پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان گروه کنترل

دی ۸, ۱۳۹۷

‏38 نشان داده شده است. مطابق نتایج بهدست آمده در جدول ‏32، انجماد شیشهای و کاهش مایع بلاستوسل قبل از انجماد، تفاوت معنیداری در نرخ زندهمانی ایجاد نمیکنند (275/0 = p). درحالیکه هر دو تیمار، نرخ خروج از زونا را تحت تاثیر قرار میدهند. سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیت قبل از انجماد، نرخ خروج از زونا را نسبت به گروه انجماد شیشهای افزایش داد (63/2 / 23/61 در مقابل 57/2 / 33/47) بهطوریکه میزان خروج از زونا در این گروه با گروه کنترل (51/2 / 4/63) تفاوت معنیداری نداشت (382/0 = p). علاوه بر این، استفاده مستقل تکنیک سوراخ کردن مصنوعی، میزان خروج از زونا را نسبت به گروه کنترل نیز بهطور معنیداری (05/0> p) افزایش داد (53/3 /8/75 در مقابل 51/2 / 4/63).
جدول ‏32: تاثیر تیمارهای مختلف برروی میزان زندهمانی و میزان خروج از زونای بلاستوسیست برونتنی موش.
گروه مورد آزمایش
تعداد بلاستوسیستها
میزان زندهمانی (%)
میزان خروج از زونا (%)
کنترل (برونتنی)
179
919/0 /3/99
a51/224/63
انجماد شیشهای
118
5/2/36/97
b57/2233/47
ACA
114
916/0097
c53/3 8/75
انجماد/ACA
124
9/1 /76/98
a63/2 /23/61
دادهها حاصل میانگین 5 تکرار میباشند.a,b,c تفاوت معنیدار بین گروهها را نشان میدهند (05/0 >p ).
.Artificial Collapse

شکل ‏38: مراحل مختلف رشد و تکوین رویان موش پیش از لانهگزینی در محیط کشت (بزرگنمایی 400×). الف: سلول تخم ب: رویان دو سلولی ج: رویان چهار سلولی د: مرولا ه: مرولای فشرده178و: بلاستوسیست اولیه ز: بلاستوسیست رشد یافته ح: بلاستوسیست در حال خروج از زونا ط: بلاستوسیست خارج شده از زونا

3-2-2 بیان نسبی ژنهای Gata6 و Grb2
مشابه با بلاستوسیستهای درونتنی، تغییرات بیان بلاستوسیستهای برونتنی نیز محاسبه شد. مطابق شکل ‏39 ، بیان ژن Gata6 در بلاستوسیستهای سوراخ شده قبل از انجماد، نسبت به گروه کنترل، به میزان 37/4 برابر و در بلاستوسیستهای گروه انجماد شیشهای، به میزان 57/4 برابر افزایش یافت (05/0> p). در مورد ژن Grb2 (شکل ‏310) نیز، افزایش بیان 91/2 و 82/3 برابری به ترتیب در گروههای انجماد شیشهای و انجماد/AC نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0>p ).

شکل ‏39: اثر تیمارهای مورد آزمایش بر روی بیان نسبی ژن Gata6 در بلاستوسیستهای برونتنی موش. دادهها حاصل از سه تکرار real time RT-PCR میباشند. a, b تفاوت معنیدار بین گروهها را نشان میدهند (05/0 > p).

شکل ‏310: اثر تیمارهای مورد آزمایش بر روی بیان نسبی ژن Grb2 در بلاستوسیستهای برونتنی موش. دادهها حاصل از سه تکرار real time RT-PCR میباشند. a,b,c تفاوت معنیدار بین گروهها را نشان میدهند (05/0 > p).

No Comments

Leave a Reply