پایان نامه مدیریت با موضوع : رفتار مصرف کننده

مواجه شدن با انتخاب است. زمانی که شکاف موجود بین نیاز به مراقبت‌های بهداشتی – درمانی و میزان منایع در دسترس بیشتر می‌شود، باید تصمیمات سختی اتخاذ شود. با در نظر گرفتن این نکات، ضروری است که از منابع موجود به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری نمود. برای اطمینان از انجام چنین امری، نیاز به الویت بندی است (Segal and Chen, 2001). زمانی که اهمیت و نیاز به الویت بندی مشخص شد، سوال بعد این است که چگونه این کار را باید انجام داد. الویت بندی، فعل و انفعالی پیچیده است. اجماع کمی بر سر بهترین راه انجام الویت ‌بندی وجود دارد (Ham, Coulter, 2000). کشورهای در حال توسعه نه تنها با مشکل کمبود منابع مواجه هستند بلکه ارزش‌های اجتماعی و ویژگی های خاصی دارند که بر معیارهایی که بر اساس آن الویت‌ها را تعیین می‌نمایند، تاثیرگذار است. زمانی که تصمیم‌گیری درباره نیاز به الویت‌بندی و ساز و کار مورد استفاده برای این امر صورت گرفت، تصمیم بعدی باید در خصوص شکل یا ساختار الویت‌بندی اتخاد شود. در این رابطه، رویکردی که به وفور مورد استفاده قرار گرفته، تعریف یک بسته از خدمات سلامت است که منعکس‌کننده الویت های انتخاب شده باشد. این بسته می تواند از دیدگاه افراد مختلف (ارائه دهنده، سازمان بیمه‌گر و غیره) مطرح شود. به طور کلی دوبسته خدمات سلامت در ایران به عنوان بسته های پایه خدمات توسط نظام سلامت تامین مالی می‌شود. بسته نخست، بسته خدمات اولیه بهداشتی است که حدودو 30 تا 35 درصد از هزینه های بخش بهداشت و درمان به این بسته خدماتی اختصاص می یابد. این هزینه‌ها کاملا توسط دولت پرداخت می‌شود. بسته دوم، بسته خدماتی درمانی است که تامین مالی آن توسط سازمان های بیمه گر کشور که زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی فعالیت می کنند، صورت می‌گیرد. تعیین بسته های بیمه درمان همواره یکی از چالش های اساسی نظام‌های سلامت بوده است(دهنوی و همکاران، 1390).
2-9-خصوصیات بیمه‌های درمان گروهی
خصوصیات بیمه های گروهی عبارتند از:
2-9-1-صدور گروهی
معمولا در موارد گروهی، هیچ مدرک فردی دال بر قیمت بیمه، مورد نیاز نیست و میزان منابع می‌تواند قابل توجه باشد. بیمه گروهی معمولا ارتباطی با سلامت هیچ فرد خاصی ندارد. به جای آن، گروهی از افراد است که نرخ قابل پیش بینی مشخصی از بیماری را به دست خواهد داد. در بیمه گروهی، چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اولین مورد، اتفاقی بودن برای گروه است. یعنی اعضای گروه باید به منظورهای دیگر جز کسب پوشش بیمه، دور هم جمع شده باشند. دومین ویژگی، جاری بودن افراد در میان گروه است؛ بدین معنی که باید جریان مداوم و یکنواختی از افراد از طریق گروه وجود داشته که شامل جریانی از ورود افراد جوان و جدید به گروه و جریانی از خروج افراد بیمار و مسن از گروه باشد. بعضی از کافرمایان، آزمایشات غربال کردن کارکنان به شمار می‌رود. سومین نکته، اداره اتوماتیک منافع در بیمه گروهی است. معمولا بیمه گروهی بریک اساس اتوماتیک به منظورتعیین میزان منافع افراد، ورای کنترل کارفرمایان تاکید دارد. توجه به این نکته، ضروری است که افراد با وضع سلامتی نامساعد، تمایل زیادی به بیمه شدن دارند و افراد تندرست ممکن است تمایل به انتخاب کمترین پوشش را داشته باشند. چهارمین ویژگی، مشارکت هزینه‌ای شخص ثالث است و به این معناست که بخشی از هزینه یک طرح گروهی را معمولا کارفرما یا اشخاص ثالث دیگری نظیر یک اتحادیه کاری یا شرکت پرداخت می کند.
2-9-2-.قرارداد اصلی
این خصوصیت که خاص بیمه‌های گروهی است، استفاده از یک قرار اصلی، به جای بیمه‌نامه‌های فردی است. چنین گواهینامه هایی، مدرک فرد بیمه‌ شده از پوشش بیمه‌ای هستند. قرارداد اصلی، یک مدرک است که به تفضیل، روابط قراردادی بین دارنده بیمه نامه گروهی و شرکت بیمه را تنظیم می کند. در بیمه‌های گروهی، کارفرما، بیمه گر، کارمند و ذی‌نفعان مطرح هستند که روابط خاصی بین آنها حاکم است و به مواردی جالبی که خاص بیمه گروهی است، می‌انجامد.
2-9-3-هزینه پایین
بیمه گروهی اساسا حمایتی با هزینه پایین است. ماهیت بیمه گروهی، استفاده از روش‌های توزیع و اداره انبوه را امکان‌پذیر می کند که موجب صرفه‌جویی‌هایی در عملیات بیمه گروهی می شود که در بیمه فردی وجود ندارد. چنین صرفه جویی هایی در موارد گسترده‌تر از اهمیت بیشتری برخوردارند. در گروه‌های کوچک، هزینه‌های اداری واحد می تواند به طور قابل تصوری به بیمه‌های فردی نزدیک باشد. مکانیزم‌های جمع‌آوری حق بیمه، پیچیدگی کمتری دارند و به دلیل طبیعت انتخاب گروهی، هزینه معاینات پزشکی و گزارش‌ها به حداقل می‌رسند.
2-9-4-قابلیت انعطاف
قراردادهای گروهی از الگوی خاصی پیروی می‌کنند و مواد استاندارد و مشخصی را شامل می‌شوند و به طور معمول، این گونه قراردادها به طور قابل ملاحظه‌ای، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به قراردادهای فردی دارند. البته درجه انعطاف پذیری تابعی، تابعی از اندازه گروه مربوط است. برنامه بیمه گروهی معمولا بخشی از برنامه رفاهی کارکنان است و در اکثر موارد، می توان قرارداد را به منظور دستیابی ب
ه اهداف صاحب بیمه‌نامه طرح ریزی کرد، البته تا زمانی که تقاضا‌ها، مستلزم رویه‌های ادرای پیچیده نباشد.
2-9-5-نرخ‌گذاری تجربی
در بیمه گروهی، حق بیمه‌ها، اغلب تابع نرخ‌گذاری تجربی هستند. نرخ تجربی بعضی بیمه‌گران بر اساس طبقه یا نوع صنعت و یا حتی نوع قراردا است. این نکته که یک گروه به اندازه کافی برای نرخ‌گذاری تجربی، واجد شرایط است از شرکتی به شرکت دیگر و بر اساس تجربه بیمه‌گران متفاوت است(صحت واسماعیلی ، 1386).
2-10-وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا
برای مطالعه و مقایسه با آمارهای بین المللی، رشته‌های بیمه به صورت بیمه‌های زندگی، عمدتا بیمه عمر و غیر زندگی تقسیم‌بندی شده اند که بیمه های درمان، شامل بیمه‌های غیر زندگی است (پژوهشکده بیمه، 1387). به طور کلی وضعیت بیمه‌های غیرزندگی در مناطق مختلف مختلف جهان در سال 2008 در شکل (2-1) نشان داده شده است. مشاهده می شود که در کل مناطق امریکای شمالی، اروپای غربی، اقیانوسیه و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی پیشتاز بوده و منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که کشور ایران نیز در این قسمت قرار دارد، با یک درصد سهم از بازار جهانی در رتبه پائینی قرار دارد. به عبارتی سرانه حق بیمه پرداختی در مناطق امریکای شمالی 2133.2 دلار، اروپای غربی 1186.8 دلار، اقیانوسیه 990.5 دلار و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی 725.4 دلار است که متاسفانه سرانه حق بیمه پرداختی در خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود 18.3 دلار است که کشور ایران هم در این منطقه قرار دارد (Sigma, 2009).
نمودار2-1- درصد سهم بیمه درمانی مناطق مختلف از بازار بیمه درمانی دنیا؛ منبع Sigma, 2009
برای مقایسه بیشتر، جدول (2-1) بیمه درمان در 6 کشور پیشرفته در سال 2008 نشان می دهد. ملاحظه می شود. ملاحظه می شود که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی به کشور هلند با 8.460 دلار تعلق دارد. در رتبه بندی کشورهای دنیا، کشور امریکا با کسب 37 درصد از سهم بازار بیمه غیرزندگی جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
جدول 2-1-شش کشور رتبه اول در بیمه درمان
ردیف
کشور
رتبه در دنیا
سرانه حق بیمه غیرزندگی (دلار امریکا)
سهم از بازار بیمه در کشور
سهم از بازار جهانی بیمه درمان
1
هلند
6
4604.8
66.1 درصد
43.25 درصد
2
امریکا
1
2173.5
53.3 درصد
37.12 درصد
3
آلمان
2
1572.9
54.5 درصد
7.40 درصد
4
فرانسه
5
1360
33.7 درصد
5.22 درصد
5
انگلستان
3
1263.5
27.7درصد
6.15 درصد
6
ژاپن
4
809.3
21.3 درصد
5.78 درصد
منبع: بیمه دنیا در سال ,2009 Sigma
حال اگر بیمه درمان را در کشورهای خاورمیانه و اسلامی مطالعه کنیم که ایران نیز جزء این کشورها است، ملاحظه می شود که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی متعلق به کشور امارات متحده عربی با 948 دلار است و کشور ترکیه با به‌دست آوردن رتبه 27 در دنیا و کسب 0.43 سهم از بازار جهانی بیمه‌های غیر زندگی در بالاترین رتبه بندی قرار دارد. کشور ایران با سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی 54 دلار در رتبه 39 قرار دارد و حدود 93.3 درصد از سهم بازار بیمه کشور به این نوع بیمه اختصاص دارد (Sigma, 2009).
جدول 2-2- بیمه غیرزندگی در کشورهای خاورمیانه و اسلامی
ردیف
کشور
سرانه حق بیمه غیرزندگی (دلار امریکا)
سهم از بازار بیمه در کشور (درصد)
سهم از بازار جهانی بیمه غیرزندگی (درصد)
رتبه در دنیا
1
امارات متحده عربی
948
85.4
0.24
38
2
قطر
788
100
0.06
56
3
بحرین
9462.9
72.2
0.02
84
4
کویت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

185.3
80.7
0.03
76
5
عمان
156.1
80.7
0.02
78
6
لبنان
140.7
67
0.03
71
7
مالزی
117.5
35.1
0.18
43
8
عربستان سعودی
109.3
94.6
0.15
45
9
ترکیه
104.2
86.4
0.43
27
10
اردن
68.2
89.2
0.02
79
11
ایران
54
93.3
0.22
39
12
اندونزی
9.7
31.9
0.12
49
13
پاکستان
3.7
58.3
0.04
67
14
بنگلادش
1.1
25.1
0.02
87
منبع: بیمه در دنیا، Sigma, 2009
2-11-علل پیدایش و گسترش بیمه تکمیلی درمان
آنچه ما امروزه به نام بیمه گروهی می شناسیم یکی از پدیده‌های جدید به حساب می‌آید و بیشتر از 60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی گذارد، اما، علیرغم این عمر کوتاه از چنان اقبال و گسترشی برخودار گریده که در جوامع صنعتی و پیشرفته یکی از ستون‌های حفاظتی و حمایت اغلب خانواده‌ها محسوب می‌گردد. بیمه‌های گروهی، یک طرح بیمه‌ای است که طی آن، تعداد زیادی از افراد، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرند. رشد و توسعه بیمه‌های گروهی در جهان، همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا آغاز گردید و با توجه به طرح‌های رفاهی کارفرمایان و منظور تامین کارکنان خود و افراد تحت تکفل آنها از این پوشش شرکت‌های بیمه استقبال شد. ارزان و با صرفه بودن و تا حدودی به دور از تشریفات بودن بیمه‌های انفرادی، باعث گسترش و توسعه این نوع از بیمه در بین جامعه صنعتی اروپا و امریکا گردیده است. یکی از جنبه‌های مهم که باعث گسترش و تکامل بیمه‌های درمانی گردیده، اهمیت این نوع پوشش‌ها برای جامعه بوده است، زیرا باعث شد که یک رفاه نسبی در جامعه متداول شود و جامعه، کمتر تحت فشار قرار گیرد. یکی از خصایص بارز بیمه‌های گروهی، نحوه پرداخت حق بیمه آن است. حق بیمه به صورت ماهانه و همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد از گروه‌های تحت پوشش، کسر و به شرکت بیمه پرداخت می گردد. خصیصه بارز دیگر، این است که فرد تا زمانی که عضو گروه است تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد و نرخ حق بیمه هم بر اساس میانگین سنی افراد گروه محاسبه می‌شود(صحت و اسماعیلی، 1386).
2-12-مبانی نظری تابع تقاضا
تئوری رفتار مصرف کننده و بر اساس آن تئوری تقاضا از مباحث بسیار پیشرفته در علم اقتصاد است . ولی نحوه گذار از استدلالهای تئوریک به یک چهارچوب مشخص برای مطالعه تجربی همواره مورد بحث اقتصاددانانی که قصد برآورد تابع تقاضا را داشته اند ، بوده است .به طور ایده آل ابتدا باید تابع مطلوبیت خاصی مشخص شود و سپس با فرض اینکه مصرف کننده در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت است ، تابع تقاضای مورد برآورد را از طریق ماکزیمم کردن تابع نسبت به قید بودجه استنتاج می شود. به این ترتیب قیدهای مربوط به رفتار مصرف کننده خود به خود در تابع تقاضا مستتر خواهند بود.آنچه که از تحلیل کلاسیک رفتار مصرف کننده بر می آید ، این است که این تابع علاوه بر قید مربوط به بودجه باید قیدهای زیر را در بطن خود داشته باشد :
شرط مربوط به همگنی تابع : تابع تقاضا باید همگن از درجه صفر باشد
شرایطی که مربوط به تغییر قیمت و یا درآمد و نتیجه آن بر روی مقدار مورد تقاضا است و به شرط اسلاتسکی مشهور است (اثرات جانشینی و درآمدی)
شرط مربوط به حاصل جمع کشش های درآمدی(شرط انگل)
اقتصاد خرد، به تقاضا به منزله نیمی از بازار می نگرد که در آن کالاها و خدمات مبادله می شوند. تقاضا طبیعتاً نیروی محرکۀ نیازی تلقی می شود که برای رضایت آن، بنگاه ها در ازاء دریافت پاداش مناسب، به فعالیت در تولید کالا و خدمات برانگیخته می شوند. بیشتر تحلیل های اقتصادی اساساً به علائم رفتار فرد توجه دارند و میزان مطلوبیت حاصل از خرید برای رفع نیازهای وی را محاسبه می کنند به طوری که نظریه رفتار مصرف کننده این فعالیت را مورد بررسی قرار می دهد.
اما از آنجا که اقتصاددانان بیشتر به تقاضای کل توجه دارند، تقاضا را می توان مقدار محصولی تعریف کرد که در یک دوره زمانی معین، خریداران مایل و قادر به خرید آن در قیمت های داده شده باشند. بنابراین تابع تقاضای معمولی برای یک مصرف کننده، تعداد کالاهایی را که مصرف کننده به صورت تابعی از قیمت کالا و درآمد خود خریداری می نماید، نشان می دهد.(Somerset,1993)
2-12-1-مبانی نظری بیمه درمانی
مدل تقاضای فرد برای بیمه، بر اساس حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری بنا شده است. فرض کنید که مصرف کننده در صورت بروز یک حادثه به عنوان مثال در صورت بیماری، با احتمال P با زیانی برابر با A دلار مواجه باشد، که به صورت (P,W0-A, W0) نمایش داده می شود. در اینجا W0 نمایانگر موقعیت ثروت اولیه است. اگر مصرف کننده R دلار به یک شرکت بیمه پرداخت کند، شرکت بیمه در صورت وقوع زیان، مبلغ A دلار به مشتری بازپرداخت خواهد کرد؛ مثلا در زمان بیماری A دلار به عنوان هزینه خدمات درمانی دریافت می کند. در نتیجه چه بیماری رخ دهد یا رخ ندهد، او از داشتن ثروتی برابر WO-A مطمئن خواهد بود. حداکثر بهایی که وی حاضر به پرداخت به شرکت بیمه است از حل این رابطه برای R به دست می‌آید:
U(W0-R)=PU(W0-A)+(1-P)U(W0)
ارزش انتظاری ناشی از بیماری معادل PA است. اگر مصرف‌کننده از ریسک دوری نماید، ارزش به دست آمده R بیشتر از PA خواهد بود و اگر قیمت بیمه بیشتر از R نباشد، او مبادرت به اختیار بیمه خواهد کرد. اما اگر نرخ بیمه بیشتر از R باشد، مصرف کننده یا مشتری به رغم دوری از
ریسک اقدام به بیمه کردن نخواهد کرد. از ـنجا که شرکت ‌های بیمه تمایل دارند علاوه بر جبران هزینه، سود هم ببرند، سعی خواهند کرد که نرخ بیمه را در سطحی بیشتر از PA نگاه دارند. در یک بازار رقابت کامل تمام ریسک پذیرها، تمام بی تفاوت‌ها در مقابل ریسک و برخی از کسانی که از ریسک دوری می کنند، اقدام به خرید بیمه نمی کنند.
سیاست های بیمه گذاری ارائه شده از سوی شرکت‌های مختلف ممکن است که در زمینه‌های مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشند، برخی از این شرکت‌ها ممکن است از یک قاعده کاهشی استفاده کنند که به موجب آن اولین D دلارها از خسارات را پرداخت و جبران نمی کنند. برخی دیگر از شرکت‌های بیمه از قاعده بیمه مشترک تبعیت می کنند که بر اساس آن بیمه‌شده نیز بخشی o α 1 خسارت وارده را تامین می کند (هندرسن و کوانت، 1386).

در روش‌های اقتصاد سنجی، الگوسازی می تواند مبتنی بر تقاضای نظریه‌های خرد یا فروض اقتصاد کلان باشد. الگوهای مبتنی بر نظریه‌های اقتصاد خرد، شکل سیستمی توابع تقاضاست و به تخصیص کل بودجه مصرف‌کننده به یک مجموعه از کالاهای مختلف مربوط می‌شود. این توابع سیستمی تقاضا به‌طور هم‌زمان، تقاضا را برای هر کالا در ارتباط با قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاها و درآمد بررسی می کنند.
در کارهای تجربی به دلیل مشکل بودن انتخاب تابع مطلوبیت مناسب و استخراج تابع تقاضا از آن، معمولا از تابع تقاضا در حالت‌های غیر سیستمی یا منفرد استفاده می شود. در تابع تقاضای منفرد، همه محدودیت‌های توابع تقاضای سیستمی وجود ندارد. همچنین این تابع تقاضا لازم نیست که از حداکثر کردن تابع مطلوبیت خاصی به‌دست آید. به طور کلی توابع تقاضای منفرد از نظریه‌های خاصی استنتاج نشده بلکه بیشتر از طریق آزمون و خطا در استفاده از متغیرها و فرم‌های مختلف

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *