پایان نامه با کلید واژگان امپراطوري، تشکيل، الگوريتم

است که نسبت به چرخه رولت داراي هزينه محاسباتي بسيار کمتري مي‌باشد.
با داشتن احتمال تصاحب هر امپراطوري، براي اينکه مستعمرات مذکور را به صورت تصادفي، ولي با احتمال وابسته به احتمال تصاحب هر امپراطوري، بين امپراطوري‌ها تقسيم کنيم؛ بردار را از روي مقادير احتمال فوق، به صورت زير تشکيل ميدهيم.
بردار داراي سايز 1*Nimp مي‌باشد و از مقادير احتمال تصاحب امپراطوري‌ها تشکيل شده است. سپس بردار تصادفي ، همسايز با بردار را تشکيل مي‌دهيم. آرايه‌هاي اين بردار، اعدادي تصادفي با توزيع يکنواخت در بازه [0,1] مي‌باشند.
سپس بردار را به صورت زير تشکيل مي‌دهيم.
با داشتن بردار ، مستعمرات مذکور را به آن امپراطوري‌ مي‌دهيم که انديس مربوط به آن در بردار بزرگتر از بقيه مي‌باشد. امپراطوري‌اي که بيشترين احتمال تصاحب را داشته باشد، با احتمال بيشتري انديس مربوط به آن در بردار ، بيشترين مقدار را خواهد داشت.
با تصاحب مستعمره توسط يکي از امپراطوري ها، عمليات اين مرحله از الگوريتم نيز به پايان مي‌رسد.
6-2-5-3) سقوط امپراطوري‌هاي ضعيف
همانگونه که بيان شد، در جريان رقابت‌هاي امپرياليستي، خواه ناخواه، امپراطوريهاي ضعيف به تدريج سقوط کرده و مستعمراتشان به دست امپراطوري‌هاي قوي‌تر مي‌افتد. شروط متفاوتي را مي‌توان براي سقوط يک امپراطوري در نظر گرفت. در اين الگوريتم، يک امپراطوري زماني حذف شده تلقي مي‌شود که مستعمرات خود را از دست داده باشد. شکل 3-12 اين مسئله را به خوبي نشان مي‌دهد. در اين شکل، امپراطوري شماره 4 به علت از دست دادن کليه مستعمراتش، ديگر قدرتي براي رقابت ندارد و بايد از ميان بقيه امپراطوري‌ها حذف شود.
همگرايي
الگوريتم مورد نظر تا برآورده شدن يک شرط همگرايي، و يا تا اتمام تعداد کل تکرارها، ادامه مي‌يابد. پس از مدتي، همه امپراطوري‌ها، سقوط کرده و تنها يک امپراطوري خواهيم داشت و بقيه کشورها تحت کنترل اين امپراطوري واحد، قرار مي‌گيرند. در اين دنياي ايده‌آل جديد، همه‌ي مستعمرات، توسط يک امپراطوري واحد اداره مي‌شوند و موقعيت‌ها و هزينه‌هاي مستعمرات، برابر با موقعيت و هزينه کشور امپرياليست است. در اين دنياي جديد، تفاوتي، نه تنها، ميان مستعمرات، بلکه ميان مستعمرات و کشور امپرياليست، وجود ندارد. به عبارت ديگر، همه‌ي کشورها، در عين حال، هم مستعمره و هم استعمارگرند. در چنين موقعيتي رقابت امپرياليستي به پايان رسيده و به عنوان يکي از شروط توقف الگوريتم متوقف مي‌شود.
شكل3-12: سقوط امپراطوري‌ ضعيف؛ امپراطوري شماره 4، به علت از دست دادن کليه مستعمراتش، ديگر قدرتي براي رقابت ندارد و بايد از ميان بقيه امپراطوري‌ها حذف شود.[10]
7-2-5-3) مراحل الگوريتم رقابت استعماري
1- چند نقطه تصادفي روي تابع انتخاب کرده و امپراطوري‌هاي اوليه را تشکيل بده.
2- مستعمرات را به سمت کشور امپرياليست حرکت بده (سياست همسان‌سازي).
3- اگر مستعمره‌اي در يک امپراطوري‌، وجود داشته باشد که هزينه‌اي کمتر از امپرياليست داشته باشد؛ جاي مستعمره و امپرياليست را با هم عوض کن.
4- هزينه‌ي کل يک امپراطوري را حساب کن (با در نظر گرفتن هزينه‌ي امپرياليست و مستعمراتشان).
5- يک مستعمره از ضعيف‌ترين امپراطوري انتخاب کرده و آن را به امپراطوري‌اي که بيشترين احتمال تصاحب را دارد، بده.
6- امپراطوري‌هاي ضعيف را حذف کن.
شماي کلي الگوريتم به صورت گرافيکي در شکل 3-12 نيز نشان داده شده است. مطابق اين شکل، الگوريتم با جمعيت اوليه تصادفي و تشکيل امپراطوري هاي اوليه آغاز شده و در يک چرخه سياست جذب و زقابت امپرياليستي تکرار مي‌شوند.

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *