منابع مقاله درباره آتش

استراتژی اجتناب به نظر می رسد راه حلی برای تمام ریسک ها است ؛ ولی اجتناب از ریسک همچنین به معنی زیاندهی در مورد سودآوری های بالقوه ای است که امکان دارد به واسطه پذیرش آن ریسک حاصل شود . داخل نشدن به یک بازار به منظور اجتناب از ریسک همچنین احتمال سود آوری را ضایع می کند .
بند سوم : کاهش ریسک
استراتژسی کاهش ، یعنی به کارگیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان می شود . آدمیان برای پیشگیری از خطر از دیرباز متوسل به اقداماتی می شده اند که با توجه به تکنولوژی روز و کاربرد آن به مرور تکامل یافته است از جمله ساخت قفل برای جلوگیری از دزدی، تزریق واکسن برای پیشگیری از بیماری، نصب دستگاه اعلام خطر آتش سوزی ، محکم تر ساختن ساختمانها برای جلوگیری از خرابی آن در زلزله و امثال آن .
در زمینه موضوع مورد بحث به عنوان مثال می توان به کپسول های آتش نشانی که برای فرونشاندن آتش طراحی گردیده اند اشاره نمود که ریسک زیان ناشی از آتش را کاهش می دهد . این شیوه ممکن است باعث زیان های بیشتری بواسطه خسارات ناشی از ورود آب شود و در نتیجه امکان دارد که مناسب نباشد . سیستم هالوژنی جلوگیری کننده از آتش ممکن است آن ریسک را کاهش دهد ، ولی هزینه آن امکان دارد به عنوان یک عامل بازدارنده از انتخاب آن استراتژی جلوگیری کند .
بند چهارم : پذیرش ریسک
استراتژی پذیرش یعنی قبول زیان ، وقتی که آن رخ می دهد . برخی مواقع افراد خطر و خسارات آن را پذیرفته اند به این معنی که کاری در مقابل آن انجام نمی دهند.
در واقع خود تضمینی یا تضمین شخص در این طبقه جای می گیرد . پذیرش ریسک استراتژی قابل قبولی برای ریسک های کوچک است که هزینه حفاظت در مقابل ریسک ممکن است از نظر زمانی بیشتر از کلیه زیان های حاصله باشد . کلیه ریسک هایی که قابل اجتناب و انتقال نیستند ، ضرورتاً قابل پذیرش هستند . اینها شامل ریسکهایی می شود که خیلی بزرگ هستند یا محافظت در مقابل آن امکان پذیر نیست یا پرداخت هزینه بیمه آن شاید عملی نباشد . در این زمینه ، جنگ بخاطر ویژگی هایش و عدم وجود تضمین نسبت به ریسک هایش ، مثال مناسبی است . همچنین هر مقداری از زیاندهی بالقوه علاوه بر مقدار تضمین شده ریسک پذیرفته شده محسوب می شود . همچنین ممکن است این حالت قابل قبول باشد ؛ در صورتی که امکان تحقق زیان های سنگین ، کم باشد یا هزینه بیمه کردن برای مقدار پوشش بیشتر ، خیلی زیاد باشد به طوری که مانع بزرگی برای اهداف سازمانی ایجاد کند .
آژانس بین المللی سرمایه گذاری مواردی را ذکر می کند که گرچه ذاتا ریسکهای غیر تجاری هستند ولی می توانند تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند . باید توجه داشت که بر اساس بند b ماده 2 کنوانسیون اعطای پوشش بیمه ای توسط آژانس در مقابل خطرات غیر تجاری صورت می گیرد . بند a ماده 11 کنوانسیون ؛ 3 دسته از خطرات غیر تجاری را نام می برد که اعطای تضمین در مقابل آنها صورت می گیرد . این خطرات عبارتند از :
1 ـ ریسک اعمال محدودیت دولت نسبت به تبدیل و انتقال ارز
2 ـ ریسک خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره
3 ـ ریسک نقض قرارداد
با این حال با تقاضای مشترک سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر ، هیأت مدیره آژانس ممکن است با اعطای تضمین در مورد سایر خطرات غیر تجاری ( که در بند a ماده 11 از آنها نامی برده نشده ) نیز موافقت نماید . با این وجود، هیأت مدیره حق ندارد با اعطای پوشش بیمه ای در مورد ریسکهای مربوط به کاهش ارزش پول موافقت نماید .
الف ـ ریسک اعمال محدودیت دولت نسبت به تبدیل و انتقال ارز
پوشش بیمه ای آژانس این خطر را در متن کنوانسیون به عنوان « هرگونه اعمال محدودیت از سوی دولت میزبان در مورد انتقال ارز دولت میزبان به ارز آزاد قابل استفاده دیگر» ، شناخته است . در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز ، سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از واگذاری سرمایه به خارج از دولت میزبان منع می کند. تأخیر قابل توجه در به دست آوردن ارز خارجی تغییرات نامناسب در قوانین و مقررات کنترل کننده ارز یا تغییرات منفی در شرایط حاکم بر تبدیل و انتقال ارز داخلی ، نیز تحت شمول این ریسک قرار می گیرند .
مطابق مقررات اجرایی اگر دولت میزبان ظرف 90 روز پس از درخواست سرمایه گذار مبنی بر تبدیل یا انتقال ارز اقدام مناسب را به عمل نیاورد ، چنین فرض می شود که این دولت ، اقدام به اعمال محدودیت نموده است . البته مهلت 90 روزه یک قاعده تکمیلی است و طرفین قرارداد ضمانت ، می توانند مهلت کمتر یا بیشتری را تعیین کنند .
ب ـ ریسک خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره

پوشش بیمه ای آژانس در مقابل مصادره ، شامل اقداماتی می گردد که سرمایه گذار را از مالکیت یا کنترل بر سرمایه اش منع می کند. گفته شده است که مصادره خزنده یا غیر مستقیم نیز تحت این پوشش بیمه ای است . توضیح اینکه در ساده ترین شکل مصادره سلب مالکیت کامل توسط دولت از مجرای یک قانون ، همانند قانون ملی کردن صورت می گیرد و مالکیت از مالک به دولت انتقال می یابد . اما در برخی موارد اقداماتی از جانب دولتها صورت می گیرد که موجب تعرض به حق مالکیت تا حدی می شود که این حق بی فایده گردد . در این موارد دولت ، ادعای مصادره کردن ندارد و مالکیت ملک از نظر قانونی و به شکل تشریفاتی متعلق به مالک اصلی است .
ج ـ ریسک نقض قرارداد
هدف از این پوشش ، ارتقای اطمینان بخش روابط قراردادی است . بنابراین در مواردی که قرارداد منعقده بین سرمایه گذار و کشور میزبان سرمایه توسط این کشور نقض شود ، آژانس جبران خسارت می نماید . با این حال محدودیت هایی بر این پوشش وارد است و این پوشش تنها در موارد استنکاف از احقاق حق اعمال می گردد . به عبارت دیگر جبران خسارت توسط آژانس در این مورد ، تنها در موارد زیر صورت می گیرد :
1 ـ بیمه گذار امکان توسل به مرجع قضایی یا داوری برای رسیدگی به نقض قرارداد را نداشته باشد .
2 ـ مرجع رسیدگی کننده توانایی تصمیم گیری در مدت زمان معقولی را که در قرارداد تضمین مطابق مقررات اجرایی آژانس تعیین می گردد نداشته باشد.
3 ـ محکوم له توانایی اجرای رأیی که به نفع او صادر شده را نداشته باشد .
در رابطه با فرض دوم ، ممکن است ابهاماتی در عبارت « مدت زمان معقول » وجود داشته باشد ، از این رو مقررات اجرایی آژانس در جهت روشن کردن قضیه بیان داشته که مدت زمان معقول در هر قرارداد ضمانت مشخص می گردد که نباید کمتر از 2 سال از درخواست بیمه گذار مبنی بر رسیدگی در مرجع مربوطه تا صدور حکم نهایی باشد .
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر
گفتار اول : امضای اظهاریه
بیمه گذار در انجام وظایف خود طبق شرط مهم باید دقت کافی به عمل آورد خصوصاً بیمه گذاری که کالای خود را دریافت می دارد ؛ باید تا تکمیل بازرسی از امضای اظهاریه یا رسیدی که مؤید دریافت کالا در وضعیت مطلوب باشد خودداری نماید .
گفتار دوم : ارزیابی
به محض اینکه از بیمه گر تقاضای خسارت شد مبلغ بیمه باید تعیین گردد . تعیین مبلغ بستگی به این دارد که آیا بیمه نامه حاوی ارزش موضوع بیمه است یا فقدان آن . در حالت نخست در صورت از میان رفتن کلی کالا ( به طور واقعی یا فرضی ) مبلغ کل قرارداد پرداخت خواهد شد ؛ اما اگر بخشی از کالا از میان رفته باشد مبلغ پرداختی درصدی از ارزش بیمه شده و معادل خسارت واقعی وارد آمده به کالا خواهد بود . اگر در بیمه نامه ارزش موضوع بیمه تعیین نشده باشد ارزش کالا در بندر مقصد تعیین می گردد و سپس بیمه گر این مبلغ را در صورت از میان رفتن کلی کالا ) یا میزان واقعی خسارت جزئی بپردازد .
گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق
در بعضی از بیمه نامه ها وجود فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق تصریح می گردد که می تواند بر روی حقوق بیمه گذار بیمه شده تاثیر گذارد. اگر در بیمه نامه فرانشیز قید شده باشد تنها در صورتی مبلغ کامل خسارت قابل پرداخت خواهد بود که خسارت بیش از درصد معینی از ارزش بیمه شده باشد. چنانچه در بیمه نامه مبلغ قابل تفریق تصریح شده باشد ؛ خسارت فقط برای بخشی که از مبلغ قابل تفریق بیشتر است پرداخت خواهد شد . هدف از تعیین فرانشیز حذف خسارت جزئی حفظ علاقه مندی بیمه گذار به مراقبت از موضوع بیمه و نیز جلوگیری از طرح دعاوی در مورد خسارت جزئی می باشد .
گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت
وقتی بیمه گر خسارت وارده را می پردازد؛ حق دارد از حقوق بیمه گذار در برابر مسئولان تلف شدن یا آسیب دیدن کالا منتفع گردد، بدین ترتیب بیمه گر از طریق حق نیابت جای بیمه گذار را در برابر اشخاصی که مسئول بروز خطر بودند گرفته و می تواند هر گونه حقی را که بیمه گذار پیش از جانشینی از آن بهره مند بود اعمال کند مانند حق شکایت علیه شخص مسئول ایراد خسارت و حق مطالبه غرامت از این شخص .

هدف از حق نیابت آن است که بیمه گذار برای تلف شدن کالا دو بار خسارت دریافت نکند . مثلاً اگر کالا به خاطر تصادم کشتی تلف شود بیمه گذار نتواند هم به بیمه گر برای مطالبه مبلغ بیمه و هم به مالک کشتی از بابت زیان های وارده مراجعه نماید. استفاده از این حق مشروط به دو شرط است : اولاً بیمه گر حقوقی بیش از بیمه گذار در خصوص اقامه دعوی مالک کشتی برای خود قائل نشود و ثانیاً نیابت بیمه گر تا حد خسارت پرداختی به بیمه گذار نافذ است و در مورد مازاد بر آن حقوق بیمه گذار در مراجعه مستقیم به مالک کشتی همچنان محفوظ است مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *