مقاله رایگان درمورد تحلیل عاملی تأییدی

پزشکی
اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه انگیزش کارکنان ) 105
جدول 4-11 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی
اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه درک نیازهای دانشجویان ) 106
جدول 4-12 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی
اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه کمک به یادگیری دانشجویان) 107
جدول 4-13 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی
اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه رهبری و ارتباطات) 108
جدول 4-14 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی
اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (ارزش قائل شدن برای افراد) 109
جدول 4-15 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی
اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (حمایت از فعالیت های سازمان) 110
جدول 4-16 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی ( اهدای دانش) 118
جدول 4-17 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی ( گردآوری دانش) 119
جدول 4-18 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی ( توانایی کارکنان) 121
جدول 4-19 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی ( انگیزش کارکنان) 122
جدول 4-20 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی ( درک نیازهای دانشجویان) 123
عنوان صفحه

جدول 4-21 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی (کمک به یادگیری دانشجویان) 125
جدول 4-22 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی (رهبری و ارتباطات) 126

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-23 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی (ارزش قائل شدن برای افراد) 128
جدول 4-24 : خلاصه نتایج آماری تحلیل عاملی تأییدی (حمایت از فعالیت های سازمان) 129
جدول 4-25 : ضریب همبستگی بین اهدای دانش و مؤلفه های بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های
اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان 130
جدول 4-26 : شاخص های برازش کلی مدل تدوین شده 131
جدول 4-27 : وزن های رگرسیونی مدل 132
جدول 4-28 : ضریب همبستگی بین گردآوری دانش و مؤلفه های بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های
اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان 133
جدول 4-29 : شاخص های برازش کلی مدل تدوین شده 134
جدول 4-30 : وزن های رگرسیونی مدل 135
جدول 4-31 : ضریب همبستگی بین توانایی کارکنان و مؤلفه های بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های
اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان 136
جدول 4-32 : شاخص های برازش کلی مدل تدوین شده 137
جدول 4-33 : وزن های رگرسیونی مدل 138
جدول 4-34 : ضریب همبستگی بین انگیزش کارکنان و مؤلفه های بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های
اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان 139
جدول 4-35 : شاخص های برازش کلی مدل تدوین شده 140
جدول 4-36 : وزن های رگرسیونی مدل 141
جدول 4-37 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های تسهیم دانش بر حسب جنسیت 142
جدول 4-38 : میانگین و انحراف معیار تسهیم دانش براساس جنسیت 142
جدول 4-39 : نتایج آزمون t مستقل مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب جنسیت 142
جدول 4-40 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های تسهیم دانش بر حسب مرتبه علمی 143
جدول 4-41 : میانگین و انحراف معیار تسهیم دانش براساس مرتبه علمی 144
جدول 4-42 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب مرتبه علمی 144
جدول 4-43 : نتایج آزمون توکی 144
عنوان صفحه

جدول 4-44 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های تسهیم دانش بر حسب رشته تحصیلی 145
جدول 4-45 : میانگین و انحراف معیار تسهیم دانش براساس رشته تحصیلی 146
جدول 4-46 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب رشته تحصیلی 146
جدول 4-47 : نتایج آزمون توکی 146
جدول 4-48 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های تسهیم دانش بر حسب دانشگاه محل اخذ
آخرین مدرک تحصیلی 147
جدول 4-49 : میانگین و انحراف معیار تسهیم دانش براساس دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی
148
جدول 4-50 : نتایج آزمون t مستقل مقایسه میانگین تسهیم دانش بر حسب محل اخذ آخرین مدرک
تحصیلی 148
جدول 4-51 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های تسهیم دانش بر حسب سنوات خدمت 149
جدول 4-52 : میانگین و انحراف معیار تسهیم دانش براساس دانشگاه سنوات خدمت 149
جدول 4-53 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب سنوات خدمت 149
جدول 4-54 : نتایج آزمون توکی 150
جدول 4-55 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های تسهیم دانش بر حسب دانشگاه محل خدمت
151
جدول 4-56 : میانگین و انحراف معیار تسهیم دانش براساس دانشگاه محل خدمت 151
جدول 4-57 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب دانشگاه محل خدمت 151
جدول 4-58 : نتایج آزمون توکی 152
جدول 4-59 : میانگین و انحراف معیار قابلیت جذب دانش براساس جنسیت 153
جدول 4-60 : نتایج آزمون t مستقل مقایسه میانگین قابلیت جذب دانش براساس جنسیت 153
جدول 4-61 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های قابلیت جذب دانش بر حسب مرتبه علمی
153
جدول 4-62 : میانگین و انحراف معیار قابلیت جذب دانش براساس مرتبه علمی 154

جدول 4-63 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات قابلیت جذب دانش بر حسب مرتبه علمی 154
جدول 4-64 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های قابلیت جذب دانش بر حسب رشته تحصیلی
154
عنوان صفحه

جدول 4-65 : میانگین و انحراف معیار قابلیت جذب دانش براساس رشته تحصیلی 155
جدول 4-66 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات قابلیت جذب دانش بر حسب رشته تحصیلی 155
جدول 4-67 : نتایج آزمون توکی 155
جدول 4-68 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های قابلیت جذب دانش بر حسب دانشگاه محل
اخذ آخرین مدرک تحصیلی 156
جدول 4-69 : میانگین و انحراف معیار قابلیت جذب دانش براساس دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک
تحصیلی 157
جدول 4-70 : نتایج آزمون t مستقل مقایسه میانگین قابلیت جذب دانش بر اساس دانشگاه محل اخذ
آخرین مدرک تحصیلی 157
جدول 4-71 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های قابلیت جذب دانش بر حسب سنوات
خدمت 157
جدول 4-72 : میانگین و انحراف معیار قابلیت جذب دانش براساس سنوات خدمت 158
جدول 4-73 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات قابلیت جذب دانش بر حسب سنوات خدمت 158
جدول 4-74 : نتایج آزمون توکی 158
جدول 4-75 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های قابلیت جذب دانش بر حسب دانشگاه محل خدمت 159
جدول 4-76 : میانگین و انحراف معیار قابلیت جذب دانش براساس دانشگاه محل خدمت 160
جدول 4-77 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات قابلیت جذب دانش بر حسب دانشگاه محل خدمت
160
جدول 4-78 : نتایج آزمون توکی 160
جدول 4-79 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های بهبود کیفیت علمی بر حسب جنسیت 161
جدول 4-80 : میانگین و انحراف معیار بهبود کیفیت علمی براساس جنسیت 162
جدول 4-81 : نتایج آزمون t مستقل مقایسه میانگین بهبود کیفیت علمی براساس جنسیت 162
جدول 4-82 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های بهبود کیفیت علمی بر حسب مرتبه علمی
162
جدول 4-83 : میانگین و انحراف معیار بهبود کیفیت علمی براساس مرتبه علمی 163
جدول 4-84 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات بهبود کیفیت علمی بر حسب مرتبه علمی 163
عنوان صفحه

جدول 4-85 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های بهبود کیفیت علمی بر حسب رشته تحصیلی
163
جدول 4-86 : میانگین و انحراف معیار بهبود کیفیت علمی براساس رشته تحصیلی 164
جدول 4-87 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات بهبود کیفیت علمی بر حسب رشته تحصیلی 164
جدول 4-88 : نتایج آزمون توکی 164
جدول 4-89 : میانگین و انحراف معیار بهبود کیفیت علمی براساس دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک
تحصیلی 165
جدول 4-90 : نتایج آزمون t مستقل مقایسه میانگین بهبود کیفیت علمی بر اساس دانشگاه محل اخذ
آخرین مدرک تحصیلی 165
جدول 4-91 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های بهبود کیفیت علمی بر حسب سنوات خدمت
166
جدول 4-92 : میانگین و انحراف معیار بهبود کیفیت علمی براساس دانشگاه سنوات خدمت 166
جدول 4-93 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات بهبود کیفیت علمی بر حسب سنوات خدمت 166
جدول 4-94 : نتایج آزمون لوین فرض همگونی واریانس‌های بهبود کیفیت علمی بر حسب دانشگاه محل
خدمت 167
جدول 4-95 : میانگین و انحراف معیار بهبود کیفیت علمی براساس دانشگاه محل خدمت 167
جدول 4-96 : نتایج آزمون F مقایسه میانگین نمرات بهبود کیفیت علمی بر حسب دانشگاه محل
خدمت 167
جدول 4-97 : نتایج آزمون توکی 168
جدول 4-98 : بارهای عاملی و ضرایب ساختاری ابعاد متغیرهای پژوهش 170
جدول 4-99 : ضریب همبستگی بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی در دانشگاه
های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان 171
جدول 4-100 : شاخص های برازش کلی مدل تدوین شده 172
جدول 4-101 : وزن های رگرسیونی مدل نهایی پژوهش 173

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
سازمان ها به منظور حفظ پویایی و بقای خود در جریان تغییر و تحولات محیطی و پیشرفت های وسیع ، به دانش به عنوان یک منبع استراتژیک نگاه می کنند ، چرا که این دارایی مهم می تواند سازمان ها را بیش از پیش انعطاف پذیر کرده به طوری که بتوانند در شرایط چالش انگیز محیطی ، اهداف استراتژیک خود را محقق کنند . این دارایی ارزشمند یعنی دانش به خودی خود نمی تواند برای سازمان مزیت رقابتی کسب کند بلکه برای استفاده بهینه از آن باید بتوان آن را مدیریت کرد . مدیریت دانش موضوعی است که در چند دهه اخیر توجه سازمان ها را بخود جلب کرده است . سازمان ها از طریق مدیریت دانش می توانند دانش کارکنان خود را مدیریت کرده ودر جهت اهداف خود به کار گیرند . یکی از استراتژی های مهم برای استقرار و کاربست مدیریت دانش در سازمان ها ، فرآیند تسهیم دانش می باشد . تسهیم دانش فرآیندی است که از طریق آن افراد به صورت متقابل دانش و تجربیات خود را به یکدیگر منتقل می کنند . تسهیم دانش برای سازمان ها بسیار ارزشمند است و از خروج ذخیره دانش از سازمان جلوگیری به عمل می آورد .
از طرف دیگر صرف اتکا به دارایی های دانشی داخل سازمان کافی نیست بلکه لازم است تا سازمان ها علاوه بر توجه دانش داخلی خود ، بر دانش جدید و با ارزشی که در خارج از مرزهای سازمان قرار دارند نیز توجه کنند ، قابلیت جذب دانش عاملی است که این امر را محقق می کند ، سازمان از طریق قابلیت جذب دانش می تواند دانش با ارزش و جدید خارجی را شناسایی و جذب کرده و از برای تحقق اهداف استراتژیک خود ، بهره برداری کند . بنابراین سازمان ها در چنین شرایطی باید هم به قابلیت تسهیم دانش و هم به قابلیت جذب دانش دسترسی داشته باشند .
سازمان ها با دستیابی به این دو قابلیت مهم می توانند ، بهبود کیفیت خود را تضمین کنند . بهبود کیفیت علمی موضوعی است که برای تضمین کیفیت سازمان ها ، خصوصاً دانشگاه و مراکز آموزش عالی بسیار حیاتی است . دانشگاه ها از طریق اعتباربخشی می توانند به ارزیابی کیفیت فعالیت های آموزشی خود پرداخته و کیفیت خود را تضمین کنند . برنامه بهبود کیفیت علمی ، راهکاری را به دانشگاه ها نشان داده که از طریق آن می توانند به بهترین وجه ، این امر مهم را محقق کنند . در نهایت همراهی این سه امر یعنی ، تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی در دانشگاه ها برای ازبین بردن موانع در مسیر پبشرفت دانش و علم بسیار ضروری است .
با توجه به اینکه در زمینه رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی در دانشگاه ها و سازمان های آموزشی پژوهش های جامع و کافی نشده است و پژوهش در این زمینه برای ارتقای بیشتر دانشگاه ها مهم است ، این سؤال مطرح می شود که آیا بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی رابطه وجود دارد ؟ این فرضیه موضوع اصلی پژوهش حاضر می باشد و این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان انجام شده است .
در ادامه این فصل به شرح و بیان مسئله ، اهمیت و ارزش پژوهش ، اهداف پژوهش ، فرضیه های پژوهش و در نهایت تعریف نظری و عملیاتی واژه ها پرداخته می شود . 1-1 شرح و بیان مسئله
دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی مهم مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مطلوب، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع مهم، امری سخت و بعضاً ناممکن است. از این رو، دانش در کنار منابع کار، زمین و سرمایه به عنوان یک دارایی جدید مطرح شده است. در چنین ساختاری، محور اصلی دانش است، به گونه‌ای که در آن اعضای سازمان به افرادی تبدیل شده که دانش و تجربیات خود را به یکدیگر منتقل نموده و از آن بهره مند می‌گردند (قلیچ لی، 1389).
دانشگاه‌ها عمده‌ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند. ایجاد نوآوری‌ها و در نتیجه خلق دانش از دیر باز از مهم‌ترین کارکردهای موسسات دانشگاهی به شمار آمده و در این راستا بیشترین اهتمام جامعه دانشگاهی در ارتقاء دانش و تقویت سرمایه‌های فکری با بهره مندی از منابع موجود بوده است. این منابع نه تنها شامل منابع اطلاعاتی بلکه نیروهای فکری و منابع انسانی نیز می‌باشند که لازم است با بکارگیری شیوه‌های صحیح مدیریت، شناسایی و به گونه‌ای سازمان یافته مورد بهره برداری قرار گیرند. با وجود اینکه دانشگاه‌ها خود مخازن دانش هستند، تاکنون توجه کافی به به سرمایه‌های فکری و منابع علمی تولید شده به وسیله جامعه دانشگاهی مبذول نشده است.
دانشگاه‌ها به عنوان متولی تولید و تسهیم دانش نقشی کلیدی در زمینه اشاعه فرهنگ و ساختار تسهیم دانش در بخش‌های دولتی و خصوصی را به عهده دارند. بهبود کیفی وکمی تسهیم دانش در این نهادها و گسترش این فرهنگ میان اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه منجر به بهبود عملکرد تسهیم دانش در سطوح دیگر

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *