منبع پایان نامه درباره حقوق و دستمزد، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

تحليل هزينه ها از طريق :
o شناسيايي عوامل هزينه (عوامل بهاي تمام شده )و روش هاي هزينه يابي.
o شناسايي روش تجزيه وطبقه بندي صحيح اجزاي بهاي تمام شده .
o شناسايي نظام تجزيه و تجليل اجزايي بهاي تمام شده .
o شناسايي شيوه هاي مخصوص هزينه يابي متناسب با خصوصيات و عمليات صنعت .
2) افزايش ارزش افزوده از طريق اعمال مديريت بهاي تمام شده و کنترل هزينه هاي عملياتي.
3) دستيابي مديريت به اهداف استراتژيک و کلان .
4) تعيين و پيش بيني قيمت فروش محصولات بر مبناي بهاي تمام شده
5) نشان دادن و مشخص نمودن هر نوع عدم کفايت و ضايعات انجام اقدامات اصلاحي جهت رفع آنها.
6) تصميم گيري مديريت در مورد ساخت يا خريد مواد و قطعات اوليه محصولات توليدي از طريق محاسبه و مدل نقطه بي تفاوت بهاي تمام شده (بازرجاني ، 1382، 15)1.
6-4-2بهاي تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب
در صنعت آب و فاضلاب از آنجائيکه رقيبي براي عرضه محصول آن وجود ندارد و تعرفه ها و قيمت گذاري فروش محصولات توسط دولت انجام مي شود و در نهايت مشکلات و عقب ماندگيهايي که از دستگاههاي متصدي قبلي به اين شرکتها در مقابل دستگاههاي ذير بط ( ازجمله سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان ، شوراي اقتصاد و . . .) اين شرکتها را نهايتا در دستيابي به قيمت فروش نهايي طبق بهاي تمام شده و با توجه به راهکارهاي پيش بيني شده دولت در قانون برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ياري رساند.
موضوع اصلي فعاليت شرکت آب و فاضلاب تامين آب شرب در زمان و مکان مورد نظر مشتري در کيفت توافق شده و جمع آوري ، انتقال و دفع بهداشتي فاضلاب ، تصفيه و بازيافت پس آب حاصل از فاضلاب در حد استاندارد قابل قبول براي کشاورزي و توليد محصول فرعي از لجن باقيمانده از فاضلاب يا حذف پاکيزه ضايعات حاصل از مصرف مي باشد . فروش محصولات اين شرکتها در محدوده جغرافيايي واحد هاي تابعه و در يک شبکه بسته بصورت يکپارچه و مستمر عرضه مي شود .
قيمت گذاري محصولات تحت يک نظارت اجتماعي توسط دولت از طريق هزينه هاي کل به ترتيبي تعيين مي شود که حداقل آب براي کليه فعاليتهاي زيستي جامعه با قيمت نازل توزيع شده و هزينه اين سياست از گروه هاي پر مصرف دريافت گردد و حاشيه اي از فروش بماند تا هزينه اي توسعه سيستم را فراهم نمايد و در ميان ضعف تشکيل سرمايه با ارائه کمکهاي دولت در قالب طرحهاي عمراني جبران مي شود.
وجوهي که مشترکين براي برخورداري از خدمات آب و دفع فاضلاب پرداخت مي نمايند پس از برقراري امکان خدمات از سوي شرکت به عنوان منبع مالي سرمايه اي شناسايي و صد در صد آن جزء حقوق عمومي (حق انشعاب) ثبت مي گردد. اين وجوه قابل تقسيم يا تبديل به سهام يا قابل صرف براي جبران زيان عملياتي نبوده و به عنوان حقوق عمومي تلقي مي گردد (خشايي ، 1387، 32)1.
1-6-4-2 تعريف بهاي تمام شده آب شرب
عبارت است مجموع هزينه هاي صرف شده براي يک مترمکعب آب ، اعم از هزينه هاي فرايندي نظير تامين ، پمپاژ ، ذخيره سازي ، تصفيه ، گندزدايي ، توزيع و راهبري (تعمير، نگهداري )و هزينه هاي غير فرايندي نظير مواد مصرفي ، انرژي ، خدمات مشترکين ، حقوق و دستمزد ، بيمه و هزينه هاي سرمايه اي و مالي ( حقوق صاحبان سهام ، بهره وام ها واعتبارات دريافتي ). در صنعت آب و فاضلاب بهاي تمام شده آب مجموع هزينه ها از نقطه استحصال تا مبادي حق استفاده مشترک (کمربندي اشتراک )مي باشد(خشايي ، 1387، 38)1.
2-6-4-2 تعريف بهاي تمام شده خدمات دفع فاضلاب
عبارت است از مجموع هزينه هاي صرف شده براي خدمات مرتبط با يک متر مکعب فاضلاب ، اعم از هزينه هاي فرايندي نظير جمع آوري ، پمپاژ ، انتقال ، تصفيه ، گند زدايي ، دفع مواد زايد و راهبري (تعمير، نگهداري )و هزينه هاي غير فرايندي نظير مواد مصرفي ، انرژي ، خدمات مشتريان ، حقوق و دستمزد ، بيمه و هزينه هاي سرمايه اي و مالي (حقوق صاحبان سهام ، بهره وام ها و اعتبارات دريافتي ). در صنعت آب و فاضلاب بهاي تمام شده خدمات دفع فاضلاب مجموع هزينه هاي از نقطه اي که فاضلاب از مبادي مشترک (سيفون) خارج شده تا نقطه اي که لجن خشک از حوضچه هاي تصفيه خانه جدا مي شود مي باشد.
اجزاي اصلي تشکيل دهنده بهاي تمام شده شامل مواد مستقيم (مواد ضدعفوني کننده ، خريد آب خام و برق مصرفي تاسيسات )، دستمزد مستقيم و هزينه هاي سربار مي باشد (همان منبع ، 40)2.
3-6-4-2 هزينه هاي فرايندي توليد آب شرب
هزينه هاي فرايندي توليد آب شرب عبارتند ازهزينه هاي تامين آب ، هزينه هاي انتقال آب ، هزينه هاي ذخيره سازي آب ، هزينه هاي پمپاژ آب ، هزينه هاي تصفيه آب ، هزينه هاي توزيع آب (همان منبع ، 42)3.
تعاريف تفضيلي عوامل فوق به شرح زير مي باشد:
هزينه هاي تامين آب : شامل هزينه هاي صرف شده براي پرداخت حق آب بها ، حق النظاره و خريد آب خام از سدها و چاهها ، يا براي تامين آب از آب شيرين کن ها ، چاههاي تحت مالکيت ، چشمه ها و قنات ها و نظاير آن مي باشد.
هزينه هاي انتقال آب : شامل هزينه هاي خطوط انتقال آب ازمحل تامين آب تا محل توزيع آب اعم از هزينه هاي مربوط به لوله ها و حوضچه هاي قطع و وصل ، حوضچه هاي هوا و تخليه رسوب و تاسيسات جانبي خط انتقال بجز هزينه هاي مربوط به ايستگاههاي پمپاژ مي باشد.
هزينه ذخيره سازي آب :شامل هزينه هاي مربوط به مخازن آب اعم از زميني ، هوايي ، بتني ، فولادي ونظاير آن است ، خواه مخزن به منظور ذخيره سازي با مخزن مستقر در ايستگاه پمپاژ باشد.
هزينه هاي پمپاژ آب : هزينه هاي انجام شده براي پمپاژآب در ايستگاههاي پمپاژ مستقر در خطوط انتقال و شبکه توزيع ، بدون احتساب هزينه هاي برق مصرفي مي باشد.
هزينه هاي تصفيه آب : هزينه هاي مرتبط با تصفيه خانه هاي آب (بدون احتساب هزينه انرژي و مواد مصرفي )مي باشد.
هزينه هاي توزيع آب : شامل هزينه هاي مربوط به شبکه توزيع آب ، حوضچه هاي موجود در شبکه ، شيرآلات و تاسيسات جانبي (بجز هزينه هاي ايستگاههاي پمپاژ در شبکه توزيع ) ، خدمات مشتريان ، حوادث شبکه ونظاير آن مي باشد.
4-6-4-2 هزينه هاي فرايندي خدمات دفع فاضلاب
هزينه هاي فرايندي خدمات دفع فاضلاب عبارتند از هزينه هاي شبکه جمع آوري فاضلاب ، هزينه هاي انتقال فاضلاب ، هزينه هاي تصفيه فاضلاب و هزينه هاي پمپاژ فاضلاب(خشايي ، 1387، 44)1.
تعاريف تفضيلي عوامل فوق به شرح زير مي باشد:
هزينه هاي شبکه جمع آوري فاضلاب: شامل هزينه هاي مربوط به شبکه جمع آوري فاضلاب ، حوضچه ها ، منهول هاي موجود در شبکه ، شيرآلات و تاسيسات جنبي(بجز هزينه هاي ايستگاههاي پمپاژ در شبکه جمع آوري )، خدمات مشتريان ، حوادث شبکه و نظاير آن مي باشد.
هزينه هاي انتقال فاضلاب: شامل هزينه هاي خطوط انتقال فاضلاب از محل جمع آوري تا محل تصفيه ، هزينه هاي مربوط به لوله ها ، حوضچه ها ، آدم روها و تاسيسات جنبي خط انتقال بجز هزينه هاي مربوط به ايستگاههاي پمپاژ مي باشد.
هزينه هاي پمپاژ فاضلاب : هزينه هاي انجام شده براي پمپاژ فاضلاب در ايستگاههاي پمپاژ مستقر در خطوط انتقال و شبکه جمع آوري ، بدون احتساب هزينه هاي برق مصرفي مي باشد.
هزينه هاي تصفيه فاضلاب : هزينه هاي مرتبط با تصفيه خانه هاي فاضلاب (بدون احتساب هزينه انرژي ومواد مصرفي ) مي باشد.
* درکليه هزينه هاي فوق هم دربخش توليد آب شرب و هم در بخش خدمات دفع فاضلاب هزينه خدمات قراردادي وجود دارد که در قسمت مربوط به خود با توجه به کدهاي تعريف شده در سرفصل هزينه ها ثبت مي شود.
5-6-4-2 هزينه هاي غير فرايندي بهاي تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب
هزينه هاي غير فرايندي بهاي تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب شامل هزينه هاي مواد مصرفي ، هزينه هاي انرژي (برق ) ، هزينه هاي مالي و هزينه هاي نظارت و مديريت (خشايي ، 1387، 45)1.
تعاريف تفضيلي عوامل فوق به شرح زير مي باشد:
هزينه مواد مصرفي : هزينه هايي است که براي تامين مواد مصرفي توليد آب وخدمات دفع فاضلاب طي دوره مالي در مراحل مختلف صرف مي شود.
هزينه انرژي : هزينه هايي است که طي يک دوره مالي در ضمن فرايند توليد آب و خدمات دفع فاضلاب براي تامين برق و سوخت مصرفي صرف مي شود.
هزينه هاي مالي : شامل هزينه هاي صرف شده در دوره مالي براي پرداخت فرع وام ها اعم از وام هاي بانکي يا وام هاي دريافتي از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي (موضوع ماده 32 تا 34 قانون برنامه و بودجه کشور) مي باشد. که تابع ميزان کمک هاي دريافتي ازمنابع عمومي است .
هزينه نظارت و مديريت : هزينه هايي است که براي نظارت ومديريت فرايند توليد آب و خدمات دفع فاضلاب اعم از ساخت ، بهره برداري (راهبري و تعمير و نگهداري ) و هزينه هاي حقوق و دستمزد پرداخت مي شود.
5- 2 بخش چهارم -بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها وتعيين سهم اجزاي تشکيل دهنده آن .
با بررسي اجزاي تشکيل دهنده بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري و تصميم گيري شرکت براي برون سپاري انتظاري حاصل مي شود .
در مبحث سهم هزينه حقوق و دستمزدنسبت به کل بهاي تمام شده خدمات بعد از برون سپاري با حذف برخي اقلام هزينه نظير ذخيره سنوات ، صندوق بازنشستگي ، پاداش ها ، . . . انتظار مي رود ، سهم هزينه حقوق و دستمزد نسبت به کل بهاي تمام شده بعد از برون سپاري فعاليتها به بخش خصوصي کاهش يابد .
در مبحث سهم هزينه تعميرات و نگهداري از بهاي تمام شده خدمات بعد از برون سپاري ، به دليل اينکه دسترسي به افراد متخصص به موقع و بهنگام است ، از بروز بسياري از هزينه هاي غير مترقبه مرتبط در شرکت جلوگيري مي شود و در نتيجه انتظار داريم که برون سپاري باعث کاهش سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات بعد از برون سپاري کاهش يابد.
در مبحث سهم هزينه خدمات قراردادي ، از آنجايي که بيشتر فعاليتهاي شرکت به بخش خصوصي واگذار مي شود و باعث ايجاد مناقصات جديد و بالتبع قراردادهاي جديد مي گردد . انتظار مي رود که سهم هزينه خدمات قرار دادي از بهاي تمام شده خدمات بعد از برون سپاري فعاليتها به بخش خصوصي افزايش يابد.
بر اساس آمارهاي جهاني، بيش از 90 درصد از شرکتها حداقل يکي از فعاليتهاي خود را برون سپاري مي کنند و بر اساس آخرين گزارشها، حدود 30 درصد آنها پيش از دو سال از برونسپاري خود ابراز نارضايتي کردهاند. واگذاري توانهاي بالقوه در برگيرنده بيش از 80 معيار اندازه گيري است که اين موضوع نشان دهنده چگونگي ارائه تلفيقي از برنامه ريزي و اجرا توسط شرکتهاست. اندازه گيري و شيوه هاي به کارگيري برون سپاري در شرکتهاي مشهور مانند جنرال الکتريک، جنرال موتورز، آي بي ام، ديسني، فايرز، و مايکروسافت مويد اين موضوع است.
بر اساس برآوردها، حجم برون سپاري جهاني 350 ميليارد دلار با بيش از 2 ميليارد قرارداد در سال 2002 بوده است که حدود 60 درصد استفاده کنندگان از آن رضايت داشته اند. شرکتهايي که براي دست يابي به بهره وري و کارايي از برون سپاري استفاده کرده اند نيز برخي موفق و برخي نا موفق خواهند شد.
محققان مي گويند بيش از 3 ميليون مورد از شغل هاي مديريتي تا سال 2015 در آمريکا از بين خواهد رفت و به کشورهاي هندوستان، چين، روسيه، و فيليپين منتقل خواهد شد.
مشاغل توليدي سالهاست که توسط کارفرمايان آمريکايي به خارج از اين کشور انتقال يافته اما به تازگي و بنا به اظهار نظر متخصصان انتقال مشاغل مديريتي به خارج از کشور شتاب گرفته است. مشاغلي که در آمريکا سالانه 50 هزار دلار هزينه در بر دارد، توسط متخصصان هندي با 20 هزار دلار انجام مي پذيرد.
برون سپاري و همکاري تجاري تدابيري هستند که

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *