پیشایندهای انگیزه پیشرفت:پایان نامه درباره انگیزه پیشرفت

پیشایندهای انگیزه پیشرفت

همانند صفات، ویژگی‌ها  و انگیزه‌هاي مختلف، انگیزه پیشرفت را نیز عوامل و سازه‌هاي مختلف تحت تاثیر قرار مي‌دهد، که ویژگی‌هاي فرهنگی و اجتماعی یکی از مهمترین آنهاست. در فرهنگ‌هاي مختلف معیارهای متفاوتی برای زندگی و رضایت از زندگی در نظر گرفته مي‌شود و همین معیارها میزان انگیزه پیشرفت را تعیین مي‌کند. فرهنگ همچنین درونی یا برونی بودن انگیزه پیشرفت را نیز تعیین مي‌کند به گونه ای که در عصر جدید فرهنگ غالب در دنیا بیشتر به سوی انگیزه‌هاي بیرونی است و افراد را بر اساس موفقیت‌ها  و ملاک‌هاي بیرونی ارزیابی مي‌کنند (بابلج و سیمیک، 2011).
یکی دیگر از پیشایندهای انگیزه پیشرفت ویژگی‌هاي شخصیتی افراد است افراد درون گرا انگیزه کمتری برای مطرح شدن در ملاک‌هاي اجتماعی دارند و بیشتر به دنبال ملاک‌هاي فردی خود هستند. انگیزه پیشرفت در افراد با گشودگی بالا، بالاتر است زیرا این افراد نسبت به موضوعات مختلف علاقه نشان مي‌دهند در نتیجه هدف‌هاي بیشتری نیز در زندگیشان نمود پیدا مي‌کنند درحالی که اگر گشودگی به تجربه پایین باشد فرد تنها با تجربه‌هاي معمول برخورد مي‌کند و تعداد مسیرهای پیش رو برای آنها کمتر است. از طرف دیگر، نوروز از آنجایی که مسائلی مانند عزت نفس پایین را به همراه دارد فرد را از پیامد‌هاي شکست در هر چالش مي‌ترساند و فرد به علت پرهیز در مواجه با شکست کمتر خود را درگیر مسائل چالش برانگیز مي‌کند (فرند و هولینگ، 2011).
سبک فرزند پروری جنبه دیگری است که بر میزان انگیزه پیشرفت فرد تاثیر مي‌گذارد. تحقیقاتی که سیرز، مک کوبی و لوین[1] (1957) با استفاده از روش‌هاي مختلف روی رفتار والدین انجام داده اند نشان مي‌دهد که دو بعد از رفتار والدین از اهمیت اساسی برخوردار هستند که عبارتند از پذیرش در برابر طرد[2] و سختگیری[3] در برابر آسان گیری. در همین راستا، وینتر باتوم[4] (1953) با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسید که مادران پسرهای پیشرفت گرا از فرزندان خود در کسب مهارت‌ها  و استقلال انتظارات بیشتری دارند. در کشور ما نیز در تحقیقی که شکرکن و باقری (1373) انجام دادند نشان داد که هر چه از سن پایین تری استقلال آموزی، تسلط آموزی و مراقبت آموزی انجام شود میزان انگیزه پیشرفت بالاتر است.
حالت­های خلقی مانند شادکامي‌و افسردگی نیز مي‌توانند بر میزان تمایل پیشرفت مؤثر باشد بگونه ای که یک فرد افسرده معمولا احتمال بیشتری را برای شکست در یک موقعیت قرار مي‌دهد بنابراین تمایل کمتری برای ادامه تلاش پیدا مي‌کند، در حالی که افرادی که خلق بهتری دارند ارزیابی‌هاي مثبت تری از موقعیت داشته و حتی گاهی از خود قرار گرفتن در یک چالش لذت مي‌برند زیرا مي‌توانند توانایی‌هاي خود را ارزیابی کنند. این افراد حتی زمانی که با شکست مواجه مي‌شوند آن را به عنوان نوعی تجربه و یادگیری در نظر مي‌گیرند و راحت تر با آن برخورد مي‌کنند (کوهن و همکاران، 2009).

2-4-1- پیامدهای انگیزه پیشرفت

در پژوهش آگورو و البرگ (1972، به نقل از سیف، 1386) 6300 نفر مورد بررسی قرار گرفت نشان دادند که ضریب همبستگی انگیزه پیشرفت و عملکرد 34/0 است یعنی سهم قابل توجهی از عملکرد فرد را این سازه تبیین مي‌کند همچنین اتکینسون و ریتمن (1956، به نقل از ویدلر، 1989) نشان دادند که افرادی که دارای انگیزه پیشرفت بالا هستند به برتری بیش از پاداش مادی علاقه دارند. آنها روی یک تکلیف پولی به سبب پولی که دریافت مي‌کنند کار نمي‌کنند.
برخی از پیامدهای انگیزه پیشرفت بالا توسط مک کللند (1961) بدین صورت بیان شده است:
1-تکالیف نسبتا چالش انگیزی را که احتمال موفقیت در آنها باشد انجام می­دهند. کارهای بسیار ساده به دلیل نداشتن چالش و تکالیف بسیار دشوار را به دلیل احتمال کم موفقیت دوست ندارند.
2-افراد دارای انگیزه پیش رفت معمولا در کارها پشتکار از خود نشان می­دهند و بیشتر از سایرین در شغل خود درگیر مي‌شوند حتی برخی ویژگی اعتیاد به کار[5] مي‌شوند.
3-وقتی افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا موفقیت کسب می­کنند سطح آرزوی خودشان را افزایش مي‌دهند و به کارهایی که اندکی رقابت انگیزتر و مشکل تر باشد گرایش پیدا مي‌کنند.
4-افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا تمایل دارند در موقعیت هایی کار کنند که تا اندازه ای بر نتیجه کار کنترل داشته باشند. زیرا تا حد زیادی به توانایی‌هاي خود اطمینان دارند بنابراین ترجح مي‌دهند خودشان عامل تعیین کننده موفقیت باشند تا سایر عوامل مانند شانس.
پایداری یکی دیگر از پیامدهای انگیزه پیشرفت است که در برخی مطالعات به آن اشاره شده است. مثلا واینر و کوکلا[6] (1980) در بررسی‌هاي خود به این نتیجه رسیدند که افرادی با انگیزه پیشرفت بالا وقتی در تکلیفی موفق نمي‌شوند پایداری بیشتری دارند. همچنین این افراد سعی مي‌کنند در صورت لزوم از دیگران کمک بگیرند البته این درخواست کمک بیشتر جنبه مشورتی دارد تا اینکه از کسی بخواهند تکلیف را برایشان انجام دهد. این افراد از آنجایی که برای پیشرفت و موفقیت اهمیت زیادی قائلند از اینکه از کسی کمک بگیرند نگرانی ندارند مگر اینکه باعث شود احساس کنند دیگر نتیجه موفقیت به خود آنها نسبت داده نمي‌شود (وایمر و لونت، 2011). یکی دیگر از پیامدهای انگیزه پیشرفت کاهش احساس پوچی و بیهودگی در این افراد است زیرا سهم بسیار زیادی از ذهنشان مشغول فکر کردن به راه‌هاي پیشرفت و موانع و راهبردهای مناسب آن است. از این رو زمان زیادی برای فکر کردن به مسائل ناگوار زندگی باقی نمي‌مانند. در فرایند درمانند افسردگی نیز یکی از راهکارهای پیش روی درمانگران افزایش انگیزه پیشرفت است. اگر مراجع برای فردای خود هدفی داشته باشد که احتمال موفقیت و مسرت ناشی از آن را انتظار بکشد مي‌توانند خود را از چرخه تفکرات منفی نجات دهد. معمولا درمانگر برای مراجع هدفی دستیافتنی در نظر مي‌گیرد و مراجع را برای رسیدن به آن تشویق مي‌کند وقتی مراجع تقویت ناشی از آن را تجربه کرد خود به خود برای تکرار موارد اینچنین تلاش مي‌کند (فریدریکسون و همکاران، 2009).

[1] Sears, MacCoby & Lvin
[2]. Acceptance versus rejection
[3]. Strictness
[4]. Winterbottom
[5]. work alcoholic
[6]. Weiner & Kukla

Author: 92