دانلود پایان نامه

شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.
5- سنجش رابطه فرصت های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.
6- سنجش رابطه چالش های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.
1-5- چهارچوب نظری تحقیق:
چهاچوب نظری تحقیق بنیانی است که تمام پژوهش براساس آن شکل می گیرد و شبکه ای است منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار است. به طوری که یک چهارچوب نظری می تواند متغیرهای مهم مربوط به مسئله را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را ارائه دهد. ( نوری اصل، 1388، 10)

 
 
متغیرهای فراوانی بر میزان خلاقیت کارکنان تأثیرگذار هستند. در این میان متغیر موردنظر محقق ، ابعاد ماهیت
شغل-که شامل شش بعد: ارزش کار، خوداستقلالی، بازخورد، ابزارشغلی، فرصت شغلی و چالش شغلی است- به عنوان متغیر مستقل می باشد که با توجه به فرضیات مطرح شده درصدد سنجش تأثیر آن ها در متغیر وابسته، میزان خلاقیت کارکنان، هستیم.
در سال 1978بیکر با الگو برداری از مدل ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام که پنج بعد درونی کار شامل تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال و بازخورد را مد نظر قرار می دهد، ماهیت یک شغل را شامل شش بعد ( ارزش کار، خوداستقلالی، بازخورد، ابزارشغلی، فرصت شغلی، چالش شغلی ) درنظر گرفت. رابطه بین ماهیت شغل و میزان خلاقیت کارکنان از نظر سرپرستان در کارخانه ذوب آهن اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و بین هر شش بعد ماهیت شغل و خلاقیت رابطه مثبت و معناداری به دست آمده است. ( سیادت، یارمحمدزاده، پرتوی،1386،54 و53 )
همچنین این رابطه از نظر کارکنان بانک های استان گیلان نیز مورد بررسی قرارگرفته و بین هر شش بعد ماهیت شغل و خلاقیت رابطه مثبت و معناداری به دست آمده است. ( نوری اصل ،1388 ،62 و61 ) ما نیز بر این مبنا دراین تحقیق قصد داریم تأثیر ابعاد ماهیت شغل در میزان خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان را مورد بررسی و سنجش قرار دهیم.
1-6- فرضیه های تحقیق:
1-6-1- فرضیه اصلی:
بین ابعاد ماهیت شغل وخلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معنا داری وجود دارد.
1-6-2- فرضیه های فرعی:
1- بین ارزش کار و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد
2- بین خوداستقلالی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین بازخورد و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد
4- بین ابزار شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین فرصت های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
6- بین چالش های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
1-7- تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای تحقیق:
1-7-1-تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته:
متغیرها
تعریف
خلاقیت

پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است. کشف چیزی است موجود که به علت کور ذهنی ناشی از عادت دیده نمی شود. نگاهی کنجکاوانه و کاوشگر به دیده ای قدیمی است که آن را می یابد و آشکار می کند. ( الوانی ، 1386، 129)
ابعاد ماهیت شغل
مجموعه ای از خصایص درونی یک شغل که بر تلاش و عملکرد ذهنی و جسمی و همین طور کاهش خستگی شغلی کارکنان تأثیر می گذارد ( پرتوی ، 1385، 26 )
ماهیت شغل شامل شش بعد : ارزش کار ، خوداستقلالی ، بازخورد ، ابزارشغلی ، فرصت شغلی ، چالش شغلی است
چالش های شغلی
به موقعیت هایی در شغل که افراد می توانند از توانایی ها واستعدادهای خود استفاده کنند و در نهایت دستاوردهای خود را به نمایش گذارند .( پرتوی ، 1385 ، 28 )
ارزش کار
میزان تأثیر یک شغل بر زندگی و سلامت افراد دیگر در داخل یا خارج از سازمان را گویند . علاوه بر این هر چقدر کارمند در فرایند کار از مهارت های شغل خود بتواند استفاده کند کار برایش با ارزش تر به حساب می آید.. ( پرتوی ، 1385 ، 28 )
فرصت شغلی
به موقعیت های یادگیری در ضمن کار و تداوم این یادگیری و به وجود آمدن این احساس در کارمند در فرایند کار از مهارت های شغل خود بتواند استفاده کند کار برایش با ارزش تر به حساب می آید. ( پرتوی ، 1385، 28 )
ابزار شغلی
به کلیه عواملی گفته می شود که موجب تسهیل فرایند کار در یک شغل می گردد مانند پرداختی ها به کارکنان ، فضای فیزیکی محل کار ( از نظر نور و صدا و … ) ، راهکار های اداری و اجرایی لازم برای بهبود در فرایند کار منابع ، کمکهای اداری و فنی ، تجهیزات لازم برای انجام کار. ( پرتوی ، 1385 ، 28 )
متغیر وابسته
متغیر
مستقل اصلی
متغیرهای مستقل فرعی
خود استقلالی
به میزانی که یک شغل برای کارکنان آزادی و عدم وابستگی فراهم می کند و برای زمان بندی و تعیین روش های انجام کار آزادی عمل ایجاد می کند گفته می شود. (پرتوی ، 1385 ،28 )
بازخورد
به آن درجه از اطلاعات مستقیم و شفاهی که کارکنان درباره اثربخشی و عملکرد کارشان دریافت می کنند اطلاق می گردد. (پرتوی ،1385 ، 28)
جدول1-1) تعریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق
1-8 – قلمروتحقیق:
قلمرو مکانی: سرپرستی ها و شعب شرکتهای بیمه استان گیلان( بصورت خاص مدیران و کارکنان ادارات ستادی شرکت بیمه ایران).
قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش می باشد.
قلمرو زمانی: این پژوهش در نیمه اول سال 1393 صورت گرفته است.
فصل دوم / بخش اول
ادبیات موضوع
1-2-1- مقدمه:
امروزه مفاهیم ذهنی بشر مملوء از طرح های تکامل یافته ای است که مدت ها پیش در قالب های خام و ابتدایی، در ذهن بسیاری از افراد اندیشمند و خلاق جوانه زده و به تدریج توسط انسان های متوالی تکامل یافته است. خلاقیت به عنوان نیاز عالیه بشری در تمام زندگی او مطرح بوده و عبارت است از تحولات دامنه دار و جهش در فکر و اندیشه انسان ، به طوری که حایز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی در طرح جدید می شود. ( فیشانی، 1388 )
تحولات و دگرگونی نظام های اجتماعی- اقتصادی عصر حاضر ریشه در پیشرفت و تغییرات به وجود آمده در علم و فناوری دارد که منجر به تغییر علایق و ذائقه شده است. بدون تردید سازمان های عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی مواجه اند. در این زمینه برای اینکه بتوان در دنیای متلاطم امروز به حیات خود ادامه داد، باید به خلاقیت و نوآوری روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات بر آن ها تأثیر نهاد و به آن ها شکل دلخواه داد. با توجه به این تغییرات و تحولات سریع، خلاقیت و نوآوری به عنوان اصل اساسی و مهم بقای سازمان ها پذیرفته شده است. بر این اساس کشورهای پیشرفته به آموزش خلاقیت تأکید زیادی دارند و در این زمینه، پیشرفت انسان، سازمان و جامعه درگرو خلاقیت و نوآوری است و آگاهی از فنون و روش ها، برای ایجاد فضای لازم برای رشد و باروری این روحیه، ضروری است. ( اسبورن،1377) در این فصل آثار انتشار یافته پیشین و نیز تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و سعی داریم خوانندگان را با مطالعات، تحقیقات و نوشته های دیگران در زمینه مربوط آشنا کنیم.
1-2-2-ضرورت خلاقیت :
خلاقیت در سراسر تاریخ بشر حائز اهمیت بسیاری بوده ولی امروزه دلایل اهمیت آن به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از گذشته است. درگذشته خلاقیت دانشی جامع به شمار نمی رفت بلکه اساسا” با تلاش و ریاضت افراد خلاق و سرانجام به صورت نوعی الهام و به گونه ای تصادفی به نتیجه نهایی می رسید. تقریبا” از50 سال گذشته تا به امروز خلاقیت از حالت تصادفی خارج شده است و افراد می توانند به گونه ای سنجیده و روشمند به خلق ابداعات، اختراعات و اکتشافات نایل آیند. به عبارت دیگر خلاقیت طی نیم قرن گذشته به صورت یک رشته علمی گسترده درآمده و آموزش پژوهشی و توسعه در مقیاسی وسیع در آن رو به گسترش بوده است. تغییرات پرشتاب در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فنی و فناورانه و … از راههایی که خود نتیجه خلاقیت و نوآوریهای این عصر است و از سویی برخورد با چنین تحولاتی، خود مستلزم خلاقیت و نوآوری است؛ به همین دلیل امروزه خلاقیت نه صرفا” یک دانش تجملی، یک نیاز یا یک ضرورت بلکه برای تمامی جوامع بشری شرط بقاست.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه بیش از 90درصد دانشمندان تاریخ زنده اند چرا که مخترعانی در زمره ادیسون کم نیستند و در نتیجه دستاوردهای علمی، اختراعات و اکتشافات این دانشمندا ، حجم عظیمی از اطلاعات و دانشهای کشف و انباشت شده در زمینه های علمی، فنی و فناورانه و …، چنان رو به فزونی است که یادگیری بر پایه نظام آموزشی امروز -که اصولا”بر پایه محفوظات است- بسیار مشکل بلکه غیرممکن است. به عبارت دیگر، دانش کارشناسی حاصل از یک دوره ی آموزش دانشگاهی و حتی پایین تر، که روزی تا پایان عمر برای فرد کفایت می کرد، امروزه چند صباحی بیش نخواهد پایید و ‹‹ زگهواره تا گور دانش بجوی ›› دیگر نه تنها یک فضیلت بلکه شرط بقاست. بنا بر این آن چه مورد نیاز است نه انباشت اطلاعاتی –که به سرعت منسوخ می شود- نیست بلکه یادگیری و نحوه ی یادگیری است. از آنجا که پیش بینی آنچه حتی درآینده نزدیک مورد نیاز است امکان پذیر نیست، کسب توانایی حل مسائلی که از ماهیت آن بی خبریم، ضرورت می یابد و این همان خلاقیت و حل خلاق مسائل است. با توجه به این وضعیت، خلاقیت در سراسر جهان اهمیت شایسته ای یافته و دانش پژوهان بسیاری از کشورها به شیوه های مختلف و در زمینه های متعدد، روش ها و فرایند خلاقیت و حل خلاق مسائل را فرا می گیرند. به عبارت دیگر، خلاقیت اکنون در مسیر فراگیر شدن است. ( قاسم زاده، 1375 )
1-2-3- تعریف خلاقیت:
نظریه پردازان مدت های طولانی تصور می کردند که خلاقیت فرایندی ارثی و ذاتی است و چنین می نمود که جهان در سطح کلی فقط باید آن تعداد محدود هنرمندان خلاق، دانشمندان و افراد بااستعداد را پرورش دهد و دربرابر دیگر افراد که عاری از استعداد، تلقی می شدند، مسئولیتی ندارد. اگر خلاقیت را ذاتی بدانیم از بسیاری جهات با عقیده کسانی که هوش و یا حتی شکل گیری شخصیت را ذاتی می دانند توافق کامل خواهیم داشت. درحالی که امروزه اساس روانشناسی به ما اجازه می دهد بر این عقیده باشیم که فرایند خلاقیت ذاتی نبوده بلکه می تواند آموزش داده شود. پس در این روال، جریان خلاقیت، جریانی ساخته شده از قبل نبوده بلکه روندی قابل تغییر است. ( مفیدی،1371)
از خلاقیت تعاریف متعددی به عمل آمده است. در فرهنگ های لغت فارسی، خلاقیت به معنای آفریدن، به وجود آوردن و توانایی ترکیب ایده یا آفرینش به کار رفته است.
خلاقیت عبارت است از بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید ( رضائیان،1374، 3 )
الوانی (1379) معتقد است ‹‹خلاقیت به معنای تولید یک اندیشه و فکر جدید است یا به عبارت دیگر خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد.››
همچنین خلاقیت را می توان تولید ایده ها، رهیافت ها و مفاهیم اصیل، بدیع و جدیدی دانست که از رفتاری انطباق پذیر برخوردار باشد. (شهرآرای و مدنی پور، 1375،39 )
1-2-4- تفاوت خلاقیت و نوآوری:
با درنظر گرفتن پیچیدگی موجود در مفهوم خلاقیت لازم است وجه تمایز این مفهوم و فرایند نوآوری مشخص شود. برخی از نویسندگان بین خلاقیت و نوآوری تمایز قائل می شوند. برای مثال؛ کونتز درسال 1988نوآوری را به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت معرفی کرده و معتقد است که نوآوری می تواند محصولی جدید، خدمتی جدید یا راهی جدید برای انجام کاری باشد؛ درحالی که خلاقیت توانایی ایجاد فکر یا ایده جدید و بدیع است.همچنین آلبرشت در سال1987خلاقیت و نوآوری و وجه تمایز آنها را به این صورت مطرح کرده است: خلاقیت فعالیت ذهنی و عقلایی برای به وجود آوردن ایده ی جدید و بدیع است. حال آن که نوآوری، تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است. او نوآوری را عملیات و مراحل مورد نیاز برای نتیجه گیری یک فکر بکر و واقعیت جدید می داند. از این زاویه، شخص خلاق ممکن است نوآور باشد؛ یعنی می تواند دارای ایده های جدید و نو باشد ولی توانایی تبدیل آن ها را به نوآوری نداشته باشد؛ از این رو فرد نوآور غالبا”خلاق است ولی همه ی افراد خلاق الزاما”نوآور نیستند. (مشبکی و تیمورنژاد،1380)
1-2-5- عناصر خلاقیت:
خلاقیت متشکل از عناصر و اجزای مختلفی است و آمابیل سه عنصر مهارتهای مربوط به قلمرو و یا موضوع، مهارتهای مربوط به خلاقیت و انگیزه را از اجزای اصلی خلاقیت می داند.
مهارت های مربوط به قلمرو عبارتند از: دانش و شناخت ما نسبت به موضوع، حقایق، اصول و نظریات و انگاره های نهفته در آن موضوع. این مهارت ها به منزله ی مواد اولیه استعداد، تجربه و آموزش در یک زمینه ی خاص به شمار می روند. بدیهی است تنها در صورتی در رشته ای ( برای مثال؛ فیزیک هسته ای یا شیمی ) امکان خلاقیت داریم که درباره آن اطلاعات داشته باشیم. خلاقیت در نقاشی نیز مستلزم داشتن اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده از قلم مو و ترکیب رنگ هاست .
به رغم اهمیت این عنصر، اگر فردی از بالاترین حد مهارت برخوردار و از مهارتهای خلاقیت بی بهره باشد، هرگز قادر به انجام کار خلاقی نخواهد بود یعنی از مهارت های موضوعی به شکل جدید استفاده می کند. مهارت های خلاقیت با ارزش های فکری زیر همراه است:
1- شکستن عادت: کنار گذاشتن شیوه های فکری و عملی پیشین و استفاده از روش های جدید. 2- به تعویق و تأخیر انداختن قضاوت و ارزیابی ایده ها برای جلوگیری از ضایع شدن ایده ای که در ابتدا ممکن است جالب و مفید به نظر نیاید.
3- درک پیچیدگی با توجه به مسائل پیچیده و درگیر شدن با آن.
4- متفاوت دیدن مسائل و مشاهده امور به شیوه تازه ای که قبلا”به آن توجه کافی نشده است. 5- وسعت فکر و برقراری ارتباط م
یان ایده های متفاوت.

آمابیل معتقد است برخی از شخصیت ها بیشتر مستعد تفکر خلاق هستند. بعضی از صفات مهم افراد خلاق عبارت است از: خودنظمی زیاد، پشتکار درمواجهه با شکست، استقلال، تحمل ابهام، تمایل به پذیرفتن خطر، اعتماد به نفس و … اگر این ویژگی به طور طبیعی در افراد وجود نداشته باشد می توان آن را در آن ها پرورش داد. (1993،Amobil )
حال این پرسش مطرح می شود که آیا اگر فردی دارای دو مهارت مربوط به موضوع و مهارت مربوط به خلاقیت باشد موفق به انجام کار خلاق می شود؟ شواهد مؤید آن است که جواب این سؤال منفی است. عامل انگیزه یکی از عناصر اساسی و شاید مهم ترین اجزا در این مجموعه است. انسان بدون انگیزه های بیرونی و درونی نمی تواند کار خلاقانه ای انجام دهد. ولی تحقیقا


دیدگاهتان را بنویسید