مقاله رایگان درمورد سرمایه اجتماعی

(2006) تحقیقی را با عنوان برنامه بهبود کیفیت علمی: کاربرد بهبود کیفیت به عنوان ابزاری برای اعتبارسنجی آموزش پرستاری انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مدل معروف برنامه بهبود کیفیت آموزش (AQIP) می‌تواند دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را قادر سازد تا به موازات مدل‌های دیگر بهبود مستمر کیفیت، به اعتبارسنجی خود بپردازند.
چن و همکاران (2008) تحقیقی را با عنوان بررسی تأثیر توانمندی دانش سازمانی و قابلیت جذب دانش بر عملکرد سازمان در مؤسسات صنعتی تایوان انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که در صنایع پیشرفته، توانمندی دانش سازمانی و قابلیت جذب دانش تأثیر مثبت و به سزایی بر عملکرد سازمان دارد.
مورویک و پرودان (2008) در پژوهشی با عنوان تأثیر قابلیت جذب سازمانی بر تولید و فرآیند نوآوری بیان کردند که قابلیت جذب سازمانی تأثیر مثبتی بر تولید و فرآیند نوآوری دارد .
چه و همکاران (2009) تحقیقی با عنوان ارزیابی تفاوت بین کارخانه‌ها و سازمان‌های خدماتی مالزی با توجه به ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رابطه آن با تسهیم دانش از دیدگاه مدیران میانی انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که هیج تفاوت معناداری بین کارخانه‌ها و سازمان‌های خدماتی مالزی با توجه به ابعاد مدیریت کیفیت جامع و تسهیم دانش وجود ندارد.
تان و همکاران (2010) تحقیقی با عنوان ارزیابی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و تسهیم دانش از دیدگاه دانشجویان انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که ارزیابی‌های دانشجویان در مورد کیفیت خدمات بر فعالیت‌های مربوط به تسهیم دانش تأثیر می‌گذارد هم پنین نتایج نشان دادند که ابعاد کیفیت یعنی تضمین و اعتماد ارتباط بسیار معناداری با تسهیم دانش دارند.
اسلام و همکاران (2010) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر چارچوب سازمانی و تسهیم دانش بیان کردند جو حمایتی ارتباط مثبت و معناداری با جامعه پذیری سازمانی دارد . نتایج دیگر این پژوهش نشان داد جامعه پذیری سازمانی تأثیر مثبتی بر تسهیم دانش دارد .

لیائو و همکاران (2010) تحقیقی را با عنوان رابطه بین اکتساب دانش، قابلیت جذب دانش و قابلیت نوآوری دانش: بررسی موردی در صنایع مالی و ساختاری تایوان انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت جذب دانش یک نقش میانجی بین اکتساب دانش و قابلیت نوآوری دارد و اینکه اکتساب دانش تأثیر به سزایی بر قابلیت جذب دانش دارد .
الذیوبی (2011) در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در بین 207 نفر از کارکنان شرکت های دارویی کشور اردن بیان کرد که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب ، جوانمردی ، وظیفه شناسی و نوع دوستی تأثیر مثبتی بر تسهیم دانش دارند .
سان و اندرسون (2011) پژوهشی با عنوان تأثیر سبک های رهبری مدیران ارشد و مدیران میانی بر قابلیت جذب انجام دادند . نتایج این تحقیق آنان نشان دادند : 1- هنگاهی که مدیران ارشد و میانی از سبک رهبری تحولی استفاده می کنند ، فرآیند یادگیری اکتشافی تسهیل می گردد 2- هنگامی که مدیران ارشد از سبک رهبری تحولی و مدیران میانی از سبک رهبری تبادلی استفاده می کنند ، فرآیند یادگیری تحولی آنان تسهیل می گردد . 3- هنگامی مدیران ارشد و میانی هر دو از سبک رهبری تبادلی استفاده می کنند ، فرآیند یادگیری انتفاعی آنان تسهیل می شود .
نذری و همکاران (2011) در پژوهشی با عنوان رابطه بین قابلیت جذب دانشجویان و انگیزه آنان با انتقال دانش در دانشگاه های مالزی بیان کردند که بین قابلیت جذب دانشجویان و انگیزه آنان با انتقال دانش ارتباط معناداری وجود دارد .
اوی و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین رویه های مدیریت کیفیت جامع و تسهیم دانش در بین 129 نفر از کارکنان مدیریت میانی سازمان های صنعتی مالزی بیان کردند که آموزش و توسعه ، تمرکز بر مشتری و تیم های کاری ارتباط مثبتی با تسهیم دانش کارکنان مدیریت میانی دارند .
ناگراهنی و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان تأثیر بین قابلیت تسهیم دانش ، قابلیت جذب ، مکانیسم های رسمی و قابلیت های نوآورانه بیان کردند که قابلیت تسهیم دانش تأثیر زیادی بر قابلیت جذب بالقوه دارد و توانایی سازمان برای کسب و درونی سازی دانش تأثیر مثبتی در جهت توانایی سازمان برای تبدیل و کاربرد دانش دارد ، ارتباط بین قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب بالفعل بوسیله مکانیسم های رسمی مورد میانجی گری قرار نگرفته ، هم چنین این نتایج این پژوهش نشان داد قابلیت جذب بالفعل تأثیر مثبتی بر قابلیت های نوآورانه و خصوصاً فرآیند نوآوری دارد .
ویکراماسینگ و وایدیاراتنی (2012) در پژوهش خود با عنوان تأثیر اعتماد بین فردی ، حمایت رهبر تیم ، پاداش ها و مکانیسم های تسهیم دانش با تسهیم دانش در تیم های پروژه ای در سریلانکا بیان کردند که اعتماد بین فردی و پاداش ها تأثیر مثبتی بر تسهیم دانش دارند ولی بین حمایت رهبر تیم و تسهیم دانش ارتباط مثبت و معناداری مشاهده نشد . آنان هم چنین دریافتند که ارتباطات در کار گروهی و تعاملات شخصی تأثیر مثبتی بر تسهیم دانش دارند .
وانگ و وانگ (2012) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین تسهیم دانش ، نوآوری و عملکرد سازمان انجام دادند . نتایج پژوهش آنان نشان داد که تسهیم دانش پنهان و آشکار ، هر دو نوآوری و عملکرد سازمان ها راتسهیل می کند . تسهیم دانش آشکار تأثیر بیشتری بر سرعت نوآوری و عملکرد مالی سازمان دارد ، در حالیکه تسهیم دانش پنهان تأثیر بیشتری بر کیفیت نوآوری و عملکرد عملیاتی سازمان دارد .
2-26 پژوهش های انجام شده در ایران
نوارصدیق (1386) تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه فرآیند تبادل دانش و تجربه با توسعه سرمایه اجتماعی میان دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی انجام داد. نتایج این تحقیق نشان داد که تبادل دانش و تجربه و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان از وضعیت خوبی برخوردار نیست هم چنین بین فرآیند« تبادل دانش و تجربه» و گسترش سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نعمتی و جمشیدی (1386) تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه و تأثیر فرآیند تسهیم دانش و تجربه بر توسعه سرمایه اجتماعی در میان اعضای واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی انجام دادند. این تحقیق به روش تمام شماری بر روی جامعه اعضای واحد فناور مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی بین فرآیند تسهیم دانش و تجربه با مفهوم سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد هم چنین بین ابعاد فردی، گروهی، فرهنگی و فناوری و تسهیم دانش و تجربه با مفهوم سرمایه اجتماعی رابطه معنی‌داری مشاهده نمی‌شود.
هویدا و همکاران (1386) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه مؤلفه های سازمان یادگیرنده و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه های استان اصفهان بیان کردند بین نمرات مؤلفه های سازمان یادگیرنده و نمرات بهبود کیفیت آموزش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد . نتایج دیگر نشان داد که میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده به جز یک مؤلفه در بقیه مؤلفه ها کمتر از میانگین فرضی 3 و این میزان در دانشگاه های گروه نمونه متفاوت است . هم چنین میزان بهبود کیفیت آموزش کمتر از میانگین فرضی 3 و در دانشگاه های گروه نمونه متفاوت است .
هویدا و مولوی (1387) در پژوهشی با عنوان فرآیند بهبود کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان اصفهان براساس برنامه بهبود کیفیت علمی AQIPدریافتند میانگین نمرات شش زیرمقیاس بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه های گروه نمونه کمتر از میانگین فرض
ی 3 در طیف پنج درجه ای لیکرت بود . هم چنین بین میانگین های نمرات بهبود کیفیت آموزشی در گروه های مربی ، استادیار و دانشیار به بالا ، تفاوت معنی داری وجود نداشت .
حسینی و حاجی پور (1387) در پژوهشی با عنوان تبیین روابط ذهنیت مشترک ، ظرفیت جذب دانش ، نوآوری و انعطاف پذیری در شرکت های دارویی کشور بیان کردند که ذهنیت مشترک تأثیر معنادای بر ظرفیت جذب دانش دارد . هم چنین ظرفیت جذب دانش بر نوآوری و انعطاف پذیری تأثیر معناداری دارد .
حاجی و حاجی پور (1387) در پژوهشی با عنوان طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب دانش دریافتند که می توان ظرفیت جذب دانش را از طریق عناصر پیمایش محیط ، تحقیق و توسعه ، دانش مرتبط کارکنان و جو ارتباطات بیان کرد .

سعادتمند (1387) تحقیقی را با عنوان بررسی ارتباط هوش هیجانی و قابلیت جذب دانش آنها در مدارس متوسطه دخترانه دولتی انجام داد. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و قابلیت جذب دانش رابطه وجود دارد.
رهنورد و صدر (1388) در پژوهشی با عنوان رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش کارکنان با عوامل سازمانی در دستگاه های دولتی به نتیجه رسیدند که تعهد مدیریت به تسهیم دانش ، وجود تکنولوژی مناسب برای تسهیم دانش ، اعتماد ، اندازه سازمان ، فضای تعامل اجتماعی ، ساختار پاداش و تفاوت در موقعیت ارتباط ، رابطه معناداری با ادراک فرهنگ تسهیم دانش در دستگاه های دولتی دارای بودجه جاری در استان قزوین دارند .
رأفتی (1389) تحقیقی را باعنوان بررسی رابطه ویژگی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی با نظر آنان نسبت به ضرورت ارزیابی درونی کیفیت آموزشی در دانشگاه شاهد انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد اعضای هیئت علمی اهتمام جدی به امر ارزیابی درونی کیفیت داشته‌اند. به علاوه نتایج آزمون اسپیرمن نشان می‌دهد که: رابطه مثبت و معناداری را برای نوع رابطه متغیر ویژگی‌های حرفه‌ای و نظر اعضای هیئت علمی درباره ارزیابی نشان می‌دهد.
علیزاده و همکاران (1389) پژوهشی با عنوان بررسی نگرش اعضای هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش در مؤسسات آموزش عالی انجام دادند . نتایج نشان داد که اکثریت اعضای هیئت علمی نگرش کاملاً مساعدی را نسبت به تسهیم و تبادل دانش با سایر همکاران ابراز کردند . هم چنین ارتباط معناداری بین فرهنگ ، ساختار دانشکده ، فناوری اطلاعات ، اعتماد اجتماعی ، روابط اجتماعی فردی و کار گروهی با تسهیم دانش وجود دارد ، و این متغیرها حدود 50 درصد می توانند در نگرش افراد نسبت به تسهیم دانش نقش داشته باشند .
دانایی فرد و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی دریافتند که بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ( به جزجوانمردی ) و تسهیم دانش ارتباط معناداری وجود دارد . هم چنین مشخص گردید که اختلاف معناداری در دو وزارتخانه مورد مطالعه از نظر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش وجود ندارد .
مرتضوی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش دریافتند که عدالت توزیعی ، رویه ای و اعتماد مبتنی بر خیرخواهی از تأثیر منفی با طفره رفتن در تسهیم دانش برخوردارند . نتلیج دیگر این پژوهش نشان داد تسهیم دانش از رفتار صادقانه ، رعایت منافع دیگران ، تخصیص منصفانه منابع و تدوین رویه های شفاف و به دور از تبعیض ، تأثیر می پذیرد .
سرلک و اسلامی (1390) پژوهشی با عنوان تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف با رویکرد سرمایه اجتماعی انجام دادند . نتایج تحقیق نشان داد که دو عنصر وجه ساختاری (اهمیت به سازمان و پاداش ) ، یک عنصر از وجه فاعلیت (تسخیر احساس ها ) ، و یک عنصر از وجه رابطه ای (ابراز شایستگی ) تأثیر معناداری را بر تسهیم دانش کارکنان دارند اما تأثیر نوع دوستی و بلند نظری معنادار نیست و ابعاد سرمایه اجتماعی در این پژوهش توانستند 27 درصد از تغییرهای مربوط به رفتار تسهیم دانش را پیش بینی کنند .
یارمحمدیان و همکاران (2011) در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت آموزش در آموزش عالی براساس مدل بهبود کیفیت علمی (AQIP) در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، شهید بهشتی و ایران بیان کردند که هر سه دانشگاه نسبتاً در ابعاد نه گانه بهبود کیفیت علمی وضعیت مطلوبی داشت ، و از این نظر تفاوتی بین آنها وجود نداشت اما بین دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی در این بر اساس این ابعاد تفاوت وجود داشت .
2-27 خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مبانی نظری متغیرهای تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی مطرح شد . مبانی نظری شامل سه قسمت تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی می باشد که در هر قسمت اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با آنها ارائه شد . و نهایتاً در قسمت چهارم ، تعدادی از پژوهش های انجام شده در خصوص تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی ذکر شده است .
در قسمت اول پیشینه نظری ،به بررسی ادبیات موجود در زمینه تسهیم دانش پرداخته شده است . در این بخش ابتدا به مفهوم دانش و انواع آن ، مدیرت دانش ، تسهیم دانش ، مدل های مشهور در زمینه تسهیم دانش ، موانع تسهیم دانش ، اهمیت تسهیم دانش در سازمان پرداخته شد . در نهایت این بخش با بحث در مورد تسهیم دانش در آموزش عالی به پایان رسید .
در بخش دوم پیشینه نظری به بررسی ادبیات موجود در زمینه قابلیت جذب دانش پرداخته شده است. در این بخش نیز ابتدا به مفهوم قابلیت جذب دانش ، انواع قابلیت جذب ، مدل های قابلیت جذب ، مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش ، اهمیت قابلیت جذب دانش پرداخته شد . در نهایت این بخش با بحث در مورد قابلیت جذب دانش و آموزش عالی به پایان رسید .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بخش سوم پیشینه نظری به بررسی ادبیات موجود در زمینه بهبود کیفیت علمی پرداخته شده است. در این بخش نیز ابتدا به مفهوم کیفیت ، کیفیت در آموزش عالی ، مدیریت کیفیت در آموزش عالی ، اعتباربخشی در آموزش عالی و مدل های مشهور مربوط به آن ، ارتباط مدل بالدریج و برنامه بهبود کیفیت علمی ، یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی پرداخته شد . در نهایت این بخش با بحث در مورد ارتباط میان تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی که موضوع اصلی این پژوهش نیز می باشد به پایان رسید .
در قسمت پیشینه پژوهشی که به دوبخش پژوهش های داخل و خارج تقسیم شده بود به بررسی پژوهش های گذشته در زمینه متغیرهای پژوهش پرداخته شد . در پژوهش هایی که محققین انجام داده اند، هر کدام از متغیرهای تسهیم دانش، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی بیشتر به صورت جداگانه و یا با متغیرهای دیگری مورد بررسی قرار گرفته اند و ارتباط بین این سه متغیر باهم مورد بررسی قرار نگرفته است، هم چنین این تحقیقات بیشتر در سازمان های صنعتی و غیر دانشگاهی صورت گرفته است، بنابراین نقطه قوت این تحقیق در مقایسه با تحقیقات ذکر شده این است که اولاً این تحقیق ارتباط این سه متغیر( تسهیم دانش، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی ) را با یکدیگر

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *