مايع، مدفوع، گيري، مقادير

درگونه B. inermis داراي اختلاف معني داري بوده و در تمام ساعات انکوباسيون 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت بيشترين مقادير گاز توليدي مايع مدفوع مربوط به گاو و در تمام ساعات انکوباسيون با مايع مدفوع کمترين مقادير در گاز توليدي در گونه B. inermis مربوط به دام بز مي باشد. البته در زمانهاي انکوباسيون نهايي 72 و 96 ساعت مقادير گاز تولدي در مايع مدفوع گوسفند بيشتر از گاو بوده ولي اختلاف معني داري با گاو نشان نمي دهد. نتايج نشان ميدهد که در بقيه ساعات انکوباسيون ميزان گاز توليدي مايع مدفوع دام گوسفند ما بين دو نوع دام بز و گاو در گونه B. inermis مي باشد(جدول 4-8). مقايسه ميزان گاز توليدي مايع مدفوع در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو در ساعات مختلف انکوباسيون درگونه P. spersica نشان مي دهد که در اغلب ساعات انکوباسيون ميزان گاز توليدي مايع مدفوع سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درگونه P. spersica داراي اختلاف معني داري مي باشد. نتايج نشان مي دهد که در ساعات انکوباسيون 2، 4، 6، 8، 12، 24 و 48 بيشترين مقادير گاز توليدي مايع مدفوع مربوط به گاو بوده و در در زمانهاي انکوباسيون نهايي 72 و 96 ساعت مقادير گاز توليدي در مايع مدفوع گوسفند بيشترين مقادير را دارا مي باشد. البته در زمان انکوباسيون 6 ساعت هيچ اختلاف معني داري بين ميزان گاز توليدي در مايع مدفوع گوسفند و گاو در گونه P. spersica مشاهده نمي شود. در تمام ساعات انکوباسيون با مايع مدفوع کمترين مقادير در گاز توليدي در گونه P. spersica مربوط به دام بز مي باشد (جدول 4-8). مقايسه ميزان گاز توليدي مايع مدفوع در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو در ساعات مختلف انکوباسيون درگونه S. sudanensis نشان مي دهد که در اغلب ساعات انکوباسيون ميزان گاز توليدي مايع مدفوع سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درگونه S. sudanensis داراي اختلاف معني داري بوده و در ساعات انکوباسيون 2، 4، 6، 8، 12، 24 و 48 بيشترين مقادير گاز توليدي مايع مدفوع مربوط به گاو بوده و در زمانهاي انکوباسيون نهايي 72 و 96 ساعت مقادير گاز توليدي در مايع مدفوع گوسفند بيشترين مقادير را دارا مي باشد. در تمام ساعات انکوباسيون با مايع مدفوع کمترين مقادير در گاز توليدي در گونه S. sudanensis مربوط به دام مايع مدفوع بز مي باشد (جدول 4- 8 و تصوير 4-4).
جدول 4-8- مقايسه ميزان گاز توليدي مايع مدفوع سه نوع دام در هر يک از سه نوع گونه

زمان انکوباسيون به ساعت(ميلي ليتر بر گرم ماده خشک)
گونه هاي مرتعي
مايع مدفوع
صفر
2
4
6
8
12
24
48
72
96
B. inermis
گوسفند
0
b5/1
b9/2
a3/9
a5/11
b6/14
b2/18
b8/26
a4/34
a7/36

بز
0
b7/1
b2/2
b9/3
b9/6
c9/12
c6/15
c4/22
b4/25
b1/27

گاو
0
a7/2
a2/5
a6/8
a8/13
a4/18
a4/25
a8/30
a3/34
a2/35
P. spersica
گوسفند
0
ab3/2
b7/4
a2/11
b7/12
b8/15
b7/21
b1/29
a1/42
a5/43

بز
0
b9/1
c9/2
b8/5
c1/10
b6/15
b1/22
c5/24
c2/29
c2/31

گاو
0
a6/3
a8/6
a1/11
a9/16
a9/22
a8/29
a9/34
b2/37
b2/38
S. sudanensis
گوسفند
0
b1/1
b1/2
ab6/5
b3/7
b6/11
b4/16
b7/24
a1/33
a3/35

بز
0
b2/1
b8/1
b1/3
b9/5
c9/8
c1/14
c8/17
c6/22
c3/23

گاو
0
a1/2
a2/3
a5/6
a2/10
a5/16
a7/22
a4/27
b4/29
b4/30
حروف غير يکسان در هر کدام از ستونها در هر گونه نشاندهنده اختلاف معني دار مي باشد.

تصوير 4-4- نمودار تغييرات گاز توليدي درمايع مدفوع هر يک ازگونه ها در دامهاي مورد مطالعه

مقايسه ميزان صفات اندازه گيري در هر گونه در سه نوع دام با استفاده از مايع شکمبه که شامل مواد با حلاليت سريع و هضم سريع (a)، مواد با هضم پذيري کند(b)، نرخ ثابت هضم پذيري (c)، هضم پذيري مواد آلي (OMD)، هضم پذيري مواد قابل هضم (DMD)، اسيدهاي چرب زنجيره کوتاه (SCFA)، ميزان انرژي خالص شيردهي (NEL)، انرژي متابوليسمي (ME) و ماده آلي هضم شده (DOM) مي باشد، نشان مي دهد که ميزان صفات اندازه گيري شده در هرسه گونه در هر سه نوع دام مطالعه شده داراي اختلاف معني داري مي باشد(جدول 4-9). مقايسه ميزان صفات توليدي در مايع شکمبه در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گيري درگونه B. inermis نشان مي دهد که در اغلب صفات اندازه گيري شده به جز در دو صفت (a) و (c) که کمترين مقادير را مايع شکمبه گوسفند به خود اختصاص داده در ساير صفات بيشترين مقادير اندازه گيري شده را بخود اختصاص مي دهد. البته در اغلب صفات نيز مايع شکمبه گاو در صفات اندازه گيري شده با اينکه کمتر از مقادير گوسفند مي باشد اما داراي اختلاف معني داري نمي باشند. نتايج همچنين نشان مي دهد که در دو صفت (a) و (c) بيشترين مقادير اندازه گيري شده مربوط به مايع شکمبه گاو مي باشد. نتايج نشان مي دهد که مقادير اندازه گيري شده در مايع شکمبه دام بز در اغلب موارد داراي مقاديري بين گوسفند و گاو مي باشد (جدول 4-9). مقايسه ميزان صفات توليدي در مايع شکمبه در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گيري درگونه P. spersica نشان مي دهد که در اغلب صفات اندازه گيري شده به جز صفت (a) و (DMD)که کمترين مقادير را مايع شکمبه گاو به خود اختصاص داده در ساير صفات بيشترين مقادير اندازه گيري شده را مايع شکمبه گاو بخود اختصاص مي دهد. نتايج نشان مي دهد که در صفت (b) اختلاف معني داري در مايع شکمبه سه نوع دام ديده نمي شود. نتايج همچنين نشان مي دهد که در دو صفت (b) و(DMD) بيشترين مقادير اندازه گيري شده مربوط به مايع شکمبه بز مي باشد. نتايج نشان مي دهد که مقادير اندازه گيري
ش
ده در مايع شکمبه دام گوسفند داراي کمترين مقادير صفات اندازه گيري شده بوده و صفات اندازه گيري شده در مايع شکبه بز در گونه P. spersica در اغلب موارد داراي مقاديري بين گوسفند و گاو مي باشد (جدول 4-9). مقايسه ميزان صفات توليدي در مايع شکمبه در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گيري درگونه S. sudanensis نشان مي دهد که در اغلب صفات اندازه گيري شده به جز صفت (a) و (c) در ساير صفات بيشترين مقادير اندازه گيري شده را مايع شکمبه بز بخود اختصاص مي دهد. نتايج همچنين نشان مي دهد که در دو صفت (a) و(c) بيشترين مقادير اندازه گيري شده مربوط به مايع شکمبه گاو مي باشد. البته نتايج نشان مي دهد که در اغلب صفات اندازه گيري شده با وجود اينکه مقادير صفات در مايع شکمبه گاو کمتر از مايع شکمبه بز مي باشد ولي اختلاف معني داري بين دو نوع دام وجو.د ندارد. نتايج نشان مي دهد که مقادير اندازه گيري شده در مايع شکمبه دام گوسفند داراي کمترين مقادير صفات اندازه گيري شده در گونه P. spersica مي باشد (جدول 4-9).
جدول 4-9- مقايسه صفات اندازه گيري شده سه نوع دام در هر يک از سه نوع گونه با استفاده از مايع شکمبه
گونه هاي مرتعي
مايع شکمبه
a
b
c
OMD
DMD
SCFA
NEL
ME
DOM
B. inermis
گوسفند
c8/5-
a7/71
c05/0
a5/69
a1/72
a1/1
a2/5
a7/8
a1/60

بز
b2/0
c6/41
b06/0
b8/52
c2/48
b6/0
b4/3
b2/6
c2/43

گاو
a9/1
b5/53
a07/0
a7/67
b5/62
a1/1
ab4/4
a5/8
b4/58
P. spersica
گوسفند
b9/0
a4/50
b04/0
c8/53
b4/56
b7/0
b6/3
b5/6
c5/45

بز
a9/1
a4/51
b03/0
ab5/56
a8/58
ab8/0
a9/3
ab9/6
ab2/48

گاو
c7/4-
a1/50
a8/0
a3/61
c2/53
a9/0
a9/3
a7/7
a1/53
S. sudanensis
گوسفند
b2/2-
b6/38
b06/0
b6/47
c6/42
c6/0
c2/3
b9/5
b7/41

بز
b8/2-
a8/45
b06/0
a4/53
a5/49
a8/0
a8/3
a8/6
a6/47

گاو
a9/0
b9/37
a07/0
a3/52
b7/45
b7/0
a7/3
a7/6
a5/46
حروف غير يکسان در هر کدام از ستونها در هر گونه نشاندهنده اختلاف معني دار مي باشد.

مقايسه ميزان صفات اندازه گيري در هر گونه در سه نوع دام با استفاده از مايع مدفوع که شامل مواد با حلاليت سريع و هضم سريع (a)، مواد با هضم پذيري کند(b)، نرخ ثابت هضم پذيري (c)، هضم پذيري مواد آلي (OMD)، هضم پذيري مواد قابل هضم (DMD)، اسيدهاي چرب زنجيره کوتاه (SCFA)، ميزان انرژي خالص شيردهي (NEL)، انرژي متابوليسمي (ME) و ماده آلي هضم شده (DOM) مي باشد، نشان مي دهد که ميزان صفات اندازه گيري شده در هرسه گونه در هر سه نوع دام مطالعه شده داراي اختلاف معني داري مي باشد(جدول 4-10). مقايسه ميزان صفات توليدي در مايع مدفوع در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گيري درگونه B. inermis نشان مي دهد که در اغلب صفات اندازه گيري شده به جز در صفت (a) که کمترين مقادير را مايع مدفوع گاو به خود اختصاص داده در ساير صفات بيشترين مقادير اندازه گيري شده را بخود اختصاص مي دهد. بيشترين مقدار صفت (a) مربوط به مايع مدفوع گوسفند مي باشد. نتايج نشان مي دهد که مقادير اندازه گيري شده در مايع مدفوع دام گوسفند در اغلب موارد داراي مقاديري بين بز و گاو مي باشد و کمترين مقادير صفات اندازه گيري شده مربوط به مايع شکمبه دام بز مي باشد(جدول 4-10). مقايسه ميزان صفات توليدي در مايع مدفوع در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گيري درگونه P. spersica نشان مي دهد که در اغلب صفات اندازه گيري شده به جز صفت (a)، (DMD) و (b)که کمترين مقادير را مايع مدفوع گاو به خود اختصاص داده در ساير صفات بيشترين مقادير اندازه گيري شده را مايع مدفوع گاو بخود اختصاص مي دهد. نتايج نشان مي دهد که در صفت (b) بيشترين مقدار مربوط به مايع مدفوع دام بز مي باشد. نتايج همچنين نشان مي دهد که صفت (DMD) بيشترين مقادير اندازه گيري شده مربوط به مايع مدفوع گوسفند مي باشد. نتايج نشان مي دهد که مقادير اندازه گيري شده در مايع مدفوع دام گوسفند در اغلب صفات با اينکه با مايع مدفوع بز اختلاف معني داري ندارد اما داراي کمترين مقادير صفات اندازه گيري شده مي باشد و صفات اندازه گيري شده در مايع شکبه بز در گونه P. spersica در اغلب موارد داراي مقاديري بين گوسفند و گاو را دارا مي باشد (جدول 4-10). مقايسه ميزان صفات توليدي در مايع مدفوع در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گيري درگونه S. sudanensis نشان مي دهد که در اغلب صفات اندازه گيري شده به جز صفت (a)، (DMD) و (b) در ساير صفات بيشترين مقادير اندازه گيري شده را مايع مدفوع گاو بخود اختصاص مي دهد. نتايج همچنين نشان مي دهد که در صفات (a)، (DMD) و (b) بيشترين مقادير مربوط به مايع مدفوع گوسفند مي باشد. البته نتايج نشان مي دهد که در اغلب صفات اندازه گيري شده کمترين مقادير مربوط به مايع مدفوع بز مي باشد و مايع مدفوع گوسفند داراي مقاديري بين دو نوع دام گاو و بز مي باشد (جدول 4-10).
جدول 4-10- مقايسه صفات اندازه گيري شده سه نوع دام در هر يک از سه نوع گونه با استفاده از مايع مدفوع
گونه هاي مرتعي
مايع مدفوع
a
b
c
OMD
DMD
SCFA
NEL
ME
DOM
B. inermis
گوسفند
a5/1
a5/37
c02/0
b3/43
a2/43
b4/0
b3/2
b7/4
ab5/33

بز
b1/1-
b9/27
b04/0
b1/41
b8/31
c3/0
b1/2
b4/4
b2/31

گاو
b7/1-
a9/35
a06/0
a7/49
ab5/40
a6/0
a1/3
a7/5
a1/40
P. spersica
گوسفند
ab7/2
a9/50
c02/0
b3/45
a8/57
b5/0
b6/2
b2/5
b8/36

بز
a4/2-
c9/31
b05/0
b7/45
c6/35
b5/0
b7/2
b3/5
b2/37

گاو
b1/3-
b3/40
a07/0
a6/52
b8/44
a7/0
a5/3
a3/6
a2/44
S. sudanensis
گوسفند
a2/0
a8/39
b02/0
b1/38
a6/43
b4/0
b1/2
b5/4
b9/31

بز
b2/3-
c8/24
b03/0
c9/35
c3/28
c3/0
c9/1
b2/4
b9/29

گاو
b2/3-
b9/32
a06/0
a7/43
b2/36
a5/0
a8/2
a3/5
a7/37
حروف غير يکسان در هر کدام از ستونها در هر گونه نشاندهنده اختلاف معني دار مي باشد.

مقايسه ميزان گاز توليد شده مايع شکمبه و مايع مدفوع در هر يک از سه نوع دام در سه گونه مطالعه شده نشان مي دهد که بطور کلي در تمام گونه هاي مطالعه شده و دامهاي مورد مطالعه ميزان گاز توليد شده در هر دو صورت استفاده از مايع شکمبه و مايع مدفوع با گذشت زمان انکوباسيون داراي روند صعودي مي باشد(جدول 4-11). مقايسه ميزان گاز توليدي در تمام زمانهاي انکوباسيون 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48 ، 72 و 96 ساعت در گونه B. inermis درهر سه نوع دام مطالعه شده گاو، گوسفند و بز نشان مي دهد که ميزان گاز توليدي در مايع شکمبه هر سه نوع دام نسبت به گاز توليدي مايع مدفوع دامها بيشتر مي باشد(جدول 4-11). مقايسه ميزان گاز توليدي در تمام زمانهاي انکوباسيون 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48 ، 72 و 96 ساعت در گونه P. spersica درهر سه نوع دام مطالعه شده گاو، گوسفند و بز نشان مي دهد که ميزان گاز توليدي در مايع شکمبه هر سه نوع دام نسبت به گاز توليدي مايع مدفوع دامها بيشتر مي باشد. البته نتايج نشان مي دهد که ميزان گاز توليدي در ساعت 6 انکوباسيون در مايع شکمبه گوسفند کمتر از مايع مدفوع مي باشد. همچنين در زمان 8 انکوباسيون طبق نتايج اختلاف معني داري بين گاز توليدي مايع شکمبه و مدفوع دام گاو وجود ندارد(جدول 4-11). مقايسه ميزان گاز توليدي در تمام زمانهاي انکوباسيون 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48 ، 72 و 96 ساعت در گونه S. sudanensis درهر سه نوع دام مطالعه شده گاو، گوسفند و بز نشان مي دهد که ميزان گاز توليدي در مايع شکمبه هر سه نوع دام نسبت به گاز توليدي مايع مدفوع دامها بيشتر مي باشد(جدول 4-11).
جدول 4-11- مقايسه ميزان گاز توليد شده مايع شکمبه و مايع مدفوع در هر يک از سه نوع دام در سه گونه

زمان انکوباسيون به ساعت(ميلي ليتر بر گرم ماده خشک)
گونه
نوع دام
مايع
صفر
2
4
6
8
12
24
48
72
96

B. inermis
گوسفند
شکمبه
0
a6/4
a8/7
a4/13
a5/16
a6/32
a6/47
a4/60
a6/64
a6/65

مدفوع
0
b5/1
b9/2
b3/9
b5/11
b6/14
b2/18
b8/26
b4/34
b7/36

بز
شکمبه
0
a7/3
a6/7
a9/14
a9/16
a1/24
a9/28
a3/36
a1/42
a9/43

مدفوع
0
b7/1
b2/2
b9/3
b9/6
b9/12
b6/15
b4/22
b4/25
b1/27

گاو
شکمبه
0
a6/10
a2/15
a7/18
a9/22
a4/36
a7/45
a3/53
a9/54
a7/55

مدفوع
0
b7/2
b2/5
b6/8
b8/13
b4/18
b4/25
b8/30
b3/34
b2/35

P.

Author: mitra1--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *