مايع، مدفوع، شکمبه، ميزان

spersica
گوسفند
شکمبه
0
a2/5
a8/8
b3/9
a4/14
a6/22
a3/33
a3/44
a9/46
a3/51

مدفوع
0
b3/2
b7/4
a2/11
b7/12
b8/15
b7/21
b1/29
b1/42
b5/43

بز
شکمبه
0
a9/3
a4/11
a8/13
a9/15
a1/21
a2/34
a4/42
a8/51
a7/52

مدفوع
0
b9/1
b9/2
b8/5
b1/10
b6/15
b1/22
b5/24
b2/29
b2/31

گاو
شکمبه
0
a7/5
a3/9
a6/12
a5/16
a4/32
a7/39
a5/43
a7/47
a6/45

مدفوع
0
b6/3
b8/6
a1/11
a9/16
b9/22
b8/29
b9/34
b2/37
b2/38

S. sudanensis
گوسفند
شکمبه
0
a8/2
a8/5
a6/8
a5/14
a2/19
a2/27
a9/33
a3/35
a1/37

مدفوع
0
b1/1
b1/2
b6/5
b3/7
b6/11
b4/16
b7/24
a1/33
a3/35

بز
شکمبه
0
a6/4
a1/6
a8/10
a5/15
a9/22
a6/33
a1/40
a3/42
a5/43

مدفوع
0
b2/1
b8/1
b1/3
b9/5
b9/8
b1/14
b8/17
b6/22
b3/23

گاو
شکمبه
0
a3/5
a4/11
a9/14
a6/16
a6/22
a4/32
a2/37
a1/39
a6/38

مدفوع
0
b1/2
b2/3
b5/6
b2/10
b5/16
b7/22
b4/27
b4/29
b4/30
حروف غير يکسان در هر کدام از ستونها در هر گونه نشاندهنده اختلاف معني دار مي باشد.

مقايسه ميزان صفات اندازه گيري شده در مايع شکمبه و مدفوع در هر يک از سه نوع دام درهر يک از سه گونه مطالعه شده شامل مواد با حلاليت سريع و هضم سريع (a)، مواد با هضم پذيري کند(b)، نرخ ثابت هضم پذيري (c)، هضم پذيري مواد آلي (OMD)، هضم پذيري مواد قابل هضم (DMD)، اسيدهاي چرب زنجيره کوتاه (SCFA)، ميزان انرژي خالص شير دهي (NEL)، انرژي متابوليسمي (ME) و ماده آلي هضم شده (DOM) مي باشد، نشان مي دهد که ميزان صفات اندازه گيري شده در هرسه گونه در هر سه نوع دام مطالعه شده داراي اختلاف معني داري مي باشد (جدول 4-12). مقايسه ميزان صفات اندازه گيري شده در گونه B. inermis در دام گوسفند نشان مي دهد که بجز صفت (a) که ميزان ان در مايع مدفوع بيشتر از مايع شکمبه مي باشد در بقيه صفات مقادير صفات در مايع شکمبه گوسفند بيشتر از مايع مدفوع مي باشد. البته در گونه B. inermis در دام گاو نيز در صفت (a) اختلاف معني داري بين مايع شکمبه و مايع مدفوع مشاهده نمي شود ولي در ساير صفات اندازه گيري شده همواره ميزان مقادير صفات در مايع شکمبه گاو بيشتر از مايع مدفوع گاو مي باشد. نتايج همچنين نشان مي دهد که در دام بز در گونه B. inermis همواره ميزان مقادير صفات اندازه گيري شده در مايع شکمبه بز بيشتر از مايع مدفوع بز مي باشد (جدول 4-12). مقايسه ميزان صفات اندازه گيري شده در گونه P. spersica در دام گوسفند نشان مي دهد که بجز صفت (a) که ميزان ان در مايع مدفوع بيشتر از مايع شکمبه مي باشد در بقيه صفات مقادير صفات در مايع شکمبه گوسفند بيشتر از مايع مدفوع مي باشد. البته در گونه P. spersica در دام گاو نيز در صفت (NEL) اختلاف معني داري بين مايع شکمبه و مايع مدفوع مشاهده نمي شود ولي در ساير صفات اندازه گيري شده همواره ميزان مقادير صفات در مايع شکمبه گاو بيشتر از مايع مدفوع گاو مي باشد. نتايج همچنين نشان مي دهد که در دام بز در گونه P. spersica بجز در صفت (c) که ميزان آن در مايع مدفوع بيشتر از مايع شکمبه مي باشد همواره ميزان مقادير صفات اندازه گيري شده در مايع شکمبه بز بيشتر از مايع مدفوع بز مي باشد (جدول 4-12). مقايسه ميزان صفات اندازه گيري شده در گونه S. sudanensis در دام گوسفند نشان مي دهد که بجز صفت (a) که ميزان ان در مايع مدفوع بيشتر از مايع شکمبه مي باشد و در صفت (c) اختلاف معني داري بين مايع شکمبه و مايع مدفوع مشاهده نمي شود، در بقيه صفات مقادير صفات در مايع شکمبه گوسفند بيشتر از مايع مدفوع مي باشد. البته در گونه S. sudanensis در دام گاو نيز در صفت (c) اختلاف معني داري بين مايع شکمبه و مايع مدفوع مشاهده نمي شود ولي در ساير صفات اندازه گيري شده همواره ميزان مقادير صفات در مايع شکمبه گاو بيشتر از مايع مدفوع گاو مي باشد. نتايج همچنين نشان مي دهد که در دام بز در گونه S. sudanensis همواره ميزان مقادير صفات اندازه گيري شده در مايع شکمبه بز بيشتر از مايع مدفوع بز مي باشد(جدول 4-12).
جدول 4-12- مقايسه صفات اندازه گيري شده در مايع شکمبه و مدفوع در هر يک از سه نوع دام و سه گونه
گونه
نوع دام
مايع
a
b
c
OMD
DMD
SCFA
NEL
ME
DOM

Author: mitra1--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *