مقاله رایگان درمورد سطح معنی داری

بیشترین مقدار ، میانگین ، انحراف معیار ، واریانس متغیرها، مقدار چولگی مقدار کشیدگی متغیرها نشان داده شده است که چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر و بازه بین (2-و2) حاکی از نرمال بودن توزیع دارد.(کشیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر است).
جدول شماره 4-1 آمارتوصیفی متغیر های تحقیق
متغیرها
تعداد
دامنه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
LEVit
400
1.55
.85
1.40
.6159
.68581
.470
-1.305
1.167
Log uit
400
450.00
-8.00
442.00
4.2316
.69573
.484
1.288
1.660
INVOPPit
400
1.10
.00
1.10
.4702
.27879
.078
-.169
-1.377
TASSET it
400
1.79
.01
.89
.0295
.47408
.225
-.863
.080
PROF it
400
.99
.02
.99
.6929
.20120
.040
-1.147
.631
LIQD it
400
2.97
.00
2.97
.6009
.31425
.099
1.892
.338
لازم به ذکر است که اعداد بعضی از شرکت ها در قسمت اهرم مالی بالاتر از یک بوده که بیانگر این موضوع است که شرکت های مورد نظر د رآن بازه زمانی بدهی شان بالاتر از دارایی هایشان بوده است.به عبارت دیگر این شرکت ها در آن بازه زمانی نه تنها سود نمی کردند بلکه از لحاظ مالی متضرر نیز شدند. این شرکت ها در جدول زیر مشخص شده است:
جدول4-2 اسامی شرکت ها
ردیف
نام شرکت
سال مالی
بدهی مالی
1
ایران پوپلین
1389
1.40
2
آرد تجارت
1386
1.08
3
ریسندگی و بافندگی کاشان
1386
1.01
4
سخت آژند
1388
1.10
5
کاشی پارس
1387
1.05
6
پلاستیران
1387
1.16
4-3 آمار استنباطی:
4-3-1پیش فرض های رگرسیون
1- آزمون کولموگراف-اسمیرنوف( بررسی نرمال بودن متغیرها)
به منظور اینکه از آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک در آمار استنباطی استفاده کنیم ابتدا باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند .اگر متغیرهااز توزیع نرمال پیروی کردند از آزمون های پارامتریک و اگر از توزیع نرمال پیروی نکردند از آزمون های ناپارامتریک استفاده می کنیم.بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده نمودیم.نتایج آزمون کولوموگراف اسمیرنوف برای هر متغیر به شرح زیر است
جدول 4-3 نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف
ردیف
متغیر های تحقیق
شرح
سطح معنی داری
1
LEVit
تامین مالی از طریق بدهی
.688*
2
Log uit
کارایی مدیریتی
.179*
3
INVOPPit
فرصت های سرمایه گذاری شرکت
.538*
4
TASSET it
دارایی های مشهود
.257*
5
PROF it
رشد سوددهی
.199*
6
LIQD it
نقدینگی
.499*
7
SIZE it
اندازه شرکت
.471*
در سطح خطا 0.05 معنی دار میباشد و دارای توزیع نرمال است= *
همانطور که در جدول 4-2 مشاهده می شود در سطح خطای 05/0 متغیر های تحقیق از 05/0 می باشد که نشان دهنده این موضوع است از توزیع نرمال پیروی می کند. (سطح معنی داری0.05). بنابراین می توان از آزمون های پارامتریک و رگرسیون برای آماراستنباطی استفاده کرد.
2- آزمون رامسی رست (فرض خطی بودن مدل رگرسیونی)
جدول 4-4 نتایج آزمون رامسی رست
مقدار
درجه آزادی
سطح معنی داری
Tآماره
 2.134803
 372
 0.0334
Fآماره
 4.557386
(1, 372)
 0.0334
نسبت درست نمایی
 4.566225
 1
 0.0326
به منظور بررسی فرض خطی بودن رگرسیون از آزمون رامسی رست استفاده شد. همانطور که مشاهده می شود سطح معنی داری کمتر از 05/0 است. بنابراین فرض خطی بودن رگرسیون پذیرفته می شود.
3- آزمون چاو(پایداری ضرایب)
نتایج آزمون ترکیب پذیری)آزمون چاو( در سطح اطمینان 5% معنی دار نمی باشد و نمی توان فرض صفر در مورد تساوی تمام ضرایب تخمین زده شده مدل درمقاطع و ادوار مختلف را رد نمود. بنابراین، مدل رگرسیونی پژوهش به روش ترکیبی )در داده های ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری )شرکت ( و هم در طول زمان(سال( اندازه گیری می کنیم( برآورد می شود و استفاده از مدل اثرات ثابت نسبت به مدل ترکیبی ارجحیتی ندارد. با توجه به اینکه آماره آزمون چاو(F) در سطح معناداری قرار نگرفت و روش ترکیبی استفاده گردید، دیگری نیازی به بررسی آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی نیست.
جدول4-5 نتایج آزمون چاو
F-آماره
0.452354
سطح معنی داری
0.6365
نسبت درست نمایی لگاریتمی
0.913326
سطح معنی داری
0.6334
آماره والد

 
 
0.904708
سطح معنی داری
0.6361
4- آزمون ریشه واحد
یک فرایند تصادفی زمانی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشدمقدار کواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. یکی از آزمون های ریشه واحد، روش فیلیپس برون است که در زیر نشان داده شده است. آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون، برای سری زمانی انجام و نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است
جدول4-6 نتایج آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون
آماره فیلیپس برون
مقادیر بحرانی
توضیحات
1 در صد
5در صد
10 درصد
519/2
682/2
731/3
827/3
در سطح مانا می باشد
همانطور که نشان داده شد در هرسه سطح 1 و 5و 10 درصد مقادیر بحرانی بالاتر از آماره فیلیپس برون است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هزینه سرمایه در سطح مانا می باشد
4-3-2) نتایج رگرسیون چندگانه
در این تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این مدل ها را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
در این تحقیق به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی(LEV) و افزایش کارایی شرکت ها (uit ) در شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته می شود
متغیر وابسته
LEV: بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل.
متغیرهای مستقل
Log uit: کارآفرینی که لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است که از معادله 2-1 تخمین زده می شود.
INVOPPit : فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود.
متغیر های کنترل :
TASSET it : دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود.
PROF it : رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود.
LIQD it : نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود.
SIZE it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود.
فرضیه های تحقیق بصورت زیر است:
بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود
بررسی فرضیه اول:
بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
جدول 4-7بررسی فرضیه اول
متغیرها
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضرایب
انحراف از خطا
Tآماره
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
عرض از مبدا
0.097393
0.084731
7.573
3749.156
1.906182
0.0074
2.084383
uit
-8.378
4849.850
-1.666728
0.0094
همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 097/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی متغیر مستقل(عدم کارایی شرکت ها) بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی ) می باشد. ضریب رگرسیون بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی منفی بوده که نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی است. به عبارت دیگر هرچه میزان کارایی شرکت افزایش می یابد(عدم کارایی کاهش می یابد)، استقراض شرکت ها از بانک ها افزایش یابد همچنین ارتباط بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی در سطح خطای 05/0 معنی دار بوده اند(سطح معنی داری 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق تاییدمی شود مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
بررسی فرضیه دوم:
بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-8 بررسی فرضیه دوم
متغیرها
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضرایب
انحراف از خطا
Tآماره
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
عرض از مبدا
0.001219
-0.001451
5.5026
2836.848
0.188062
0.8509
2.076397
INVOPPit
1.9330
2484.551
0.675749
0.4996
همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 001/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی پایین متغیر مستقل(فرصت های سرمایه گذاری شرکت) بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی) می باشد. ضریب رگرسیون بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) مثبت بوده که نشان دهنده رابطه مثبت بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی از طریق بدهی است. همچنین ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) در سطح خطای 05/0 معنی دار نبوده است(سطح معنی داری 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق رد می شود. مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
بررسی فرضیه سوم:
بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد
جدول 4-9بررسی فرضیه سوم

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متغیرها
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضرایب
انحراف از خطا
Tآماره
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
عرض از مبدا
0.136402
0.024717
5.114
18419.78
-0.301584
0.7631
2.064085
LOGUit
-2.543
601.8559
-0.469463
0.0390
INVOPPit
1.263
2508.728
0.720390
0.0717

TASSET it
2.237
4055.709
0.689950
0.0907
PROF it
-2.713
498.1485
-0.404926
0.0158
LIQD it
-7.806
4206.230
-0.668669
0.0260
SIZE it
5.939
1719.756
0.330244
0.0414
همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 136/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی متغیر های مستقل بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی ) می باشد. ضریب رگرسیون بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی منفی بوده که نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی است. به عبارت دیگر هرچه میزان کارایی شرکت افزایش می یابد(عدم کارایی کاهش می یابد)، استقراض شرکت ها از بانک ها افزایش یابد همچنین ارتباط بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی با توجه به متغیرهای کنترلی در سطح خطای 05/0 معنی دار بوده اند(سطح معنی داری 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق تاییدمی شود مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات،می بایستی نتایج را ارائه دهد . نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می گیرند . بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است . نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است را برطرف کند .
در این فصل ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آنها سعی می شود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در بخش اول این فصل خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هریک از سوالات تحقیق ارائه شده است . در بخش بعدی با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده ،پیشنهاداتی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردیده و در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده و محدودیت های تحقیق ارائه شده است .
5-2- نتایج تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه کارآفرینی و بدهی های مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. با توجه به مدل زیر ضرایب رگرسیون تخمین زده خواهد شد

در این تحقیق متغیر وابسته(LEV): بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل). متغیر مستقل(Log uit: لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است) ومتغیرهای کنترل(INVOPPit : فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود. TASSET it : دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود. PROF it : رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود. LIQD it : نقدینگی که از طریق حاصل جمع کل فروش قابل دریافت و کل فروش موجود منهای کل فروش قابل پرداخت محاسبه می شود. SIZE it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود). جامعه آماری تحقیق شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده که در دوره زمانی مورد تحقیق در بین سالهای 1386 تا 1390 در بورس فعالیت داشتند. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس متغیر های تحقیق از طریق نرم افزار Eviews مورد پردازش قرار گرفته که بدین ترتیب با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و با بهره گرفتن از خروجی های مدل بدست آمده ، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.
این تحقیق با ارائه 3 فرضیه به شرح زیر به بررسی روابط موجود می پردازد:
بررسی فرضیه اول:
بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
همانطور که در فصل 4 نشان داده شد، آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 097/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی متغیر مستقل(عدم کارایی شرکت ها ) بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی ) می

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *