دانلود پایان نامه

خلاقیت
0.848
چالش های شغلی
0.892
ارزش کار
0.827
فرصتهای شغلی
0.856
ابزار شغلی
0.639
خوداستقلالی
0.743
بازخورد
0.665
جدول3-1)نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج پرسشنامه خلاقیت
گزینه ها
ردیف
کاملا”مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا”موافقم
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
1
2
3
4
5
3
1
2
3
4
5
4
1
2
3
4
5
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
9
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
11
1
2
3
4
5
12
1
2
3
4
5
13
1
2
3
4
5
14
1
2
3
4
5
15
1
2
3
4
5
16
1
2
3
4
5
17
1
2
3
4
5
18
1
2
3
4
5
19
1
2
3
4
5
20
1
2
3
4
5
21
1
2
3
4
5
22
1
2
3
4
5
23
1
2
3
4
5
24
1
2
3
4
5
25
1
2
3
4
5
26
1
2
3
4
5
27
1
2
3
4
5
28
1
2
3
4
5
29
1
2
3
4
5
30
1
2
3
4
5
31
1
2
3

 
 
4
5
32
گزینه ها
ردیف
کاملا”مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا”موافقم
1
2
3
4
5
33
1
2
3
4
5
34
1
2
3
4
5
35
1
2
3
4
5
36
1
2
3
4
5
37
1
2
3
4
5
38
1
2
3
4
5
39
1
2
3
4
5
40
1
2
3
4
5
41
1
2
3
4
5
42
1
2
3
4
5
43
1
2
3
4
5
44
1

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2
3
4
5
45
1
2
3
4
5
46
1
2
3
4
5
47
1
2
3
4
5
48
1
2
3
4
5
49
1
2
3
4
5
50

اگر امتیاز محاسبه شده بین 200 تا 250 باشد ، آزمودنی خیلی خلاق است.
اگر امتیاز محاسبه شده بین 150 تا 200 باشد ، خلاقیت آزمودنی در حد بالای متوسط است.
اگر امتیاز محاسبه شده بین 100 تا 150 باشد ، خلاقیت آزمودنی در حد متوسط است.
اگر امتیاز محاسبه شده بین 50 تا 100 باشد ، خلاقیت آزمودنی زیرمتوسط است.
اگر امتیاز محاسبه شده بین 0 تا 50 باشد ، آزمودنی غیرخلاق است.
جدول 3-2) نحوه امتیازبندی وتفسیر نتایج پرسشنامه ماهیت شغل
گزینه ها
گویه ها
ابعاد ماهیت شغل
کاملا”مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا”موافقم
1
2
3
4
5
2و1
چالش های شغلی
1
2
3
4
5
14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3
ارزش کار
1
2
3
4
5
19و18و17و16و15
فرصت های شغلی
1
2
3
4
5
24و23و22و21و20
ابزار شغلی
1
2
3
4
5
30و29و28و27و26و25
خود استقلالی
1
2
3
4
5
35و34و33و32و31
بازخورد
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات:
در این تحقیق ابتدا براساس بیان مسئله با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق ، متغیرهای تحقیق شناسایی شد. سپس از میان کارکنان بیمه استان گیلان (بصورت موردی مدیران و کارکنان شرکت بیمه ایران) نمونه گیری صورت گرفت. داده های مورد نیاز برای سنجش اندازه گیری توسط پرسشنامه جمع آوری شده و تبدیل به امتیازات مربوطه گردیده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزار آماری ( Spss ) آماده گردیدند که با محاسبه مشخصه های توصیفی به دست آمده جداول مربوطه تنظیم و در نهایت از طریق همبستگی چند متغیره به آزمون فرضیه ها اقدام گردید.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1-مقدمه:
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق سبب بدست آمدن اطلاعات مربوط به رد یا پذیرش فرضیه های این تحقیق می گردد.
در این فصل ابتدا به توصیف متغیرها پرداخته می شود، سپس فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند.
4-2- توصیف متغیر های تحقیق:
ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است. تعداد کل پاسخ دهندگان در این تحقیق برابر 108 نفر و جزئیات مربوطه در ذیل بیان گردیده است
4-2-1- جنسیت:
همانطور که در جدول فراوانی 4-1مشاهده می شود 51.9 درصد از پاسخگویان مرد و 48.1 درصد زن بوده اند.
جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت
جنسیت
جنسیت
تکرار
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
مرد
56
51.9
51.9
51.9
زن
52
48.1
48.1
100
جمع
108
100
100
نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت
4-2-2- سن:
همانطورکه در جدول فراوانی 4-2مشاهده می شود 51.9 درصد از پاسخگویان در دامنه سنی بین 20تا 30سال، 41.7 درصد در دامنه سنی 30 تا 40 سال و 6.5 دصد در دامنه سنی 40 تا 50 سال می باشند.
جدول 4-2) جدول فراوانی سن
سن
تکرار
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
از 20 تا 30 سال
56

51.9
51.9
51.9
از 30 تا 40 سال
45
41.7
41.7
93.5
از 40 تا 50 سال
7
6.5
6.5
100
جمع
108
100
100
نمودار 4-2) نمودار ستونی سن
4-2-3- تحصیلات:
همانطورکه در جدول فراوانی 4-3 مشاهده می شود 1.9 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم، 18.5 درصد دیپلم، 31.5درصد فوق دیپلم، 44.4 لیسانس و 3.7 نیز فوق لیسانس بوده اند.
جدول 4-3) جدول فراوانی تحصیلات
تحصیلات
تکرار
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زیردیپلم
2
1.9
1.9
1.9
دیپلم
20
18.5
18.5
20.4
فوق دیپلم
34
31.5
31.5
51.9
لیسانس
48
44.4
44.4
96.3
فوق لیسانس
4
3.7
3.7
100
جمع
108
100
100
نمودار4-3) نمودار ستونی تحصیلات
4-2-4- وضعیت تأهل:
همانطورکه در جدول فراوانی 4-4 مشاهده می شود 69.4 درصد از پاسخگویان متأهل و 30.6 مجرد بوده اند.
جدول 4-4) جدول فراوانی وضعیت تأهل
وضعیت تاهل
تکرار
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
متاهل
75
69.4
69.4
69.4
مجرد
33
30.6
30.6
100
جمع
108
100
100
نمودار 4-4 ) نمودار ستونی وضعیت تأهل

4-2-5- ترتیب فرزندان:
همانطورکه در جدول فراوانی 4-5 مشاهده می شود 31.5 درصد از پاسخگویان فرزند اول خانواده، 26.9 درصد فرزند دوم، 81.5 درصد فرزند سوم و 23.1 فرزند چهارم یا بالاتر بوده اند.
جدول 4-5 ) جدول فراوانی ترتیب فرزندان
ترتیب فرزندان
تکرار
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
اول
34
31.5
31.5
31.5
دوم
29
26.9
26.9
58.3
سوم
20
18.5
18.5
76.9
چهارم و بالاتر
25
23.1
23.1
100
جمع
108
100
100
نمودار 4-5) نمودار ستونی ترتیب فرزندان

4-2-6- تجربه کاری:
همانطورکه در جدول فراوانی 4-6 مشاهده می شود 33.3 درصد از پاسخگویان دارای تجربه کاری زیر 5 سال، 31.5 تجربه 5 تا 10سال، 20.4 درصد دارای تجربه 10 تا 15 سال، 7.4 درصد دارای تجربه 15 تا 20 سال، 4.6 درصد دارای تجربه 20 تا 25 سال و 0.9 درصد نیز دارای تجربه بالاتر از 25 سال می باشند.
جدول 4-6 ) جدول فراوانی تجربه کاری
تجربه کاری
تکرار
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زیر5 سال
36
33.3
34
34
از 5 تا 10 سال
34
31.5
32.1
66
از 10 تا 15 سال
22
20.4
20.8
86.8
از 15 تا 20 سال
8
7.4
7.5
94.3
از 20 تا 25 سال
5
4.6
4.7
99.1
بالا تر از 25 سال
1
0.9
0.9
100
جمع
106
98.1
100
فاقد داده
2
1.9
جمع
108
100
نمودار 6-4) نمودار ستونی تجربه کاری

4-2-7- خلاقیت:
متغیر خلاقیت دارای میانگین 3.724 و انحراف معیار 0.296 و واریانس 4.370می باشد. همچنین خلاقیت دارای حداقل امتیاز 2.8 و حداکثر 4.44 است.
جدول 4-7) جدول توصیفی خلاقیت
جدول توصیفی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
خلاقیت
108
2.8
4.44
3.724
0.296
4.370
تعداد صحیح
108
نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام خلاقیت

4-2-8- چالش های شغلی:
متغیر چالش های شغلی دارای میانگین 3.986و انحراف معیار 0.628 و واریانس 0.789 می باشد. همچنین چالش های شغلی دارای حداقل امتیاز 2 و حداکثر 5 است.
جدول 4-8)جدول توصیفی چالش های شغلی
جدول توصیفی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چالش های شغلی
108
2
5
3.986
0.628
0.789
تعداد صحیح
108
نمودار 4-8) نمودار هیستوگرام چالش های شغلی
4-2-9- ارزش کار:
متغیر ارزش کار دارای میانگین 3.705و انحراف معیار 0.368و واریانس 1.628می باشد. همچنین ارزش کار دارای حداقل امتیاز 2.58 و حداکثر 4.5 است.
جدول4- 9) جدول توصیفی ارزش کار
جدول توصیفی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
ارزش کار
108
2.58
4.5
3.705
0.368
1.628
تعداد صحیح
108
نمودار4-9) نمودار هیستوگرام ارزش کار
4-2-10- فرصتهای شغلی:
متغیر فرصتهای شغلی دارای میانگین 3.394و انحراف معیار 0.512 و واریانس 1.31می باشد. همچنین فرصتهای شغلی دارای حداقل نمره 1.8 و حداکثر 4.6 است.
جدول4-10) جدول توصیفی فرصتهای شغلی
جدول توصیفی
تعداد
حداقل
حداکثر


دیدگاهتان را بنویسید