پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع گروه کنترل

دی ۸, ۱۳۹۷

يمن
مرزه
20/6±94b

لعل
92/9±131a

لعل+مرزه
44/6±128a

کنترل
87/3±100b

ايمن
مرزه
86/8±129

لعل
97/11±151

لعل+مرزه
17/7±147

کنترل
20/6±126
فعاليت سيستم كمپلمان(واحد بر ميلي ليتر)
غير ايمن
مرزه
31/14±455

لعل
36/15±431

لعل+مرزه
70/6±440

کنترل
94/8±435

ايمن
مرزه
50/13±460

لعل
04/10±439

لعل+مرزه
84/19±457

کنترل
66/8±435
تيتر آنتي بادي
غير ايمن
مرزه
31/0±00/1

لعل
37/0±80/0

لعل+مرزه
20/0±80/0

کنترل
54/0±00/1

ايمن
مرزه
37/0±80/4

لعل
83/0±00/4

لعل+مرزه
58/0±2/4

کنترل
66/0±80/3
اعداد دارای علامت دارای اختلاف معنی دار در سطح(05/0P) می باشد.
3-2. قدرت باكتري كشي سرم
نتايج حاصل از آناليز ميزان قدرت باکتري کشي سرم در دو گروه ماهيان آزمايش ايمن شده و غير ايمن شده به ترتيب در بخش هاي 3-2-1 و 3-2-2 ارائه شده اند.
3-2-1. قدرت باكتري كشي سرم در گروه ايمن شده
نتايج قدرت باكتري كشي سرم در تيمار هاي ايمن در شکل 3-3 و جدول 3-1 ارائه شده است. نتايج حاصل از آناليز واريانس يك طرفه تفاوت معني داري را در ميزان قدرت باكتري كشي سرم در گروه ايمن در تيمارهاي مختلف نشان نداد(05/0P). بيشترين ميزان باكتري شمارش شده مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره لعل کوهستان(97/11±151)، كمترين ميزان آن مربوط به تيمار کنترل(20/6± 126) مي‌باشد.

شكل 3-3 ميانگين (M±SE) ميزان قدرت باکتري کشي سرم در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان ايمن شده بر اساس ميانگين تعداد باکتري هاي زنده

3-2-2. قدرت باكتري كشي سرم در گروه غير ايمن
نتايج حاصل از آناليز ميزان قدرت باکتري کشي سرم در گروه ماهيان آزمايش غير ايمن شده در انتهاي دوره آزمايش در شکل 3-4 و جدول 3-1 ارائه شده است. همانطور كه مشاهده مي‌شود در تيمار تغذيه شده با عصاره مرزه خوزستان کاهش معني دار تعداد باکتري شمارش شده نسبت به تيمار تغذيه شده با عصاره لعل کوهستان و تركيب عصاره لعل و مرزه مشاهده گرديد. نتايج حاصل از آناليز واريانس يك طرفه تفاوت معني داري را در ميزان قدرت باكتري كشي سرم در گروه غيرايمن در تيمارهاي مختلف نشان داد(05/0P). به طوريكه بيشترين ميزان باكتري شمارش شده مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره لعل کوهستان(92/9±131) و كمترين ميزان آن مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره مرزه خوزستان(20/6± 94) مي‌باشد.

شكل 3-4 ميانگين (M±SE) ميزان قدرت باکتري کشي سرم در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان غير ايمن شده بر اساس ميانگين تعداد باکتري هاي زنده (*نتايج تيمارها با علامت مشابه فاقد اختلاف معني داري مي‌باشند)

3-3. فعاليت سيستم كمپلمان
نتايج حاصل از آناليز ميزان فعاليت سيستم کمپلمان در دو گروه ماهيان آزمايش ايمن شده و غير ايمن شده به ترتيب در بخش هاي 3-3-1 و 3-3-2 ارائه شده اند.

3-3-1. فعاليت سيستم كمپلمان در گروه ايمن شده
نتايج به دست آمده از ميزان فعاليت سيستم کمپلمان در گروه ماهيان آزمايش ايمن شده در انتهاي دوره آزمايش در شکل 3-5 و جدول 3-1 ارائه شده است. ميزان فعاليت كمپلمان درگروه ايمن بين تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري را نشان نداد(05/0P). همانطور که در نمودار مشاهده مي‌گردد در گروه ايمن شده بيشترين ميزان فعاليت سيستم كمپلمان مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره مرزه خوزستان(50/13±460) و كمترين ميزان آن مربوط به تيمار کنترل(66/8± 435) مي‌باشد.

شكل 3-5 ميانگين (M±SE) ميزان فعاليت سيستم کمپلمان در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان ايمن

3-3-2. فعاليت سيستم كمپلمان در گروه غير ايمن
نتايج حاصل از آناليز ميزان فعاليت سيستم کمپلمان در گروه ماهيان آزمايش غير ايمن شده در انتهاي دوره آزمايش در شکل 3-6 و جدول 3-1 ارائه شده است. نتايج حاصل از آناليز واريانس يك طرفه تفاوت معني داري را در ميزان فعاليت سيستم كمپلمان در گروه غير ايمن در تيمارهاي مختلف نشان نداد (05/0P). همانطور كه مشاهده مي‌شود در گروه غيرايمن بيشترين ميزان فعاليت سيستم كمپلمان مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره مرزه خوزستان(31/14±455) و كمترين ميزان آن مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره لعل كوهستان(36/15± 431) مي‌باشد.

شكل 3-6 ميانگين (M±SE)ميزان فعاليت سيستم کمپلمان در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان غير ايمن
3-4. تيتر آنتي بادي
نتايج حاصل از آناليز ميزان تيتر آنتي بادي ضد باکتري آئروموناس هيدروفيلا در دو گروه ماهيان آزمايش ايمن شده و غير ايمن شده به ترتيب در بخش هاي 3-4-1 و 3-4-2 ارائه شده اند.

3-4-1 تيتر آنتي بادي در گروه ايمن
نتايج حاصل از آناليز ميزان تيتر آنتي بادي ضد باکتري آئروموناس هيدروفيلا در گروه ماهيان آزمايش ايمن شده در انتهاي دوره آزمايش در شکل 3-7 و جدول 3-1 ارائه شده است. مقايسه آماري ميانگين ميزان تيتر آنتي بادي در گروه ايمن تفاوت معني داري در بين تيمارهاي مختلف نشان نداد(05/0P). همانطور كه در نمودار مشخص است، در گروه ايمن شده بيشترين ميزان تيتر آنتي بادي مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره مرزه خوزستان(37/0±8/4) و كمترين ميزان آن مربوط به تيمار کنترل(66/0± 8/3) مي‌باشد.

شكل 3-7 ميانگين (M±SE) ميزان تيتر آنتي بادي ضد باکتري آئروموناس هيدروفيلا در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان ايمن شده.

3-
4- 2. تيتر آنتي بادي در گروه غير ايمن
نتايج حاصل از آناليز ميزان تيتر آنتي بادي ضد باکتري آئروموناس هيدروفيلا در گروه ماهيان آزمايش غير ايمن شده در انتهاي دوره آزمايش در شکل 3-8 و جدول 3-1 ارائه شده است. نتايج حاصل از آناليز واريانس يك طرفه تفاوت معني داري را در ميزان تيتر آنتي بادي ضد باكتري آئروموناس هيدوفيلا در گروه غير ايمن در تيمارهاي مختلف نشان نداد (05/0P). مشاهده مي‌شود در گروه غيرايمن بيشترين ميزان تيتر آنتي بادي مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره مرزه خوزستان(31/0±1)، كمترين ميزان آن مربوط به ماهيان تغذيه شده با عصاره لعل كوهستان(37/0± 8/0) مي‌باشد.

شكل 3-8 ميانگين (M±SE) ميزان تيتر آنتي بادي ضد باکتري آئروموناس هيدروفيلا در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان غير ايمن شده

3-5. اندازه گيري فاكتور هاي خوني
نتايج حاصل از آناليز گلبول هاي خوني در دو گروه ماهيان آزمايش ايمن شده و غير ايمن شده در بخش 3-5-1 ارائه شده اند.

3-5-1. شمارش تفریقي گلبول هاي سفيد
شمارش تعداد گلبول هاي سفيد و درصد آنها كه شامل هتروفيل، لنفوسيت، مونوسيت و ائوزينوفيل بوده در خون ماهيان و در گروههاي ايمن و غير ايمن مورد مطالعه قرار گرفت كه نتايج آن در شکل هاي 3-9, 3-10 وجدول 3-2 ارائه شده است. نتايج حاصله نشان داد که عصاره مرزه، لعل و لعل+مرزه بر ميزان گلبولهاي سفيد و نسبت آنها در گروههاي ايمن و غير ايمن تاثير معني داري ندارد(05/0P).

شكل3-9 ميانگين (M±SE) ميزان گلبول هاي سفيد در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان ايمن

شكل 3-10 ميانگين (M±SE)ميزان گلبول هاي سفيد در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان غير ايمن
جدول 3-2 ميانگين و انحراف معيار تعداد كل گلبولهاي سفيد
نوع پارامتر خون شناسي
گروه
تيمار
ميانگين± SE
تعداد كل گلبولهاي سفيد(عدد در ميلي متر مكعب)
غير ايمن
مرزه
67/0±72/3

لعل
45/0±96/2

لعل+مرزه
33/0±86/3

کنترل
50/0±00/3

ايمن
مرزه
22/0±02/4

لعل
43/0±14/3

لعل+مرزه
38/0±56/3

کنترل
31/0±82/2

جدول 3-3 ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي خونشناسي (گلبولهاي سفيد)
نوع لکوسيت(عدد در ميلي متر مكعب)
گروه
تيمار
ميانگين± SE
لنفوسيت(عدد در ميلي متر مكعب)
غير ايمن
مرزه
/±/

لعل
/±/

لعل+مرزه
/±/

کنترل
/±/

ايمن
مرزه
/±/

لعل
/±/

لعل+مرزه
/±/

کنترل
/±/
هتروفيل(عدد در ميلي متر مكعب)
غير ايمن
مرزه
/±/

لعل
/±/

لعل+مرزه
/±/

کنترل
/±/

ايمن
مرزه
/±/

لعل
/±/

لعل+مرزه
/±/

کنترل
/±/
ائوزينوفيل(عدد در ميلي متر مكعب)
غير ايمن
مرزه
/±/

لعل
/±/

لعل+مرزه
/±/

کنترل
/±/

ايمن
مرزه
/±/

لعل
/±/

لعل+مرزه
/±/

کنترل
/±/
مونوسيت(عدد در ميلي متر مكعب)
غير ايمن
مرزه
/±/

لعل
/±/

لعل+مرزه
/±/

کنترل
/±/

ايمن
مرزه
/±/

لعل
/±/

لعل+مرزه
/±/

کنترل
/±/

3-6. ميزان بقاي نسبي يا RPS
نتايج حاصل از آناليز ميزان بقاي نسبي در دو گروه ماهيان آزمايش ايمن شده و غير ايمن شده به ترتيب در بخش هاي 3-6-1 و 3-6-2 ارائه شده اند.

3-6-1 ميزان بقاي نسبي در گروه ايمن
نتايج به دست آمده از ميزان بقاي نسبي در گروه ماهيان آزمايش ايمن شده در انتهاي دوره آزمايش در شکل 3-12 ارائه شده است. همانطور که در شكل مشاهده مي‌گردد در بين گروه ايمن درصد تلفات تجمعي در تيمار مرزه و نيز مرزه + لعل کاهش معني داري نسبت به تيمار کنترل نشان داد(05/0P)، در صورتيکه در تيمار لعل کوهستان تفاوت معني داري نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد(05/0P).

شكل 3-11 ميزان بقاي نسبي در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان ايمن

3-6-2. ميزان بقاي نسبي در گروه غيرايمن
نتايج حاصل از آناليز ميزان بقاي نسبي در گروه ماهيان آزمايش غير ايمن شده در انتهاي دوره آزمايش در شکل 3-13 ارائه شده است. همانطور كه در نمودار مشخص است، در گروه غير ايمن فقط تيمار مرزه خوزستان کاهش معني دار تلفات بعد از چالش را نسبت به تيمار کنترل باعث گرديد. بقيه تيمارها با وجود کاهش نسبي تلفات بعد از چالش نتوانستند کاهش معني داري در درصد تلفات نسبت به تيمار کنترل ايجاد نمايند(05/0P).

شكل 3-12 ميزان بقاي نسبي در انتهاي دوره در تيمارهاي آزمايش ماهيان غير ايمن

مقايسه درصد تلفات بعد از چالش با باكتري در تيمارهاي کنترل ايمن(10±50 درصد) و کنترل غير ايمن (100 درصد) نيز کاهش معني دار تلفات در تيمار ايمن کنترل را نسبت به تيمار کنترل غير ايمن نشان مي‌دهد(05/0P).

فصل چهارم- بحث و نتيجه گيري
در سال هاي اخير توجه
به محرك هاي ايمني در آبزيان مورد توجه واقع شده استKaratas et al., 2003)). از طرفي تمايل شديد به حذف آنتي بيوتيکها در آبزي پروري باعث شده توجه به محرکهاي ايمني بعنوان جايگزيني براي آنتي بيوتيک ها بصورت گزينه ای جدی مطرح گردد(Hajto et al., 1968; Lyu, 2000). بررسي تحريك ايمني و افزايش مقاومت در برابر بيماريها پس از تجويز عصاره هاي گياهي مختلف در ماهي هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است(قنواتي و همکاران، 1388 Abutbul et al., 2004; Divyagnaneswari et al., 2007; Christybapita et al., 2007; ).
در ايران نيز از ديرباز استفاده از گياهان دارويي در طب سنتي محوريت داشته است اما با وجود بومي بودن گياه مرزه خوزستان Satureja khuzestanica و لعل کوهستان Oliveria decumbens تا کنون تحقيق و مطالعه اي درباره فرآورده هاي اين دوگياه در آبزيان در داخل و خارج از کشور انجام نشده و مطالعات محدودي از اثرات ضد باکتريايي و تحريک سيستم ايمني انسان و برخي حيوانات آزمايشگاهي بعد از تجويز عصاره اين گياهان صورت گرفته است(محبوبي و همكاران، 1387; Vosough-Ghanbari et al., 2008).
تا كنون تنها يك مطالعه روي خاصيت ضد ميكروبي اسانس حاص از لعل کوهستان انجام شده است(2005 ,.Amin et al). اثرات مختلف دارويي عصاره و اسانس اين گياه بيشتر به كارواكرول و تيمول موجود اين محصولات وابسته است. (1999 ,.Ultee et al 1999; ,.Cosentino et al). عليرغم عدم گزارش اثرات مستقيم تحريک ايمني اين عصاره، با توجه به مواد موثرهي آن بويژه کارواکرول و تيمول که در بسياري از تحقيقات اثرات تحريک ايمني گياهان به اين اجزا نسبت داده شده است، در اين تحقيق اثرات تحريک ايمني آن در ماهي مورد بررسي قرار گرفت(Haeri et al., 2006).
تحقيقات در زمينه مواد محرك سيستم ايمني رو به پيشرفت بوده و مواد زيادي در حال حاضر در صنعت آبزي پروري استفاده مي‌شود. محركهاي ايمني، عصاره هاي زيستي و مواد سنتزي مي‌باشند كه با افزايش عملكرد ايمني غير اختصاصي، بيگانه خواري سلول ها و فعاليت باكتري كشي (Cytotoxic) گلبولهاي سفيد خون را تحريک نموده و بعلاوه گاهي با تحريک توليد آنتي بادي موجب تقويت پاسخ ايمني اختصاصي مي‌گردند(Sakai, 1999).
با توجه به تحقيقات فوق در مطالعه حاضر علاوه بر بررسي اثر تجويز خوراکي اين دو عصاره بر ايمني غير اختصاصي (ميزان فعاليت لايزوزيم سرم، فعاليت کمپلمان، قدرت باکتري کشي سرم)، اثر آنها بر ايمني اختصاصي (تيتر آنتي بادي ضد آئروموناس هيدروفيلا)، ماهي کپور معمولي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين تاثير آنها بر فاکتورهاي خوني ماهي و ميزان بقا بعد از چالش با باکتري آئروموناس هيدروفيلا مورد بررسي قرار گرفت.

4-1. لايزوزيم سرم
بر اساس نتايج حاصل از تحقيق حاضر جدول شماره 3-1 تجويز خوراکي عصاره مرزه خوزستان، در تيمارهاي غير ايمن، افزايش فعاليت لايزوزيم سرم را باعث شده(05/0P)، ولي لعل كوهستان و نيز تركيب اين دو عصاره تاثيري در ميزان فعاليت لايزوزيم سرم نداشته است(05/0P). در تيمارهاي ايمن عليرغم افزايش ظاهري ميزان فعاليت لايزوزيم سرم در تيمار مرزه، تفاوت بين تيمارها در مراحل مختلف نمونه برداري، از نظر آماري معني دار نبود(05/0P).
لايزوزيم يك آنزيم ضد باكتريايي است كه توسط لوكوسيت ها و به خصوص مونوسيت ها، ماكروفاژها و نوتروفيل توليد مي‌شود(Sitja-Bobadilla et al., 2008) لايزوزيم پروتئيني با ارزش در ماهي است که يکي از اجزاي مهم ايمني غير اختصاصي ماهي بوده و باعث تخريب جدار باکتري ها، فعال سازي کمپلمان و افزايش فعاليت بيگانه خواري، به عنوان اپسونين، در ماهي مي‌گردد(Sakai, 1999). همچنين به نظر مي‌رسد اين آنزيم فعاليت ضد ويروسي داشته و در نتيجه به عنوان يك بخش مهم از مكانيزم دفاع غير اختصاصي به شمار مي‌رود (Choi et al., 2008). همچنين مشاهده

No Comments

Leave a Reply