پایان نامه ها و مقالات

مقاله حقوق رایگان با موضوع شرکت های سهامی

دی ۲۸, ۱۳۹۷

است؛ بدین معنا که شرکت مطابق ماده 8 قانون تجارت انگلستان، میتواند نسبت به مبلغ یا قسط پرداخت نشده سهام، چنین سهامی را حبس نماید و حق حبس را تا پرداخت کامل آن جاری نماید. اساسنامه شرکت های سهامی خاص میتواند افزون بر مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام، حق حبس و حق تقدم ناشی از آن را، نسبت به هر دین بوجود آمده در برابر شرکت توسعه دهد. با اعمال حق حبس سهام، سهامدار که بدهکار شرکت است، بدون رضایت دارنده ی حق حبس که وثیقه گیرنده تلقی می گردد (شرکت)نمی تواند نسبت به سهام مورد وثیقه تصرفات حقوقی نماید. لیکن درهر حال غالباً بستانکار تنها میتواند مال متعهد را که به جهتی از جهات قانونی (در مقابل اعمال قراردادی)نگه داشته است، از بازپس دادن آن تا پرداخت کامل دین توسط مدیون خودداری کند، لیکن نمیتواند مال مورد حبس را برخلاف دیگر قالب های توثیق، تحت شرایط قانونی فروخته و استیفای طلب نماید؛ بلکه فقط حق نگهداری آن را دارد. در غیر این صورت تحت خطای مدنی مداخله در کالای غیر مسئول شناخته می شود.
درحقوق انگلیس برای قالب Lien بعنوان حق عینی بستانکار بر مال بدهکار، سه شیوه شناخته شده است:
1- قالب Lien ممکن است به بستانکار تا زمانی که حقوق وی بطور کامل پرداخت یا وصول نشده باشد، حق تصرف کالاها و اوراقی را اعطاء نماید. حق عینی ناشی از قالب مذکور در زمینه کالاهاغالباً با قبض آن ها ملازمه دارد.
در حقوق کامن لا ممکن است شیوه ی یاد شده به صورت خاص یا عام پیش بینی گردد. نوع خاص این شیوه از نوع عام آن مرسوم تر است که بموجب آن، تا زمانیکه تمام مسئولیت های بدهکار تصفیه نگردد، بستانکار حق دارد بعنوان وثیقه گیرنده حق استیفای مطالبات خود اعم از اصل، بهره، حق الزحمه نگهداری از مورد وثیقه و هر هزینه ی دیگری در خصوص آن کالاها را برای خود محفوظ دارد؛ برای مثال به وثایق تحمیلی برای صاحب مسافرخانه نسبت به کالاهایی که در پانسیون گذاشته می شود (قانون مسافرخانه 1878)و تعمیرکاران نسبت به کالاهایی که در تصرفشان باقی میماند بعنوان وثیقه خاص اشاره میشود. تأسیسLien برخلاف حقوق ایران، در شیوه ی عام خود ممکن است به موجب توافق حاصل گردد. برای نمونه به حق وکیل نسبت به اوراق موکل و نیز حق بانکها درخصوص چکهای واصله از سوی مشتریان نسبت به صورت وضعیت اعتباری حساب آن ها اشاره میشود که ممکن است حق حبس در قراردادهای منعقده، پیش بینی و مورد موافقت متعهد قرار گرفته باشد؛ شیوهای که در حقوق ایران به آن جنبه ی قراردادی دارای حق عینی اعطاء نشده است. حق عینی ناشی از قرارداد Lien با اسقاط حق توسط وثیقه گیرنده، بازپرداخت کامل تعهد مالی و یا جایگزین نمودن آن با سایر مصادیق عقود توثیقی تحت گستره Security ساقط میشود.
Equitable Lien-2 شیوه دیگری از وثیقه در قالب عام Lien می باشد که یک نوع وثیقه قهری است و برای نمونه به حق عینی شرکای یک شرکت تجاری منحل شده نسبت به دارایی های آن اشاره میشود.
:Maritime Liens-3 در حقوق انگلیس حق ممتاز دریایی تحت عنوان مزبور که مالکیت مطلق مالک کشتی را محدود کند، همواره در گستره ی حقوق عینی قرار میگیرد و برای طلبکار نسبت به کشتی، کرایه حمل و ملحقات آن، وثیقه عینی ایجاد میکند. در حقوق ایران، قانون دریایی مصوب 1343، فصل دوم را به حقوق ممتاز دریایی اختصاص داده است که عیناً ترجمه “کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی” مصوب 1926 بروکسل است. در قانون دریایی ایران، با استقراء در مواد مرتبط با مبحث حقوق یا مطالبات ممتاز به نظر می رسد، بتوان گفت حق ممتاز دریایی از اقسام حقوق عینی بشمار می رود. در ماده 29 این قانون مطالبات ممتاز دریایی در 5 مورد احصاء شده اند و ماده 37 از حق ممتاز در مورد هزینه انتقال بقایای کشتی سخن به میان آورده است که بموجب ماده 33 قانون مارالذکر «درصورتی که نسبت به کشتی علاوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود می باشد ابلاغ دادخواست به دارندگان حقوق مزبور نیز لازم است…»، حاکی از آن است که مطالبات ممتاز دریایی در زمره ی حقوق عینی قرار دارد؛ زیرا همه آثار حق عینی نظیر حق تقدم (ماده 46 ق.د.ا)، حق تعقیب (ماده 45 ق.د.ا)، حق فروش (ماده 50 ق.د.ا)و حق تملّک کشتی (ماده 51 ق.د.ا) بر وثایق دریایی جریان دارد .

در حقوق انگلیس حق ممتاز دریایی در موارد زیر ایجاد می‌شود:
1. در اثر انجام کاری (مثل فعالیت کارکنان و مستخدمین کشتی و عملیات نجات بوسیله نجات دهندگان(
2. به واسطه تهیه ی کالایی طبق یک قرارداد (قرارداد جهت تهیه مایحتاج و خواربار مورد نیاز کشتی(

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. به واسطه ورود خسارت به اشخاص زیان‌دیده (تصادم و امثالهم)
همانطور که ملاحظه می شود حقوق این کشور، ایجاد وثیقه عینی را از گستره ی محدود روابط قراردادی به ایجاد وثیقه قانونی ناشی از حوادث زیان بار دریایی توسعه داده است. لیکن در عمل عنوان عام حقوق ممتاز را به قلمرو حقوق دریایی منحصر نموده اند و از سوی دیگر قانونی که به حقوق ممتاز دریایی پرداخته باشد تصویب نشده است، لذا می بایست به سوابق قضایی این کشور و “معاهده یکسان سازی برخی قواعد مربوط به حقوق ممتاز و رهن” مصوب 1967 مراجعه کرد. برای مثال مطابق رأی بعمل آمده در قضیه ی ریپون سیتی حق ممتاز دریایی اینگونه تعریف شده است: «حق عینی ممتاز دریایی عبارتست از طلب ممتازعلیه شیء، درقبال خدمتی که برای آن انجام شده یا زیانی که به سبب آن به وجود آمده است و این طلب ممتاز با اقامه دعوا قابل وصول است و دارنده آن با انتقال شیءبه دیگری از حق خود محروم نخواهد شد». در قانون دریایی ایران حقوق ممتاز تعریف نشده است. ماده 29 قانون دریایی ایران حقوق ممتازه را به پنج دسته تقسیم نموده که حقوق هر دسته بر دسته ی بعدی رجحان دارد. نکته ای را که باید متذکر شد؛ ماده 29 در مقدمه ی خود مقرر می‌دارد که حقوق ممتاز نه تنها نسبت به کشتی ایجاد می‌گردد، بلکه نسبت به ملحقات کشتی (موضوع ماده 35) که از شروع سفر ایجاد شده است نیز ممتاز تلقی می‌شود.

به منظور اعمال و اجرای حق ممتاز نسبت به کشتی، به جهت وجود حق عینی طلبکار بر روی مورد وثیقه، وثیقه گیرنده برای توقیف کشتی مجبور نیست علیه مالک کشتی اقامه دعوا کند، بلکه بدون توجه به این که کشتی متعلق به چه کسی است، می‌تواند مستقیماً مبادرت به اقدامات قانونی علیه خود کشتی نماید. به عبارت دیگر به کشتی شخصیت حقوقی اعطاءشده است. در حقوق دریایی انگلیس نظیر قراردادهای توثیقی ایران به وثیقه گیرنده نسبت به مورد وثیقه اعطای مالکیت نمی شود، بلکه وی به موجب قرار داد وثیقه ای یا حکم قانون دریایی، واجد حق عینی تبعی می شود که انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت؛ زیرا در حقوق انگلیس همواره هر حق عینی و از جمله حق ممتاز دریایی متضمن “حق تعقیب” و “حق تقدم” برای صاحب آن است. لذا چنانچه مالکیت کشتی به دیگری منتقل شود، حق عینی ممتاز دریایی برای ذی نفع باقی خواهد ماند و به جهت امتیاز حق تعقیب، انتقال شیء سبب محرومیت صاحب حق ممتاز نخواهد شد.
از سوی دیگر همانگونه که در ماده 30 قانون دریایی ایران آمده است حق عینی ناشی از حقوق ممتاز دریایی بر سایر حقوق عینی مانند عقد رهن رجحان دارد در حقوق دریایی انگلیس نیز حقوق عینی حاکم بر دعاوی دریایی درجه بندی شده و حقوق ویژه ای مانند حقوق ممتاز بر هزینه های دادرسی و رهن کشتی مقدم شمرده شده اند.
-5شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران:
شرط ذخیره مالکیت یا Retention Of Title Clause تأسیسی است که متعهدله با توقیف مالکیت یک مال، محقّ می شود تا از دارایی تحفیظی بصورتی که حق تقدم و ارجحیت داشته باشد، بتواند جبران خسارت و استیفاء حق نماید. لیکن ممکن است علی رغم حفظ مالکیت، تصرف اموال توقیفی به متعهد داده شود. تأسیس مزبور غالباً در قالب شرط عدم انتقال مالکیت به خریدار تا پرداخت کامل ثمن یا سایر بدهی های متعهد به متعهدله در عقد بیع، نمودار می شود. در صورتی که متعهد قبل از ایفاء تعهدات مالی خویش، ورشکسته شود به جهت امتیازات حق عینی که برای وثیقه گیرنده پیش بینی شده است، وی از ورود در ردیف غرمای ورشکسته معاف می شود و می تواند به حق مالکیت خود استناد نماید. نهاد توثیقی مذکور در حقوق ایران به ترتیبی که در حقوق انگلیس وجود دارد به رسمیت شناخته نشده است. علت این امر را وجود ماده 380 ق.م ایران می دانند که در تدبیری به ظاهر مشابه، برای فروشنده امکان بازپس گیری مورد معامله، در صورت مفلس شدن خریدار و وجود عین مبیع نزد او، پیش بینی نمو
– حمیدرضا علومی یزدی، همان، 23

No Comments

Leave a Reply