مقاله رایگان درباره گرایش کارآفرینانه

یک مطالعه – پایان‌نامه کارشناسی ارشد – تحت عنوان ” تعیین و ارزیابی سطح موجود گرایش به بازار (بازارگرائی) در شرکت ملی نفت ایران (شمنا) “، با توجه به مطالعات کوهلی و جاورسکی (1990) و نارور و اسلاتر (1990)، یک مقیاس چهاربعدی شامل تجزیه و تحلیل مشتریان، پاسخگویی به مشتریان، تجزیه و تحلیل رقبا و تسهیم و تبادل اطلاعات بین واحدها را توسعه داده و با استفاده ار آن، بازارگرائی شرکت ملی نفت ایران (شمنا) را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سطح کلی بازارگرائی در شمنا در سطح مطلوبی است. در مورد ابعاد، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تجزیه و تحلیل مشتریان، پاسخگویی به مشتریان، تسهیم و تبادل اطلاعات بین واحدها، در سطح مطلوبی است ولی تجزیه و تحلیل رقبا در سطح مطلوبی قرار ندارد.
2-11-3 بیگی (1382) در یک مطالعه – پایان‌نامه کارشناسی ارشد – تحت عنوان ” شناسایی موانع سازمانی مؤثر بر بازارگرائی در شعب بانک رفاه “، که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است، در قالب یک تحقیق توصیفی‌ -پیمایشی، به بررسی موانع ساختاری، سیستمی و استراتژیک شعب بانک رفاه پرداخته است. در این مطالعه به منظور سنجش بازارگرائی از ابعاد مقیاس نارور و اسلاتر(1990) شامل مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی، بقای بلندمدت و هماهنگی بین واحدها و نیز از بعد استفادۀ بهینه از اطلاعات بازار (کوهلی و جاورسکی، 1990)، استفاده شده است. موانع مؤثر بر بازارگرائی نیز در قالب موانع ساختاری، سیستمی و استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های این تحقیق از طریق پرسشنامه از آن دسته از کارمندان شعب بانک رفاه گردآوری شده است که دارای حداقل دو سال تجربۀ شغلی در زمینه ارائه خدمات بانکی باشند. داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که موانع سیستمی بیش از موانع ساختاری و استراتژیکی (با ترتیب اولویت سیستمی، ساختاری و استراتژیکی)، مانع از بازارگرائی در شعب می‌گردد. همچنین در بین موانع ساختاری، پیچیدگی، بیش از موانع دیگر مانع از بازارگرائی در شعب بانک رفاه می‌گردد. در بین موانع سیستمی نیز، ناکارآمدی سیستم پرسنلی بیش از سایر موانع بر بازارگرائی در شعب تأثیر منفی می‌گذارد و در نهایت در بین موانع استراتژیک، استراتژی تمایز بیش از موانع دیگر، مانع از بازارگرائی در شعب بانک رفاه می‌شود. لذا اتخاذ تدابیری در جهت کاهش پیچیدگی و توجه به کارمندیابی مناسب، انتخاب صحیح نیروهای واجد شرایط، وجود سیستم ارتقاء و انتصاب مناسب، وجود سیستم تشویقی و تنبیهی مناسب و در صورت استفاده از استراتژی تمایز، طراحی خدمات جدید، ارائه خدمات جانبی به مشتری، انتخاب نام و مارک مناسب برای خدمات و تلاش مداوم در زمینه ابداع و تحقیق و توسعه، پیشنهاد می‌گردد.
2-11-4 دیواندری، نیکوکار، نهاوندیان، آقازاده مقاله‌ای در نشریه مدیریت بازرگانی در سال 1387 به چاپ رسانیدند؛ مدل مفهومی این تحقیق، نشان‌دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم) از طریق ایجاد ارزش‌(‌ بین بازارگرائی و عملکرد کسب و کار است. یافته‌ها نشان می‌دهند که از نظر خبرگان، کلیت مدل مفهومی بازارگرائی و عملکرد کسب و کار در ایران با برخی اصلاحات مورد تائید می‌باشد. کلیه مولفه‌های مدل بطور مستقل حائز اهمیت می‌باشند. در باب اهمیت نسبی، سه عامل بازارگرائی، ایجاد ارزش و عملکرد کسب و کار از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‌های بازارگرائی به ترتیب (1) پاسخ و اقدام استراتژیک، (2) بخش‌ها و سیستم‌های هماهنگ و (3) فرهنگ و رفتار هوشمند است . اهمیت نسبی مولفه‌های ایجاد ارزش به ترتیب: (1) ارزش ادراکی مشتری از بنگاه، (2) ارزش ادراکی بازار از بنگاه، (3) ارزش ادراکی رقبا و (4) ارزش ادراکی درون بنگاه است . اهمیت نسبی مولفه‌های عملکرد کسب و کار به ترتیب (1) عملکرد بنگاه در قبال مشتری، (2) عملکرد بنگاه در قبال بازار، (3) عملکرد رقابتی)در قبال رقیب ( و ( 4) عملکرد درونی بنگاه است. مدل یاد شده به شرح ذیل است:
عملکرد بانک‌های تجاری
عملکرد بانک در قبال مشتری
عملکرد بانک در قبال بازار
عملکرد رقابتی بانک
عملکرد درون سازمانی
بازارگرایی
بانک‌های تجاری
پاسخ و اقدام استراتژیک
بخش‌ها و سیستم‌های هماهنگ
فرهنگ و رفتار هوشمند

ایجاد ارزش در بانک‌های تجاری
ارزش ادراکی مشتری از بانک
ارزش ادراکی بازار از بانک
ارزش ادراکی رقبا از بانک
ارزش درون سازمانی بانک

شکل (2-9) مدل مفهومی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار (آقازاده، 1387)
2-11-5 رنجبریان و براری در سال 1388 در مقاله‌ای با عنوان « بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری» که در پژوهشنامه مدیریت اجرایی به چاپ رسید به این نتیجه رسیدند که به ترتیب الویت، شایستگی (253/0)، ارتباطات (204/0)، اعتماد (136/0) و مدیریت تعارض (095/0) بر رضایت مشتری از خدمات بانک سامان رابطه داشته، اما تعهد رابطه معناداری با رضایت آن‌ها نداشته است.
2-11-6 ملاحسینی و نیک‌سرشت در تحقیقی با عنوان « روابط بین بازارگرایی و عملکرد در نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمهی آسیا- در استان کرمان، که در دانشگاه شهید باهنر این استان انجام شده است، به طور تجربی ارتباط بین بازارگرائی و عملکرد، در نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه‌ی آسیا در استان کرمان را مورد امتحان قرارداده‌اند. مقیاس بازارگرائی مخصوص بخش خدمات بکارگرفته شده است. تجزیه و تحلیل فاکتورها نشان می‌دهد که 4 بعد پنهان تحت بازارگرائی وجود دارند: مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی، پاسخگویی بخشی و گرایش به رضایت مشتری. یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که مشتری‌گرائی و گرایش به رضایت مشتری، اثر قوی‌ای روی عملکرد نسبت به دیگر ابعاد دارد و رقیب‌گرائی، تاثیر کمتری روی عملکرد دارد و پاسخگویی سازمانی، رابطه نامحسوسی با عملکرد دارد.
مشتری گرایی
عملکرد سازمان

رقیب گرایی

پاسخگویی

گرایش به رضایت
مشتری

شکل (2-10) مدل مفهومی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی
2-11-7 نیکومرام و حیدرزاده (1382) در یک مطالعه تحت عنوان ” ارزیابی تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرائی بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های تولیدی – شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است ، سؤال زیر را مبنای پژوهش خود قرار داده‌اند:
تأثیر اتخاذ گرایش کارآفرینانه و بازارگرائی، بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس چگونه است؟ بدین منظور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که تولید‌کنندۀ کالاهای مصرفی، و اطلاعات مالی 3 سال (1378 تا 1380) آنها موجود بوده، مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر این شرکت‌ها از بالاترین فرد مسئول در امور بازاریابی هر شرکت، گردآوری شده است. متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: گرایش کارآفرینانه، ابعاد ساختاری سازمان و بازارگرائی. شاخص‌‌های عملکرد نیز شامل: سهم بازار، رشد فروش، و حاشیه فروش می‌باشند. از سوی دیگر، روش تحقیق نیز تحقیق همبستگی با ماهیت کاربردی و مقطعی می‌باشد. مدل مفهومی مورد استفاده در این مطالعه در شکل (2-12) نشان داده شده است:
عملکرد کسب و کار
عملکرد بازار
سهم بازار
عملکرد مالی
رشد فروش
حاشیه فروش

ساختار سازمانی
رسمی بودن/ رسمیت
متمرکز بودن/ تمرکز
تخصصی بودن/ گروه‌بندی و تفکیک افراد

گرایش کارآفرینانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بازارگرائی

شکل (2-11): مدل تحلیلی و روابط متغیرها (نیکومرام و حیدرزاده، 1382)
نتایج نشان داده است که گرایش کارآفرینانه، رابطۀ مستقیم و مثبتی با بازارگرائی ندارد، بلکه از طریق کاهش گروه‌بندی، تأثیر معکوسی بر بازارگرائی دارد. همچنین مشخص شده است که تأثیر اجرایی گرایش کارآفرینانه هنگامی‌ که توسط بازارگرائی تعدیل می‌گردد، با هنگامی که توسط بازارگرائی تعدیل نگردد، تفاوتی نمی‌کند و بی تأثیر است. سازمان‌ها برای ایجاد یا حفظ اصول بازارگرائی در خود، باید به کاهش گروه‌بندی در ساختار سازمانی خود همت گمارند. به عبارت دیگر، با کاهش میزان گستردگی وظایف، در یک محدودۀ از پیش تعیین شده، یا به عبارت دیگر کاهش تخصصی بودن – به این معنا که کارها و فعالیت‌های سازمان کمتر به وظایف جداگانه و تخصصی، تقسیم و تفکیک شوند – در راستای اجرای اصول بازارگرائی، قدم خواهند گذارد (نیکومرام و حیدرزاده، 1382).
2-11-8 رضایی دولت آبادی و خائف الهی (1385)، در یک مطالعه با عنوان ” مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرائی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در صنایع پتروشیمی ایران “، که در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است، ابتدا به بررسی دیدگاه‌ها و مدل‌های بازارگرائی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی پرداخته‌اند؛ سپس روابط علی میان فرهنگ بازارگرائی، هوشمندی بازار، قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد کسب و کار را بررسی کرده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و بر اساس داده‌های حاصل از محیط صنعت پتروشیمی ایران، مدلی مفهومی و تصمیم‌ساز را برای تبیین پیوندهای علی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد کرده و مورد آزمون قرار داده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی، تحت تأثیر یکپارچگی بازارگرائی و قابلیت‎های بازاریابی است. پژوهش‎های متعدد نشان می‌دهند که رابطه مثبتی بین بازارگرائی و عملکرد کسب و کار وجود دارد. به منظور بهبود رابطۀ بازارگرائی با عملکرد کسب و کار، از متغیرهای تعدیل‌کننده مانند مانند کارآفرینی، استراتژی، آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژی و متغیرهای میانجی مانند نوآوری، کیفیت، محصول، مدیریت ارتباط با مشتری و … استفاده می‌شود. با توجه به عدم بررسی متغیر میانجی قابلیت‌های بازاریابی در مطالعات رابطه بازارگرائی و عملکرد کسب و کار، انگیزه اصلی این پژوهش مهیا گردید و یک مدل توسعه داده شد که آن در شکل (2-13) نشان داده شده است.
عملکرد کسب و کار
عملکرد مشتری
عملکرد بازار
عملکرد مالی
فرهنگ بازارگرائی
مشتری گرائی
رقابت گرائی
هماهنگی بین‌بخشی
قابلیت‌های بازاریابی
ارتباط با مشتری
محصول متمایز
خدمت به مشتری
اثربخشی فعالیت‌های پیشبرد
تحقیقات بازاریابی
شبکه توزیع

هوشمندی بازار
ایجاد هوشمندی
پاسخگویی
توزیع هوشمندی

شکل (2-12): رابطه بین بازارگرائی، قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد کسب و کار (رضایی دولت آبادی و خائف الهی، 1385)
در این مدل می‌توان روابط مستقیم و غیر مستقیم بازارگرائی با عملکرد کسب و کار را مشاهده کرد. اگر چه رابطۀ بازارگرائی با عملکرد کسب و کار و قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد کسب و کار انجام شده است، اما مدل طراحی شده به هر دو رابطه توجه دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر بازارگرائی (فرهنگ بازارگرائی و هوشمندی بازار) بر عملکرد کسب و کار از طریق قابلیت‌های بازاریابی، بیشتر از اثر مستقیم آن است. از میان عوامل مؤثر بر عملکرد کسب و کار در شرکت‌های مورد بررسی، اثر رقابت‌گرائی و ارتباز با مشتری چندان قوی نمی‌باشند که حاکی از وجود مشکلاتی در زمینه رقابت‌گرائی و ارتباط با مشتری است (‌رضایی دولت آبادی و خائف الهی، 1385‌).
2-11-9 گیلانی نیا و میر‌خداوندی در تحقیق خود با عنوان « بازارگرائی و برنامه‌ریزی بازاریابی گردشگری راهکاری اساسی در حذف موانع صنعت گردشگری » که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شده است، تفکر بازاریابی را که به عنوان زیر بنای فلسفی بازارگرائی می‌باشد، شرح می‌دهد و سپس مفهوم بازارگرائی و مولفه های مهم آن را مطرح می‌کند و در پایان به بررسی نقش بازاریابی در صنعت گردشگری ، پژوهش‌های مربوطه و موانع توسعه صنعت گردشگری منطقه شمال ایران پرداخته است.
2-11-10 خانمحمدی (1386) در یک مطالعه به بررسی میزان بازارگرائی در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد تهران پرداخته است. در این تحقیق، مدل بازارگرائی ” کوهلی و جاورسکی ” که بر مبنای سه عنصر کلیدی‌ ” هوشمندی، توزیع هوشمندی و پاسخگویی به نیازهای بازار ” می‌باشد برای سنجش میزان بازارگرائی انتخاب شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های مستقر در مراکز رشد واحدهای فناور شهر تهران بود که از بین آنها، 40 واحد بصورت نمونه‌گیری طبقه‌‌ای تصادفی انتخاب گردیده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده، که میزان آلفای کرونباخ برابر با 77% بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان داده که میزان بازارگرائی در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد تهران پایین است.
2-11-11 حسینی، در پایان‌نامه خود با عنوان «بررسی عوامل موثر بر اقدامات بازارگرائی صادرات و عملکرد صادرات در شرکت‌های تولیدی» ، که در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته است، به دنبال بررسی عوامل موثر بر اقدامات بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات در 30 شرکت تولیدی مستقر در شهر مشهد بوده است. بدین منظور تاثیر عوامل شایستگی وابستگی و هماهنگی صادرات بر متغیرهای اقدامات بازارگرائی صادرات و عملکرد صادرات بررسی شدند. همچنین رابطه بین اقدامات بازارگرائی صادرات و عملکرد صادرات، ضمن توجه به عامل محیط صادرات در تعدیل این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از تاثیر عوامل شایستگی، وابستگی و هماهنگی صادرات بر اقدامات بازارگرائی صادرات می باشد. همچنین اقدامات بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات و بعد رضایت صادرات، تاثیری مثبت دارد. تاثیر عوامل شایستگی، وابستگی و هماهنگی صادرات بر عملکرد صادرات و ابعاد آن (رضایت صادرات و رشد فروش صادرات) بجز تاثیر هماهنگی صادرات بر رشد فروش صادرات تایید نگردید. آخرین یافته تحقیق نیز نشان داد که محیط صادرات، رابطه بین اقدامات بازارگرائی صادرات و عملکرد‌‌ صادرات‌ را تعدیل‌ نمی‌کند.
بازارگرائی در بانک‌ها؛ تجارب کشورها

بازارگرائی اغلب به عنوان یک رویکرد استراتژیک تلقی می‌شود که می‌تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی شود. این بیان می‌تواند در مورد بانک‌ها نیز بکار برده شود چرا که آن‌ها با تغییرات خیره‌کننده‌ای مواجه هستند. بانکداری نوین با تغییرات متعددی روبروست که هرکدام باعث تشدید رقابت می‌شوند. بنابراین، تمرکز سنتی درونگرا بایستی به بازارگرائی تبدیل گردد (کولار، 2006).
درست یک دهۀ قبل، بانک‌ها نسبت به پیگیری و پیاده‌سازی مفهوم بازاریابی، اظهار بی میلی می‌کردند. به نظر کاتلر (1994) بانک‌ها در اتخاذ این مفهوم، کند بوده و آن را نه به عنوان فلسفۀ کسب و کار، بلکه صرفأ به عنوان مفهوم تبلیغ و ترفیع فروش پذیرفته‌اند. با این وجود بانک‌ها در طول دهۀ گذشته، تغییرات بی‌شماری را تجربه کرده‌اند. یکی از روندهای مهم مقررات زدایی بخش بانکداری بوده که ریسک‌های مختلف و رقابت‌پذیری بازار را افزایش داده است. روندهای مهم دیگر مانند توسعۀ سریع فناوری اطلاعات و افزایش رقابت غیربانکی، فشار زیادی را بر کارایی بازار بانک‌ها وارد کرده است. در حالیکه مشتریان فعال‌تر و قوی‌تر شده‌اند. بانک‌ها به منظور پاسخگویی کاراتر به این روندها، ناگزیر از انعطاف‌پذیری، نوآوری، و بازارگرائی بیشترند. نظریه‌پردازان مدیریت بانکی از چنین نیازی استقبال نموده و بر توسعۀ کارکرد بازاریابی به عنوان حوزه‌ای کلیدی تأکید دارند که به واسطه آن، بانک‌های موفق خودشان را در آینده از دیگران متمایز خواهند ساخت. برای مثال، گرین باووم و تاکور (1994)، بیان می‌کنند که پاسخگویی بهتر به بازار و تطبیق محصولات با نیازهای مشتریان بطور فزاینده‌ای در موفقیت بخش مالی حائز اهمیت می‌باشد. کنالز (1993)، در تحلیل

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *