منبع پایان نامه درباره بهره بردار، مصرف مواد، مکان کنترل

انشعاب آب و 74499 انشعاب فاضلاب مي باشد و 638000 متر توسعه شبکه آب و 296900متر خط انتقال آب و 162 حلقه چاه 950000متر لوله گذاري فاضلاب انجام شده است .
3-3-2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي
ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره برداري از تاسيسات تامين و تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مربوط به جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب بشرح ذيل بر عهده شرکت خواهد بود.
* بهره برداري از تاسيسات مرتبط با تامين و توزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه خانه ها و ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال ، منابع ، چاهها، سيستمهاي کنترل و شبکه هاي توزيع .
* بهره برداري از شبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب ، تصفيه خانه ها وايستگاههاي پمپاژ مربوطه .
* اجراي شبکه هاي مربوط به توزيع آب شهري .
* اجراي طرحهاي جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب.
* اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب
* سرمايه گذاري و مشارکت در موسسات و شرکتهايي که با اهداف و وظايف شرکت مربوط باشد بمنظور ارتقاء کيفي و کمي فعاليتهاي شرکت .
* انجام امور تحقيقاتي ، آموزشي در راستاي اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ريزي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور.
* تشکيل شرکتهاي جديد بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب (اساسنامه شرکت ، 1371، 1 )1.
4-3-2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي
مرکزاصلي شرکت شهر اراک بوده و حوزه خدماتي آن محدوده قانوني شهرهاي استان مرکزي مي باشد.
* شرکت مي تواند با موافقت رياست مجمع عمومي در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکيل شعب ، نمايندگي يا دفاتر پشتيباني مبادرت نمايد.
* تاسيسات مرتبط با فعاليت شرکت مي تواند در خارج از محدوده شهرها نيز مستقر باشد.
* شرکت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و امور آن بر طبق قانون تشکيل شرکتهاي آب وفاضلاب ومقررات اساسنامه اداره خواهد شد.
* مدت شرکت ازتاريخ تاسيس نامحدود است (همان منبع، 2)2.
5-3-2چه خدماتي را بايد برون‌سپاري كرد؟
1) هر چه‌ فعاليت‌ خدماتي‌ ملموس‌ و مشخص‌ترباشد تمايل‌ به‌ برون‌سپاري‌ آن‌ فعاليت‌ بيشتر است‌.
2) هر چه‌ فعاليت‌ خدماتي‌ استانداردپذيرتر باشد تمايل‌ بيشتري‌ به ‌برون‌سپاري‌ آن‌ فعاليت‌ وجود دارد.
3) هر چه‌ ميزان‌ تفكيك‌ناپذيري‌ فعاليت‌كمتر باشد تمايل‌ جهت‌ واگذاري‌ اين‌ گونه‌ فعاليت‌ كمتر است‌.
4) هر چه‌ فعاليتها بيشتر معطوف‌ به‌ استاندارد كردن‌ باشد تمايل‌ بيشتري‌جهت‌ واگذاري‌ فعاليتها وجود دارد.
5) هرچه‌ پيچيدگي‌ فعاليتهاي‌ خدماتي ‌بيشتر باشد تمايل‌ كمتري‌ به‌ برون‌سپاري ‌آن‌ فعاليت‌ احساس‌ مي‌شود.
6) هرچه‌ تماس‌ فعاليتهاي‌ خدماتي‌ با مشترك‌ بيشتر باشد تمايل‌ جهت ‌برون‌سپاري‌ آن‌ فعاليت‌ كمتر است‌.
7) هر چه‌ فعاليت‌ خدماتي‌ اصلي‌تر باشد ارتباط مستقيم‌ بين‌ تفكيك‌پذير واستانداردپذير بودن‌ آن‌ و تقاضا براي‌گرايش‌ به‌ برون‌سپاري‌ قوي‌تر است‌.
8)هرچه‌ فعاليتهاي‌ خدماتي‌ اصلي‌ترباشد رابطه‌ معكوس‌ بين‌ پيچيدگي‌، عدم‌تفكيك‌پذيري‌ و تماس‌بامشتري‌وتقاضابراي‌گرايش‌به‌برون‌سپاري‌ضعيف‌تراست‌.
9)هرچه‌اهميت‌فعاليتهاي‌ خدماتي‌بيشتر باشد ارتباط معكوس‌ بين‌ ناملموسي‌، تفكيك‌ناپذيري‌ وتماس‌بامشتري‌باتمايل‌به‌برون‌سپاري‌ اين‌ گونه‌ فعاليتها قوي‌تر است‌.
10) هرچه‌اهميت‌ فعاليتهاي‌ خدماتي‌بيشتر باشد ارتباط مستقيم‌ بين‌ عدم‌استانداردپذيري‌ تعيين‌ قيمت‌ براساس‌ رقابت‌ و پيچيدگي‌ فعاليت‌ با تمايل‌ به‌ برون‌سپاري‌ اين‌ گونه‌ فعاليتها ضعيف‌تر است‌.
11) هرچه‌ تأمين‌كنندگان‌ و ارايه‌دهندگان‌فعاليتهاي‌ خدماتي‌ بيشتر باشد و فعاليت ‌ملموس‌، استانداردپذير و تفكيك‌پذيرتر باشد گرايش‌ به‌ برون‌سپاري‌ اين‌ گونه‌فعاليتها قوي‌تر است‌ (اشرف زاده ،1385، 2)1.
6-3-2فعاليتهاي شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاري هستند.
در حال حاضرفعاليتهاي که در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي قابل برون سپاري هستند شامل :
1) امور نقليه ، خدمات رايانه اي ، دبير خانه ، نظافت و آبدارخانه و حراست و نگهباني ساختمان هاي اداري در بخش خدمات عمومي .
2) قرائت کنتور و توزيع قبوض ، فروش انشعاب ، وصول مطالبات ، نصب انشعاب، تعويض کنتور ، اصلاح انشعاب در بخش خدمات مشترکين .
3) خطوط انتقال آب ، شبکه توزيع آب وانشعابات آب و همچنين خطوط جمع آوري ، شبکه فاضلاب و انشعابات فاضلاب د ربخش حوادث واتفاقات .
4) نمونه برداري و آزمايشات مربوطه و کاليبراسيون تجهيزات در بخش آزمايشگاه.
5) تاسيسات تامين آب ( چاه ها ، مخازن ، گندزدايي)، خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ (مکانيکال ، الکتريکال) ، شبکه توزيع آب (مرئي سازي ، شستشوي شبکه )، تصفيه خانه آب ، سامانه آب شيرين کن ، تصفيه خانه فاضلاب ، شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب (پيمايش ، همسطح سازي ، شستشوي شبکه )، تاسيسات تله متري و کنترل از راه دور، حراست و نگهداري از تاسيسات در بخش بهره برداري و نگهداري از تاسيسات .
6) بازديد شيرآلات مربوطه ، مانور شبکه توزيع آب ، بازرسي شبکه هاي فاضلاب در بخش عمليات بازرسي.
7) تامين آب و خطوط انتقال و شبکه توزيع و همچنين تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و شبکه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب در بخش احداث و توسعه .
8) اصلاح و بازسازي شبکه انشعابات آب و فاضلاب در بخش اصلاح و بازسازي.
4- 2 بخش سوم: بررسي بهاي تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزاي آن
1-4-2 حسابداري بهاي تمام شده:
بدون شک حسابداري قيمت تمام شده ، وظيفه ارائه اطلاعات به موقع ، دقيق ومناسب فعاليتهاي توليدي و خدماتي بنگاه هاي اقتصادي را برعهده دارد. حسابداري قيمت تمام شده امکان کنترل فعاليتها وهزينه ها را دراختيار مديران وبرنامه ريزان قرار مي دهد وبستر مناسبي را براي پياده سازي حسابداري سنجش مسئوليت فراهم مي آورد. ستاده ها واطلاعات اين حسابداري مي تواند مديريت را دراستفاده بهينه از امکانات بالقوه ، کسب فرصت هاي جديد، بهبود وضعيت موجود ، برقراري کنترل هاي عملياتي وپيش بيني دقيقتر آينده فعاليت ها ياري کند وفرايند مديريت را از طريق ارزيابي عيني اطلاعات به دست آمده بهينه سازد.
معمولا وظايف حسابداري صنعتي را مي توان بشرح ذيل بيان نمود:
1. مشارکت ، همکاري وياري دراجراي برنامه ها وبودجه ها .
2. ايجاد وفراهم نمودن زمينه اطلاعات به منظور تصميم گيري مديريت جهت انتخاب يک راه حل از بين چندين راه حل موجود.
3. برقراري شيوه ها وروشهايي که اعمال کنترل را ميسر سازد.
4. محاسبه وتعيين ارزش موجوديها به منظور هزينه يابي وکنترل مقادير عيني موجوديها.
5. تعيين هزينه ها وسود براي يک دوره (ابراهيم آبادي ، 1378، 25)1.
2-4-2 کاربرد حسابداري بهاي تمام شده :
اولين کاربرد اطلاعات جمع آوري شده درخصوص بهاي تمام شده درتصميم گيري و ارزيابي عملکرد واحد توسط مديران مي باشد که در واقع اين وظيفه گاهي با عنوان برنامه ريزي وکنترل نيز خوانده مي شود.علاوه بر آن حسابداري قيمت تمام شده براي تعيين بهاي تمام شده پيمانهاي در دست اقدام يا براي مقاصد مالياتي ودولتي مختلف بکار گرفته مي شود. بهاي تمام اطلاعات ارزشمندي را بري استفاده هاي گوناگون از جمله قيمت گذاري محصولات فراهم مي آورد.
3-4-2تعريف بهاي تمام شده کالاو خدمات
بهاي تمام شده کالا و خدمات ، شامل کليه هزينه هاي تخصيص يافته به ساخت محصولات و ارائه خدمات مي باشد. هزينه هاي ساخت محصولات و خدمات ، منابعي هستند که در جهت ساخت محصولات و خدمات مصرف مي شود( مواد مستقيم ، دستمزد مستقيم و سربار مستقيم )و سيستم بهاي تمام شده به فنوني اطلاق مي شود که با کمک آنها مي توان بهاي تمام شد ه هر واحد محصول يا خدمات را تعيين کرد. امروزه تعيين بهاي تمام شده کالا و خدمات فراتر از مفهوم سنتي و اوليه آن يعني تشخيص و محاسبه عوامل هزينه هاي توليدي ، به عنوان يکي از ابزارهاي مديريتي براي مديران کارآمد در عرصه صنعت و تجارت تبديل شده است .سيستم بهاي تمام شده نقطه آغازين براي شناسايي مراکزواقعي هزينه ها ، پتانسيل بهبود مديريت مالي و اقتصادي فعاليتها است . حفظ تراز مالي مثبت ، قدرت نقدينگي پرداخت بدهيها ، نيل به اهداف و برنامه ها تا حدي مربوط به ثبات قيمت فروش محصولات و ارائه خدمات و يکنواخت نگاهداشتن سطح هزينه ها و تعيين نرخ قيمت فروش به همراه سود قابل قبول را در اختيار مديريت قرار مي دهد (خشايي ، 1387، 10)2.
تعيين بهاي تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادي يکي از ضروريات انکار ناپذير مي باشد و با تعيين دقيق قيمت تمام شده مي توان ضمن حضور در صحنه رقابت با ساير توليد کنندگان آن محصول با آناليز سفارشات مشتريان و يا تقاضاي بازار حجم توليد سالانه را تعيين نمود. از سوي با توجه به نقش اطلاعات به عنوان يکي از ابزارهاي مديريت جهت تصميم گيري و برنامه ريزي مدون ، وجود يک سيستم اطلاع رساني جامع در خصوص نوع و ترکيب هزينه ها الزامي است و استقرار سيستم بهاي تمام شده جامع و يکپارچه قادر به پاسخ گويي به اين نياز مي باشد.
4-4-2 عوامل بهاي تمام شده:
هزينه هاي مواد، دستمزد وسربار طبق روشهاي معمول حسابداري صنعتي در حسابهاي مربوطه گردآوري مي شوند. سپس اين هزينه ها تجزيه وتحليل گرديده واز طريق ثبتهاي مناسب روزنامه به حساب دواير منظور مي شوند (اقبالي منش ، 1382، 30)1.
هزينه مواد:
بهاي تمام شده مواد مصرفي که بايد به حساب کار در جريان ساخت دايره مربوطه منظور شود به روشهاي مختلفي قابل دستيابي است :
1. در مورد مصرف مواد هر دايره برگه درخواست مواد جداگانه تنظيم شود و در پايان دوره جمع آنها برابر جمع مواد مصرفي در دايره تلقي شود.
2. مي توان جمع مواد مصرف شده را از رابطه زير بدست آورد:
موجودي موادآخردوره-(مواد خريداري شده طي دوره + مواد اول دوره ) = جمع مواد مصرفي
3. براي برخي صنايع مثل داروسازي مي توان از فرمولهاي خاصي براي تعيين نوع ومقدار مواد مصرفي استفاده کرد.
4. در مواردي که مواد مشابهي بطور مرتب مورد استفاده قرار مي گيرند، مصرف روزانه يا هفتگي به کمک فرمهايي به نام مصرف مواد قابل تعيين است .
هزينه دستمزد:
در هزينه يابي مرحله اي ، هزينه دستمزد به حساب کالاي در جريان ساخت دواير مربوطه منظور مي گردد که اين امر موجب حذف کارهاي دفتري مربوط به گردآوري هزينه دستمزد هر سفارش خواهد شد. در هزينه يابي مرحله اي بجاي کارتهاي اوقات کار مربوط به هر سفارش از کارتهاي ساعت استفاده مي شود.
هزينه هاي عمومي (سربار):
در هزينه يابي مرحله اي ، گردآوري اين هزينه ها ترجيحا از طريق حساب کنترل سربار انجام مي گيرد. در پاره اي موارد بجاي به کارگيري نرخهاي جذب سربار ، از هزينه هاي واقعي سربار استفاده مي شود.
استفاده از سربارواقعي کارخانه زماني مقدور است که ميزان توليد محصولات در هر دور نسبتا ثابت باشد که در اين حالت سربار کارخانه ازماهي به ماه بعد تقريبا بدون تغيير خواهد ماند. ولي درصورت وجود يکي از شرايط زير، استفاده از نرخهاي از پيش تعيين شده سربار ضروري است:
1. در صورتيکه ميزان توليد از يک دوره به دوره بعد کم وبيش ثابت نباشد.
در صورتيکه هزينه سربار ، خصوصا هزينه سربار ثابت ، قسمت عمده اي از کل هزينه هاي توليد را تشکيل دهد.
5-4-2 هدف و کاربرد بهاي تمام شده
اهداف اصلي و کلاني که موجب استفاده شرکتها توليدي ، خدماتي و دولتها از استقرار سيستم هاي بهاي تمام شده ، اعم از مالي و بودجه اي به شرح زير مي باشد:
1) مديريت هزينه ، يعني شناخت واقعيت و ماهيت هزينه ها و مکانيزم هزينه يابي و تجزيه و

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *