پایان نامه مدیریت در مورد : سرمایه اجتماعی

ح کلان به سطح خرد مشاهده می شود. نظریه های جدید سرمایه همچنین بر تعامل کنش های فردی و وضعیت های ساختاری در فرایند سرمایه گذاری تاکید دارند ( لین ، 1999 ، به نقل از توسلی و موسوی ، 1384 ) .
جدول 2-1- تحول نظریه های سرمایه ( لین ، 1999 )
نظریه کلاسیک
نظریه های سرمایه جدید
نظریه پرداز
مارکس
شولتز
بوردیو
لین، کلمن
بوردیو، کلم ن،
پاتنام
تبیین
روابط اجتماعی: استثمار
کارگران توسط سرمایه
داران )بورژوازی(
انباشت ارزش
اضافی توسط
کارگران
بازتولید نمادها و
معانی
(ارزشهای)
مسلط
دسترسی و
استفاده از منابع
نهفته در شبکه
های اجتماعی
هم بستگی و باز
تولید گروه
سرمایه
الف- بخشی از ارزش
اضافی بین ارزش
استفاده در بازار مصرف
و ارزش مبادله کالا
ب- سرمایه گذاری در
تولید و گردش کالا
سرمایه گذاری
مهارتها و دانش
فنی
درونی کردن
سرمایه گذاری
در شبکه های
اجتماعی
سرمایه گذاری
در تأیید و
پذیرش متقابل
سطح تحلیل
ساختاری )طبقات(
فرد
فرد/ طبقه
فرد
گروه/ فرد
گفتار اول : سرمایه اجتماعی
3-2- تعاریف ارائه شده ازسرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی واژه ای است که در سالهای اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد گردیده و از این منظر دریچه تازه ای را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی و اقتصاد گشوده است. در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحب نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه پردازانی همچون بوردیو ، پاتنام ، کلمن، فوکویاما، لین، جاکوب، گلن لوری، بن پرات و بیکر تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند که در ادامه به تفصیل شرح خواهیم داد.
جدول 2-2- تعاریف، اهداف، تحلیل و منافع حاصل از سرمایه اجتماعی
نظریه پرداز
تعریف
اهداف
سطح تحلیل
بازدهی سرمایه
بوردیو
منابعی که دسترسی به
کالاهای گروهی را فراهم
می سازد
تامین سرمایه اقتصادی.
افراد در رقابت های
طبقاتی
خصوصی) فردی
و گروهی(
لین
دسرسی و استفاده از
منابع نهفته در شبکه های
اجتماعی
تأمین منابع نهفته در
روابط حفظ منابع
موجود
افراد در شبکه ها و
ساختارهای
اجتماعی
خصوصی
)فردی(
کلمن
جنبه های از ساختار اجتماعی
که کنش های هدفمند کنشگران را تسهیل می نماید
تامین سرمایه انسانی
افراد در زمینه های
خانوادگی و
اجتماعی
خصوصی و
عمومی) فردی و
جمعی (
پانتام و فوکویاما
هنجارهای اعتماد و همیاری و شبکه های همکاری برای منافع متقابل را تسهیل می

نماید
تأمین دمکراسی
کارآمد و توسعه
اقتصادی
مناطق و اجتماعات
و گروه ها در زمینه
های ملی و بین
المللی
عمومی ( جمعی )
کاکس
پویش های بین مردم که شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اجتماعی را شامل می شوند.
تسهیل هماهنگی
تعاون و تقویت
تساهل و تسامح
افراد در سازمان های داوطلبانه
جمعی
پاکستون
پیوستگی عینی و ذهنی بین افراد
افزایش ظرفیت و
قابلیت کنش
خرد و کلان
فردی، گروهی،
جمعی
ترنر
نیرویی که توان توسعه اقتصادی را در جامعه ازطریق روابط اجتماعی افزایش می دهد.
توسعه اقتصادی بهینه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قابلیت جمعی تولید
خرد ، میانی ، جمعی
فردی ، جمعی
منبع : ( غفاری ، 1381 : 191 )
2-4-تبار شناسی و زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی
اگرچه در خصوص زمینه های تاریخی دسته بندیهای مشخصی وجود ندارد اما اگر بخواهیم کاربردها ، مقاصد و تعاریفی که در علوم اجتماعی از این مفهوم می شود دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای اندیشمندان معاصر و کلاسیک جستجو کنیم، شاید در چند حیطه بتوان به ردیابی آن پرداخت. دسته به مساله همبستگی از روی )) سرمایه (( ای ردیابی این مفهوم را از کارل مارکس آغاز می کنند. او در کتاب اجبار و ضرورت که در آن قرار می گیرند مانند وضعیت پناهندگان و مهاجران در یک جامعه ، بدین معنی شرایط منفی و بحرانی افراد را به سوی استفاده از نیروی جمعی، توانایی های بالقوه جمعی، اتکا به یکدیگر و توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیل های گروهی ترغیب می کند. این خاصیت، امروز امروز نیز به نوعی درمفهوم سرمایه اجتماعی مطرح است. یعنی همان استفاده از انرژی جمعی و اتکا به پشتیبانی افراد در مناسبات جمعی به نحوی که با نتایج مثبت و معنی افراد را گرد هم جمع می آورد.
رویکرد دیگردر آرای جورج زیمل قابل بازشناسی است. یعنی جایی که او از مفهوم (( بده بستان )) یا (( داد و ستد )) صحبت می کند.مبنای بده بستان هنجارها و قواعد رفتاری است که افراد برای سامان د ادن به مناسبات بین فردی، مبادلات و تعاملاتی که برای بقای خود ضروری می دانند وضع می کند. البته با توجه به کدام سود و منفعت در مقابل چنین سرمایه گذاری که می تواند هر شکلی به حوزه خود بگیرد ، افراد توقع دارند کمک و لطفی که نشان می دهند جبران شود.
برخی چنین تعبیر می کنند که این مطلب سود و نفع که ضرر تا پاداش و سود آنی و زودهنگام را در بر نمی گیرد، در مقابل ایثار و دگر خواهی قرار دارد. در این رویکرد مفهوم سرمایه اجتماعی به دادو ستدهایی که افراد در زندگی اجتماعی صورت می دهند تقلیل می یابد. البته با ملاحظات مشخص و منفعتی که دیر یا زود، انتظار براورده شدن آن می رود، این نگاه به مبادلات اجتماعی امروز رواج بیشتری دارد. به عنوان مثال این نگاه، در ادبیات اقتصادی که با نئوکلاسیک ها آغاز شد و وجود فلسفی آن از مکتب اصالت سود ریشه گرفته است یا به طور کلی و مشخص در نظریه مبادله و کنش متقابل به آن پرداخته شده است.
رویکرد سوم که اثرات عمیق و نسبتا فراگیری بر جای گذاشته مباحثی است که با (( امیل دورکیم )) آغاز و پس از او با (( تالکوت پارسنز )) پیگیری شد .
این افراد با نگاه انتقادی و در پاسخ به بینش ها و رویکردهایی که مفهوم سرمایه را به مبادلات اقتصادی تقلیل می دانند، به طرح مفهوم ارزش پرداختند و تعبیر خود را به نوعی بر درون فکنی ارزشی استوار کردند. یعنی تعهداتی که بر مبنای آن ها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. این روابط، تعاملات و همکاری ها که به طور عام به آن سرمایه اجتماعی می گوییم ر یشه در هنجارها و ارزش های جامعه دارند.چنین هنجارها و ارزشهایی افراد را فارغ از دغدغه های مثبتی برقرارداد به ایفای نقش ها و اعمال خود ترغیب می کند.
این نگاه نگرشی ارزشی به مساله شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد. یعنی رویکردی که مسایل سختی ، فرهنگی و تاریخی را در شکل گیری سرمایه اجتماعی دخیل می داند و در تفاسیری که ارائه می دهد از این مسایل بهره می جوید.
از جریانات فکری تاثیر گذار دیگر باید از (( ماکس وبر )) نام . مباحثی که وبر مطرح می کند مفاهیمی است که به مفهوم اعتماد معطوف است. این سوال که اعتماد در متن رسمی و غیر رسمی چگونه ساخته می شود و در یک متن اجتماعی چه ملازماتی برای افراد به همراه دارد ، در مفهوم سازی سرمایه اجتماعی موثر بوده است. این اعتماد، قراردادی است که به سوی خطر پذیری که به نوعی سود متقابل را در بر دارد سوق می دهد. این خطر پذیری در روابط اجتماعی، برای کارهای جمعی و فردی چیزی جز اعتماد نیست. اعتماد یعنی آمادگی افراد برای اینکه در یک متن اجتماعی و در روابط اجتماعی بپذیرند که باید به سایر افراد اطمینان داشته باشند و البته به همان نحو در مقابل سایرین نیز اطمینان نشان بدهند، بدین ترتیب می بینیم که در ریشه یابی این مفهوم زمینه های متنوعی تاثیر گذار بود. چنین برداشت هایی اصولا مانعی در جهتارائه تعریفی دقیق از مفهوم سرمایه اجتماعی به شمار می آیند.در تعاریف سرمایه اجتیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود ندارد، اما به طور کلی این زمینه های نظری گسترده و کلی را می توان به عنوان ریشه های نظری سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که هنوز هم هر یک هوادارانی دارد، با توجه به سوگیری که در هر یک از این نحله ها و جریان های فکری وجود دارد، تعاریف نیز متفاوت خواهد بود (تالکوت و پارسونز، به نقل از پرندی ، 1388 ) .
فوکویاما در کتاب معروف (( پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن ) )) مبنای نخستین اصطلاح سرمایه اجتماعی را بدین صورت شرح می دهد که ((اصطلاح سرمایه اجتماعی تا آن جا که من از آن آگاه شدم ، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب : مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ( 1961 ) به کار رفته است، که در آن توضیح داده بود شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های مختلط و قدیمی شهری ، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت ، عدم وجود جرم و جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود
کیفیت زندگی
، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسولیت بیشتری از خود نشان دهند )) .
گلن لوری اقتصاد دان نیز هم چون ایوان لایت جامعه شناس ، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970
برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری به کار برد: آمریکایی های آفریقایی الال در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند، در حالی که برای آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروه های قومی، این اعتماد و همبستگی وجود داشت. همین فقدان اعتماد و همبستگی در میان سیاهان مبین ضعف دادو ستد در میان سیاهان بود.
در دهه 1980 این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیع تری مورد استفاده قرار گرفت و رابرت پانتام دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد نقش سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم ایالات متحده برانگیخت ( فوکویاما ، 1379 : 10 ) .
2-6- مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی
همان گونه که عنوان شد، سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های مادی قابل سنجش است و مدل ها و ابزارهای مختلفی براس سنجش سرمایه اجتماعی ارائه شده است که در یک دسته بندی کلی می توان این ابزار را به دو بعد کمی و کیفی تقسیم نمود.
2-6-1- مدل کیفی سرمایه اجتماعی
مدلهای کیفی مختلفی برای سنجش سرمایه اجتماعی ارائه شده است. به عنوان مثال ، CRLRA که توسط فالک و کیلپاتریک در سال 2000 میلادی ارائه شده و توسط پژوهشگریق زیادی مورد استفاده قرار گرفته است .
این مدل سرمایه اجتماعی را در سه سطح خود، میانی و کلان مورد بررسی قرار می دهد. در سطح خورد،سرمایه اجتماعی اشاره به افراد موجود در شبکه دارد که بر اثر تعامل میان این افراد، شناخت حاصل و هویت اعضا شکل می گیرد. در سطح میانی، سرمایه اجتماعی به اجتماعا و گروههاو سازمانها اشاره دارد و باعث تقویت و ساخت بنیه ارزشی و تعاملی گروه می شود. در سطح کلان به به جامعه که در بر گیرنده سازمان ها وگروه های مختلف است تمرکز داشته و موجب شکل گیری و تقویت مراودات و ارتباط جمعی شده و ارزشهای مشترک را بهبود می بخشد. مطابق شکل شمارهی 1 همه این سطوح با هم در ارتباط بوده و موجب تقویت یا نقصان همدیگر می شودند (کیلپاتریک و فالک، 2001به نقل از الوانی، 1380 ).
شکل2-1- نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف
مدلCRLRAمبتنی بر تئوری منابع اجتماعی است که قبلاً توضیح داده شده، بر پایه این مدل، سرمایهاجتماعی شامل منابعی که موجب افزایش ظرفیت جامعه/ سازمانی می شود. در سطح فردی این منابع شامل شناخت و هویت است. منظور از منابع شناخت و دانش، دانستن منبع اطلاعات و شیوه های انجام کار و یا بر طرف نمودن مشکلات پیش آمده در شبکه می باشد. منابع هویت، اشاره به هنجارها و ارزشها و بینش ها مشترک بوده و قادر به کار با دیگران هستند تمرکز دارد. این منابع شناخت و هویت در سطح اجتماعی و سازمان با هم تلفیق شده و منبعی از سرمایه اجتماعی برا آن سازمان / اجتماع پدید می آورند که در سطح میانی به زیر ساخت های ارزشی و تعاملی سازمان مربوط و در سطح کلان به زیر ساخت های مراوده ای و ارتباط اجتماعی ختم می شود.
مدل نسبتاً جامع کیفی که گزارش به تحلیل سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. مدلSCAT است که برای اولین بار در سال 1998 توسط بین و هیکس ارائه و سپس توسط پژوهشگرین دیگر از جمله ((کریشنا و شرادر )) در سال 1999 توسعه داده شد. مدل SCAT سعی در تصویر ابعاد و ترکیب سرمایه اجتماعی در سطح زمان دارد . (کریشنا و شرودر، 1999 به نقل از الوانی، 1380 ) .
شکل2-2 : مدل SCAT
در این مدل، سرمایه اجتماعی به دو سطح کلان و خرد تقسیم شده است، سطح کلان اشاره به محیطی دارد که سازمان در آن فعالیت دارد که شامل نقش قوانین، چهارچوب حقوقی، نوع حکومت و نظام سیاسی، میزان عدم تمرکز و میزان مشارکت سیاسی افراد در خط مشی کلان است. سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد شناختی و ساختاری تقسیم شده است. بعد شتاختی به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزش ها، عقاید،نگرش ها، رفتار. هنجار اجتماعی می پردازد. ارزش های شناختی به روحیه اعتماد و یکپارچگی اعضا و همین طور ارتباط متقابل که میان اعضای یک جامعه وجود دارد می پردازد این ارزش ها شرایطی را در جامعه/ سازمان بوجود می آورند که در آن اعضا برای تولید کالای مشترک می توانند با هم همکاری نمایند. بعد ساختاری سرمایه اجتماعی در بر گیرنده ساختارها و شبکه هایی است که حاوی فرآیند های تصمیم گیری جمعی و روشن، رهبران پاسخگو و مسئولیت متقابل است .
اگرچه پرداختن به سرمایه اجتماعی در سطج کلان ضروری است، اما مدل SCAT تلاش دارد تا با ارائه شاخصهایی به اندازه گیری سطح خود پرداخته و تلاش دارد تا میزان سرمایه اجتماعی را در شرکتها، سازمان ها اندازه گیری کند .
2-6-2- مدل کمی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی
مدل های کمی مختلفی در چند سال اخیر ارائه شده است که در اینجا به توصیف یکی از این مدلها اکتفا می کنیم؛ مطابق این مدل میزان سرمایه اجتماعی تابعی است از مجموع ارزش منابع در اختیار اعضای شبکه ضربدر احتمال این که این اعضا منابع را در اختیار فرد قرار دهند (در صورتیکه فرد به این منابع محتاج باشد ) ( اشنایدر ، 1999 به نقل از الوانی ، 1380 ) .
تبعاً میزان سرمایه اجتماعی قید شده در فرمول فوق، بستگی به سه عامل تعداد اعضای موجود در شبکه، احتمال واگذاری منابع در اختیار اعضای موجود در شبکه و میزان ارزش منابع در اختیار اعضای موجود در شبکه است. به عبارتی هرچه شبکه گسترده
تر و وسیعتر باشد، سرمایه اجتماعی تقویت و بالعکس. همین طور هر چه میزان ارزش منابع و احتمال واگذای منابع افزایش یابد، تعداد سرمایه اجتماعی بشکل تصاعدی افزوده می شود .
2-7- مزایای سرمایه اجتماعی
مزایای متعدد و زیادی را می توان برای سرمایه اجتماعی برشمرد؛ مزیت اصلی و عمده سرمایه اجتماعی در اختیار گذاشتن اطلاعات زیادی با هزینه پایین و زمان اندک برای بازیگرانی است که نقش اصلی را در سرمایه اجتماعی ایفا می کنند. سرمایه اجتماعی علاوه بر در اختیار قرار دادن سرمایه زمینه های تحلیل و ارزیابی آن را نیز فراهم می نماید. بعنوان مثال، کلمن نشان داد که پیوندهای موجود در شبکه ، محور تئوری سرمایه اجتماعی، امکان ارزیابی اطلاعات مربوط به فرصتهای شغلی را به اعضای می دهد و آنها را در انتخاب شغل مورد نظر کمک می کند.
شبکه های میان سازمانی که حاصل کار سرمایه اجتماعی است مزایای مختلفی برای سازمان دارد که از جمله کسب مهارتها و دانش جدید از سوی اعضای شبکه های مزیتی است که می تواند در سازمان های چند بخش کاربرد داشته باشد. تحقیقات دیگری نشان داد که شرکت های چند ملیتی برای تبادل اطلاعات و تسریع در جریان ارتباطات می توانند از این تئوری استفادده برند.
کسب قدرت و نفوذ از مزایای دیگر سرمایه اجتماعی است. کلمن در نوشته های خود اشاره به واژه (( کلوب نمایندگان مجلس )) دارد که در واقع منظور بحث (( قدرت )) است برخی نمایندگان قدرت بیشتری نسبت به نمایندگان دیگر دارند چرا که آنها تعهدات متفاوت با سایر نمایندگان برای خود ایجاد کرده اند و ا ز اعتبار این تعهدات برای مشروعیت بخشیدن به رفتار خود استفاده می کنند. یک چنین قدرتی به بازیگر اصلی ( در سرمایه اجتماعی ) اجازه می دهد تا به اهداف خود دست یابد.
مزیت دیگر سرمایه اجتماعی ایجاد (( یکپارچگی )) در نیان اعضا است. هنجارها و باورهای محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *