۱۳۹۷

فرايند رويارويي با تعارض
مديريت تعارض سازماني شامل تشخيص و مداخله در تعارض مي­باشد. تشخيص، پايه و اساسي براي مداخله است. اين فرايند در شكل 2-2  نشان داده شده است.
اولين مرحله در فرايند حل مشكل تشخيص مشكل است، كه شامل دريافت و فرمول­بندي مشكل مي‌شود. غالباً مرحله مداخله بدون فهم صحيح و درستي از ماهيت مشكل انجام مي­شود كه مي­تواند به پيامدهاي غيرمؤثر منتج شود. يك تشخيص جامع و فراگيرنده، شامل اندازه­گيري تعارض و منابع آن و تجزيه و تحليل ارتباط ميان آن­هاست. مرحله اندازه­گيري شامل اندازه­گيري مقدار تعارض و مرحله تجزيه و تحليل شامل تعيين مقدار تعارض و سبك­هاي رويارويي تعارض دسته­بندي شده به وسيله سازمان، واحد، بخش و… و تعيين ارتباط ميان تعارض و سبك­هاي تعارض با منابع­ و ارتباط ميان تعارض و سبك‌هاي تعارض با يادگيري و اثربخشي سازماني مي­شود (رحيم، 1983).
مرحله مداخله شامل فرايند سازي و ساختارسازي است. فرايند سازي به مراحل كار فعاليت هايي كه براي فراهم آوردن برخي نتايج، طراحي شده است اشاره دارد. ساختارسازي براي بهبود اثربخشي سازماني به وسيله تغيير طراحي ساختار سازماني تلاش مي­كند كه شامل تمايز و يكپارچگي مكانيسم­ها، سلسله مراتب و روش­ها و آگاهي از سيستم­ها مي­شود (رحيم، 2002).
مشاور سازماني ممكن است هم از فرايند سازي و هم از ساختارسازي فرايند مداخله براي مديريت كردن تعارض استفاده كند، و بايد توجه داشته باشد كه اگرچه فرايند مداخله در مرحله اوليه طراحي شده است، سبك­هاي رويارويي با تعارض اعضاي سازمان را دگرگون مي كند. بنابراين مداخله بر ميزان ادراك مقاديرتعارض نيز تأثير مي­گذارد (همان منبع).