منبع پایان نامه درباره حقوق و دستمزد، صاحبان سهام

اغلب توسط مديران بخش تحقيق و توسعه در فرآيند جهاني شدن به کار گرفته مي شود تا اعتبار شرکتها را در اين رقابت افزايش دهند. در شرايط رکورد جهاني، شرکتها بايد دريابند که برون سپاري و همکاري تجاري مسيري سريع براي ادامه پيشرفت به شمار مي آيد؛ به طوري که حدود 21 درصد از فعاليتهاي مربوط به ابداع و اختراعات شرکتهاي R&D از طريق برون سپاري انجام شده است. اين درحالي است که اغلب مديران از ظرفيت هاي موجود برون سپاري براي انجام R&D در خارج از سازمان بي اطلاع هستند.(مريم قاسمي، 1384، صفحه 2)
در صورتي که برون سپاري در شرکت آب و فاضلاب موفق باشد انتظار مي رود که افزايش سهم هزينه خدمات قراردادي از کاهش مجموع سهم هزينه هاي حقوق و دستمزد و تعميرات و نگهداري کمتر باشد يعني به عبارت ديگر از نقطه سر به سري بيشتر باشد.اگر چنانچه برون سپاري در شرکت آب و فاضلاب بصورت موفق انجام نشده باشد انتظار مي رود که افزايش سهم هزينه خدمات قراردادي با کاهش مجموع سهم هزينه هاي حقوق و دستمزد و تعميرات و نگهداري بزرگتر يا مساوي باشد که اگر برابر باشد يعني برون سپاري بي تاثير بر بهاي تمام شده خدمات بوده است و اگر بزرگتر باشد يعني برون سپاري موفق نبوده و به عبارت ديگر معادل افزايش هزينه ، هزينه فرصت از دست رفته تصميم گيري براي برون سپاري مي باشد.
فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه
امروزه محققين و پژوهشگران در سازمان هاي گوناگون و در زمينه هاي مختلف با تمرکز بر يک موضوع خاص و گردآوري نمونه و مشاهدات خود از جامعه آماري مورد نظر با استفاده از روشها و تکنيک هاي آماري به تجزيه و تحليل اين داده ها پرداخته و از نتايج بدست آمده براي حل مشکلات و مسايل استفاده مي کنند و يا بر دانش بشري در آن زمينه مي افزايند. اما در هر تحقيقي مشخص کدن روش کار و نحوه انجام تحقيق قبل از شروع به کار آن امري ضروري است . پايه هر عملي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر عملي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي رود. از اصطلاح “روش تحقيق” معاني خاص و متمايزي در متون علمي استنباط مي شود، که به آن اشاره مي شود. اين استنباط گاه داراي همپوشاني و وابستگي هايي هستند و در مواردي هم “روش تحقيق” و “نوع تحقيق” مترادف منظور شده اند (خاکي ، 1384 ، 201)1.
در اين فصل روش اجراي تحقيق ، ابزار گرد آوري اطلاعات ، جامعه اماري و نمونه آماري مشخص مي گردد.مراحل آزمون ها و روش هاي دستيابي به پاسخ هاي سوالات تحقيق در اين فصل معرفي مي شوند.
در اين تحقيق به دليل در دسترس نبودن تمام اطلاعات حجم نمونه شامل صورتهاي مالي سالهاي 1378 تا 1387 انجام شده است و سال 83 نقطه عطف برون سپاري قرار گرفته است که انتخاب اين سال با پرس و جو و مصاحبه با مديران ارشد و اجرايي صورت گرفته است.
?-? روش تحقيق
الف :هدف تحقيق
روش انجام تحقيق حاضر بر مبناي هدف تحقيق از نوع کاربردي مي باشد، زيرا با بکارگيري نظريه ها و برخي علوم مديريت وآمار به نتايجي در مورد جامعه آماري دست مي يابد که اين نتايج براي شرکت ها و سازمانهايي که در حوزه جامعه آماري قرار مي گيرند قابل استفاده مي باشد. اما از لحاظ روش و ماهيت در دسته تحقيقات علّي قرار مي گيرد ، زيرا به بررسي روابط بين عوامل تحقيق مي پردازد.
ب :روش تحقيق
در اين تحقيق به منظور اخذ نتيجه مطلوب ترکيبي از طرح تحقيق توصيفي( اشامل بررسي مستندات)و تحقيق ميداني ( داده پردازي با استفاده از مقادير جمع آوري شده ) به کار گرفته مي شود.
الف )روش گرد آوري اطلاعات : (کتابخانه اي، ميداني و غيره )
دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات در زمينه هاي مباني نظري ، ادبيات تحقيق وپيشينه آن از کتاب ها ، پايان نامه ها ،مقالات فارسي ولاتين ،پايگاه اطلاعات و اطلاعات مورد نياز تحقيق از صورتهاي مالي ساليانه شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي استفاده شده است که در مجموع گرد آوري اطلاعات از روش کتابخانه اي وميداني ( داده پردازي اطلاعات )استفاده شده است
ب) ابزار گرد آوري اطلاعات :
با توجه به اينکه صورتهاي مالي ساليانه شرکت آب وفاضلاب هر ساله تهيه و به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام اين شرکت مي رسد لذا اطلاعات اين تحقيق بر اساس صورتهاي مالي منتشر شده توسط اين شرکت از سال مالي 1378تا 1387 مي باشد.
ج )روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
دراين تحقيق از آزمون مقاسيه ميانگين با دونمونه وابسته و آزمون ويل کاکسون استفاده شده است که از نرم افزار spss استفاده شده است .
3-3مدل تحليلي تحقيق
ازمعادله زير بمنظور تعيين سهم هر يک از اجزا تشکيل دهنده بهاي تمام شده استفاده مي شود.
CP = ?Xi Xi = ?i CP
که در اين معادله CP بهاي تمام شده خدمات مي باشد و Xi هزينه هر يک از اجزا تشکيل دهنده قيمت تمام شده از جمله هزينه حقوق و دستمزد ، هزينه استهلاک ، هزينه تعميرات ونگهداري ، هزينه برق مصرفي ، هزينه خريد وحق النظاره آب خام وساير هزينه ها مي باشد که با محاسبه وبرآورد ضريب CP براي هر يک ازمعادلات فوق در واقع وزن وسهم هريک از اجزا قيمت تمام شده بدست خواهد آمد.
نمودار 1-3 مدل تحليلي تحقيق
4-3 جامعه آماري
در انجام هر تحقيقي مشخص کردن جامعه آماري يکي از ضروريات مي باشد ، زيرا بايستي محقق حوزه کاري خود را از پيش بداند تا بتواند در مورد آن به گرد آوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز براي بررسي و تحليل بپردازد. در تحقيق حاضرجامعه آماري شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي که شامل 27 شهر تابعه است ، مي باشدکه در طي سالهاي 1378 تا 1387 انجام شده است و سال 83 نقطه عطف برون سپاري قرار گرفته که انتخاب اين سال با پرس و چو و مصاحبه با مديران ارشد و اجرايي صورت گرفته است .اطلاعات جامعه آماري بر اساس چند عامل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه عبارتند از: هزينه حقوق ودستمزد ، هزينه تعميرات ونگهداري و هزينه خدمات قرارداري مي باشد که اطلاعات كامل آنهادر فصل چهارم ارائه شده است.
5-3 نمونه و تعيين حجم نمونه
نمونه آماري عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه اماري باشند(خاکي ، 1384 ، 201)1.
در اين تحقيق به دليل در دسترس نبودن تمام اطلاعات و کوچک بودن حجم نمونه کل جامعه آماري را به عنوان نمونه مورد انتخاب قرار داديم.
6-3 روش گرد آوري داده ها
دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات در زمينه هاي مباني نظري ، ادبيات تحقيق وپيشينه آن از کتاب ها ، پايان نامه ها ،مقالات فارسي ولاتين ،پايگاه اطلاعات و اطلاعات مورد نياز تحقيق از صورتهاي مالي ساليانه شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي استفاده شده است که در مجموع گرد آوري اطلاعات از روش کتابخانه اي وميداني ( داده پردازي اطلاعات )استفاده شده است
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
آنهائي که با آماره آشنا هستند مي دانند که با معلوم بودن نوع توزيع احتمال يک متغير تصادفي،درباره يک يا چند پارامتر مجهول،بر اساس يک نمونه تصادفي،استباط آماري انجام مي گيرد. حال فرض کنيد نمونه آماري معلوم نباشدبراي برآورد پارامتر هاي مجهول و استنباط اماري روش هاي ناپارامتري را بکار مي بريم.
بسط آمار ناپارامتري بر اساس رتبه ها با انتشار مقاله ويلکاکسون در 1945 و مقاله من ويتني در سال 1947 آغاز گرديد.ديگران نتوانستند بر اساس اين مقاله ها با استفاده از ساير مفاهيم آماري،آمار ناپارامتري را با سرعت پايه ريزي کنند و روش هائي آسان و مفيد براي تجزيه و تحليل داده ها معرفي کنند.
در اين تحقيق با توجه به فرضيات مطرح شده از روش آزمون مقايسه ميانگين با دو نمونه وابسته استفاده شده است، زيرا اين آزمون ميانگين يک گروه از اطلاعات را قبل و بعد از آزمون با يکديگر مقايسه مي کند.آزمون ويل کاکسون ازآزمون هاي ناپارامتري است که براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته بکار مي رود.اين آزمون که به آزمون رتبه هاي علامت دار معروف است همانند آزمون مک نمار،مناسب طرح هاي قبل از اجرا و بعد اجرا و يا دو نمونه از يک جامعه مي باشد ( حبيب پور،1388،672)1.
در شرايط فرضيه صفر و يکسان بودن توزيع دو جامعه،انتظار مي رود که حدود نيمي از تفاوت هاي زوجي مثبت ونيمي ديگر منفي باشد،و نيز انتظار مي رود که اندازه تفاوت هاي مثبت ومنفي يکسان باشد.بنابراين اگر اندازه تفاوت ها را از کوچک به بزرگ رتبه بندي کنيم و تفاوت هاي صفر را ناديده بگيريم،قاعدتا انتظار مي رود که مجموع رتبه هاي مثبت و منفي تقريبا برابر باشد.
دليل اين است که انتظار مي رود در مقابل هر نفاوت مثبت يک تفاوت منفي به همان اندازه وجود داشته باشد.بنابراين رتبه هايي که به آنها رتبه مثبت يا منفي داده مي شود،تقريبا برابر خواهد بود در نتيجه مجموع اين رتبه ها يکسان خواهد بود (عادل آذر،412،1379)2.
اين آزمون نه تنها جهت بلکه اندازه تفاوت بين گروه ها را نيز مي آزمايد.بنابراين آزمون ويلکاکسون گوياي اين پاسخ است که کدام جز يک جفت بزرگ تر از جزء ديگر است و همچنين قدر مطلق تفاوت ها را رتبه بندي مي کند (کرم حبيب پور،673،1388)3.
در محاسبات، آزمون ويل کاکسون بايد تقريبا 5/95درصد از توان آزمون تي را دارا باشد.لذا شکل رياضي آن همانند آزمون تي است که تنها پارامتر هاي مورد استفاده در آن با آزمون تي متفاوت است.شکل کلي آزمون به شکل زير است که از نرم افزار spss استفاده شده است .
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *