ش. مهر ۵ام, ۱۳۹۹

باماکو………………………………………………………………………………………………………..169
بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط………………………………………………………………………………………………………………………………170
بند سوم:پروتکل نایروبی…………………………………………………………………………………………………….171
بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173
بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا………………………………………………………………………………………..174
گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……..175
بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط……………………………………………………………………………………………………………………….176
بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف…………………………………….178
بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها………………………………………………………………………………………………………………………………..179
گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……180
گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………183
مبحث چهارم: اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………..186
گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………….186
گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف…………………………….191
گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………196
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….200
فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل………………………………………………………………….201
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….202
مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ……………………………………………………………………………………………………………………………….204
گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور…………………………………………………………………………………………………………………………………………….204
بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………….204
بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف………………………206
بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف……………………………210
بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف……………………216
بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………………………………………………………………………………………………..222
بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف……..225
گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح………………………..228
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…….228
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح……………231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان…..235
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی………………………………………………………………………………………………………………..238
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………238
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………..242
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی……243
2- استناد به شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی…….245
3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف…………………..246
4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف………………………..246
گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..247
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی………………..247
1-تانک ها……………………………………………………………………………………………………………………………..250
2-تسلیحات کوچک و سبک………………………………………………………………………………………………….252
3-مین های زمینی………………………………………………………………………………………………………………254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی………….255
1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی…………………………………………256
الف-کشتی های جنگی………………………………………………………………………………………………………..256
ب-زیردریایی های نظامی…………………………………………………………………………………………………..258
ج-مین گذاری دریایی…………………………………………………………………………………………………………259
د-کاربرد اژدرها…………………………………………………………………………………………………………………..262
2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی……………………………263
الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی……………………………………………………..263
ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی……………………………………………………..263
3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی…………………………………….265
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی…………………………………………………………….265
ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف………………………………………266
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی………………….268
1-تسلیحات متعارف هوایی………………………………………………………………………………………………270
الف-هواپیماهای جنگی……………………………………………………………………………………………………270
ب-پهپادها………………………………………………………………………………………………………………………272
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی…………………………………………………………………………..274
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها…………………………………………………………………………….278
-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها…………………………………………………………….280
مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه…………………………………………………………………………………………………………………282
گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه……………………………………………………………………………………………………………………………285
بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف……………………………………286
بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………287
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………..288
بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی…………………………………………………290
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه………….291
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری………………………………………………..291
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست………………………………………..297
بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک…………………………………………………………………….299
بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب………………………………………………………………….303
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی……………………………………………………….306
گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات……………………………307
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان…………………………………………………………………….307
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان…………………………………………………………………310
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی………………………..311
1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی……………………………………………………………………………………..312
2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..313
3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف………….319
4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف………….323
الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ……………………..324
ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده ………………………………………………………..325
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………….327
گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف…327
بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها……………………………………………………………………………………………………………………..332
1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………………………….333
2-ملاک کنترل کلی در کاربر
د تسلیحات متعارف……………………………………………………………….335
3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………….338
4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………..338
بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی………339
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..340

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی………………………………………………………………………………………..341
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی…………………………………………………………………………………………342
بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی……………………………………………………………………………………..343
گفتا

By

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *