پایان نامه رایگان با موضوع ايمني، ماهي، افزايش، لنفوسيت

اوت معني داري را با گروه شاهد نشان نداد.
Kim وهمکاران (1999) نيز با تجويز آلوئه ورا به ماهي Rockfish افزايش مقاومت در برابر عفونت با باکتري ويبريو آنگوايلاروم را گزارش نمودند. نتايج مشابهي از کاربرد، پودر برگ گياه Rosmarinus officinalis (Abutbul et al., 2004) ، عصاره آبي گياه Eclipta alba (Christybapita et al., 2007) و عصاره الکلي گياه Solanum trilobatum (Divyagnaneswari et al., 2007) نيز در منابع مشاهده گرديد که نسبتاً با يافته هاي تحقيق حاضر انطباق دارد. البته عدم تاثير دو عصاره مورد بررسي ( لعل و تركيب لعل و مرزه) دراين تحقيق بر ميزان بقاي ماهي هاي غير ايمن، مي‌تواند به علت حدت بالاي باکتري يا نياز به غلظت هاي بالاتر عصاره براي تاثير بيشتر باشد.
4-6. فاکتور هاي خوني مورد بررسي
گلبول هاي سفيد در ماهيان عمل فاگوسيتوز و پاسخ ايمني بدن نسبت به عوامل انگلي، باكتريايي و ويروسي و كمك به ترميم بافت هاي صدمه ديده را به عهده دارند. اندازه گيري گلبول هاي سفيد، درصد و نوع آنها در تعيين وضعيت عمومي ماهي كاربرد فراواني مي‌تواند داشته باشد (عليشاهي، 1387). محرك هاي سيستم ايمني مي‌توانند در تعداد و فعاليت گلبول هاي سفيد خوني تاثير گذارند(Raa et al., 1992). برخي محرك هاي ايمني در بهبود خونسازي در اندام هاي خونساز و بهبود فاکتورهاي خوني تاثير مي‌گذارند.
نتايج تعداد گلبولهاي سفيد به دست آمده از آناليز فاكتورهاي خوني در جدول 3-3 نشان مي‌دهد كه اين فاكتورها در بين ماهيان تغذيه شده با عصاره گياهان مرزه، لعل و تركيب لعل و مرزه و گروه شاهد تفاوت معني داری را ايجاد نکرده است(05/0P>). البته افزايش نسبي در تيمارهاي تغذيه شده با عصاره مرزه نسبت به ساير تيمارها مشاهده مي‌گردد. با مقايسه نتايج تاثير عصاره ها بر تيتر آنتي بادي و تعداد لکوسيت ها مشخص مي‌گردد که هر دو فاکتور در هيچ يك از گروهها افزايش نيافته است، لذا به درستي مي‌توان نتيجه گرفت که عدم تغيير در تيتر آنتي بادي بدنبال عدم افزايش تعداد لکوسيت ها (مخصوصاً لنفوسيت) بوده است. چراکه آنتي بادي ها توسط لکوسيت ها توليد مي‌شوند، لذا اين ترکيبات احتمالاً در تحريك براي توليد برخي از سايتوکين ها نقشي نداشته و تعداد و فعاليت لکوسيت ها را نيز تحت تاثير قرار نداده اند. البته عدم تاثير اين عصاره ها را همچنين مي‌توان به دليل کم بودن احتمالي دوز عصاره نسبت داد، چراکه افزايش نسبي در تيمارهاي تغذيه شده با مرزه مشاهده مي‌گردد، ولي اين افزايش به حدي نيست که از نظر آماري معني دار باشد. در تحقيقات متفاوت، تاثير محرک هاي ايمني بر افزايش لکوسيت هاي ماهي گزارش گرديده است. به عنوان مثال تجويز گلوکان و ليپوپلي ساکاريد در ماهي کپور معمولي، افزايش تعداد و نسبت گلبول هاي سفيد را باعث شده است(Selvaraj et al., 2005 & 2006). Tatina و همکاران (2010) نيز افزايش تعداد لکوسيت هاي تاس ماهي را بدنبال استفاده از ويتامين E و C به عنوان محرک ايمني گزارش نمودند. Harikrishnan و همکاران(2003) تاثير افزودن عصاره هاي گياهي بر تعداد و نسبت لکوسيت هاي ماهي طلايي را گزارش نمودند. همچنين نتايج بدست آمده از تحقيق Akrami و همكارانش در سال 2008 نشان مي‌دهد با اضافه كردن اينولين از 1 تا 3 درصد به جيره غذايي فيل ماهيان جوان، تعداد كل گلبولهاي سفيد در ماهيان تغذيه شده با كمترين سطح از اينولين به طور معناداري در مقايسه با ساير گروههاي آزمايشي بالاتر بوده است.
Sahu و همكاران در سال 2007 نشان دادند كه هسته تخم انبه به عنوان يك محرك ايمني سبب بالا رفتن سطوح لوكوسيت ها در ماهيان تغذيه شده با اين مكمل غذايي مي‌شود. Choundhury و همكاران در سال 2005 دريافتند كه استفاده از RNA مخمر به عنوان محرك ايمني سبب افزايش در تعداد كل گلبولهاي سفيد در ماهي روهو Labeo rohi مي‌گردد. در تحقيق ديگري تغذيه ماهيان روهو با محرك ايمني مثل لواميزول و اسيد آسكوربيك سبب افزايش تعداد گلبولهاي سفيد خون گرديد(Sahoo & Mukherjee, 2002).
افزايش مقاومت دربرابر عفونت باكتريايي در قزل آلاي رنگين كمان پس از تغذيه لاكتوفرين گاوي مشاهده شده است. همچنين اين گليكوپروتئين سبب افزايش توليد ماكروفاژها، گرانولوسيت ها و نوتروفيل گرديده است(Sakai et al., 1999).
در كنار ايمني ذاتي مكانيسم هاي دفاعي تكامل يافته تري نيز وجود دارد كه در پي رويارويي با آنتي ژن فعال شده و سپس در هر بار برخورد با همان ميكروب بر قدرت دفاعي و شدت پاسخگويي آنها افزوده مي‌شود و از آنجا كه اين نوع ايمني به صورت واكنش يا پاسخي در برابر عفونت شكل مي‌گيرد به آن سيستم ايمني تطبيقي نيز گفته مي‌شود.
مركزيت دفاعي اختصاصي، لنفوسيت ها بوده که مسئول سه شكل از ايمني اختصاصي مي‌باشند: ايمني خوني، ايمني سلول ميانجي(Cell-mediate immune) و ايمني خاطره. ايمني خوني با توليد آنتي بادي (ايمونوگلوبين) و CMI به پاسخ ها دلالت دارد كه توسط لنفوسيت ها و ماكروفاژها ايجاد مي‌شوند. مهمترين شكل ايمني اختصاصي، ايمني خاطره است كه به عنوان عامل سازگاري با تغييرات ايجاد شده و در نتيجه رويارويي با همان آنتي ژن پاسخ دوم شكل مي‌گيرد. لنفوسيت ها در گردش خون، ارگان هاي لنفي و ديگر بافت ها بويژه در طي واكنش هاي التهابي ديده مي‌شوند. در مهره داران عالي تر دو جمعيت از لنفوسيت ها وجود دارند كه شامل لنفوسيت T و لنفوسيت B مي‌شوند. لنفوسيت T مسئول براي CMI و مسئول همكاري با لنفوسيت B مي‌باشد كه مسئوليت توليد آنتي بادي در بدن را دارد. لنفوسيت T و لنفوسيت B هر دو مسئول ايمني خاطره مي‌باشند. گزارشات متعددي از افزايش تعداد لنفوسيت ها در آب
ش
ش، پوست و روده به خصوص در زمان عفونت و تحريكات وجود دارد(Roberts, 1989). همچنين تحقيقات ثابت نمود كه بين استرس و ايجاد مقاومت نسبت به بيماري ها ارتباط وجود دارد. ولي مكانيزم هاي اين ارتباط بسيار پيچيده است. به طوري كه استرس موجب بروز تغييرات زيادي در سيستم هاي فيزيولوژيك بدن از جمله سيستم هاي دفاعي مي‌گردد(Ellis, 1982). هنگامي‌كه به ماهي استرس وارد مي‌شود، سطوح در گردش لوكوسيت ها با زمان تغيير كرده و اين تغييرات به دنبال انواع فاكتورهاي فيزيكي استرس زا، كاهش تعداد لنفوسيت ها يا كاهش تعداد اين سلول ها نسبت به تعداد گلبولهاي قرمز را شامل مي‌شود.
در مورد ساير فاکتورهاي مورد بررسي در اين تحقيق، نتايج نشان داد که تجويز خوراکي هيچکدام از دو عصاره مورد بررسي و نيز تركيب عصاره ها، تفاوت معني داري در نسبت گلبولهاي سفيد خوني(هتروفيل، لنفوسيت، ائوزينوفيل، مونوسيت) ماهي ايجاد ننمود(05/0P>). اين يافته ها با برخي تحقيقات انجام شده بر تغييرات گلبولي بدنبال استفاده از محرک هاي ايمني در ماهي تطابق ندارد که از آن جمله: Selvaraj و همکاران(2005 و 2006) درماهي کپور معمولي بعد از تجويز گلوکان و LPS باکتري افزايش نسبت نوتروفيل و مونوسيت و کاهش ائوزينوفيل و بازوفيل و عدم تغيير لنفوسيت را گزارش نمودند. Harikrishnan و همکاران (2003) افزودن مکمل هاي گياهي به خوراک ماهي طلايي را باعث تغيير تعداد و نسبت گلبول هاي سفيد خوني دانستند. البته استفاده از محرک هاي ايمني در ماهي کپور(Watanuki et al., 2006) و تاس ماهي( Tatina et al., 2010) نيز تغييري در نسبت گلبول هاي سفيد ايجاد ننموده است که با نتايج تحقيق جاري انطباق دارد.
قنواتي و همكاران نيز در سال 1387 با بررسي اثر عصاره هاي دارواش و سياه دانه بر روي ماهي كپور دريافتند كه اين عصاره ها تغييري در نسبت گلبولهاي سفيد خوني ايجاد ننموده است.
محرك هاي ايمني مثل بتا گلوكان و اسيد آلژنيك مي‌توانند ايمني اختصاصي و غير اختصاصي را افزايش دهند. اثرات بلند مدت و كوتاه مدت جيره حاوي مخمر، بتا گلوكان و اسيد آلژنيك بر روي پاسخ ايمني در ماهي سي باس Dicentrarchus labrax مطالعه شده كه در تيمارهاي كوتاه مدت با جيره حاوي 5/0% ارگوسان روي ايمني اختصاصي و غير اختصاصي اثري مشاهده نشد. در تيمارهاي بلند مدت، سطوح لايزوزيم و كمپلمان سرم، افزايش نشان داده است و ميزان لنفوسيت ها وابسته به تغييرات درجه حرارت آب بود. به طوري كه در فصول سرد سال كمپلمان سرم كاهش و سطوح لايزوزيم و درصد لنفوسيت ها افزايش معناداري را نشان داده است(Bagni et al, 2005).
در کل تفاوت نتايج غير مشابه با تحقيقات فوق را مي‌توان به خصوصيات نوع محرک ايمني، تفاوت سيستم ايمني ماهي مورد بررسي(قنواتي و همكاران، 1387)، احتمالاً زمان كوتاه استفاده از جيره هاي آزمايشي و شرايط استرس زا چه در زمان انجام آزمايش و چه در زمان نمونه برداري(Ellis, 1982) نسبت داد.
نتايج اين تحقيق نشان داده است تجويز خوراکي عصاره مرزه خوزستان و تركيب عصاره هاي لعل كوهستان و مرزه باعث افزايش نسبي دفاع ايمني ماهي کپور معمولي گرديده که اين اثر با بهبود برخي فاکتورهاي ايمني غير اختصاصي ماهي و افزايش کارايي واکسن در برابر باکتري آئروموناس هيدروفيلا نشان داده شده است. البته اين اثرات در مورد گياه مرزه خوزستان بيشتر و قابل توجه تر از ساير عصاره ها بوده است.

نتيجه گيري كلي
در نتيجه گيري کلي مي‌توان گفت که تجويز خوراكي عصاره مرزه خوزستان برخي فاکتورهاي ايمني غير اختصاصي ماهي (لايزوزيم، قدرت باكتري كشي سرم) ماهي کپور معمولي را تحت تاثير قرار داده و ميزان بقاء را نيز در ماهيان افزايش داده است. لذا مي‌توان از آن به عنوان کانديدايي براي محرک ايمني ماهي نام برد. تركيب عصاره لعل و مرزه نيز بعد از عصاره مرزه در درجه دوم اهميت قرار دارد ولي عصاره لعل با وجود اثرات تحريک ايمني گزارش شده در حيوانات خونگرم، اثرات تحريک ايمني محدودي در ماهي داشته (عدم تغيير در ميزان لايزوزيم سرم، قدرت باكتري كشي سرم، كمپلمان، تيتر آنتي بادي) و به دنبال آن افزايشي در تعداد لوكوسيت ها ايجاد ننموده است، بنابراين احتمالاً براي تحريک ايمني ماهي مناسب نمي‌باشد. لذا امکان بررسي عصاره مرزه خوزستان به عنوان کانديدايي براي تحريک سيستم ايمني ماهي هم به عنوان ادجوان (ياور ايمني، همراه واکسن) و هم به عنوان محرک ايمني غير اختصاصي در ماهي وجود دارد.

Author: mitra1--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *