منبع مقاله درباره تجارت بین الملل

ن است بیمه نامه ای برای کالاهای خریداری شده تهیه کند اما چنانچه مسئولیت خطرهای متوجه در زمان وقوع حادثه هنوز به او منتقل نشده باشد نمی تواند هیچ گونه ادعایی در مورد از بین رفتن یا آسیب دیدن کالاها بنماید. به همین ترتیب در صورتی که به هنگام از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا مسئولیت خطرهای متوجه آن قبلاً به خریدار منتقل شده باشد فروشنده نمی تواند ادعای خسارتی به استناد بیمه نامه نماید.
باید متذکر شد که حقوق بیمه گذار طبق بیمه نامه دریایی ، قابل انتقال به گیرنده کالا (خریدار) است. این انتقال از طریق ظهرنویسی بیمه نامه و تحویل آن به خریدار صورت می گیرد. مسایل بیمه بسیار پیچیده اند و صادرکننده ای که قصد بیمه کالای صادراتی خود را دارد در صورت عدم آشنایی با موضوع باید به دلایل بیمه در این خصوص مشورت نماید.
اصطلاحات بازرگانی بین المللی خصوصاً اینکوترمز که طرفین قرارداد در قراردادهای صادراتی به کار می برند معمولاً مشخص می سازد که کدام یک از طرفین باید هزینه بیمه را تقبل نماید.
هر گاه خریدار بخواهد تعهداتی بیش از این حداقل را در قرارداد بگنجاند باید تصریح نماید که مبنای قرارداد اینکوترمز به انضمام هر گونه ترتیبات اضافی مورد نظر اوست. بر اساس شرایط « سی آی پی » خریدار مسئولیت کلیه خطرهای احتمالی متوجه کالا را از زمانی که در اختیار اولین حمل کننده گذاشته می شود به عهده می گیرد.
در مواردی که خریدار موظف به پرداخت هزینه بیمه به طور جداگانه می باشد ممکن است از فروشنده تقاضا کند که ترتیب بیمه کالا را به هزینه خریدار و بر طبق دستورات او بدهد. البته وقتی که فروشنده این کار را انجام می دهد او به نمایندگی و به حساب خریدار اقدام می نماید و نه به حساب خودش ، درست همانند موردی که قرارداد مقرر می دارد فروشنده کالا را به هزینه خود بیمه کند (یعنی در حقیقت هزینه بیمه جزء قیمت کالا منظور می گردد).

طرفی که قرارداد بیمه را منعقد می کند ممکن است مستقیماً با شرکت بیمه تماس بگیرد و یا از طریق یک دلال بیمه عمل نماید. در حالت اخیر وی درباره نوع بیمه مورد نیاز کالا و خطرهایی که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند ، به دلال دستور می دهد و دلایل نیز بر همین اساس ترتیب انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه یا نمایندگانش را فراهم می آورد. به محض توافق در مورد قرارداد دلال ممکن است بیمه نامه موقت یا یادداشتی را به منظور توضیح قرارداد منعقده جهت بیمه گذار ارسال دارد.
البته طبق عرف و رویه متحدالشکل اعتبارات اسنادی بیمه نامه های موقت که توسط دلالان بیمه صادر شده مورد قبول نخواهد بود مگر اینکه اعتبار صراحتاً قبول آن را اجازه دهد. به هر حال طرفین قرارداد باید بدانند که چنین اسنادی را شرکت بیمه و یا نمایندگی های آن صادر نمی کنند و بنابراین هیچ گونه تعهدی را برای آن ایجاد نمی نماید.
بعضی از کشورها لازم می دانند که کلیه کالاهایی که وارد کشورشان می شوند، توسط شرکتهای بیمه ملی ،بیمه گردند. صادرکنندگان و واردکنندگان کالا باید قبل از توافق در مورد موافقت نامه های بیمه ابتدا بررسی کنند که آیا چنین قواعدی در کشورشان وجود دارد یا نه.
امروز با اجرای جدید و متنوع طرحهای عمرانی ، ارزش حقیقی و تجاری آن افزونی می یابد که افزایش بی شمار ریسک را در پی خواهد داشت. غفلتی ناچیز ممکن است عواقب بسیار بزرگی به شکل خسارت یا زیان داشته باشد. قیمت پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه اغلب فاقد حاشیه برای مقابله با ضررهای اضافی است به همین دلیل آنان برای جلوگیری از اتفاقات حوادث و خسارتهای غیرقابل پیش بینی نیاز به حمایت دارند همین نیاز است که آنان را به سوی به کارگیری بیمه هدایت می کند. برخی بیمه های مهندسی در طول اجرای پروژه های عمرانی از این قرار است.
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه تمام خطر نصب
بیمه عدم نفع مقدم کارفرما
بیمه جامع پروژه
گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن
بند اول : بیمه نامه
بیمه نامه سندی است که ترتیبات بیمه را توضیح می دهد و حقوق طرفین قرارداد را تعیین می کند. این سند را شرکت بیمه و یا نمایندگان آن صادر می کنند و نوعاً شامل جزئیات زیر است :
– نام و امضای بیمه گر
– نام بیمه گذار
– مشخصات خطرهای تحت پوشش
– مشخصات محموله
– محلی که در آنجا مطالبات قابل پرداخت به انضمام مشخصات نماینده ای که از او باید مطالبه خسارت کرد.
– امضای بیمه گذار ، اما اگر حق مطالبه خسارت را بتوان به طرف دیگری معمولاً خریدار منتقل کرد که در این صورت ظهرنویسی سند توسط او نیز مورد نیاز می باشد.
– تاریخ صدور.
بند دوم : محتوای بیمه نامه ها
در بیمه نامه ها جز در مورد کارکنان و ماشین آلات ساختمانی و تاسیسات متعلق به پیمانکار باید نام کارفرما به عنوان ذی نفع درج گردد و قبل از شروع هر کار به کارفرما تسلیم گردد. هر نوع تغییری در محتوی یا زمان پایان اعتبار بیمه نامه ها باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در تمام بیمه نامه ها بیمه گذار موضوع بیمه و طرف ذی نفع از آن باید به وضوح بیان شده باشد.

گفتار سوم : انواع بیمه نامه
رایج ترین انواع بیمه ها عبارتند از :
بیمه نامه حاوی ارزش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه ، بیمه نامه با پوشش باز یا شناور و بیمه نامه زمانی.
بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه
در بیمه نامه حاوی ارزش موضوع بیمه، ارزش کالاهای بیمه شده تعیین می گردد؛ بگونه ای که درصورت بروز خطر این مبلغ به بیمه گذار پرداخت خواهد شد. اگر بیمه نامه فاقد ارزش موضوع بیمه باشد و خطر به وقوع بپیوندد ضروری خواهد بود که ارزش موضوع بیمه قبل از پرداخت بیمه تعیین گردد. البته موضوع بیمه نه تنها ممکن است کالا را شامل شود بلکه همچنین به هزینه ای مانند حقوق و عوارض گمرکی کرایه حمله و غیره مربوط گردد.
بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور
صادرکنندگان بزرگی که مایل نیستند برای هر فقره فروش موافقت نامه بیمه جداگانه منعقد کنند معمولاً از این نوع بیمه نامه استفاده می کنند.
بیمه نامه شناور فقط شرایط کلی قرارداد بیمه را مشخص می کند و هدف آن تأمین پوشش برای کالا و دیگر اقلام در برابر خطرهایی است که امکان دارد در سفرهای آتی اتفاق بیفتد. در بیمه نامه شناور نه موضوع بیمه دقیقاً مشخص می گردد و نه سفری که در خلال آن ممکن است خطرهای مزبور به وقوع بپیوندد. بعداً و قبل از آغاز سفر واقعی بیمه گذار طی یادداشتی این اطلاعات را به بیمه گر ارسال می دارد.
بیمه نامه با پوشش باز از این جهت به بیمه نامه شناور شباهت دارد که تنها حاوی عبارات و شرایط کلی بیمه است ولی در آن جزئیات موضوع بیمه یا سفرهایی که در خلال آنها خطرهای تحت پوشش ممکن است واقع شوند ذکر نمی گردد. بر خلاف بیمه نامه شناور که در ان ارزش خطر بیمه شده در هر سفر از ارزش بیمه در هر قرارداد کلی کسر می گردد تا به صفر برسد در بیمه نامه با پوشش باز سقف بیمه پس از هر سفر به طور خودکار مجددا به حداکثر مبلغ تعیین شده می رسد. در بیمه نامه با پوشش باز موضوع بیمه و برنامه سفر معمولاً در گواهی بیمه مشخص می گردد که بیمه گر طبق دستورات بیمه گذار صادر می نماید. در این گواهی ها ممکن است خلاصه ای از شرایط بیمه نامه با پوشش باز قید شده باشد.
بند سوم : بیمه نامه زمانی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیمه نامه زمانی خطرهایی را که ممکن است در یک دوره زمانی معین به وقوع بپیوندد بیمه می کند در حالی که بیمه نامه سفری خطرهایی را که ممکن است طی سفری از یک محل معین به محل دیگر واقع شوند تحت پوشش قرار می دهد. به هر حال ترکیبی از این دو نوع بیمه متداول است یعنی شرایط انبار به انبار که سفری معین به انضمام مدتی مشخص پس از خاتمه سفر را شامل می شود. مثلاً در بیمه نامه قید می شود از 5 / 11 / 2013 تا 8 / 11 2013 برای حمل در مسیرهای ترانزیت .
در قرارداد بیمه می توان شرط کرد که آغاز اعتبار و اثر قرارداد مشروط به پرداخت حق بیمه باشد . در صورت وجود چنین شرطی قرارداد معلق بوده و مادام که حق بیمه پرداخت نشده است ، پوشش بیمه ای ایجاد نمی شود . برای مشخص بودن زمان شروع اثر ، معمولاً آغاز پوشش بیمه از ساعت 24 روز پرداخت حق بیمه پیش بینی می شود .
مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل
در تجارت جهانی کلیه خریداران ، فروشندگان و شرکتهای حمل و نقل و حتی کلیه اعتبار دهندگان سعی دارند که در فعالیت های خود خطر و ریسک را به حداقل برسانند ؛ چرا که خریدار کالا می خواهد کالا را سالم و بدون خسارت احتمالی در بندر مقصد تحویل بگیرد و فروشندگان می خواهند که کالای خود را بدون هیچگونه آسیبی به سلامت تحویل خریدار دهند . شرکت های حمل و نقل می خواهند با این امانت سنگین که از طرف واگذار کنندگان محموله های با ارزش در اختیار آنها گذاشته شده ریسک از بین رفتن و یا خسارت دیدن احتمالی را به حداقل کاهش دهند و اعتبار دهندگان که به مؤسسات مالی مقروضند برای اینکه سرمایه مجدداً به صندوق برگردد به ناچار باید بسوی بیمه روی آورند و بدون شک پوشش بیمه ای لازم را در معاملات خود ملحوظ دارند . بدون شک چنانچه این اطمینان نسبت به جبران خسارت احتمالی وجود نداشت ، مبادلات بین المللی بدین سهولت انجام نمی گرفت .
گفتار اول : انعقاد قرارداد
قرارداد بیمه از انواع قراردادهای الحاقی است ؛ زیرا اصولاً تمام شروط و تعهدات قرارداد ، توسط شورای عالی بیمه تهیه و تدوین و در قرارداد گنجانده می شود . همچنین علاوه بر شرایط عمومی صحت قراردادها ، ممکن است برای صحت عقد شرایط خاصی نیز وجود داشته باشد .
در انعقاد عقد بیمه ، شرایط خاصی در مورد اهلیت انعقاد قرارداد وجود دارد . در واقع ، برای انعقاد قرارداد بیمه تنها اهلیت عمومی تمتع و استیفاء کفایت نمی کند و تنها برخی افراد حق انعقاد قرارداد بیمه را به نفع خود دارند .
عقد بیمه در پی حصول توافق طرفین عقد و ایجاب و قبول منعقد می شود. از آنجا که تحصیل این توافق نوعاً در پی سیر مراحلی صورت می گیرد و در یک مجلس تحقق نمی یابد ، موجب پیچیدگی در تعیین زمان انعقاد عقد می شود . همچنین زمان شروع قرارداد ممکن است غیر از زمان انعقاد آن باشد و یا به تحقق امری موکول شود .
هر کسی نمی تواند از تأمین بیمه ای سود برده و با انعقاد قرارداد بیمه ، در صورت تحقق ریسک موضوع بیمه مبالغی را از بیمه گر دریافت کند . تنها افرادی می توانند ذینفع قرارداد بیمه قرار گیرند و از پوشش بیمه بهره مند شوند که دارای نفع بیمه ای باشند . منظور از نفع بیمه ای آن است که نفع شخص در آن باشد که حادثه موضوع بیمه تحقق نیابد و در صورت تحقق حادثه ضرری متوجه او شود. ماده 4 قانون بیمه در این رابطه چنین مقرر می دارد : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی ، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می شود.»
عقد بیمه می تواند به وسیله نماینده بیمه گذار منعقد شود . نمایندگی ممکن است مطابق قواعد عمومی وکالت و یا اداره فضولی مال غیر باشد و در این موارد قوانین مقرر در قانون مدنی مجری خواهد بودد . در صورتی که قرارداد به نمایندگی منعقد شود ، مطابق قانون مدنی، قرارداد برای اصیل محسوب شده و حقوق و تکالیف ناشی از عقد متوجه اصیل خواهد بود . ماده 5 قانون بیمه در این رابطه مقرر می دارد : « بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *