پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : زنان سرپرست خانوار

گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه پیش رفتن جریان زندگی بر اساس برنامه ریزی، بیشتر پاسخگویان 9/42 گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد کمک کردن به اعضای خانواده برای مستقل شدن، اکثریت پاسخگویان 1/45درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه موثر بودن، بیشتر پاسخگویان 42درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد نان اور خوب بودن برای خانواده، بیشتر پاسخگویان 6/43درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد ایمان داشتن به توانایی های خود، اکثریت پاسخگویان 9/37درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه کار کردن فرصتی برای رشد است، بیشتر پاسخگویان 7/36درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد احساس استقلال کردن، بیشتر پاسخگویان 6/38درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه اینکه اعضای خانواده نمی توانند برای زن سرپرست خانواده دستور بدهند، بیشتر اعضای خانواده 9/37درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه اختیار نداشتن بر منابع مالی، بیشتر پاسخگویان گزینه تا حدودی مخالف را علامت زده اند. در مورد گویه وادار شدن به انجام بعضی کارها علیرغم میل باطنی بیشتر پاسخگویان 6/27درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند.
جدول (16-4-) آمار توصیفی متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار را نشان می دهد که از طریق عمل (جمع زدن گویه های 56-40) میانگین برای این متغیر 65 می باشد و ماکزییمم آن 94 و مینیمم آن 20 می باشد. همچنین پیوستار مربوطه نشان می دهد که میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار (65) در سطح بالا می باشد. همچنین میانگین میزان توانمندی اقتصادی زنان 41/11 و میانگین میزان توانمندی روانی زنان 4/54 می باشد.
جدول 16-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
انحراف استاندارد کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
کشیدگی
چولگی
مینمم
ماکزیمم
انحراف معیار
میانگین
متغیر وابسته
27/0
13/0
27/1
55/0-
20
94
09/1
65
میزان توانمندی کل
27/0
13/0
16/0-
98/0-
4
21
35/3
41/11
میزان توانمندی اقتصادی
27/0
13/0
23/1
45/0-
16
78
19/9
4/54
میزان توانمندی روانی
2-4-آزمون فرضیه های تحقیق

1-2-4- رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن
برای بررسی رابطه ی بین دو متغیر جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار بدلیل فاصلهای بودن سطوح سنجش دو متغیر یاد شده از rپیرسون استفاده شد، نتایج نشان داد:
الف) بین متغیرهای جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار مشاهده نشد.
ب) بین متغیر جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی اقتصادی رابطه معنی دار مشاهده شد. به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.
ج) بین متغیر جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی روانی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار مشاهده نشد.
جدول(17-4): ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
نوع رابطه
شدت همبستگی
نتایج آزمون
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
متغیر وابسته
متغیر مستقل


رد
319
11/0
83/0
میزان توانمندی کل
جامعه پذیری جنسیتی
مستقیم
ضعیف
قبول
319
14/0
010/0
میزان توانمندی اقتصادی
جامعه پذیری جنسیتی


رد
319
03/0-
48/0
میزان توانمندی روانی
جامعه پذیری جنسیتی
2-2-4-رابطه بین مشارکت فعال زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن
برای بررسی رابطه بین دو متغیر میزان مشارکت فعال زنان سرپرست خانوار و متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار بدلیل فاصلهای بودن سطوح سنجش دو متغیر یاد شده از پیرسون استفاده شد، نتایج نشان داد که:
الف) بین متغیر میزان مشارکت فعال زنان سرپرست خانوار و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی داری مشاهده نشد.
ب) بین متغیر میزان مشارکت فعال زنان و توانمندی اقتصادی رابطه معنی دار مشاهده شد به طوریکه شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه معکوس است.
ج)بین متغیر میزان مشارکت فعال زنان و توانمندی روانیرابطه معنی دار مشاهده نشد.
جدول 18-4-ضریب همبستگی بین میزان مشارکت فعال زنان و ابعاد میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
نوع رابطه
شدت همبستگی
نتایج آزمون
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
متغیر وابسته
متغیر مستقل


رد
319
059/0-
29/0
میزان توانمندی کل
میزان مشارکت فعال زنان
مستقیم
ضعیف
قبول
319
23/0
000
میزان توانمندی اقتصادی
میزان مشارکت فعال زنان
معکوس
ضعیف
قبول
319
155/0-
006/0
میزان توانمندی روانی
میزان مشارکت فعال زنان
3-2-4-رابطه ی بین میزان سلامت کل، ابعاد سطح سلامت و میزان توانمندی کل و ابعاد آن
برای بررسی رابطه ی بین دو متغیر میزان سلامت زنان سرپرست خانوار و متغیر میزان توانمندی زنان بدلیل فاصلهای بودن سطوح سنجش دو متغیر یاد شده از پیرسون استفاده شد، نتایج نشان داد:
الف) بین متغیر مستقل میزان سلامت زنان سرپرست خانوار و متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار مشاهده شد، شدت رابطه متوسط و جهت رابطه مستقیم است.
ب) بین متغیر میزان سلامت زنان سرپرست خانوار و میزان توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار وجود دارد به طوری که شدت رابطه متوسط و جهت رابطه مستقیم است
.ج)بین متغیر میزان سلامت زنان سرپرست خانوار و میزان توانمندی روانی رابطه معنادار وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه مستقیم است.
د) بین متغیر سطح سلامت جسمانی و متغیر میزان توانمندی زنان رابطه معناداری وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت ان مستقیم است.
ه) بین متغیر سطح سلامت روانی و متغیر میزان توانمندی رابطه وجود دارد به طوری که شدت رابطه متوسط و جهت آن مستقیم می باشد.
ی) بین متغیر سطح سلامت معنوی و متغیر میزان توانمندی رابطه وجود دارد به طوری که شدت رابطه مستقیم و جهت آن ضعیف است.
19-4- ضریب همبستگی بین سطح سلامت زنان ، ابعاد آن و متغیر میزان توانمندی زنان و ابعاد آن
تعداد
متغیر وابسته
متغیر وابسته
متغیر مستقل
319
میزان توانمندی روانی
میزان توانمندی اقتصادی
میزان توانمندی کل
سطح معنی داری = 000
ضریب همبستگی=22/0
سطح معنی داری= 000
ضریب همبستگی=35/0
سطح معنی داری=000
ضریب همبستگی=30/0
سطح سلامت
319
سطح معنی داری= 04/0
ضریب همبستگی=26/0
سطح معنی داری= 000
ضریب همبستگی=26/0

 
 
سطح معنی داری= 002
ضریب همبستگی=17/0
سطح سلامت جسمانی
319
سطح معنی داری = 000
ضریب همبستگی=32/0
سطح معنی داری = 000
ضریب همبستگی=27/0
سطح معنی داری=000
ضریب همبستگی=35/0
سطح سلامت روانی
319
سطح معنی داری = 28/0
ضریب همبستگی=26/0

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سطح معنی داری = 001/0
ضریب همبستگی=18/0
سطح معنی داری =000
ضریب همبستگی=28/0
سطح سلامت معنوی
الف) بین متغیر سطح سلامت جسمانی و متغیر میزان توانمندی اقتصادی رابطه معنی دار وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.
ب) بین متغیر سطح سلامت جسمانی و متغیر میزان توانمندی روانی رابطه معنی دار وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.
الف) بین متغیر سطح سلامت روانی و متغیر میزان توانمندی اقتصادی رابطه وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *