پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، پرسش نامه

پژوهشگران مي باشد .
يافته هاي اصلي تحقيق نيز شامل دو قسمت است :
الف) نتايج توصيفي
ب ) نتايج و يافته هاي حاصل از آزمون فرضيات تحقيق پس از بيان موارد فوق تحقق پيشنهاداتي در راستاي نتايج حاصل از تحقيق بدست اندر کاران آموزش و پرورش ارائه داده تا با در نظر قرار دادن آنها نتايج بدست آمده مثمر ثمر واقع شود.
بحث و نتيجه گيري
طبق پرسش نامه اي که بين 40 نفر از معلمان با جنسيت زن در دبيرستان دخترانه شهرستان اردبيل انجام شد به نتايج زير دست يافتيم :
1- بين ميزان در آمد خانواده و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
در اين فرضيه بعد از تحليل و بررسي با استفاده از روش خي 2 و با درجه آزادي 65 و انحراف معيار 1.01, اين نتيجه حاصل گرديد که بين بين ميزان در آمد خانواده و افت تحصيلي دانش آموز رابطه مستقيم وجود دارد و بر افت تحصيلي فرد تاثير گذار است و اين فرضيه را يافته هاي آقاي سيد ناصر آميغي نيز همخواني دارد .
2- بين ميزان تحصيلات والدين و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه اي وجد دارد؟
اين فرضيه بعد از تحليل و بررسي و با استفاده از روش خي 2 و با درجه آزادي 65 و انحراف معيار 76.49, به اين نتيجه دست يافتيم که بين ميزان تحصيلات والدين و افت تحصيلي دانش آموز رابطه معنا داري وجود ندارد , يعني تحصيلات والدين بر روي افت دانش آموز تاثير گذار نيست .
3- آيا بين ويژگي در معلمان و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه اي وجود دارد ؟

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *