مقالات و پایان نامه ها

مدل سازگاری روی:پایان نامه درمورد بازگشت بیماران

دی ۲۱, ۱۳۹۷
  • مدل سازگاری روی

در اين مدل، پرستاري بر ارتقاء ميزان سازگاري متمركز گرديده و بنابراين داراي سهم مثبت در سلامتي،كيفيت زندگي و مرگ توام با آرامش می­باشد(57, 58).  محرك اصلي و زمينه­اي مفاهیم كليدي هستند كه بر سازگاري تاثير مي­گذارند. روي سازگاري را به­عنوان مجموعه­اي از فرآيندها كه طي آن شخص به تنش­زاهاي محيطي يا محرك­ها پاسخ مي­دهد، تعريف نموده است(59) محيط بعنوان شرايط، وضعيت­ها و تاثير پيرامون احاطه كننده تعريف شده و بر توسعه رفتار شخص موثر است. نقش پرستار شناسايي محركهاي دروني و بيروني است كه ممكن است بر رفتار بيمار اثر بگذارد و در رابطه با بيمار نقش وي كمك به شناسائي و طبقه بندي محرك اصلي، زمينه­اي و باقيمانده مي­باشد كه احتمال دارد بر رفتار بيمار در چهار بعد فيزيولوژيك، خودپنداري، ايفاي نقش واستقلال یا وابستگي تاًثير گذارد. محرك مي­تواند داده مثبت يا منفي و از محيط دروني يا بيروني بيمار باشد(60).  محرك اصلي، محرك­هايي هستند كه بلافاصله بيمار با آنها مواجه مي­گردد و توجه پرستار و بيمار را مي­طلبد. درد، اضطراب وكاهش عملكرد نقش، مثال­هایی از محرك اصلي هستند. محرك زمينه­اي آنهایي مي­باشند كه در طي بررسي وضعيت سلامتي بيمار غربالگري محيطي مي­گردند. انزواي اجتماعي، بي­حركتي، وضعيت­تكاملي و رضايت­مندي از زندگي، نمونه­هائي از محرك زمينه­اي مي­باشند. محرك باقيمانده، عوامل تاريخي مربوط به گذشته فرد هستند كه در ارتباط با محرك اصلي و زمينه­اي وجود دارند؛ نظير باورها، عقايد و نگرش­ها كه تاًثير تعيين كننده­اي در سازگاري شخص مي­توانند داشته باشند(61).
این مدل که یکی از شناخته شده ترین مدل های پرستاری است، در عین کل نگر بودن و توجه به چهار بعد اساسی در انسان، سلامت معنوی را کمتر مورد توجه قرار داده است.
 
 

  • مدل مراقبتی زیستی، روانی، اجتماعی تطابق با بدشکلی راهزانی

در این مدل پنج گام اساسی طراحی گردید­ه ­است. این گام­ها در واقع همان مراحل فرآیند پرستاري شامل موارد زیر هستند: بررسی و شناخت ابعاد تطابق، تشخیص، برنامه­ریزي، اجرا و ارزشیابی سطح تطابق.

  • بررسی و شناخت ابعاد تطابق

این مرحله خود داراي دو بخش است. پرستار در بخش اول به بررسی ابعاد زیستی -روانی و اجتماعی مددجو می­پردازد و در بخش دوم با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از بخش اول؛ به شناسایی مرحله­ی تطابق، فراز و نشیب­هاي مسیر تطابق و راههاي گریز از تنش و خفقان می­پردازد
در بخش دوم پرستار باید اطلاعات کسب شده از بخش قبلی را به دقت تجزیه و تحلیل نماید.این بخش خود شامل شناسایی سه بعد زیر است: شناسایی مرحله­ی تطابق؛ خودباختگی، خودیابی نسبی و زندگی در خفقان، شناسایی فراز و نشیب­های مسیر تطابق و شناسایی راههاي گریز از تنش وخفقان. شناسایی این ابعاد به پرستار در تعیین تشخیص­هاي پرستاري و برنامه­ریزي کمک خواهد نمود.

  • تشخیص پرستاري

در مرحله دوم با توجه به اطلاعات کسب شده در مرحله قبل و شناسایی مرحله تطابق، فراز و نشیب هاي مسیر تطابق، عوامل موثر بر تطابق و راهبردهاي اتخاذ شده براي گریز از تنش بدشکلی، تشخیص­هاي پرستاري طبق الگوي انجمن تشخیص پرستاري آمریکاي شمالی[1] صورت می­گیرد. هر تشخیص سه بخش مشکل، علّت، علائم و نشانه­­ها را در بر می­گیرد .

  • برنامه­ریزي

این مرحله خود دو بخش تدوین اهداف و تدوین برنامه­هاي حمایتی را دربر می­گیرد .

  • اجرا

در این مرحله برنامه­هاي تدوین شده در مرحله قبل، توسط پرستار و سایر اعضاي تیم به اجرا گذاشته شده و مداخله صورت می­گیرد .

  • ارزشیابی سطح تطابق

در این گام اثربخشی مداخلات صورت گرفته براي هر تشخیص پرستاري بر اساس معیارهاي ذکر شده در هدف، صورت می­گیرد. اما ارزشیابی هدف کلی که همان تطابق با بدشکلی است، بر اساس دستیابی به اهداف جزئی صورت می­گیرد. بنابراین می­توان معیارهاي هدف کلی را داشتن پنداشت مثبت از خود در بعد جسمی و روانی، ایجاد، حفظ و تداوم تعاملات اجتماعی، ایفاي مؤثر نقش­های محوله و ارتقاء سطح کیفیت زندگی دانست.  ارزشیابی توسط مصاحبه با مددجویان و اطرافیان، معاینه و مشاهده صورت می­گیرد(38).
در این مدل اگرچه گام­های فرآیند پرستاری شرح داده شده است با این وجود مراقبت­های پرستاری در این مدل عموماً در سطحی انتزاعی، بر فرآیند تطابق با بدشکلی تمرکز یافته است و کاربرد آن برای بازگرداندن بیماران به جامعه و چگونگی ارزیابی بیماران در این گذر شفاف نمی باشد.
[1]north american nursing diagnosis (NANDA)