پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رشته حقوق : محتوای دیجیتال

دی ۲۸, ۱۳۹۷

تعیین میزان مسؤولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود؛ لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار میگیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز میباشد؛ که به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته میشود:
1) انتساب مادی:
منظور از انتساب مادی آن است؛ که بتوان مرتکب جرم را به نحوی از انحاء به عنوان مباشر یا شریک یا معاون در تحقق جرم و نتیجه آن دخالت و مورد تعقیب قرار داد.
2) انتساب معنوی:
انتساب مادی جرم به مرتکب، برای تحقق مسؤولیت کیفری کفایت نمیکند و نیازمند انتساب معنوی جرم به مرتکب میباشد؛ بدین معنا که مرتکب باید در گام نخست اراده و اختیار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد؛ و در گام بعد اهلیت که شامل تمیز و اختیار میباشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص میباشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.
بند دوم :مسؤولیت مدنی
در این بند در قسمت اول ابتدا به بررسی تعریف مسؤولیت مدنی اشاره میکنیم؛ و سپس در قسمت بعدی به ارکان آن که متشکل از وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت است، خواهیم پرداخت.
الف: تعریف مسؤولیت مدنی
مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته میشود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل کیفری) و ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.
الزام به جبران خسارتی که به دیگری وارد آمده است، مسؤولیت مدنی نام دارد. منبع این الزام قانون است. قانون مسؤولیت مدنی 1339، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از جمله مهم‌ترین قوانینی هستند؛ که چنین الزامی را پیش‌بینی کرده‌اند. این مسؤولیت ممکن است، ناشی از فعل شخض ملزمشونده باشد؛ یا ناشی از فعل غیر و یا ناشی از فعل اشیاء. همچنین گاهی مبنای این الزام، تقصیر ملزمشونده است؛ و گاهی بدون تقصیر نیز قانون شخصی را به جبران خسارت ملزم می‌کند.
موضوع مسؤولیت مدنی، خسارت یا ضرر و زیان و هدف آن جبران خسارت است. هر جا سخن از ورود خسارت (اعم از مادی، ‌معنوی و جسمی) و جبران آن باشد، پای مسؤولیت مدنی به میان می‌آید. قواعد مسؤولیت مدنی به ما می‌گوید چه نوع خسارت‌هایی جبران‌شدنی است؛ چه شخصی باید بار جبران را به دوش کشد و خسارت‌ها چگونه باید جبران شوند. در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد، این مسؤولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است. به بیان دیگر مسؤولیت مدنی نوعی مسؤولیت حقوقی است؛ و عبارت از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری است، در واقع مسؤولیت مدنی تجلی خارجی فعل یا ترک فعل زیانبار است. در مسؤولیت مدنی ورود ضرر به دیگران عنصر اصلی و پایه مسؤولیت است. به عبارت دیگر مسؤولیت مدنی را می‏توان به الزام قانونی شخص بر جبران خسارت وارد شده به دیگری‏ تعریف کرد و آن را در واقع مکافات عملی که موجب ورود زیان شده است، قلمداد کرد. مسؤولیت مدنی در جائی میتواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسؤولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته میشود.
ب: ارکان مسؤولیت مدنی
مسؤولیت مدنی در اصل ناشی از بیمبالاتی اشخاص است؛ ولی برای تحقق مسؤولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است.
1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران ضرر است؛ برای همین وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی در اینباره چنین آمده است:
«هر کس بدون مجوّز قانونی … لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد»؛ بنابراین اولین رکن رکین مسؤولیت مدنی وجود ضرر، خسارت و زیان است؛ و تا خسارتی متصور نباشد، ارکان دوم و سوم این نوع از مسؤولیت محلی از اعراب نخواهند داشت؛ چرا که این ضرر است که بر مبنای قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بن مایه و خمیر مایه مسؤولیت مدنی را تشکیل میدهد.
2) ارتکاب فعل زیانبار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در اینباره نیز ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی چنین میگوید:
«هر کس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است.»
اما در صورتی که فعل مشروع باشد؛ مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسؤول خسارات نخواهد بود؛ همانطوری که ماده 15 قانون مسؤولیت مدنی نیز مؤید آن است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ادامه به بررسی مفهوم تقصیر ایجاد شده توسط زیانزننده میپردازیم؛ طبق ماده 953 قانون مدنی: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». ماده 951 در تعریف تعدی می‌گوید: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، نسبت به مال یا حق دیگری» و ماده 925 نیز در تعریف تفریط می‌گوید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.»
حقوقدانان نیز در تعریف تقصیر می‌گویند: «تجاوز از رفتاری است که یک شخص معقول و متعارف در شرایط حادثه دارد.» بنابراین، تقصیر ممکن است عمدی باشد یا غیرعمدی. کوچک یا سبک باشد و یا سنگین و غیرقابل اغماض.
3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمیشود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیانبار، رابطۀ سببیت احراز شود؛ به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.
برای اینکه شخص، مسؤول اعمال خویش باشد و ضرری را که به دیگری وارد کرده، جبران نماید، دو مبنا و نظریه وجود دارد:
1) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبرانکننده خسارات وارده به دیگران باشد. آنچه در قانون مسؤولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر میباشد.
2) ایجاد خطر: ایجادکننده خطر در این نظریه مسؤول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.
بند سوم: مسؤولیت اداری و انتظامی
مسؤولیت انتظامی یا انضباطی، مسؤولیت ناشی از تخلفات شغلی است. مسؤولیت انتظامی و انضباطی و اداری از نظر مفهومی به یک معنی بوده و عبارت است؛ از الزامات انضباطی، اداری یا انتظامی که به دنبال تخلف یک شخص از وظایف شغلی خود به او تحمیل میشود. آرایی که هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاههای انتظامی کانون وکلا، کانون کارشناسان، کانون سردفتران علیه اشخاص تحت تابعه خود صادر میکنند؛ در راستای مسؤولیت اداری و انتظامی صاحبان مشاغل مزبور است.
مبحث دوم: انواع محتوا و جلوههای مختلف رسانه الکترونیکی
حال با توجّه به روشن شدن مفهوم رسانهی الکترونیکی در مبحث قبل و تبیین و تشریح جایگاه این نوع رسانهها که بدان اشارت رفت. در این مبحث به بررسی انواع محتوا و جلوههای مختلف رسانههای الکترونیکی میپردازیم؛ و بیان میداریم که انواع محتوای رسانههای الکترونیکی از جلوههای خود آن رسانهها متمایز میباشد؛ به بیان دیگر رسانههای الکترونیکی در جلوههای مختلف آن، به انتقال انواع محتوا در فضای الکترونیک میپردازند. بنابراین برای تمایز دادن انواع محتوای رسانههای الکترونیک از جلوههای آن، لازم است تا ابتدا انواع محتوا و سپس جلوههای آن بررسی گردد. از اینروی در این مبحث ابتدا در گفتار نخست به بررسی انواع محتوای رسانههای الکترونیکی پرداخته؛ و سپس با توجه به روشن شدن پایهها و بنیانهای محتوایی این نوع از رسانهها؛ در گفتار دوم به بررسی گونهها و اقسام رسانههای مزبور اشاره میشود.
گفتار نخست: انواع محتوای رسانههای الکترونیکی
اکنون این سوال پیش میآید که رسانههای الکترونیکی دارای چه نوع گونه، فرم و تکنولوژی هستند؟ طبق نظر پروفسور مایندی مک آدامز استاد ژورنالیسم در دانشکده ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه فلوریدای آمریکا و از اساتید برجسته دنیا در حوزه ارتباطات انواع محتوای رسانههای الکترونیکی عبارتند از:
1- متن
2- عکس (تصویر)
3- گرافیک
4- صوت
5- فیلم(ویدئو)
بند اول: متن
متن بدون شک جزء بنیادین و مهمترین مولفهها در رسانهی الکترونیکی است. این مولفه یک نوع داده محتوا است؛ که رسانه برای انتشار و انتقال اطلاعات از آن استفاده میکند. متون در محیط وب به سه بخش تقسیم میشوند. متون ایستا، متون متحرّک و لینک. متون ایستا مشابه با متون چاپی هستند؛ که قابل انتقال یا تغییر نبوده و کاربر نیز نمیتواند در آن تغییری ایجاد کند. متون متحرّک بیشتر در آگهیهای تحت وب به کار گرفته میشوند.
بند دوم: عکس (تصویر)
تصویر یکی از مهمترین مولفهها در محتوای رسانههای الکترونیک میباشد. اشاره به این موضوع ضروری است که عکس یک نوع داده محتوا است که میتواند مبین حقایق، اطلاعات و مفاهیم باشد. بدون شک یک عکس مرتبط و با کیفیت خوب، خبر را برای خواننده جذابتر و خواندنیتر میکند.
استفاده مناسب از عکس در بسیاری از مواقع ﺗﺄﺛﻴﺮگذارتر از چندین صفحه مطلب است. با عکس است که میتوان اطّلاعات لازم را به راحتترین و پرمعناترین شکل در اختیار مخاطب قرار داد. شعار امروزین این است: عکس مطلب است.
بند سوم: گرافیک
گرافیک به کارگیری تکنیکهای مختلف خلق آثار دوبعدی یا سهبعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، نمایشگر رایانه و… است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده به کار گرفته می‌شود. امروزه با کمک نرمافزارهای گرافیکی میتوان هر آنچه را که انسان تصور میکند به تصویر درآورد.
بند چهارم: صوت
رسانههای الکترونیکی امروزی برای جذب مخاطب استفاده زیادی از صدا در خبرهایشان میکنند. صدا در محیط وب هم انواع مختلفی دارد. صدای instant یا فوری تنها بازخورد عملی است که کاربر در برخورد با صفحه وب انجام میدهد. صدای Looping یا تکرار شونده، یک قطعه صداست که در صورت بالا آمدن صفحه وب به صورت پشت سرهم پخش میشود. اما نوع سوم صدای غیر تکرار شونده یاNon-looping است که تنها یک بار پخش شده و به طور خودکار تکرار نمیشود.
بند پنجم: فیلم (ویدئو)
امروزه استفاده از تصاویر ویدئویی و فیلمها برای تکمیل یک خبر از بدیعترین جلوههای استفاده از قابلیتهای رسانه الکترونیک به حس
اب میآید. فیلم تلفیقی از صوت، تصویر و گرافیک است. درحال حاضر تصاویر ویدیوئی به کمک اصحاب این رسانه میآید تا مقصود خود را هرچه بیشتر برای مخاطب توضیح دهد. با کمک تصاویر ویدیویی ﺗﺄﺛﻴﺮگذاری مطلب به اوج خود میرسد؛ و کاربران رسانههای الکترونیک هیچ وقت احساس خستگی نمیکنند.
لازم به ذکر است که در کلیهی موارد مذکور ویژگی تعامل رسانه با کاربر و بالعکس آن جاری و برقرار است و این تعامل دوطرفه خصوصیت مشترک و عمومی تمام انواع محتوای رسانههای الکترونیکی هست. کاربران و رسانهها از طریق متن، صوت، تصویر، گرافیک و فیلم با یکدیگر تعامل برقرار میکنند. تعامل با کاربر در رسانهی الکترونیک به شیوههای گوناگون انجام میشود. ایجاد امکان ارسال پست الکترونیکی برای خبرنگاران سایبر و مسؤولان رسانه، گنجاندن فرم نظرخواهی در پایان هر خبر، ایجاد فضایی برای بحث زنده در مورد اخبار، امکان پذیر کردن چت در مورد اخبار و دادن امکان ویرایش و اصلاح اخبار به بازدیدکنندگان از جمله شیوههای تعامل در فضای مجازی با کاربران است.
گفتار دوم: جلوههای رسانههای الکترونیکی

حال که در گفتار قبل به گونههای محتوای رسانههای الکترونیکی اشاره شد؛ در این گفتار مقصود این است؛ تا در سه بند به جلوههای خود رسانه الکترونیکی از منظر حوزه علوم ارتباطات پرداخته شود. بر طبق آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، رسانه دیجیتال، شامل گونه‌های زیر است:
بسته نرم‌افزاری
1-1بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای: بسته نرم‌افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، از قبیل چندرسانه‌ای‌ها، بازی ها و سرگرمی‌های دیجیتال.
1-2بسته نرم‌افزاری رسانه‌پرداز: بسته نرم‌افزاری که برای پدیدآوردن و ویرایش بسته نرم‌افزاری رسانه‌ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حامل دیجیتال حاوی داده
نظیر لوح فشرده و…
3- رسانه برخط

3-1رسانه برخط: هر سامانه که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم با بیش از یک‌هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد.
3-2- رسانه برخط اختصاصی: رسانه برخط که فقط شخص حقیقی یا حقوقی متصدی آن را معرفی و محتوای دیجیتال در قلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثار و محصولات شخص یادشده را در معرض دسترس قرار می‌دهد.
همان طور که در بررسی تعریف رسانههای الکترونیک بیان گردید، تقسیم بندی این آییننامه بسیار موسع بوده و شامل مواردی میگردد؛ که از نظر این تحقیق در حوزه رسانههای الکترونیک قرار نمیگیرند، در طرح نظام جامع رسانه های همگانی نیز رسانههای برخط به سه دسته تقسیم شدهاند:
1- رسانههای الکترونیکی
2- رسانههای رقمی
3- رسانههای پیامکی
در این طرح رسانههای الکترونیکی، نسخه دیجیتال رسانههای مکتوب دانسته شده، رسانههای رقمی (دیجیتال) شامل پایگاههای خبری، خبرگزاری، وبلاگ و … دانسته شده و رسانههای پیامکی به سیستمهای ارسال پیامک از طریق تلفن همراه و تلفن ثابت اطلاق گردیده است. در این خصوص در قسمت تعریف رسانههای الکترونیکی توضیحات کافی ارائه گردید؛ و به اختصار بیان میشود که قانونگذار به بیان اقسام رسانههای مکتوب الکترونیکی پرداخته و نه رسانههای الکترونیکی.
بر همین مبنا نگارنده بر آن شد تا بر اساس تعریف انتخابی به گردآوری مصادیق این رسانهها بپردازد. آنچه که قبل از ورود به بحث لازم به نظر میرسد ذکر این نکته است که ارائهدهندگان خدمات اینترنتی در عمده موارد به ارائه خدمات اکتفا مینمایند و ذکر عنوان رسانه الکترونیک بر آنها مورد تشکیک است؛ زیرا اگرچه روزنامه و مجله تحت عنوان مطبوعات قرار میگیرند؛ اما چاپخانه با وجود نقش اساسی که در تهیه و انتشار آنها بر عهده دارد تحت عنوان مطبوعات قرار نخواهد گرفت. همین وضعیت را نیز در خصوص ارائهدهنده خدمات اینترنتی با اندکی تفاوت شاهد هستیم؛ چراکه خدمات آنها معمولاً شامل برقراری امکان دسترسی به اینترنت، امکان شمارهگیری، ثبت نامدامنه و مواردی از این دست میباشد؛ گرچه امکان ارائه خدمات رسانهای در خصوص آنها نیز امکانپذیر است. این موارد با وجود اهمیتی که در فعالیت رسانههای الکترونیک دارند؛ اما نمیتوانیم با قاطعیت تحت تعریف رسانههای مزبور قرار بدهیم؛ بدین جهت از عنوان تعریف نگارتده خروج موضوعی دارند. در ادامه به بررسی مصادیق رسانههای الکترونیکی خواهیم پرداخت.
بند اول: نشریات الکترونیکی
یکی از گونه‌های مهم رسانه الکترونیکی نشریه الکترونیکی میباشد، در توصیف این نوع از رسانهها تعاریف متفاوتی ارائه شده است. در تعریف عام، نشر الکترونیکی هر گونه مطلب و محتوایی را شامل میشود که به شکل داده الکترونیکی و به صورت متن، صوت یا تصویر یا اصطلاحاً “دادهمحتوا” ارائه گردد؛ محدوده این تعریف با اصلاح قانون مطبوعات در سال 1388 تغییر یافت؛ و اکنون بر اساس مادۀ 1 اصلاحی قانون مطبوعات «نشریهی الکترونیکی رسانهای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر مینماید».
بدین سبب” کلیه نشریات الکترونیکی مانند مندرجات اینترنت مشمول تعریف مطبوعات شدهاند.” این تعریف دایره تعریف پیشین در آییننامه

No Comments

Leave a Reply