پایان نامه مدیریت درباره : بورس اوراق بهادار

کمتری است.برای شرکتهایی که به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد ارائه مجدد نموده اند ،کاهش در محتوای اطلاعاتی سود،قابل ملاحظه تر است.
لی یو (2004)پژوهشی با عنوان تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر تغییر حسابرسان و مدیریت ارشد را انجام داد.نمونه آماری این پژوهش شامل 569 شرکتی بود که پس از ارائه مجدد اقدام به تغییر حسابرس خود نموده اند. نتایج نشان داد که اعلان ارائه مجدد به طور معنا داری موجب افزایش احتمال تغییر و عزل حسابرسان میشود.
2-12-2 پیشینه داخلی

شریعت پناهی و کاظمی (1389) با مطالعه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1378الی1386 به این نتیجه رسیدند که تجدید ارائه صورتهای مالی موجب کاهش محتوای اطلاعاتی سود میشود و شرکتهایی که عمدهترین دلیل صورتهای مالی تجدید ارائه شده آنها اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد است محتوای اطلاعاتی سود آنها کاهش یافته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کـاظمی و همکاران (1391) رابطه بین ارائه مـجدد صورتهای مالی و محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. این تحقیق از نظر ماهیت کاربردی و از نوع همبستگی و پس رویدادی م یباشد. انجام پژوهش به صورت قیاسی-استقرایی است و در آن اطلاعات مالی 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1384-1389 بررسی شده است. نتایج حاصل از ارتباط مثبت و معنی دار بین ارائه مجدد صورت های مالی و استراتژی گزارش گری محافظه کارانه حمایت می کند.
آقایی و همکاران ( 1392 ) تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی را بررسی نمودند. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود (اقلام تعهدی) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از اطلاعیه تجدید ارائه افزایش یافته است.
عبدلی و همکاران (1392) در پژوهشی تاثیر ویژگیهای حسابرس، شامل اندازه موسسه‎های حسابرسی، چرخش و نوع اظهار نظر حسابرس بر تجدید ارائه ارقام صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین چرخش حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با میانگین ارقام تجدید ارائه‎ شده در صورتهای مالی رابطهای منفی و معناداری وجود دارد. بنابراین با چرخش و تغییر حسابرس، میزان اقلامی که در صورتهای مالی تجدید ارائه می‎شود، کاهش مییابد و افزایش تعداد کارکنان و شرکای موسسهحسابرسی موجب کاهش اقلام تجدید ارائه‎شـده در صورتهای مالی میشود.
خلاصه فصل
در این فصل با توجه به موضوع پژوهش ابتدا مبانی نظری مرتبط با تجدید ارائه صورت‌های مالی و علل تجدی ارائه و تاثیر آن بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی و هم چنین مبانی مرتبط با حسابرس و انواع گزارشات حسابرسی و در کنار آنها مباحثی در ارتباط با تامین مالی ارائه شد. د رانتهای فصل پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است در ادامه در فصل سوم روش تحقیق ارائه شده است.

فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
فصل حاضر اختصاص به مطالب مربوط به روش پژوهش دارد. این فصل به تشریح چگونگی پژوهش میپردازد. هر پژوهش علمی در پی شناخت حقایق و تشخیص روابط میان آنهاست. پژوهش علمی یک فعالیت منسجم برای پاسخ دادن به پرسشهاست. ساختار پژوهش علمی بر یک نظام منطقی استوار است و منظور از روش علمی پیروی از رویه منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده ازروش های آماری مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد. توجه پژوهشگر تنها به محاسبه دادهها و استفاده علمی از آنها محدود نیست، روشهای آماده و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش با هدفهای اساسی توصیف و تحلیل شود. شاید مهمترین رکن یک پژوهش جمع آوری وتجزیه و تحلیل اطلاعات میباشد، دقت در انجام این قسمت از پژوهش باتوجه به حساسیت و اثری که در نتایج پژوهش دارد از جایگاه خاصی برخورداراست. (محمودی، 1389).
در این فصل اهداف، روش پژوهش و چگونگی انجام آن، سپس به قلمرو تحقیق و جامعه آماری انتخاب شده جهت انجام تحقیق، و نحوه گردآوری اطلاعات پرداخته خواهد شد. همچنان متغیرهای تحقیق و روش آماری مورد استفاده تشریح خواهد شد.
3-2 موضوع تحقیق
از آنجایی که خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های بکارگرفته شده و افشای مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388). لذا، در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت‌های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل ، تجدید ارائه صورت های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار تجدید ارائه صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سود گزارش شده میگردد (کاظمی و شریعت‌پناهی،1389 ) . در واقع، صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت صریح و شفاف، علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره‌های گذشته و کاهش کیفیت گزارشگری مالی ارائه می‌کنند. سوال اصلی این تحقیق این است که چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری بر انواع سرمایه گذاران اثر می‌گذارد؟ یا به نحوی دیگر، آیا اطلاعات حسابداری باکیفیت بر انتخاب شرکتها از میان سرمایه گذاران خارجی اثر می گذارد؟
طبق چهارچوب مفهومی IASB وFASB ، گزارشگری مالی باید به سرمایه گذاران کمک کنند تصمیم بگیرند که چگونه منابع مالی را به یک نهاد مشخص تخصیص دهند.تدوین کنندگان استانداردها بیشتر تاکید می کنند که اطلاعات حسابداری باید برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران و بستانکاران مفید باشد ، تانسبت به تامین منابع مالی برای شرکت تصمیم‌گیری نمایند. تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری در سیاست‌های تامین مالی خارجی شرکت‌ها یک مسئله مهم برای مطالعه می‌باشد.
تحقیقات قبلی نشان می دهد که تجدید ارائه صورتهای مالی منجر به کاهش اعتبار اطلاعات حسابداری می گردد (ویلسون، 2008). بنابراین کاهش اعتبار اطلاعات حسابداری را به تغییرات در سیاست‌های تامین مالی شرکت‌ها ارتباط می‌دهیم. در اینجا، بررسی می‌شود که چگونه تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان شاخص کاهش اعتبار اطلاعات حسابداری ، سیاستهای تامین مالی و حقوق صاحبان سهام شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد.
3-3- روش تحقیق
از آنجایی که هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر سیاست‌های تامین و پاسخگویی حسابرس است این تحقیق از نوع کاربردی است که نتایج بدست آمده قابلیت بکارگیری و اجرایی برای گروه‌ها و افراد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا سایر نهادهای قانون‌گذاری، بانک های تجاری، موسسات رتبه‌بندی اعتباری، سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، کلیه اساتید و دانشجویان حسابداری، مدیران ارشد مالی و اجرایی شرکت ها و سازمان ها دارد. لذا این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع پس رویدادی است و مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی و تاریخی جمع‌آوری شده است، همچنین این تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع همبستگی است.
3-4- فرضیه ها
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه ای در باره ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که پژوهش گر را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف عامل مجهول کمک می کند. بنابراین، فرضیه گمانی موقتی است که درست بودن یا درست نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب پژوهش گر، به وجود می آید. این شناخت ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد و یا در جریان مطالعه ادبیات پژوهش حاصل شده باشد (حافظ نیا،1385). بر این اساس فرضیه های پژوهش حاضر به شرح زیر هستند:
فرضیه اصلی اول:
شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در دوره پس از تجدید ارائه، از تامین م
الی بدهی بیشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند.
فرضیه اصلی دوم :
در شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکتهایی که صورتهای مالی خود راتجدید ارائه نکرده اند می باشد .
فرضیه اصلی سوم :
گردش حسابرس در شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده با حسابرس کوچک بیشتر از شرکتهای تجدید ارائه شده با حسابرس بزرگ می باشد.
3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. شرکت هایی که برای نمونه انتخاب می شوند، بایستی در دوره زمانی ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 در بورس مشغول فعالیت بوده باشند و صورت های مالی آن ها برای این دوره، در گزارشات بورس موجود باشند.
از بین این شرکتها، شرکتهای واسطهگری مالی به سبب ماهیت خاص فعالیت حذف شدهاند. در این تحقیق شرکتهایی مد نظر قرار خواهند گرفت که:
شرکت‌های با دوره مالی یکسان و منتهی به پایان اسفند ماه انتخاب گردد.
اطلاعات مالی شرکت‌ها برای دوره‌ی مورد مطالعه در دسترس باشد.
شرکت‌ها فاقد وقفه معاملاتی بیش از 4 ماه باشد.
شرکتها قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.
جزء صنایع سرمایه گذاری و واسطه گری و نهادهای پولی و بانکی و بیمه نباشد
قلمرو زمانی فعال بودن آنها بین سال‌های 1386-1390 باشد.
با در نظر گرفتن محدودیت های ذکر شده، تعداد 81 شرکت از 493 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 انتخاب شدند، در این تحقیق از روش نمونه‌گیری استفاده نشده و کلیه‌ی این شرکت ها بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اندو سپس بر اساس روش حذف سیستماتیک اقدام به اعمال محدودیت ها صورت گرفت. در این پژوهش دو سال قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
3-5-1- ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها
در تحقیق حاضر از فن سندکاوی استفاده شده است. در این تحقیق داده‌های اطلاعاتی به دو گروه تقسیم می‌شوند، داده‌های مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده و داده‌های مربوط به فرضیات و متغیرهای تحقیق. هر دو گروه از این داده‌های اطلاعاتی از طریق سندکاوی استخراج شده‌اند. به عبارتی در جمع‌آوری داده‌های مربوط به ادبیات موضوعی از روش متن‌کاوی و جستجوی اینترنتی استفاده شده و این اطلاعات از کتاب‌ها و مقالات لاتین و فارسی و همچنین پایان‌نامههای فارسی استخراج شده است. همچنین داده‌‌های مربوط به فرضیات و متغیرها از صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه، صورت جلسات مجامع، گزارش‌های حسابرس و بازرس قانونی، پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، آمارهای مستند سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است.
اطلاعات مورد نیاز تحقیق از نرم افزارتدبیر پرداز و ره آورد نوین و لوح فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. بدین ترتیب که اطلاعات مورد نیاز تحقیق در طی سال های 1386 تا1390در یک صفحه گسترده اکسل گردآوری شد.
3-6- روش‏های آماری پژوهش
در این پژوهش از روش‏های آماری توصیفی شامل، محاسبه‏ی پارامترهای آماری و از روش‏های آماری استنباطی مشتمل بر مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. برای انجام تجزیه و تحلیل داده‏ها از دو نرم‏افزار Excel و Eviews و STATA استفاده شده‌است. به‏منظور تعیین اثرات هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در سطح معنی داری 5% برارزش شده است.
مدل های تحقیق بر مبنای اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای درگیر در مساله به صورت زیر ارائه می شود:
3-6-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول
برای آزمون فرضیه شماره یک پژوهش از مدل زیر استفاده می‌شود:

مدل شماره (1):
External_FinancingJ,it=

post : شاخص دوره پس از تجدید ارائه ( سال اول ، سال دوم یا سال سوم پس از تجدید ارائه )
β:تغییر در سیاستهای تامین مالی خارجی 3 سال قبل از تاریخ اعلام تجدید ارائه نسبت به 3 سال بعد از تاریخ اعلام تجدید ارائه برای شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند .
δ :تغییر در سیاستهای تامین مالی خارجی 3 سال قبل از تاریخ اعلام تجدید ارائه نسبت به 3 سال بعد از تاریخ اعلام تجدید ارائه برای شرکتهایی که تجدید ارائه داشته اند .
External_FinancingJ,it = برابر تامین مالی خارجی می باشد که از نسبت سیاست تامین مالی (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) به مجموع تامین مالی های انجام از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
اندازه شرکت : لگاریتم طبیعی کل داراییها
اهرم : نسبت کل بدهی به کل داراییها
نسبت ارزش بازار به دفتری : ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
نسبت داراییهای مشهود به کل داراییها
3-6-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه شماره 2 از مدل زیر استفاده می‌شود:

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *