منبع پایان نامه درباره کسب و کار، دانشگاهها، چرخه عمر

، اولويت بندي و قبل از انجام ، مطالعه بر روي ريسک هاي مسير اجرا مي باشد.
شهرکي به بررسي برون سپاري به عنوان ابزار موفقيت و کار آفريني پرداخته است که نتيجه اين تحقيق اين بود که براي سپردن کار به بيرون متاسفانه بنگاهها و سازمانهاي ما به وظايف ديگري که بر عهده آنها گذاشته مي شود ، توجهي ندارد . در صورتي که بايد در هنگام برون سپاري به برقرار کردن مکانيزم هاي برون سپاري بپردازند و با مديريت صحيح ، توانايي سنجيدن شرکتي که کار را به او واگذار شده ، داشته باشند و به گزارش گيرهاي مداوم بپردازند.
3-1بيان مساله
برون سپاري همانند ديگر موضوعات علمي با تعاريف مختلف از ديدگاههاي متفاوتي برخوردار است . برون سپاري در مفهوم اوليه خود بدين معناست که کارکنان بخشي از فعاليتهاي شرکت را به بيرون سپرد و در حقيقت ، خود از فرايند خارج مي شوند و اين کار توسط کارکنان تامين کننده فعاليتها انجام مي شود. اين مفهوم از برون سپاري به برون سپاري سنتي معروف است و در برون سپاري نو مطرح مي شود که کارکنان در حقيقت جابجا نمي شوند و خدمتي نو ، توسط يک شرکت در مجموعه فرايندهاي کسب و کار همان شرکت ، مورد استفاده قرار مي گيرد. در هر صورت چنانچه بخواهيم تعريفي به صورت جامع تر بيان کنيم ، بايد تمامي جوانب برون سپاري و دسته بنديهاي گوناگون را شامل شود (شهرکي،1387 ؛2 )1.
برون سپاري به مفهوم استفاده از منابع تامين کنندگان بيروني براي تحقق بخشيدن به انجام فعاليتهاي مورد نياز تلقي مي گردد (شيراني ،1387 ،1)2.
عموما مفهوم برون سپاري با مفاهيم همچون خصوصي سازي اشتباه گرفته و در مواردي به صورت جايگزين از اين مفاهيم در گفتارها استفاده مي شود در صورتيکه برون سپاري اجراي يک فرايند در اختيار تامين کننده بيروني قرار مي گيرد و او با ما وارد يک رابطه مشارکتي مي شود و اين رابطه مشارکتي در زنجيره ارزش سازمان معنا و مفهوم مي يابد . زيرا علاوه بر فعاليت ،اختيارات و تصميم سازي نيز به او واگذار شده است (همان منبع ، 2)3.
برون سپاري از دو جهت قابل توجه است مقوله اول برون سپاري يا واگذاري فعاليتهاي خود و دوم دريافت خدمات از ديگران که از ديدگاه رشد و ارتقاء سازمان توجه به هر دو ديدگاه حائز اهميت وتوجه مي باشد.
آب همانند ساير کالاهاي اساسي ، کالاي اقتصادي بوده وتامين آن همانند ساير فعاليتها ، يک فعاليت اقتصادي است لذا يکي از مهمترين مسايل موثر در اقتصاد آب وفاضلاب ، تعيين صحيح بهاي تمام شده واجزاي تشکيل دهنده آن است . لذا با توجه به اهميت آب و دفع فاضلاب با حيات عمومي جامعه ، بهداشت ومحيط زيست ، تشکيل شرکتهاي آب وفاضلاب در سال 69 با مديريت جديد به عنوان بنگاههايي اقتصادي با استقلال مالي توسط دولت صورت گرفته است (خشايي ، 1387، 1)4.
از آنجائيکه توليد آب و خدمات قاضلاب و در کل ، فعاليتهاي اين شرکت ارزش اجتماعي دارد و دولتها در امور اجتماعي اعمال حاکميت مي کنند ، لذا قيمت گذاري کالا و خدمات در صنعت آب و فلضلاب توسط دولت با توجه به سياستهاي حمايتي از اقشار مختلف جامعه انجام مي شود . اين سياست موجب مي گردد اين شرکت ها از هدف اصلي و نهايي که همان حداکثر سود است فاصله بگيرند.
با توجه به مطالب فوق واز سوي ديگر فرايند پيچيده عمليات استحصال وتصفيه آب ودفع بهداشتي فاضلاب انتظارات ذينفعان ( دولت، سهامداران ، مشترکين ) از تامين آب سالم ودفع بهداشتي فاضلاب ، بالا بودن هزينه هاي تامين وتوزيع آب ودفع فاضلاب ، مديريت وکنترل صحيح هزينه درهريک از مراحل توليدي ، تهيه بهاي تمام شده خدمات در سطح شرکتهاي آب وفاضلاب با توجه به استقلال مالي هريک از شرکتهاي آب وفاضلاب يک امر بسيار ضروري است ( همان منبع، 2)1.
اين امر باعث مي شود فعاليتهاي شرکت به بيرون از سازمان سپرده شود زيرا قيمت هاي از پيش تعين شدهموجب مي شود که شرکت هاي آب و فاضلاب به فعاليته و فرايند هاي داخلي توجه نموده و با کاهش و کنترل هزينه به سود آوري اميدوار باشند و يا متحمل خداقل زيان شوند . و به همين دليل بررسي اين امر که برون سپاري براي شرکت آب و فاضلاب تاثير گذار بر قيمت تمام شده خدمات مي باشد امري ضروري است . اين بدان معناست که ديگر الزامي نيست که شرکت هاي بزرگ تجاري ، ادارات دولتي ، بيمارستانها و دانشگاههاي بزرگ به تشکيلاتي بدل شوند که تعداد زيادي افراد را در استخدام خود داشته باشند .
اين موضوع با توجه به سياستهاي جديد مبني بر هدفمندسازي يارانه ها بويژه در بخش انرژي وآب ودريافت قيمت تمام شده خدمات از مشتركين اهميت آن را دو چندان مي نمايد.
4-1پرسش هاي تحقيق
پرسش اصلي : آيا بهاي تمام شده خدمات بعد از برون سپاري فعاليتها کمتر از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها است .
پرسش هاي فرعي :
1) آيا سهم هزينه حقوق ودستمزد از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از سهم هزينه حقوق ودستمزد از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است ؟
2) آيا سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است ؟
3) آيا سهم هزينه خدمات قرارداري از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها کمتر از سهم هزينه خدمات قراردادي از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است؟
5-1فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي :بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است .
فرضيات فرعي :
1- سهم هزينه حقوق ودستمزد از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از سهم هزينه حقوق ودستمزد از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است .
2-سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها بيش از سهم هزينه تعميرات ونگهداري از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است .
3-سهم هزينه خدمات قرارداري از بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري فعاليتها کمتر از سهم هزينه خدمات قراردادي از بهاي تمام شده خدمات پس از برون سپاري فعاليتها است.
6-1اهداف تحقيق
هدف از انجام اين تحقيق بررسي سهم اجزاي تشکيل دهنده بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها به بخش خصوصي در جهت کاهش هزينه ها و تصميم گيري مديران براي اينکه برون سپاري انجام شود يا خير .
7-1اهميت انجام تحقيق
در شروع قرن جديد روند پر شتاب به سمت تنوع بخشي محصولات جديد ، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات ، افزايش تقاضا براي محصولات خاص ، شاخه شاخه و تخصص شدن سريع بازارها و بطور کلي رقابتي شدن عرصه توليد ، شرکتها را با مسائل متعددي مواجه کرده است .در اثر اين تحولات روشهاي قديمي توليد کارايي خود را از دست داده و نياز به روشها و فلسفه هاي نوين که امکان بقاء و پيشرفت يک سازمان را در شرايط ناپايدار کنوني تضمين نمايد ، به خوبي احساس مي گردد. در اين راستا برون سپاري به عنوان رويکردي جديد که قابليت پاسخگويي و سرعت عمل را براي يک سازمان در مواجهه با تغييرات احتمالي فراهم مي سازد مطرح گرديده است (دانشي و دلاوري ، 1387 ، 2)1.
تصميمات برون سپاري و تصميمات ساخت يا خريد از موضوعات استراتژيک سازمان مي باشد که سازمانها براي توليد محصولات /خدمات جديد و يا واگذاري محصولات / خدمات قديم با آن روبرو مي باشند. در تصميمات برون سپاري به دنبال اين هستيم که کدام فعاليتها در داخل سازمان و کدام در خارج انجام گيرد، کدام منابع را لازم است در اختيار داشته باشيم و کدام منابع را از بيرون سازمان اجاره کنيم .
مهم اين است که سازمان فعاليتهاي (خدمات ) را به بيرون واگذار کند که جزء مزيتهاي سازمان نباشد (شيراني و نبي زاده ، 1387، 3)2.
8-1حدود مطالعاتي
شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي که شامل 27 شهر تابعه مي باشد به عنوان مکان تحقيق مي باشد.
1-8-1قلمرو زماني تحقيق
گستره زماني تحقيق شامل داده هاي سال هاي1378 تا 1387 مي باشد. اگر اين بازه زماني براي اين تحقيق درنظر گرفته شده است ،‌ به دليل اينكه صورتهاي مالي قبل ازسال1378 در دسترس نبود و در زمان انجام تحقيق آخرين صورت مالي منتشر شده توسط مجمع سال 1387بود.
2-8-1قلمرو موضوعي تحقيق
در اين تحقيق به بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات ، قبل وپس از برون سپاري فعاليتها وتعيين سهم اجزا تشکيل دهنده آن در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي پرداخته مي شود
9-1تعاريف واژه ها
بدليل اينکه بسياري از واژه ها واصطلاحات معاني گوناگوني دارد، در اين قسمت به لحاظ کاربرد واژه ها در تحقيق به تعريف آنها مي پردازيم .
1. حسابداري بهاي تمام شده: حوزه اي از حسابداري است که با اندازه گيري ، ثبت وگزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهاي تمام شده سروکار دارد. هر يک از اقلام بهاي تمام شده به منزله استفاده از يکي از منابع شرکت است (سجادي نژاد، 1374 ،5)1.
2. هزينه : تعاريفي به شرح زير در مورد مفهوم هزينه ارائه گرديه است .
* هزينه عبارت از کاهش ناخالص داراييها و يا افزايش ناخالص بدهي ها است که ناشي از فعاليتهاي يک واحد تجاري بوده و سبب تغيير حقوق صاحبان سرمايه گرديده وطبق اصول مورد قبول حسابداري شناسايي واندازه گيري مي شود.
* هزينه يعني از دست دادن منابع که به منظور دستيابي به يک هدف مشخص ، واقع شده يا بالقوه واقع مي شود وبر حسب واحد پول اندازه گيري مي گردد.
* هزينه عبارت است از قيمت مبادله منابع از دست داده شده يا فدا شده جهت تضمين منافع .
3. مدل: مدل يا الگو يکي از ارکان بکارگيري روش علمي است ، هر الگو عبارت است از نمايش روابط متقابل ميان اجزاء ساده شده از يک واقعيت( سلطاني ،1377،11)1 .
4. آب شرب: آبي که از نظر ميکروبي فاقد انواع ميکروارگانيسم ها ، وازنظر شيميايي در حد استانداردهاي جهاني باشد و درکل آب سالم ، بهداشتي وقابل آشاميدن را آب شرب گويند. آب شرب از تصفيه وگند زدايي آب خام طي مراحل مختلف حاصل مي شود(همان منبع ،11)2.
5. زيان: آن بخش از بهاي تمام شده که منافع مورد انتظار از آن حاصل نشده ( در واقع ارزش خود را از دست داده بدون آنکه منفعتي نصيب شرکت کرده باشد) زيان ناميده مي شود(مازاد يزدي، 1375 ،14)3.
6. دستمزد:بهاي پرداختي در مقابل استفاده از تلاش نيروي انساني که شامل تلاش بدني يا فکري آنها در توليد کالا وخدمات است وانواع آن عبارتند از: (همان منبع ،15)4.
* دستمزد مستقيم : دستمزد کارگراني که مستقيما در توليد با خدمات دخالت دارند.
* دستمزد غير مستقيم : به آن دسته از عوامل توليد مربوط مي شود که مستقيما در توليد کالا يا ارائه خدمات دخالت ندارند. اما بهر حال توليد کالا و ارائه خدمت بدون کمک آنها نيز ميسر نيست .
7. مواد: موادي که در توليد محصول مورد استفاده قرار مي گيرد به دو گروه مستقيم يا مواد اوليه وغير مستقيم طبقه بندي مي شوند:
* مواد مستقيم : آن دسته از اقلام مواد اوليه است که ماهيت کالاي توليدي به آنها وابسته است و مستقيما در توليد کالا نقش دارد.
* مواد غير مستقيم : اين مواد گرچه در توليد محصولات بکار مي روند و وجودشان ضروري است اما ماهيت کالاي توليد شده مستقيما به آنها وابسته نيست يا بخش قابل توجهي از ارزش مواد اوليه بکار رفته در محصول را تشکيل نمي دهند.
8. سربار: سربار يا بهاي تمام شده عوامل عمومي توليد ، بهاي تمام شده آن دسته از اقلام است که در توليد کالا وارائه خدمت صرف مي شوند اما در زمرهء مواد مستقيم ويا دستمزد مستقيم محسوب نمي شوند، مثل دستمزد غير مستقيم ومواد غير مستقيم واقلامي نظير هزينه استهلاک ماشين آلات ، عوارض ، ح

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *